A Katolikus Egyház Katekizmusa

A korábbi lelőhelye: A Katolikus Egyház Katekizmusa

2019-ben javított változat:

TARTALOMJEGYZÉK

A SZENTÍRÁS KÖNYVEINEK RÖVIDÍTÉSEI

ELŐSZÓ AZ ÚJ KIADÁSHOZ

LAETAMUR MAGNOPERE KEZDETŰ APOSTOLI LEVÉL

FIDEI DEPOSITUM KEZDETŰ APOSTOLI KONSTITÚCIÓ

ELŐSZÓ
   I. Az ember élete – megismerni Istent és szeretni őt
   II. A hit továbbadásáról – a katekézisről
   III. E Katekizmus céljáról és azokról, akiknek szól
   IV. E Katekizmus szerkezetéről
   V. Gyakorlati útmutatások e Katekizmus használatához


ELSŐ RÉSZ
A HITVALLÁS

ELSŐ SZAKASZ
„HISZEK” – „HISZÜNK”

      ELSŐ FEJEZET: AZ EMBER „FOGÉKONY” ISTENRE

         I. Az Isten utáni vágy
         II. Az utakról, melyeken el lehet jutni Isten megismerésére
         III. Isten megismeréséről az Egyház szerint
         IV. Hogyan kell beszélnünk Istenről?
      Összefoglalás


     MÁSODIK FEJEZET: ISTEN ELÉBE JÖN AZ EMBERNEK

         1. Cikkely: Isten kinyilatkoztatásáról
            I. Isten kinyilatkoztatja a maga „jóságos tervét”
            II. A kinyilatkoztatás szakaszai
               Isten kezdettől fogva megismerteti magát
               A Noéval kötött szövetség
               Isten kiválasztja Ábrahámot
               Isten népévé formálja Izraelt
            III. Jézus Krisztus „az egész kinyilatkoztatás közvetítője és ugyanakkor teljessége”
               Isten az ő Igéjében mindent elmondott
               Újabb, más kinyilatkoztatás nem lesz
         Összefoglalás
         2. Cikkely: Az isteni kinyilatkoztatás továbbadásáról
            I. Az apostoli hagyományról
               Az apostoli prédikáció
               …tovább él az apostoli jogfolytonosságban
            II. A hagyomány és a Szentírás közötti kapcsolatról
               Egy közös forrás
               …a továbbadás két különböző módja
               Az apostoli hagyomány és az egyházi hagyományok
            III. A hitletétemény értelmezéséről
               A hitletétemény az egyház egészére van bízva
               Az egyház tanítóhivatala
               A hit dogmái
               A természetfölötti hitérzék
               Növekedés a hit megértésében
         Összefoglalás
         3. Cikkely: A Szentírás
            I. Krisztus – a Szentírás egyetlen Igéje
            II. A Szentírás sugalmazásáról és igazságáról
            III. A Szentlélek a Szentírás értelmezője
               A Szentírás többféle értelme
            IV. A Szentírás kánonja
               Az Ószövetség
               Az Újszövetség
               Az Ó- és az Újszövetség egysége
            V. A Szentírás az Egyház életében
         Összefoglalás


      HARMADIK FEJEZET: AZ EMBER VÁLASZOL ISTENNEK

         1. Cikkely: Hiszek
            I. A hit engedelmessége
               Ábrahám – „minden hívő atyja”
               Mária – „boldog, aki hitt”
            II. „Tudom, kinek hittem” (2Tim 1,12)
               Egyedül Istenben hinni
               Hinni Jézus Krisztusban, az Isten Fiában
               Hinni a Szentlélekben
            III. A hit sajátosságai
               A hit kegyelem
               A hit emberi cselekedet
               A hit és az értelem
               A hit szabadsága
               A hit szükségessége
               Állhatatosság a hitben
               A hit – az örök élet kezdete
         2. Cikkely: Hiszünk
            I. „Tekints, Urunk, Egyházad hitére”
            II. A hit nyelve
            III. Az egyetlen hit
      Összefoglalás
      A hitvallás


