KEK tárgymutató

Tárgymutató A Katolikus Egyház Katekizmusához

Ábel
– az igaz 58;
– meggyilkolása 401, 2559.

abortusz
– bűn az ötödik parancsolat ellen 2271, 2274;
– együttműködés benne 2272;
– és az élet tisztelete 2270.

Ábrahám
– egy népnek atyja 63, 709, 762, 1541;
– hite és a muszlimok 841;
– hívő engedelmesség példaképe 144-46, 165, 2570, 2572, 2676;
– imádsága 2569, 2570, 2592;
– ivadéka Jézus 527;
– meghívása 59, 72, 762;
– remény példaképe 165, 1819;
– ~mal kötött Isteni szövetség 72, 992, 2571;
– ~nak adott ígéretek 422, 705, 706, 1222, 1716, 1725, 2571, 2619;
– ~nak adott Isteni áldás 59, 1080.

Ádám, vö. Éva
– bűne és következményei 402-05, 416-17, 1736;
– és az eredeti szentség kegyelme 375, 399;
– és Jézus Krisztus 359, 388, 402, 504, 505, 518, 532, 538, 539, 635.

ádvent ld. Isten országának eljövetele, Krisztus eljövetele
– liturgikus ünneplése 524.

agnoszticizmus 2127, 2128.

ájtatosság(devitio)
– formái 24;
– ígéretek és fogadalmak 2101-02.

alamizsna (eleemosyna)
– bűnbánati forma 1434, 1438.
– irgalmasság tette 2447, 2462;
– szeretet tette 2447, 2462;
– új törvényben 1969.

alapvető emberi jogok (jura fundamentalis)
– alapja a természettörvény 1956, 1978, 2070, 2273;
– szolgálatában a tudomány és technika 2294, 2375;
– védelme és az Egyház 2420, 2458;
– ~at sértő cselekmények 2242, 2414, 2424;
– ~kal ellenkező politikai rendszerek 1901.

alávetettség (submissio)
– Isten iránt 154, 341, 396, 1955;
– pápa iránti megtagadása 2089;
– törvényes hatalom iránt 2239-40.

alázatosság (humilitas)
– imádság alapja 2559, 2631;
– imádság föltétele 2713;
– és a lelki szegénység 2546.

áldás (benedictio)
– asztali 2834;
– Egyházi 1082, 1217, 1245, 1624, 1630, 1671-72;
– és a halál 1009;
– és az Eucharisztia 1328, 1360, 1402;
– és az imádság 2589, 2767, 2781, 2803;
– formái 2627;
– isteni és a nagy család 2373;
– Istentől eredő 1077-82, 1110, 2627, 2644;
– jelentése 1078, 2626, 2645;
– kenyéré és boré 1000, 1334-35, 1347, 1353, 1412;
– ~ra hivatottak a megkereszteltek 1669.

áldozat (victima)
– Krisztus 457, 604, 1367, 1566.

áldozat (oblatio, sacrificium)
– meghatározása 901, 2099-2100;
– Egyházé 1368, 1553;
– eucharisztikus 1362, 1414, 2643;
– Jézusé 529, 606-07, 610-11, 614, 616, 2824;
– önmagáé 459, 2031, 2711;
– Szűzanyáé 494, 2617, 2622.

állam (status politicus)
– felelőssége a gazdaságban 2431;
– jogállam 1904;
– mint bálvány 2113;
– totalitárius 2499;
– és a fejlődés 2372;
– és a közjó 1910;
– és a személyes szabadság 1883;
– és az élethez való jog védelme 2273.

állampolgári kötelességek (officia civium)
– adót fizetni 2240;
– ellenállni a politikai elnyomásnak 2243;
– ellenállni az erkölcstelen követelményeknek 2242;
– építeni a társadalmat 2255;
– hazát megvédeni 2240;
– idegenek befogadása 2241;
– igaz információkat közölni 2495;
– közhatalom tisztelete 1900;
– közjóért együttműködés a polgári hatalommal 2239;
– tevékeny részvétel a közéletben 1915;
– választójogot gyakorolni 2240.

állapot (status)
– emberé kezdetben 375;
– Istennek szentelt életé 933;
– kegyelemé 2004;
– megválasztása 2230.

állatok (animalia)
– megbecsülése 2415, 2416, 2418;
– és az ember különbsége 371;
– és ember közötti kapcsolat 2417, 2456-57.

állhatatosság (perseverantia)
– hitben 162;
– imádságban 2728, 2742-43;
– végső és jutalma 2016.

alvilág (sheol) 633.

ambó 1184.

amen
– jelentése 1062-64, 1348, 1396, 2856, 2865;
– Credo és a Szentírás utolsó szava 1061;
– Eucharisztia liturgiájában 1345;
– és Krisztus 1065.

analogia
– Szentírási kinyilatkoztatásé 128-30, vö. tipológia

anamnézisz 1103, 1106, 1354, 1362.

anafora 1352.

angyali üdvözlet (annunciatio)
– Mária beleegyezése 973;
– nyitotta meg az idők teljességét 484;
– ünnepe 1171;
– ~ben adatik Jézus neve 430;
– ~ben Mária a „kegyelemmel teljes” 490;
– és Mária anyasága 969, 2674;
– és Mária imádsága 2617.

angyalok (angeli)
– meghatározása és feladatai 329, 332-36, 350-52, 1034, 1352;
– bukottak 391-93, 414, 760;
– Egyház életében 334-35;
– embereket őrző 336;
– képei a művészetekben 1192, 2131, 2502;
– léte hitigazság 328;
– szentmise kánonjában 1352;
– és a mennyország 326, 1023-29, 1053;
– és Krisztus 331, 538, 954, 1038, 1161;
– és Krisztus születése 525, 559.

