KEK 009-011

LAETAMUR MAGNOPERE
KEZDETŰ APOSTOLI LEVÉL,

amely jóváhagyja és közzéteszi A Katolikus Egyház Katekizmusának latin editio typica-ját

A Főtisztelendő Bíboros Testvéreknek, Pátriárkáknak, Érsekeknek, Püspököknek, Papoknak, Diákonusoknak és Isten népe többi tagjának

JÁNOS PÁL PÜSPÖK
ISTEN SZOLGÁINAK SZOLGÁJA ÖRÖK EMLÉKEZETÜL

Szerfölött örvendünk annak, hogy megjelent A Katolikus Egyház Katekizmusának latin mintakiadása, amelyet jelen apostoli levelünkkel jóváhagyunk és közzéteszünk, s mely ezáltal az említett Katekizmus végleges szövege. Mintegy öt évvel azután történik ez, hogy 1992. október 11-én kibocsátottuk a Fidei depositum kezdetű apostoli konstitúciót, mely a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 30. évfordulóján a Katekizmus francia nyelvű első szövegét bevezette a világba.

Valamennyien örömmel állapíthattuk meg, hogy az elmúlt években többnyire mily kedvező fogadtatásban részesült e Katekizmus, s mily széles körben elterjedt, főként azokban a részegyházakban, melyek saját nyelvükre lefordították, hogy a különböző nyelvű közösségeknek szerte a földön rendelkezésére álljon. Ez bizonyítja, mennyire indokolt volt 1985-ben a rendkívüli Püspöki Szinódus kérése, hogy készüljön el a Katekizmus, vagyis az egész katolikus hit- és erkölcstan foglalata.

A bíborosok és püspökök 1986-ban e célból létrehozott tanácsa munkájának gyümölcseként a fent említett apostoli konstitúcióval jóváhagytuk és közzétettük a Katekizmust, mely teljes terjedelmében változatlanul hatályban marad és a jelen latin editio tyipca-val nyeri el végsô formáját.
A jelen kiadást az Apostoli Szentszék különböző munkatársaiból álló Tanács készítette, melyet 1993-ban kifejezetten ezért hoztunk létre. E Tanács, melynek elnökévé fôtisztelendô testvérünket, Joseph Ratzinger bíborost állítottuk, gondosan dolgozott a rábízott feladaton, különös figyelmet fordítva a sok javasolt javításra, melyek a Katekizmus megjelenése óta eltelt években a világ minden részéről és a különböző egyházi közösségektől érkeztek be.

A Katekizmus készítése során egészen nyilvánvalóvá vált és az egész földkerekségen, még a nem keresztények körében is sokféleképpen megnyilvánult a teljesen egyedülálló igény, mely megerősítette a Katekizmus rendeltetését, hogy a katolikus tanítás teljes és igaz bemutatása legyen, amelyből bárki megismerheti, hogy az Egyház mit hisz és ünnepel, hogyan él, és a mindennapjaiban miért imádkozik. Ugyanakkor nyilvánvalóvá vált a készséges akarat az együttműködésre azért, hogy a keresztény hitet, melynek alapvető és szükséges elemeit a Katekizmus tartalmazza, napjaink embere számára a lehető legalkalmasabb módon mutassuk be. A sok részegyház együttműködése hozta létre azt, amit az említett Fidei depositum apostoli konstitúcióban mondtunk: „ennyi hang egybecsengése kétségtelenül a hit »szimfóniája«”.

A Tanács ezek miatt is komolyan mérlegelte a benyújtott véleményeket, konzultációkkal pontosabbá tette, és ítéleteit jóváhagyásra átadta nekünk. Ezeket az ítéleteket, amennyiben hozzásegítenek, hogy a Katekizmus anyaga jobban megfeleljen a katolikus hitletéteménynek, illetve lehetővé teszik, hogy bizonyos hitigazságok a mai hitoktatás követelményeinek jobban megfelelő formát nyerjenek, elfogadtuk, és helyet kaptak e latin mintakiadásban. E kiadás tanítása hűségesen ismétli azt, melyet az Egyháznak és a földkerekség embereinek 1992 decemberében átnyújtottunk. A ma nyilvánosságra hozott latin mintakiadás beteljesíti a Katekizmus 1986-ban megkezdett munkálatait, és szerencsésen teljesíti a Püspöki Szinódus említett rendkívüli ülésének kívánságát. Most tehát az Egyház kezében van egyetlen és örök apostoli hitének új és nagy tekintélyű bemutatása, mely „az egyházi közösség számára érvényes és törvényes eszköz” és „a hit tanításának biztos szabálya”, továbbá „biztos és hiteles hivatkozási szöveg” (Fidei depositum, 4).

A katolikus hit és tanítás e világos és rendszerezett bemutatásában a hitoktatás abszolút biztos utat talál arra, hogy a keresztény üzenetet megújult buzgósággal adja át korunk minden egyes emberének. E kötetben minden hitoktató biztos támaszra lel, hogy a helyi egyházban
közölni tudja a hit egyetlen és örök letéteményét, miközben a Szentlélek segítségével a keresztény misztérium csodálatos egységét összekapcsolni törekszik azok életkörülményeinek és szükségleteinek sokféleségével, akiknek az üzenet szól. Isten népében az egész hitoktatás új és bőséges ösztönzést nyerhet, ha jól használja és helyesen értékeli e zsinat utáni Katekizmust.

Mindez nagyobb jelentőséget nyer ma, a harmadik évezred küszöbén. Sürget ugyanis az evangelizációs feladat, hogy mindenki megismerhesse az evangéliumi üzenetet, elfogadhassa és növekedhessék „Krisztus nagykorúságának mértékére” (Ef 4,13).

Nyomatékosan buzdítjuk tehát Főtisztelendő Püspöktestvéreinket, akikre elsősorban bízzuk A Katolikus Egyház Katekizmusát, hogy a jelen mintakiadás alkalmával élve odaadóbbak legyenek a szöveg terjesztésében és készséges elfogadtatásában, s ajándékként adják át a rájuk bízott közösségeknek, melyek a hit kimeríthetetlen gazdagságát fedezhetik föl benne.

Bárcsak az Isten népe minden tagjának harmonikus és egymást kiegészítő szolgálata terjesztené a Katekizmust, s bárcsak mindenki befogadná, hogy megerősödjék és a föld határáig terjedjen az a hívő egyetértés, melynek forrása és alapja a Szentháromságos Egységben található.
Krisztus Anyjára, Máriára - akinek testestől-lelkestől való mennybe fölvételét ma ünnepeljük - bízzuk ezen óhajunkat, melynek teljesedése minden ember lelki javára váljék.

Kelt Castel Gandolfóban, 1997. augusztus 15-én, pápaságunk 19. esztendejében.

II. János Pál

Vissza a főoldalra