MÁSODIK SZAKASZ
A KERESZTÉNY HIT MEGVALLÁSA

        A hitvallási formulák

      ELSŐ FEJEZET: HISZEK AZ ATYAISTENBEN

         
1. Cikkely: „Hiszek a mindenható Atyaistenben, mennynek és földnek teremtőjében”
            1. § Hiszek Istenben
               I. „Hiszek az egy Istenben”
               II. Isten kinyilatkoztatja a nevét
                  Az élő Isten
                  „Én vagyok aki vagyok”
                  „Az irgalom és a könyörület Istene”
                  Egyedül Isten van
               III. Isten, „Ő, aki Van”, igazság és szeretet
                  Isten az igazság
                  Isten a szeretet
               IV. Az egy Istenbe vetett hit következményei
            Összefoglalás
            2.§ Az Atya
               I. „Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében”
               II. Istennek mint Szentháromságnak kinyilatkoztatása
                  A Fiú által kinyilatkoztatott Atya
                  A Szentlélektől kinyilatkoztatott Atya és Fiú
               III. A Szentháromság a hit tanításában
                  A Szentháromság dogmájának megfogalmazása
                  A Szentháromság dogmája
               IV. Az isteni művekről és a szentháromságos küldésekről
            Összefoglalás
            3.§ A Mindenható
               „Mindent, amit csak akart, megcselekedett” (Zsolt 115,3)
               „Mindenkin megkönyörülsz, mert mindent megtehetsz” (Bölcs 11,23)
               Isten látszólagos tehetetlenségének misztériuma
            Összefoglalás
            4.§ A Teremtő
               I. Katekézis a teremtésről
               II. A teremtés – a Szentháromság műve
               III. „A világ Isten dicsőségére teremtetett”
               IV. A teremtés misztériuma
                  Isten bölcsességgel és szeretettel teremt
                  Isten „semmiből” teremt
                  Isten rendezett és jó világot teremt
                  Isten a teremtés fölött áll és jelen van benne
                  Isten fönntartja és megőrzi a teremtést
               V. Isten megvalósítja a maga tervét: az isteni gondviselés
                  A gondviselés és a másodlagos okok
                  A gondviselés és a rossz botránya
            Összefoglalás
            5. § Az ég és s föld
               I. Az angyalok
                  Az angyalok létezése – hitigazság
                  Kik ők?
                  Krisztus „minden angyalával együtt”
                  Az angyalok az Egyház életében
               II. A látható világ
            Összefoglalás
            6.§ Az ember
               I. „Isten képmására”
               II. „Test és lélek tekintetében egy”
               III. „Férfinak és nőnek teremtette őket”
                  Isten akarta egyenlőség és különbözőség
                  „Egymásért” – „kettő egysége”
               IV. Az ember a Paradicsomban
            Összefoglalás
            7.§ A bűnbeesés
               I. Ahol eláradt a bűn, ott túláradt a kegyelem
                  A bűn valósága
                  Az eredeti bűn – lényeges hitigazság
                  A bűnbeesés elbeszélésének olvasásához
               II. Az angyalok bukása
               III. Az eredeti bűn
                  A szabadság próbája
                  Az ember első bűne
                  Ádám bűnének következményei az emberiség számára
                  Kemény harc…
               IV. „Nem hagytad őt a halál hatalmában”
            Összefoglalás