apostoli élet társaságai (societates vitae apostolicae) 930.

apostoli jogfolytonosság (successio apostolica)
– lényege 77, 861, 1087;
– és a hitbeli közösség 1209;
– és az Egyház egysége 815.

apostoli kollégium (collegium apostolorum)
– meghatározása 552;
– kiválasztása 1577;
– és a püspöki kollégium 880;
– és az oldás és kötés hatalma 881, 1444;
– és az Új Szövetség 816.

apostolkodás (apostolatus)
– Egyházé 863-64;
– laikusoké 900, 905, 940;
– és az Eucharisztia 864, 1324.

apostol
– jelentése 858.

apostolok
– bűnbocsátó hatalma 981, 983, 984, 1442, 1444, 1485, 1586;
– katekézise 1094;
– kiválasztása és meghívása 2, 75, 96, 858-60, 873, 935, 1086, 1120, 1122, 1575, 2600;
– kollégiuma 880;
– prédikációja 76;
– tanításának elfogadása 87, 949, 2624;
– tanúságtétele 664, 1518;
– utódai 77, 861-63, 892, 938, 1313, 1560, 1562, 2068;
– és a Feltámadott megjelenései 641 -42, 644-45, 647;
– és a hit továbbadása 171, 173, 605, 815, 816, 889, 1124;
– és a keresztség 1226;
– és a kézrátétel 699, 1288, 1299, 1315;
– és a kiengesztelődés szolgálata 981, 1442, 1461;
– és a Szentlélek 244, 746, 798, 1287, 1288, 1299, 1302, 1315, 1485, 1556;
– és az Egyház 688, 756, 857, 865, 869, 1342, 2032;
– és az Euchrisztia alapítása 610-11, 1337, 1339-41;
– és az ordo szentsége 1087, 1536, 1565, 1576, 1577, 1594;
– és Isten Igéjének továbbadása 3, 81, 84, 96, 126, 571.

aposztázia (apostasia)
– meghatározása 2089;
– Izraelé és Mózes 2577;
– és az Egyház sebei 817;
– és az Egyház végső megpróbáltatása 675.

aszkézis (ascesis)
– és a lelki fejlődés 2015;
– és az akarat uralma 1734;
– és hűség a keresztségi ígéretekhez 2340.

asztal (mensa)
– az Úr oltára 1182, 1383;
– bűnösökénél Jézus 1443;
– ~i áldás 2834.

ateizmus (atheismus)
– bűne 2125, 2140;
– formái és jelentései 2123-24;
– okai 2126, 2424;
– és agnoszticizmus 2128.

áteredő bűn (peccatum originale)
– átszármazása minden emberre 404;
– az ember szabadságának próbatétele 396;
– hitigazság 388-89;
– kiindulópontja az engedetlenség 215, 397-98;
– megbocsátásának oka 412;
– tanításának tartalma 389;
– története 390.

Atya, Abba
– Isten Fiának Lelke kiáltja a szívünkbe 683, 742, 1303, 2766, 2777.

átlényegülés (transsubstantiatio) 1373-77, 1413, vö. Eucharisztia.

Atyaisten (Pater, Deus) 232-60;
– Abba, Pater 742, 2777;
– akarata 541;
– akaratát megtenni 2603, 2611;
– dialógusban az emberekkel 104;
– gondviselése és szeretete az emberek iránt 17, 305;
– Igéje Krisztus 65;
– iránti hála és dicséret 1359-61;
– irgalmassága 1439, 1449;
– Istenség forrása 245-46, 248;
– kapcsolata a Szentlélekkel 689, 703, 729;
– kapcsolata Jézus Krisztussal 151, 242, 454, 465, 467, 473, 482, 503, 532, 536, 590, 859, 1224;
– kinyilatkoztatás 79, 516;
– liturgia forrása és célja 1077-83;
– minden ember atyja 239-40;
– segítségül hívása 238-39;
– Szentháromság első személye 198;
– terve 759;
– tevékenysége az emberek iránt 219, 443, 845, 1050, 1153, 2466, 2714;
– tevékenysége Jézus iránt 648;
– ~hez szóló imádság 434, 1109, 1352-53, 1695, 2564, 2601, 2605; 2610, 2613, 2664, 2735-36, 2742, vö. „Pater noster”;
– ~hez vezető út, embereké 51, 683, 1204;
– és a Szentháromság 253-55, 258.

Atyaság (paternitas)
– szülőké részesedés Istenében 2214, 2367;
– Istené 239, 270, vö. Deus;
– felelős 2368.

autonómia
– gyermekeké 2232;
– helytelenül értett 1792.

autopszia 2301.

