KEK 007-008

ELŐSZÓ AZ ÚJ KIADÁSHOZ

A Katolikus Egyház II. Vatikáni Zsinat utáni Katekizmusa az Egyház hitének és a katolikus tanításnak a Szentírás, az apostoli hagyomány és az Egyház tanítóhivatala által megerősített előadása.

II. János Pál pápa 1985.1. 25-én rendkívüli Püspöki Szinódust hívott össze a Zsinat befejezésének 20. évfordulójára. A részt vevő püspökök kifejezték: „Nagyon sokan várják, hogy szülessék meg a katolikus hit- és erkölcstan teljes összefoglalása, s legyen szilárd alapja a különböző területeken készülő katekizmusoknak.”

E kérésnek megfelelően 1986-ban a pápa egy bíborosokból és püspökökből álló, 12 tagú bizottságot hozott létre Joseph Ratzinger bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusának vezetésével, s megbízta őket, hogy készítsék el a Katekizmus alaptervezetét. A bizottság mellé egy 7 tagú, teológiában és katekézisben jártas, szakértő, püspöki szerkesztő-bizottságot rendelt. A 12 tagú bizottság adta az irányelveket és fel-ügyelt a munkára; a 7 tagú szerkesztőbizottság készítette a szöveget, fogadta és bedogozta sok teológus, egzegéta, katekéta, s főként a megyés-püspök észrevételeit.

A tervezetet a püspökkari konferenciák, megyéspüspökök egyenként, teológiai fakultások és hitoktatási intézetek szerte a világon megvitatták és véleményezték. így e Katekizmus a világegyház összes püspökének együttműködéséből született. Szerkezete követi a trienti katekizmust: 1. Hiszekegy, 2. liturgia fő helyen a szentségekkel, 3. erkölcstan a Tízparancsolat szerint csoportosítva, 4. az imádság. Megfogalmazása azonban új, hogy meg tudjon felelni korunk kérdéseire.

A Katekizmus francia nyelven készült szövegét II. János Pál pápa 1992. VI. 25-én hagyta jóvá, és X. 11-i hatállyal apostoli tekintélyével elrendelte közzétételét.

E francia kiadás magyar fordítását Dr. Pápai Lajos megyéspüspök úr irányításával Dr. Török József professzor és Dr. Gaál Endre tanár úr készítette el, 1994. novemberében jelent meg a Szent István Társulat kiadásában „Latin alapszöveg (editio typica) 1993” megjegyzéssel.

A latin szöveg azonban csak 1997, VIII. 15-re készült el, ahogy II. János Pál pápa írja előszavában: „Szerfölött örvendünk annak, hogy megjelent A Katolikus Egyház Katekizmusának latin mintakiadása, melyet jelen apostoli levelünkkel jóváhagyunk és közzéteszünk, s mely ezáltal az említett Katekizmus végleges szövege. Mintegy öt évvel azután történik ez, hogy 1992. október 11-én kibocsátottuk a Fidei depositum kezdetű apostoli konstitúciót, mely a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 30. évfordulóján a Katekizmus francia nyelvű első szövegét bevezette a világba.”

A Hittani Kongregáció 1997 novemberében egy Korrigenda-jegyzékben közzétette., hogy hol kell igazítani a francia, és a belőle készült anyanyelvű szövegeken. Ennek alapján 1998. január 18-án Dr. Pápai Lajos megyéspüspök a Magyar Püspöki Kar nevében kis füzetben közreadta a Katekizmus magyar kiadásában igazítandó részeket. Kérte a Katekizmus minden használóját, hogy addig is, amíg a latin mintakiadásból készülő magyar fordítás napvilágot láthat, gondosan vegyék figyelembe a szövegben szükséges változtatásokat.

Most érkezett el az idő, hogy közreadhatjuk a latin mintakiadás alapján készült magyar fordítást. Külön köszönet illeti Dr. Török József professzor urat a lektorálásban, Kükedi Józsefet a hivatkozási helyek ellenőrzésében, Dr, Csaba Györgynét a szöveg gondozásában végzett gondos munkájáért. Természetesen ahol lehetett, megtartottuk az 1994-es kiadás szövegeit.

2002. Szent Péter és Pál ünnepén   

A fordító: Dr. Diós István

Vissza a főoldalra