      MÁSODIK FEJEZET: HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

            Az örömhír: Isten elküldte a Fiát
            „Hirdetni Krisztus felfoghatatlan gazdagságát” (Ef 3,8)
            A hitoktatás szívében: Krisztus
         2. Cikkely: „És Jézus Krisztusban, Isten Egyszülött Fiában”
            I. Jézus
            II. Krisztus
            III. Isten egyszülött Fia
            IV. Úr
         Összefoglalás
         3. Cikkely: Jézus Krisztus „fogantatott a Szentlélektől, született Szűz Máriától”
            1. § Isten Fia emberré lett
               I. Miért lett testté az Ige?
               II. A megtestesülés
               III. Valóságos Isten és valóságos ember
               IV. Hogyan ember az Isten Fia?
                  Krisztus emberi lelke és emberi megismerése
                  Krisztus emberi akarata
                  Krisztus valóságos teste
                  A megtestesült Ige szíve
            Összefoglalás
            2. § „…Fogantatott a Szentlélektől, született Szűz Máriától”
               I. Fogantatott a Szentlélektől…
               II. …született Szűz Máriától
                  Mária eleve elrendelése
                  A Szeplőtelen fogantatás
                  „Legyen nekem a te igéd szerint…”
                  Mária istenanyasága
                  Mária szüzessége
                  Mária – a „mindenkor szűz”
                  Mária szűzi anyasága Isten tervében
            Összefoglalás
            3. § Krisztus életének misztériumai
               I. Krisztus egész élete misztérium
                  Jézus misztériumának közös vonásai
                  Közösségünk Jézus misztériumaival
               II. Jézus gyermekségének és rejtett életének misztériumai
                  Az előkészületek
                  A születés misztériuma
                  Jézus gyermekségének misztériumai
                  Jézus rejtett életének misztériumai
               III. Jézus nyilvános életének misztériumai
                  Jézus megkeresztelkedése
                  Jézus megkísértései
                  „Elközelgett az Isten országa”
                  Isten országának hirdetése
                  Isten országának jelei
                  „Az ország kulcsai”
                  Az ország elővételezése: a színeváltozás
                  Jézus fölmegy Jeruzsálembe
                  Jézus messiási bevonulása Jeruzsálembe
            Összefoglalás
         4. Cikkely: Jézus Krisztus „szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették”
            1. § Jézus és Izrael
               I. Jézus és a Törvény
               II. Jézus és a Templom
               III. Jézus és Izrael hite az egy és megváltó Istenben
            Összefoglalás
            2. § A megfeszített Jézus halt meg
               I. Jézus pere
                  A zsidó hatóságok megosztottsága Jézussal kapcsolatban
                  A zsidók Jézus haláláért kollektíven nem felelősek
                  Krisztus szenvedésének az összes bűnösök szerzői voltak
               II. Krisztus megváltó halála az üdvösség isteni tervében
                  „Jézust Isten határozott terve szerint árulták el”
                  „Meghalt bűneinkért az Írások szerint”
                  „Isten értünk bűnné tette őt”
                  Isten a kezdeményező az egyetemes, megváltó szeretetben
               III. Krisztus a bűneinkért ajánlotta fel önmagát az Atyának
                  Krisztus egész élete áldozati ajándék az Atyának
                  „A bárány, aki elveszi a világ bűnét”
                  Jézus szabadon teszi magáévá az Atya megváltó szeretetét
                  Az utolsó vacsorán Jézus elővételezte életének szabad feláldozását
                  Halálküzdelem a Getszemáni-kertben
                  Krisztus halála egyetlen és végső áldozat
                  Jézus saját engedelmességét állítja a mi engedetlenségünk helyébe
                  A kereszten – Jézus bevégzi áldozatát
                  Részesedésünk Krisztus áldozatában
            Összefoglalás
            3. § Jézus Krisztust eltemették
                  A teste szerint a sírban nyugvó Krisztus
                  „Nem engeded, hogy a te szented romlást lásson”
                  „Eltemetkezve Krisztussal…”
            Összefoglalás
         5. Cikkely „Jézus Krisztus alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül”
            1. § Krisztus alászállt a poklokra
            Összefoglalás
            2. § Harmadnapon föltámadott a halálból
               I. Történelmi és transzcendens esemény
                  Az üres sír
                  A föltámadott megjelenései
                  Krisztus föltámadott emberi természetének állapota
                  A föltámadás mint transzcendens esemény
               II. A föltámadás – a Szentháromság műve
               III. A föltámadás értelme és üdvösségtörténeti jelentősége
            Összefoglalás
         6. Cikkely: „Jézus fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján”
         Összefoglalás
         7. Cikkely: „Onnan jön el ítélni élőket és holtakat”
            I. „Ismét el fog jönni dicsőségében”
               Krisztus már uralkodik az Egyház által…
               …amíg alávettetik neki minden
               Krisztus dicsőséges eljövetele, Izrael reménye
               Az Egyház utolsó próbatétele
            II. „Ítélni élőket és holtakat”
         Összefoglalás