Bábel 57.

babona (superstitio) 2110-11, 2138.

bálványimádás (idolatria/idolum)
– meghatározása 2112-14;
– babonasága 2138;
– bűne 1852;
– gonoszsága 2114;
– tilalma 2129;
– ~tól való szabadulás 2097;
– és a gazdagság 1723;
– és a hírnév 1723;
– és a pénz 2424;
– és az emberi test 2289.

bánat (contritio)
– meghatározása 1451-54;
– tökéletes és tökéletlen 1492;
– halál után lehetetlen 393;
– kegyelmét a Szentlélek adja 1433;
– szükséges a bocsánathoz 982, 1259, 1861, 1864;
– és a bűnbánat szentsége 1452.

baptisztérium 1185.

bárány (agnus)
– Ábrahám és az áldozati bárány 2572;
– jegyese az Egyház 757, 796;
– menyegzője 1329, 1602, 1612, 1642, 2618;
– tanúi és dicsősége 2642;
– és a Jelenések Könyve 1137, 2159;
– és Krisztus 523, 536, 602, 608, 613, 719, 1364.

barát (amicus)
– emberé: Isten 142, 2063, 2576;
– emberé: Krisztus 1972;
– odaadja életét 609.

barátság (amitita)
– homoszexualitást elősegítő 2359;
– Isten és az ember között 55, 277, 355, 374, 384, 396, 1023, 1030, 1468, 1863, 2709;
– kibontakoztatja és kifejezi a szeretetet 2347;
– Krisztus és az ember között 1395, 2665;
– nem igazolja az igazságtalanságot 2480;
– és egyetértés 1829, 1939;
– és szeretet 1829, 1939.

beavatás (initiatio christiana) 1229-33;
– beteljesedése 1289, 1306, 1322;
– egysége 1285, 1292, 1318, 1321;
– felnőtteké 1233, 1247;
– gyermekeké 1231;
– lényeges elemei 1229;
– módjai 1230, 1233, 1244;
– szentségei 1212-1419, 1420, 1533;
– szertartásai 1233.

beépülés (incorporatio)
– Egyházba 837, 1396;
– Krisztusba 1010.

béke (pax)
mibenléte 2304;
– földi, Krisztus képe 2305;
– Isten ajándéka 1424, 1468;
– közjó alapja 1909;
– Lélek gyümölcse 736, 1832;
– munkásai 1716, 2442;
– segítői 1941, 2015, 2310;
– szeretet gyümölcse 1829;
– védelme 2302-2317;
– veszedelmei 1938, 2315, 2317;
– ~re hív az Úr 2302;
– és a lelkiismeret nevelése 1784.

bemutatás, Jézusé a templomban (praesentatio Iesu in templo) 529.

benső (interioritas)
– saját kutatása 1779.

bensőség (intimitas)
– házastársi 2360, 2362;
– Isten és a teremtményei között 239, 441, 921;
– személyes tiszteletben tartása 2492, 2521.

bérmálás (confirmatio),
vö. szentségek 1285-1321;
– alanya 1306-11;
– bérmaszülők 1311;
– csak egyszer vehető fel 1304;
– életkora 1307-08;
– előkészítése 1309;
– fölvételének föltételei 1310, 1318-19;
– jelentése 1289;
– szentségi karaktere 698, 1121, 1304-05, 1317;
– és a keresztény beavatás 695, 1212, 1275, 1285, 1533;
– és a Krisztus-hívők papsága 1546;
– és a lakikusok apostolkodása 900, 941;
– és az üdvösség 1286-92;
– és az új törvény 1210;
– és pecsét 698, 1121;
– és tanúságtétel 2472.

bérmálás hatásai
– a Szentlélek kiáradása 1302;
– keresztségi kegyelem növekedése 1303, 1316;
– kiszolgáltatója 1312-14, 1318;
– szentségi karakter 1304-05, 1317.

bérmálás szertartása 1297-1301;
– jelei 1293-1301, 1320;
– keresztségtől elválasztva 1233, 1290, 1321;
– kézrátétel 1288;
– megkenés 695, 1242, 1291, 1294, 1300, 1523;
– Miatyánk átadása 2769;
– szent krizma 1297.

beszámíthatóság (imputabilitas)
– bűnöké 1735, 1860, 2125, 2355;
– cselekedeteké 1735, 1860, 2125, 2355.

betegek (aegroti), vö. betegek kenete
– meghatározása 1511, 1516, 1519;
– az Ószövetségben 1502;
– gondozása és ápolása 2405, 2186;
– gyógyítása és Jézus 699, 1503-06;
– mint Jézus jelenlétének jelei 1373.

betegek kenete (unctio infirmorum)
– céljai 1511, 1527;
– fölkészülés rá 1516;
– hatásai 1520-23, 1532;
– kinek szól 1514-15, 1528-29;
– kiszolgáltatása a latin szertartásban 1513, 1517-19, 1531;
– kiszolgáltatója 1530;
– történeti változásai 1512.

betegség (aegritudo)
– emberi tapasztalata 1500;
– hatásai és következményei 1500-01;
– jelentése 1502, 1505;
– mint a bűn következménye 1264;
– mint az emberi gyöngeség eredeti állapotának jele 2448;
– és Jézus 572.

beteljesedés (consummatio)
– Egyházé 759, 769, 778, 1042;
– eljövendő Messiás reményéé 676;
– emberi méltóságé 1700;
– föltámadásé 992;
– házastársi beleegyezésé 1627, 2366;
– időké és Krisztus imádsága 2749;
– igazság parancsolataié 2411;
– Isten akaratáé és az imádság 2750, 2857;
– Isten igéié Máriában 148-49, 484, 497, 2676;
– Isten művéé Krisztusban 2749;
– isteni tervé 686;
– jóé a világ végén 681;
– kinyilatkoztatásé Krisztusban 67, 75, 134, 561, 652, 729;
– ószövetségi áldozatoké az Eucharisztia 1330;
– ószövetségi előképeké 1093, 1152, 1544;
– régi Törvényé 580; 1967-68, 1984, 2053;
– reményé 992;
– szombaté az Úr napja 2175-76;
– teremtésé a feltámadáskor 1015;
– teremtésé a hetedik napon 345;
– történelemé és a teremtésé Krisztusban 668;
– Törvényé a szeretet törvényében 1706, 1829, 2055, 2196;
– Törvényé Krisztusban 577, 580-82, 592;
– üdvösség misztériumáé 1107;
– és az új ég és új föld 1045.

bevándorlók (immigrantes)
– joga a munkához 2433;
– és a hatóságok 2241.