      HARMADIK FEJEZET – HISZEK A SZENTLÉLEKBEN

         8. Cikkely: „Hiszek a Szentlélekben”
            I. A Fiú és a Szentlélek összefüggő küldetése
            II. A Szentlélek neve, elnevezései és szimbólumai
               A Szentlélek tulajdonneve
               A Szentlélek elnevezései
               A Szentlélek szimbólumai
            III. A Szentlélek és Isten Igéje az ígéretek idején
               A teremtésben
               Az ígéret Lelke
               Az istenjelenésekben és a törvényben
               Az országban és a számkivetésben
               A Messiás és az ő Lelkének várása
            IV. Krisztus Lelke az idők teljességében
               János, az előfutár, próféta és keresztelő
               „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes!”
               A Krisztus Jézus
            V. A Szentlélek és az Egyház az utolsó időkben
               A pünkösd
               A Szentlélek – Isten ajándéka
               A Szentlélek és az Egyház
         Összefoglalás
         9. Cikkely: „Hiszem a szent, katolikus Anyaszentegyházat”
            1. § Az Egyház Isten tervében
               I. Az Egyház nevei és képei
                  Az Egyház szimbólumai
               II. Az Egyház eredete, alapítása és küldetése
                  Az Atya szívében született terv
                  Az Egyház – a világ kezdete óta előképek jelezték
                  Az Ószövetségben előkészített Egyház
                  A Jézus Krisztus által megalapított Egyház
                  A Szentlélek által kinyilvánított Egyház
                  A dicsőségben beteljesült Egyház
               III. Az Egyház misztériuma
                  Az Egyház egyszerre látható és lelki valóság
                  Az Egyház – az emberek Istennel való egységének misztériuma
                  Az Egyház – az üdvösség egyetemes szentsége
            Összefoglalás
            2. § Az Egyház – Isten népe, Krisztus teste, a Szentlélek temploma
               I. Az Egyház – Isten népe
                  Isten népének sajátosságai
                  Papi, prófétai és királyi nép
               II. Az Egyház Krisztus Teste
                  Az Egyház közösség Jézussal
                  Az Egyház egy test
                  Ennek a testnek a feje: Krisztus
                  Az Egyház Krisztus menyasszonya
               III. Az Egyház – a Szentlélek temploma
                  A karizmák
            Összefoglalás
            3. § Az Egyház egy, szent, katolikus és apostoli
               I. Az Egyház egy
                  „Az Egyház egységének szent misztériuma”
                  Az egység sebei
                  Az egység felé vezető úton
               II. Az Egyház szent
               III. Az Egyház katolikus
                  Mit jelent a „katolikus” szó?
                  Minden részegyház „katolikus”
                  Ki tartozik a katolikus Egyházhoz?
                  Az Egyház és a nem keresztények
                  „Az Egyházon kívül nincs üdvösség”
                  A misszió – az Egyház katolikus voltának követelménye
               IV. Az Egyház apostoli
                  Az apostolok küldetése
                  A püspökök az apostolok utódai
                  Apostolkodás
            Összefoglalás
            4.§ A Krisztus-hívők: hierarchia, világi hívők, Istennek szentelt élet
               I. Az Egyház hierarchikus fölépítése
                  Mire jó az egyházi szolgálat?
                  A püspöki kollégium és feje, a római pápa
                  A tanítás feladata
                  A megszentelés feladata
                  A kormányzás feladata
               II. A világi Krisztus-hívők
                  A világi hívők hivatása
                  A világiak részesedése Krisztus papi hivatalában
                  A világiak részesedése Krisztus prófétai hivatalában
                  A világiak részesedése Krisztus királyi hivatalában
               III. Az Istennek szentelt élet
                  Evangéliumi tanácsok, Istennek szentelt élet
                  Nagy törzs sok ággal
                  A remete élet
                  Az Istennek szentelt szüzek és özvegyek
                  A szerzetesi élet
                  A világi intézmények
                  Az apostoli élet társaságai
                  Istennek szenteltség és küldetés: hirdetni az eljövendő királyt
            Összefoglalás
            5.§ A szentek közössége
               I. A lelki javak közössége
               II. Közösség a mennyei és a földi Egyház között
            Összefoglalás
            6. § Mária – Krisztus anyja, az Egyház anyja
               I. Mária anyasága az Egyház szempontjából
                  Teljesen egyesülve Fiával…
                  …mennybevitelében is…
                  …Ő a mi Anyánk a kegyelem rendjében
               II. A Szent Szűz tisztelete
               III. Mária – az Egyház eszkatologikus képe
            Összefoglalás
            10. Cikkely: „Hiszem a bűnök bocsánatát”
               I. Egyetlen keresztség a bűnök bocsánatára
               II. A kulcsok hatalma
            Összefoglalás
            11. Cikkely: „Hiszem a test föltámadását”
               I. Krisztus föltámadása és a mi föltámadásunk
                  A föltámadás fokozatos kinyilatkoztatása
                  Hogyan támadnak föl a halottak?
                  A Krisztussal föltámadottak
               II. Meghalni Jézus Krisztusban
                  A halál
                  A keresztény halál értelme
            Összefoglalás
            12. Cikkely: „Hiszem az örök életet”
               I. A különítélet
               II. A Mennyország
               III. A végső tisztulás, vagyis a tisztítóhely
               IV. A pokol
               V. Az utolsó ítélet
               VI. Az új ég és az új föld reménye
            Összefoglalás
            ÁMEN


MÁSODIK RÉSZ
A KERESZTÉNY MISZTÉRIUM ÜNNEPLÉSE

      Mire jó a liturgia?
      Mit jelent a liturgia szó?
      A liturgia mint az élet forrása
      Imádság és liturgia
      Katekézis és liturgia


ELSŐ SZAKASZ
SZENTSÉGI ÜDVREND

      ELSŐ FEJEZET: A HÚSVÉTI MISZTÉRIUM AZ EGYHÁZ IDEJÉBEN

            1. Cikkely: A liturgia – a Szentháromság műve
               I. Az Atya a liturgia forrása és célja
               II. Krisztus műve a liturgiában
                  A megdicsőült Krisztus…
                  …az apostolok egyháza óta…
                  …jelen van a földi liturgiában…
                  …mely részese a mennyei liturgiának
               III. A Szentlélek és az Egyház a liturgiában
                  A Szentlélek készít elő arra, hogy befogadjuk Krisztust
                  A Szentlélek emlékeztet Krisztus misztériumára
                  A Szentlélek jelenvalóvá teszi a Krisztus-misztériumot
                  A Szentlélek közössége
            Összefoglalás
            2. Cikkely: A húsvéti misztérium az Egyház szentségeiben
               I. Krisztus szentségei
               II. Az Egyház szentségei
               III. A hit szentségei
               IV. Az üdvösség szentségei
               V. Az örök élet szentségei
            Összefoglalás


      MÁSODIK FEJEZET: A HÚSVÉTI MISZTÉRIUM SZENTSÉGI ÜNNEPLÉSE

            1. Cikkely: Az Egyház liturgiájának ünneplése
               I. Ki ünnepli a liturgiát?
                  A mennyei liturgia végzői
                  A szentségi liturgia végzői
               II. Hogyan ünnepeljük a liturgiát?
                  Jelek és szimbólumok
                  Szavak és cselekmények
                  Ének és zene
                  A szent képek
               III. Mikor ünnepeljünk?
                  A liturgikus idő
                  Az Úr napja
                  A liturgikus év
                  A szentek ünnepei a liturgikus évben
                  Az imaórák liturgiája
               IV. Hol ünnepeljünk?
            Összefoglalás
            2. Cikkely: A liturgiák sokfélesége és a misztérium egysége
                  Liturgikus hagyományok és az egyház katolicitása
                  Liturgia és kultúrák
            Összefoglalás


MÁSODIK SZAKASZ
AZ EGYHÁZ HÉT SZENTSÉGE

      ELSŐ FEJEZET: A KERESZTÉNY BEAVATÁS SZENTSÉGEI

            1. Cikkely: A keresztség szentsége
               I. Hogyan nevezik ezt a szentséget?
               II. A keresztség az üdvösség rendjében
                  A keresztség előképei az Ószövetségben
                  Krisztus keresztsége
                  A keresztség az Egyházban
               III. Hogyan ünnepeljük a keresztség szentségét?
                  A keresztény beavatás
                  A keresztség müsztagógiája
               IV. Ki veheti föl a keresztséget?
                  A felnőttek keresztsége
                  A gyermekek keresztsége
                  Hit és keresztség
               V. Ki keresztelhet?
               VI. A keresztség szükségessége
               VII. A keresztségi kegyelem
                  A bűnök bocsánatára…
                  „Új teremtmény”
                  Az Egyházba, Krisztus testébe épülve
                  A keresztények egységének szentségi köteléke
                  Eltörölhetetlen lelki jel…
            Összefoglalás
            2. Cikkely: A bérmálás szentsége
               I. A bérmálás az üdvösség rendjében
                  Két hagyomány: kelet és nyugat
               II. A bérmálás szertartása és jelei
                  A bérmálás kiszolgáltatása
               III. A bérmálás hatásai
               IV. Ki veheti föl ezt a szentséget?
               V. A bérmálás kiszolgáltatója
            Összefoglalás
            3. Cikkely: Az Eucharisztia szentsége
               I. Az Eucharisztia – az egyházi élet forrása és csúcsa
               II. Hogyan nevezik ezt a szentséget?
               III. Az Eucharisztia az üdvösség rendjében
                  A kenyér és a bor jelei
                  Az Eucharisztia alapítása
                  „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”
               IV. Az Eucharisztia liturgikus ünneplése
                  Minden idők szentmiséje
                  Az ünneplés folyamata
               V. A szentségi áldozat: hálaadás, emlékezet, jelenlét
                  Hálaadás és dicséret az Atyának
                  Krisztusnak és az ő testének, az Egyháznak áldozati emlékezete
                  Krisztus jelenléte szavának és a Szentléleknek ereje által
               VI. A húsvéti lakoma
                  „Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan”: a szentáldozás
                  A szentáldozás gyümölcsei
               VII. Az Eucharisztia – „a jövendő dicsőség záloga”
            Összefoglalás


      MÁSODIK FEJEZET: A GYÓGYULÁS SZENTSÉGEI

            4. Cikkely: A bűnbánat és a kiengesztelődés szentsége
               I. Hogyan nevezik ezt a szentséget?
               II. Mire jó a kiengesztelődés szentsége a keresztség után?
               III. A megkereszteltek megtérése
               IV. A belső bűnbánat
               V. A bűnbánat különféle formái a keresztény életben
               VI. A bűnbánat és a kiengesztelődés szentsége
                  Egyedül Isten bocsátja meg a bűnt
                  Kiengesztelődés az Egyházzal
                  A bűnbocsánat szentsége
               VII. A bűnbánó cselekedetei
                  A bánat
                  A bűnök megvallása, a gyónás
                  Az elégtétel
               VIII. A szentség kiszolgáltatója
               IX. E szentség hatásai
               X. A búcsúk
                  Mi a búcsú?
                  A bűnök büntetése
                  A szentek közösségében
                  Isten bocsánatának elnyerése az Egyház által
               XI. A bűnbánat szentségének kiszolgáltatása
            Összefoglalás
            5. Cikkely: A betegek kenete
               I. Alapjai az üdvrendben
                  A betegség az emberi életben
                  A beteg Isten előtt
                  Az orvos Krisztus
                  „Gyógyítsatok betegeket…”
                  A betegek szentsége
               II. Ki veheti föl és ki szolgáltathatja ki ezt a szentséget?
                  Súlyos betegség esetén…
                  „…hívja az Egyház papjait”
               III. Hogyan szolgáltatják ki ezt a szentséget?
               IV. A betegek kenetének hatásai
               V. A szent útravaló, a keresztény ember utolsó szentsége
            Összefoglalás