Biblia, vö. Szentírás

bizalom (fiducia)
– emberé Istenben 301, 304, 2086, 2115, 2119, 2828, 2836, 2861;
– emberek közti 2486;
– gondviselésben 2115, 2547;
– Isten Igéjében 215.

bocsánatos bűn (peccatum veniale)
– föltételei, 1862;
– gyónása 1458;
– következményei 1863.

boldogság (felicitas)
– hatása 1257, 1721;
– Isten adja 27, 30, 384, 1028, 1035, 1723;
– Isten ingyenes ajándéka 1720-22, 1727;
– örök és a remény 1818;
– utáni vágy 33, 1718-19, 1818, 2548;
– vágya az emberben 1718, 2548;
– ~ra hivatott ember 1700, 1703, 1711, 1769, 1818, 1934, 2548;
– ~unk az Isten 257, 1731, 1855;
– és a bűn 1855, 1863, 1874, 1949.

bor (vinum)
– átváltozása Krisztus vérévé 1375 -76, 1413, vö. transsubstantiatio;
– Eucharisztia anyaga 1333-35.

botrány (scandalum)
– meghatározása 2284;
– bűn 2287, 2284, 2326;
– elkerülésének kötelezettsége 2489;
– házasságtörésé 2353-55;
– intézményeké 2286;
– öngyilkosságé 2282;
– polgári törvényé 2286;
– pornográfiáé 2353-55;
– prostitúcióé 2353-55;
– súlyossága 2284-85, 2326;
– támogatói 2287;
– társadalmi és gazdasági különbségeké 1938;
– és Jézus 589.

böjt (ieiunium)
– az evangéliumban 1969;
– mint bűnbánati forma 1434, 1438, 2043;
– szentségi 1387;
– ünnepi előkészület 2043.

bölcsesség ld. Isten bölcsessége, emberi bölcsesség

breviárium, vö. Liturgia, Liturgia Horarum

búcsújáró helyek (sanctuarium)
– búcsújárások 1674;
– imádság kiváltságos helyei 2691.

búcsúk (indulgentiae)
– meghatározása 1471;
– Egyház által 1478-79;
– elhunytak javára 1032, 1479;
– hatásai 1498.

bujaság (luxuria)
– jelentése 2351;
– mint főbűn 1866.

buzgóság (zelus) 579, 2442.

bűn (peccatum)
– meghatározása 1849-50;
– Ádámé és következményei 390, 402-03;
– angyaloké 392-93;
– beismerése 286-88;
– beismerése 827, 1455, 1847;
– cselekedettel 1853;
– Egyház egységét fenyegető veszedelem 814, 1440;
– Egyházban 827;
– elkerülésének útjai 943;
– emberi és Krisztus halála 580, 598;
– emberi közösségnek árt 761, 953;
– és a lelkiismeret 1781, 1784, 1801;
– és a polgári büntetés 2266;
– és a téves ítélet 1791;
– és a tudatlanság 1860;
– és bűnbánat 1435, 1459;
– fajtái súlyosság szerint 1854;
– fajtái tárgyuk szerint 1853;
– gondolattal 1853;
– gyökere 1853;
– halál oka 400, 1006, 1008;
– Isten elvetése 398;
– Isten megbántása 431, 1850;
– Isten szeretete ellen 2094;
– jóvátétele 2487;
– legnagyobb rossz 1488;
– megbocsátása 978, 982, 1031, 1425, 1436, 1452, 1502, 1847;
– megvallása 1458, 1493;
– mulasztással 1853;
– oka a sátán 2852;
– súlya 1861, 2073;
– személyes cselekedet 1868;
– szóval 1853;
– társadalmi, 1869;
– test cselekedete 1852;
– valósága 385-87;
– világba lépett erkölcsi rossz 311, 1869;
– visszaélés a kapott szabadsággal 1739;
– ~ben együttműködés 1868;
– ~nél erősebb szeretet 2844;
– ~re késztető vágy 978.

bűn következményei (consequentiae ex peccato)
– beteges viszony a teremtmények felé 1472;
– bűnös életének gyengülése 1459;
– büntetése 1472-73;
– harc a test és lélek között 2516;
– Isten fiának meggyilkolása 312;
– Istenhez való hasonlóság elvesztése 705;
– Istennel való közösség elvesztése 761, 1472;
– keresztény élet meggyengülése 1420;
– örök élet elvesztése 1472;
– víciumok és gonosz hajlamok 1426, 1865.

bűnbánat (poenitentia)
– belső 1430-33;
– célja 2043;
– cselekedetei a megholtakért 1032;
– formái a keresztény életben 1434 -39.

bűnbánat szentsége (poenitentia et reconciliatio)
– meghatározása 1210;
– áldozás előtt 1415;
– bűnbánat szentsége 1423;
– bűnvallomás szentsége 1424, 1455-58;
– céljai 1421, 1468;
– Egyházi parancsa 1457, 2042;
– életkora 1457;
– eszkatológikus jelentése 1470;
– forrása Krisztus áldozata 1851;
– gyónási titok pecsétje 1467, 2490;
– házasságkötés előtt 1622;
– kiengesztelődés szentsége 1385, 1424, 1440;
– Krisztus alapította 1446;
– megbocsátás szentsége 1395, 1422, 1424, 1446;
– megtérés szentsége 1423;
– mindenkinek szól 827, 1446;
– súlyos esetekben 1463;
– és a betegek kenete 1532;
– és a búcsúk 1471;
– és a keresztség 535, 977-78; 1425-26.