      HARMADIK FEJEZET: A KÖZÖSSÉG SZOLGÁLATÁNAK SZENTSÉGEI

            6. Cikkely: Az egyházi rend szentsége
               I. Miért egyházi rend, „ordo” e szentség neve?
               II. Az egyházi rend szentsége az üdvösség rendjében
                  Az Ószövetség papsága
                  Krisztus egyetlen papsága
                  Két részesedés Krisztus egyetlen papságában
                  Krisztus, a fő személyében…
                  „…az egész Egyház nevében”
               III. Az egyházi rend szentségének három fokozata
                  A püspökszentelés – az egyházi rend szentségének teljessége
                  A papok – a püspök munkatársainak fölszentelése
                  A diakónusok szentelése – „a szolgálatra”
               IV. A szentség kiszolgáltatása
               V. Ki szolgáltathatja ki ezt a szentséget?
               VI. Ki veheti föl ezt a szentséget?
               VII. Az egyházi rend szentségének hatásai
                  Az eltörölhetetlen jegy
                  A Szentlélek kegyelme
            Összefoglalás
            7. Cikkely: A házasság szentsége
               I. A házasság Isten tervében
                  A házasság a teremtés rendjében
                  A házasság a bűn uralma alatt
                  A házasság a törvény pedagógiája alatt
                  Házasság az Úrban
                  A mennyek országáért vállalt szüzesség
               II. A házasságkötés szertartása
               III. A házassági beleegyezés
                  Vegyes házasság és valláskülönbség
               IV. A házasság szentségének hatásai
                  A házassági kötelék
                  A házasság szentségének kegyelme
               V. A házastársi szeretet értékei és követelményei
                  A házasság egysége és fölbonthatatlansága
                  A házastársi szeretet hűsége
                  A termékenységre nyitott lelkület
               VI. A családegyház
            Összefoglalás


      NEGYEDIK FEJEZET: EGYÉB LITURGIKUS SZERTARTÁSOK

            1. Cikkely: A szentelmények
               A szentelmények jellegzetes vonásai
               A szentelmények változatos formái
               A népi vallásosság
            Összefoglalás
            2. Cikkely: A keresztény temetés
               I. A keresztény ember utolsó húsvétja
               II. A temetés szertartása


HARMADIK RÉSZ
ÉLET KRISZTUSBAN

ELSŐ SZAKASZ
AZ EMBER HIVATÁSA: ÉLET A SZENTLÉLEKBEN

      ELSŐ FEJEZET: AZ EMBERI SZEMÉLY MÉLTÓSÁGA

            1. Cikkely: Az ember Isten képmása
            Összefoglalás
            2. Cikkely: A boldogságra szóló meghívásunk
               I. A boldogságok
               II. A boldogság iránti vágy
               III. A keresztény boldogság
            Összefoglalás
            3. Cikkely: Az ember szabadsága
               I. Szabadság és felelősség
               II. Az emberi szabadság az üdvrendben
            Összefoglalás
            4. Cikkely: Az emberi cselekedetek erkölcsisége
               I. Az erkölcsiség forrásai
               II. A jó és a rossz cselekedetek
            Összefoglalás
            5. Cikkely: A szenvedélyek erkölcsisége
               I. A szenvedélyek
               II. A szenvedélyek és az erkölcsi élet
            Összefoglalás
            6. Cikkely: Az erkölcsi lelkiismeret
               I. A lelkiismereti ítélet
               II. A lelkiismeret formálása
               III. A lelkiismeret szerinti választás
               IV. A téves ítélet
            Összefoglalás
               7. Cikkely: Az erények
               I. Az emberi erények
                  A sarkalatos erények
                  Az erények és a kegyelem
               II. Az isteni erények
                  A hit
                  A remény
                  A szeretet
               III. A Szentlélek ajándékai és gyümölcsei
            Összefoglalás
            8. Cikkely: A bűn
               I. Az irgalmasság és a bűn
               II. A bűn meghatározása
               III. A bűnök különbözősége
               IV. A bűn súlyossága: halálos és bocsánatos bűn
               V. A bűn szaporodása
            Összefoglalás


      MÁSODIK FEJEZET: AZ EMBERI KÖZÖSSÉG

            1. Cikkely: A személy és a társadalom
               I. Az emberi hivatás közösségi jellege
               II. A megtérés és a társadalom
            Összefoglalás
            2. Cikkely: A társadalmi életben való részvétel
               I. A tekintély
               II. A közjó
               III. Felelősség és részvétel
            Összefoglalás
            3. Cikkely: A társadalmi igazságosság
               I. Az emberi személy tiszteletben tartása
               II. Az emberek közötti egyenlőség és különbözőség
               III. Az emberi szolidaritás
            Összefoglalás


      HARMADIK FEJEZET: ISTEN ÜDVÖZÍTŐ MŰVE: TÖRVÉNY ÉS KEGYELEM

            1. Cikkely: Az erkölcsi törvény
               I. A természetes erkölcsi törvény
               II. A régi törvény
               III. Az új Törvény vagy evangéliumi Törvény
            Összefoglalás
            2. Cikkely: Kegyelem és megigazulás
               I. A megigazulás
               II. A kegyelem
               III. Az érdem
               IV. A keresztény életszentség
            Összefoglalás
            3. Cikkely: Az Egyház: anya és tanító
               I. Erkölcsi élet és az Egyház tanítóhivatala
               II. Az Egyház parancsolatai
               III. Erkölcsi élet és missziós tanúságtétel
            Összefoglalás
            Tízparancsolat


MÁSODIK SZAKASZ
A TÍZPARANCSOLAT

         „Mester, mit (…) tegyek…?”
         A Tízparancsolat a Szentírásban
         A Tízparancsolat az egyházi hagyományban
         A Tízparancsolat egysége
         A Tízparancsolat és a természetes törvény
         A Tízparancsolat kötelező ereje
         „Nálam nélkül semmit sem tehettek”
         Összefoglalás


      ELSŐ FEJEZET: „SZERESD A TE URADAT, ISTENEDET TELJES SZÍVEDBŐL TELJES LELKEDBŐL ÉS TELJES ELMÉDBŐL”

            1. Cikkely: Az első parancsolat
               I. „Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!”
                  A hit
                  A remény
                  A szeretet
               II. „Csak neki szolgálj!”
                  Az imádás
                  Az imádság
                  Az áldozat
                  Ígéretek és fogadalmak
                  A vallás társadalmi kötelezettségei és a vallásszabadsághoz való jog
               III. „Ne legyenek idegen isteneid előttem”
                  A babona
                  A bálványimádás
                  A jövendölés és mágia
                  A vallástalanság
                  Az ateizmus
                  Az agnoszticizmus
               IV. „Ne csinálj magadnak faragott képet…”
            Összefoglalás
            2. Cikkely: A második parancsolat
               I. Az Úr neve szent
               II. Az Úr nevének hamis kiejtése
               III. A keresztény név
            Összefoglalás
            3. Cikkely: A harmadik parancsolat
               I. A szombati nap
               II. Az Úr napja
                  A föltámadás napja: új teremtés
                  A vasárnap a szombat beteljesedése
                  A vasárnapi Eucharisztia
                  A vasárnap kötelezettsége
                  A kegyelem és a munkaszünet napja
            Összefoglalás


      MÁSODIK FEJEZET: „SZERESD FELEBARÁTODAT, MINT ÖNMAGADAT!”

            4. Cikkely: A negyedik parancsolat
               I. A család Isten tervében
                  A család természete
                  A keresztény család
               II. A család és a társadalom
               III. A családtagok kötelességei
                  A gyermekek kötelességei
                  A szülők kötelességei
               IV. A család és az Ország
               V. Elöljárók a polgári társadalomban
                  A polgári elöljárók kötelességei
                  A polgárok kötelességei
                  A politikai közösség és az egyház
            Összefoglalás
            5. Cikkely: Az ötödik parancsolat
               I. Az emberi élet tisztelete
                  A bibliai történet tanúsága
                  A törvényes önvédelem
                  A szándékos emberölés
                  Az abortusz
                  Az eutanázia
                  Az öngyilkosság
               II. A személyek méltóságának tisztelete
                  Mások lelkének tiszteletben tartása: a botrány
                  Az egészség tiszteletben tartása
                  A személy tisztelete és a tudományos kutatás
                  A testi épség tisztelete
                  Tisztelet a halottak iránt
               III. A béke megőrzése
                  A béke
                  A háború elkerülése
            Összefoglalás
            6. Cikkely: A hatodik parancsolat
               I. „Férfinak és nőnek teremtette őket…”
               II. Meghívás a tisztaságra
                  A személy épsége
                  Az önátadás teljessége
                  A tisztaság különböző formái
                  A tisztaság elleni bűnök
                  Tisztaság és homoszexualitás
               III. A házastársi szeretet
                  A házastársi hűség
                  A házasság termékenysége
                  A gyermekáldás
               IV. A házasság méltóságának megsértései
                  A válás
                  A házasság méltósága elleni egyéb vétségek
            Összefoglalás
            7. Cikkely: A hetedik parancsolat
               I. A javak egyetemes rendeltetése és a magántulajdon
               II. A személyek és javaik tiszteletben tartása
                  Mások javainak megbecsülése
                  A teremtés épségének tiszteletben tartása
               III. Az Egyház szociális tanítása
               IV. A gazdasági tevékenység és a társadalmi igazságosság
               V. A nemzetközi igazságosság és szolidaritás
               VI. A szegények iránti szeretet
            Összefoglalás
            8. Cikkely: A nyolcadik parancsolat
               I. Az igazságban (veritas) élni
               II. „Tanúságot tenni az igazságról”
               III. Az igazság elleni bűnök
               IV. Az igazság tiszteletben tartása
               V. A tömegtájékoztató eszközök használata
               VI. Igazság, szépség és szakrális művészet
            Összefoglalás
            9. Cikkely: A kilencedik parancsolat
               I. A szív megtisztítása
               II. Harc a tisztaságért
            Összefoglalás
            10. Cikkely: A tizedik parancsolat
               I. A vágyak rendetlensége
               II. A Lélek vágyai
               III. A szív szegénysége
               IV. „Látni vágyom Istent”
            Összefoglalás