bűnbánat szentségének hatásai (effectus)
– bocsánatot nyer a bántás 1422;
– elővételezi az ítéletet 1470;
– kiengesztelődés az Egyházzal 980, 1422, 1469;
– kiengesztelődés Istennel 980, 1468;
– lelki feltámadást hoz 1468;
– visszaadja a kegyelmet 1446, 1468.

bűnbánat szentségének szertartása (celebratio liturgica seu ritus)
– alapvető szerkezete 1448, 1480;
– általános feloldozás 1482-83;
– fülgyónás 1491;
– gyóntató személye 1461-62, 1466;
– története 1447-48.

bűnbánat szentségének szükségessége (necessitas)
– a halálos bűnök megbocsátásához 1395;
– a kiengesztelődéshez 1484;
– a megigazultság visszanyeréséhez 1446;
– a többi szentség vételéhez 1385.

bűnbánó cselekedetei
(actus poenitentis) 1491.

bűnbeesés (lapsus)
– angyaloké, oka 391-93, 760;
– emberé és Isten 55, 70, 410;
– emberé, oka 215, 385;
– emberé, története 289, 390.

bűnbocsánat (remissio peccatorum)
– csak Isten adhatja 277, 430-31, 1441;
– gyógyítás 211, 549, 1989-90, 1999, 2057, 2097;
– útjai 1434-39;
– ára Krisztus áldozata 523, 536, 545, 606-18, 1708;
– egyedül Isten adhatja 430-31, 1441;
– elnyerésének módjai 1434-39;
– és a bűnbánat szentsége 1496;
– és a keresztség 403, 977-80, 1226, 1263;
– és a Szentlélek 984;
– és az Egyházzal való kiengesztelődés 1443;
– és az Eucharisztia 1393, 1846;
– eszközei a papok 1421, 1486, 1520;
– hatalma az Egyházban 981;
– Krisztus adja 987, 1741;
– Krisztus tesz megigazulttá 615, 1708;
– mint a megigazulás hatása 2018;
– mint Isten szeretetének ajándéka 734.

bűnök (peccata)
– aposztázia 817;
– égbekiáltó bűnök 1867;
– emberölés 2268;
– eretnekség 817;
– főbűnök 1866;
– gyűlölet 2303;
– harag 2302;
– házasságon kívüli szexuális 2390;
– hazugság 2484;
– hit ellen 2088-89;
– irigység 2539;
– káromlás 2148;
– káromlás a Szentlélek ellen 1864;
– Krisztus szenvedésében láthatók 1851;
– misemulasztás 2181;
– remény ellen 2091;
– rosszakarat 1860;
– szakadás 817;
– szentségtörés 2120.

bűnök szentségi megbocsátása (remissio sacramentalis peccatorum)
– bűnbánat szentsége 1421, 1486, 1520;
– bűnök megvallása az Egyház parancsa szerint 2042;
– gyónás és föloldozás 1424;
– hatalma 553, 976, 1441-45, 1461;
– megigazulás hatása 2018;
– oka Isten szeretete 734;
– szabadulás a büntetésektől 1475;
– és a betegek kenete 1520;
– és az Egyházzal való megbékélés 1443.

bűnös vágy (concupiscentia)
– meghatározása és fajtái 2514-15;
– elleni harc 978, 1264, 1426, 2520, 2530;
– testé 2514, 2520;
– és a bűn 1869;
– és a parancsolatok 2529, 2534;
– és a szív megtisztítása 2517, 2530;
– és a törvény 1963, 2542;
– és az eredeti bűn 376, 400, 405.

bűnösök (peccatores)
– beismerése 208, 827, 1697, 2677, 2839;
– és a bűnbánat 1459;
– és a megbocsátás hatalma 979, 1444;
– és igazak az Egyházban 827;
– iránt Isten irgalmassága 1465, 1846;
– iránt Jézus irgalmassága 589, 1443;
– kiengesztelődésének útja 1449;
– megigazulása 1994;
– megtisztulása 1475;
– mind okai Krisztus szenvedésének 598;
– vagyunk mindannyian 402;
– végítélete 1038;
– ~et Jézus hívja 588;
– ~ben a gyónás hatása 1423, 1468-70.

büntetés (poena)
– arányos a bűnnel 2266;
– bűné 2061;
– halál 2267;
– különbsége a tisztítóhelyen és a pokolban 1031;
– ~től való félelem és erkölcsi élet 1828, 1964, 2090.

bűntől megszabadítás (liberatio a peccato)
– belső bűnbánat 1431;
– imádság 2846;
– Isten, aki Krisztust „értünk bűnné tette” 602-03;
– Isten, aki nem hagyta magára az embert 410-11, 1609;
– Isteni törvény 1949;
– keresztség 977-78, 985, 1213, 1237, 1263-64;
– Krisztus áldozata 606-18;
– Krisztus, a megbocsátó 987, 1741;
– Krisztus, az elégtétel 615, 1708;
– Krisztus, az engesztelés a bűneinkért 457, 604;
– Krisztus, az Isten báránya 523, 536, 608.

bűnvallomás (confessio)
– mibenléte 1455-58;
– bocsánatos bűnöké 1493, 1863;
– egyéni 1482;
– jelentése 1484;
– szükségessége 1448, 1493.
– és megtérés 1435.

cölibátus (caelibatus)
– papoké és a latin Egyház 1579, 1599;
– és a keleti Egyházak 1580;
– és az Istennek szentelt élet 915;
– és lelkipásztori szolgálat 1658;
– és tisztaság 2349.

család (familia)
– társadalom őssejtje 1882, 2207;
– ellene támadások 2390;
– Isten tervében 2201-03;
– Istené 2232;
– Jézusé 533, 564;
– keresztény 2204-06;
– kötelességei a fiatalok és öregek iránt 2208;
– mint a Szentháromság képmása 2205;
– mint az Atya teremtő művének tükre 2205;
– mint családi Egyház 1655-58, 1666, 2204-05, 2685;
– mint közösség 2206;
– nagy mint Isten áldásának jele 2373;
– nélkül élők 1658;
– nevelése 1914;
– nyitottsága a termékenységre 1652-54;
– szerkezete, természete, céljai 2201-03, 2249, 2363;
– társadalmi védelme 2209-11;
– ~alapítás joga 1908;
– ~alapításra előkészület 1632;
– ~ban a gyermekek kötelességei 2214-20;
– ~ban a szülők iránti tisztelet 2214-20;
– ~ban a szülők jogai 2229-30;
– ~ban a szülők kötelességei 2221-26;
– ~ban az imádság 2183, 2685, 2691, 2834;
– ~ban gyermekek hivatásának tisztelete 2232-33;
– ~ot fenyegető veszedelmek 2436;
– és a gyermekek evangelizálása 2225-26;
– és a gyermeknevelés 2221-24, 2228-30;
– és a negyedik parancsolat 2197-2200;
– és a vasárnap 2186;
– és Isten Országa 2232.

családi Egyház (Ecclesia domestica)
ld. család, házasság

csalás (fraus)
– botránya 2286;
– gyökere 2534;
– kára 1916, 2409.

cselekedetek (opus era)
– bűnbánaté 1430, 1460;
– irgalmasságé 1473, 1458, 1815, 1829, 1853, 2044, 2447;
– Krisztus istenségét jelzők 438;
– szereteté 1473, 1458, 1815, 1829, 1853, 2044, 2447;
– testé 1852.

cselekmények (gestus)
– liturgikus 1149-50, 1234, 1341;
– megtéréshez szükségesek 1430, 1435.

cselekvés (actio/agere)
– Egyházé 771, 1072, 1074, 1083;
– emberé ld. emberi cselekedet
– evangélium tanújáé 2472;
– Isten szerint 798, 1695, 2000, 2752;
– Istené 260, 292, 301, 308, 988, 1148, 1164, 1325, 1448, 2008, 2084, 2171, 2258, 2564, 2738;
– keresztény 3, 16, 1813, 2031, 2047, 2181;
– Krisztus nevében 875, 935, 1548, 1563, 1581, 1584;
– szeretet erejében 1972;
– és a szabadság 302, 323, 1731, 1744, 1745;
– és a szándék 1752;
– és az igazság 2468;
– és az imádság 2157, 2166, 2570, 2670.

cselekvésmód (agendi modus)
– erkölcsisége 1753;
– keresztény és a botrány 2284, 2286;
– önzésé és a szereteté 1931, 2831;
– szabálya a törvény 1951, 1958;
– vallásos 28, 844.

csoda (miraculum/a)
– Krisztus tanítványaié 434, 515;
– Krisztuséi 515, 548-49, 1335;
– Krisztuséi jelentése 156, 547, 1335;
– tétel adománya 2003.

demográfia 2372.

diabolus, vö. Daemonium

diakonátus (diaconatus)
– állandó 1571;
– egyházi rend fokozata 1536;
– eltörölhetetlen jegy 1570;
– papság előtti rendi fokozat 1554;
– püspök kézrátétele 1569;
– püspök szolgálatára 1569.

diakonia 1569, 1588.

diakónus (diaconus)
– felhatalmazásai 1256, 1570, 1588, 1596;
– püspök és pap segítője 886, 1554, 1569, 1596;
– szentelése 1572-74;
– szentségi karaktere 1570;
– szolgálata 1538, 1569-71;
– tisztelete 896, 1554.

dialógus
– emberek között 1879;
– emberi Istennel 27, 1153, 2063, 2575, 2653;
– evangéliumot el nem fogadókkal 856;
– filozófiával 39;
– keresztény Egyházak között az egységért 821, 1126;
– más vallásokkal 39;
– tudományokkal 39.

dogma
– szeplőtelen fogantatásé 491.

dogmák
– hité 88-90;
– meghatározása 88;
– Szentháromságról 249-56.

doxológia
– eredete 2641;
– mint dicséret és hálaadás 1003;
– záró 2855-56.

dualizmus 285.

éberség/virrasztás (vigilantia)
– gondolkodásban 2727;
– hit megőrzésében 2088;
– imádságban 2612, 2699, 2799, 2849, 2863;
– jelen időben 672;
– Krisztus várása 672;
– szükségessége 1036;
– tömegkommunikációs eszközök használatában 2496.

egyenlőség (aequalitas)
– emberek között 1934-35;
– keresztények között 872;
– és különbség férfi és nő között 369.

egyenlőtlenség (inaequalitas)
– gazdasági javaké 1938, 2317, 2437;
– társadalmi 1947.