NEGYEDIK RÉSZ
A KERESZTÉNY IMÁDSÁG

ELSŐ SZAKASZ
AZ IMÁDSÁG A KERESZTÉNY ÉLETBEN

         Mi az imádság?
         Az imádság mint Isten ajándéka
         Az imádság mint szövetség
         Az imádság mint közösség


      ELSŐ FEJEZET: AZ IMÁDSÁG KINYILATKOZTATÁSA

         Egyetemes meghívás az imádságra

            1. Cikkely: Az Ószövetségben
               A teremtés – az imádság forrása
               Az ígéret és a hit imádsága
               Mózes és a közvetítő imádsága
               Dávid és a király imádsága
               Illés, a próféták és a szív megtérése
               A zsoltárok, a közösség imádsága
            Összefoglalás
            2. Cikkely: Az idők teljességében
               Jézus imádkozik
               Jézus imádkozni tanít
               Jézus meghallgatja az imádságot
               Szűz Mária imádsága
            Összefoglalás
            3. Cikkely: Az Egyház idejében
               I. Az áldás és az imádás
               II. A kérő imádság
               III. A közbenjáró imádság
               IV. A hálaadó imádság
               V. A dicséret imádsága
            Összefoglalás


      MÁSODIK FEJEZET: AZ IMÁDSÁG HAGYOMÁNYA

            1. Cikkely: Az imádság forrásainál
               Isten igéje
               Az Egyház liturgiája
               Az isteni erények
               „Ma”
            Összefoglalás
            2. Cikkely: Az imádság útja
               Imádság az Atyához
               Imádság Jézushoz
               „Jöjj, Szentlélek”
               Közösségben Isten szent Anyjával
            Összefoglalás
            3. Cikkely: Imádságra vezetők
               A tanúk felhője
               Az imádság szolgái
               Az imádság megfelelő helyei
            Összefoglalás


      HARMADIK FEJEZET: AZ IMAÉLET

            1. Cikkely: Az imádság módjai
               I. A szóbeli ima
               II. Az elmélkedés
               III. A szemlélődő imádság
            Összefoglalás
            2. Cikkely: Az imádság küzdelme
               I. Ellenvetések az imádsággal szemben
               II. A szív alázatos ébersége
                  Az imádság nehézségei
                  Az imádság kísértései
               III. Gyermeki bizalom
                  Miért panaszkodunk, hogy nem találtunk meghallgatásra?
                  Hogyan válik hatékonnyá imádságunk?
               IV. Kitartani a szeretetben
                  Jézus órájának imája
            Összefoglalás


MÁSODIK SZAKASZ
AZ ÚR IMÁDSÁGA: „MIATYÁNK”

            1. Cikkely: „Az egész evangélium breviáriuma”
               I. A Szentírás középpontjában
               II. „Az Úr imádsága”
               III. Az Egyház imádsága
            Összefoglalás
            2. Cikkely „Miatyánk, aki a mennyekben vagy”
               I. „Teljes bizalommal merünk közeledni”
               II. „Atya!”
               III. „Mi” Atyánk
               IV. „Ki a mennyekben vagy”
            Összefoglalás
            3. Cikkely: A hét kérés
               I. „Szenteltessék meg a te neved”
               II. „Jöjjön el a te országod”
               III. „Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is”
               IV. „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”
               V. „Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”
                  „Bocsásd meg a mi vétkeinket”…
                  „…miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”
               VI. „Ne vígy minket kísértésbe”
               VII. „De szabadíts meg a Gonosztól”
            Záró doxológia
            Összefoglalás


TÁRGYMUTATÓ