Egyház (Ecclesia)
– Isten családja 1, 759, 764, 959, 1655, 2233;
– Krisztus családja 1, 759, 764, 959, 1655, 2233;
– a dicsőségben teljesedik be 769, 1042;
– alapkövei az apostolok 642;
– anyja Mária 963;
– az ország csírája és kezdete 541, 669, 764, 768;
– családi 1655-58, 2204, 2685;
– emberek közössége 541, 751-52, 771, 777-78;
– hierarchikus szervezete 771, 874-87;
– hív a szent rendek fölvételére 1578;
– Isten Igéjének őre 171;
– Isten népe 781-86;
– Krisztus menyasszonya 757, 772-73, 796, 808, 823, 867, 926, 1617;
– Krisztus teste 787-96, 805;
– Krisztus tevékenységének szentsége 1118;
– kezdete és feje Krisztus 669, 874;
– közösség 751-52, 771, 833, 899;
– Krisztus jelen van benne 1380;
– Mária feladata 963-72, 973;
– mindenki felé nyitott 845;
– mint látható épület 1180, 1185-86, 2691;
– missziós 849-56;
– oltalmazói az angyalok 334-36;
– parancsolatai 2041-43;
– rendezett szolgálatok 1593;
– szent és szeplőtelen 1426;
– szerzetesek 914, 916, vö. Vita consecrata
– szükséges az üdvösséghez 846-48;
– tagjainak gyermeki lelkülete 2040;
– tulajdonságai 750, 811, 865;
– ura Krisztus 794;
– út a bűnbocsánathoz 1478-79;
– ~on kívül nincs üdvösség 846-48.

Egyház apostolisága (Ecclesia apostolica)
– jelentése 863;
– és a világi Krisztus-hívők 897-913;
– hármas formája 857;
– jogfolytonosság 861-62.

Egyház dicsősége
– az égben teljesedik be 769, 1042, 1821, 2550.

Egyház egysége (unitas Ecclesiae)
– célja miatt 820-22;
– eredete, Alapítója és lelke miatt 813;
– erősíti az Eucharisztia 1416;
– küldetésének követelménye 855;
– és a különbözőségek 814, 818-19;
– ~nek köteléke 815-16;
– ~nek sebei 817.

Egyház eredete (origo Ecclesiae)
– alapjai az apostolok 642;
– az Atya tervében 759, 761;
– élő szegletköve Krisztus 552;
– előképei vannak a világ kezdetétől 760;
– Jézus Krisztus alapítása 763-66, 874;
– kezdetei 124, 763, 766-67, 1185;
– kinyilatkoztatása pünkösdkor 767, 1076;
– ószövetségi előkészülete 761-62;
– sziklája Péter 552, 881.

Egyház és a többi vallások
– a nem keresztény vallások 842-44;
– a többi keresztény vallások 839;
– a zsidók 839-40;
– az iszlám 841.

Egyház és társadalom (Ecclesia et societas)
– az emberi személy védője 2245;
– erkölcsi ítélete gazdasági kérdésekben 2246, 2420;
– erkölcsi ítélete politikai kérdésekben 2246, 2420;
– erkölcsi ítélete szociális kérdésekben 2246, 2420;
– és a politikai közösség 2244-46.

Egyház feladatai (munera Ecclesiae)
– apostoli igehirdetés fenntartása 77;
– bűnök megbocsátása 827, 979-83, 1442, 1478;
– életszentség példáját adni 2030;
– emberek megszentelése 824;
– evangelizálás 7;
– hit megőrzése 168, 171, 173;
– hit megvallása 172-75;
– hit tanítása 169;
– hitletétemény őrzése 84, 97, 175;
– hitoktatás 7;
– húsvéti misztérium hirdetése 571;
– Ige szolgálata 2031, 2038;
– Isten igéjének őrzése és magyarázata 119;
– Istennek szolgálni 783-86;
– Krisztus királyságába vetett hit megvallása 2105;
– küldetés a világba 767, 2044-45;
– megtérés 1428;
– Szentháromságba vetet hitet megvallása 152, 258, 738;
– ügyel a közjó világi szempontjaira 2420.

Egyház imádsága (oratio Ecclesiae)
– első jeruzsálemi közösség 2424-25;
– Jézus nevében 2664, 2668, 2671, 2815;
– Jézushoz 2665-69, 2680;
– liturgikus 1073, 2655;
– Szentírás olvasása után 2653-54;
– Urunk, Jézus Krisztus által 435;
– és Jézus neve 435, 2664.

Egyház katolicitása (Ecclesia catholica)
– és a részegyházak 823-35;
– kapcsolatai más Egyházakkal 838;
– Krisztus akarata 831;
– küldetés 849.

Egyház kormányzás (ministerium gubernandi)
– apostolok lelkipásztori feladata 881;
– egyes püspökök feladata 886;
– egyetemes zsinat feladata 884;
– hatalma 553;
– kollegiális és személyes jelleg 877-78;
– Krisztus-hívők együttműködése 911;
– mint szolgálat 876, 894-95;
– Pápa feladata 882;
– Péter lelkipásztori feladata 881;
– püspöki kollégium feladata 883, 885;
– püspökök lelkipásztori feladata 881.

Egyház Krisztus misztikus teste (Ecclesia ut corpus mysticum Cchristi)
– meghatározása 774, 776-77, 779, 787-96, 805-07, 1396;
– épülése 872, 1123, 2003;
– feje Krisztus 1548;
– tagjai a keresztények 521, 790, 953, 960, 1267, 1396, 1988, 2045;
– és a hitoktatás 4;
– és a karizmák 800;
– és a liturgia 1070, 1140, 1187-88;
– és a megholtak 958;
– és a Szentlélek 1105-06, 1111, 1353;
– és a szentségek 774, 1116, 1123, 1267, 1279, 1621, 2040, 2782;
– és az emberi gyengeségek 1508;
– és az Istennek szentelt élet 917;
– és tagjainak egysége 873-74, 947;
– és tagjainak küldetése 873-74, 947;
– és tagjainak különbözősége 873-74, 947.

Egyház megszentelése (ministerium sanctifcandi)
– püspökök és papok feladata 893, 118-20;
– és az imádság 2558, 2655;
– Isten a megszentelő Krisztusban 790, 805, 947, 1076, 1082, 1084, 1110-12;
– módjai 893.

Egyház mint kommúnió (Ecclesia ut communio)
– a megholtakkal 958;
– az Egyház hivatása 959;
– hité 949;
– Istené az emberekkel 2790;
– Jézussal 787-96;
– karizmáké 951;
– papi 1119;
– szenteké 946-48, 953;
– szenteké az Egyház kincstára 1476;
– szentekkel 954-57;
– szentsége a liturgiában 1108;
– szereteté 953.

Egyház misztériuma (mysterium Ecclesiae)
– a hitletétemény őrzője 171;
– a keresztények hivatása teljesítésének helye 2030;
– a megbékéltetett világ 845;
– a mennyei Jeruzsálem jele 117;
– a Szentlélek megismerésének helye 688;
– a Szentlélek temploma 797-98;
– a üdvösség egyetemes szentsége 849;
– az emberek Istennel való egységének misztériuma 772-73;
– az igazság alapja 171;
– Isten országának csírája és kezdetet 541;
– Isten papi népe 1546, 1591;
– Krisztus és a Szentlélek küldetésének szentsége 738;
– Krisztus menyasszonya 796;
– Krisztus teste 787-96;
– Mater et Magistra, 2030-46;
– misztérium és szentség 774-76;
– történelmi és lelki valóság 770-71.

Egyház szent volta (Ecclesia sancta)
– forrása a Szentlélek 749;
– lelke 826;
– és bűnös tagjai 825, 827, 1428;
– és Mária szentsége 829;
– Krisztus szenteli meg 823-24;
– segítői az evangéliumi tanácsok 1986.

Egyház szimbólumai és előképei (symbola et figurae Ecclesiae)
– akol 754;
– anya 169, 507, 757;
– előképe Mária 507, 967, 972;
– előképei 507, 710, 753, 967, 2679;
– épület 756;
– Isten temploma 756;
– mennyei Jeruzsálem 757;
– nevének jelentése 751-52;
– nyáj 754;
– olajfa 755.

Egyház szíve (cor Ecclesiae) 1407.

Egyház tanítói feladata (munus docendi)
– meghatározása 890;
– Ecclesia, Mater et Magistra, 2030-46;
– egyetemes zsinat tekintélye 891;
– hitoktatás és prédikáció 2033;
– laikus Krisztus-hívők szerepe 906;
– Magisterium Ecclesiae, 85-87, vö. Magisterium
– mint Isten igéjének szolgálata 86;
– pápa tekintélye 888, 891, 2034, 2035;
– püspöki kollégium tekintélye 888, 891, 2034, 2035;
– szociális tanítás 2419-25;
– szükséges a hithez 2037;
– tárgya az üdvösség 2032;
– természettörvényre is kiterjed 2036.

Egyház szociális tanítása (doctrina socialis Ecclesiae)
– gyakorlati javaslatai 2423-25;
– kibontakozása 2421-22;
– változó szempontjai 2420.

egyházatyák (patres ecclesiae) 11, 688.

egyházi közösség (communitas)
– alapítása 854;
– egyetemes 842;
– első hívőké 642, 949, 2624;
– házastársi és családi 1644, 1666, 2201, 2204, 2206-07, 2249-50, 2364;
– hívőké 1045;
– küldetése 854;
– és a hit 1102;
– és a laikusok apostolkodása 900, 910;
– és a megbérmáltak felelőssége 1309, 1319;
– és a nehéz helyzetben lévő családok 1649, 1651;
– és a temetés 1684, 1687;
– és az Eucharisztia 1166, 1400;
– és az imádság 2632, 2691, 2696;
– és keresztség 1253, 1255;
– és liturgia 1071, 1140-41, 1198;
– és papság 1546, 1551;
– és vallásszabadság 2107;
– ~be visszatérés és a bűnbocsánat 1443.

egyházi rend (ordo)
– meghatározása 1537-38;
– célja 1120, 1534, 2686;
– előképei 1541;
– és a fölszentelés 1538;
– és az apostoli jogfolytonosság 1087;
– és Isten hívása 1578;
– fokai 1593;
– hét szentség egyike, 1113, 1210;
– jelentése 1120, 1534, 2686;
– Krisztus jelenléte 1548-50;
– megjelenése 1142;
– szolgája Krisztus 1575.

egyházi rend alanya (quis recipere possit?)
– ~be Isteni hívás választ ki 1577, 1578;
– keleti Egyházban, 1580;
– latin Egyházban 1579;
– nős diakónusok 1579.

egyházi rend hatásai (effectus)
– a Fő Krisztus nevében cselekedni 1142, 1548;
– a Főpap Krisztushoz tesz hasonlóvá 1585;
– bűnök megbocsátásnak hatalma 1461;
– diakónusok esetében 1588;
– eltörölhetetlen jegye 1121, 1582-83;
– és a fölszentelt méltatlansága 1584;
– Krisztus megbízottjává tesz 1581;
– pap számára 1587;
– püspök számára 1586.

egyházi rend kiszolgáltatása (celebratio)
– helye és ideje 1572;
– jelei 1538;
– püspök szentel föl 1576;
– szertartásai 1573-74.

egyházi rend fokozatai (tres gradus)
–  1536, 1554; ld. püspökség, papság, diakonátus

egyházmegye (dioecesis)
– meghatározása 833.

egylényegű (consubstantialis)
– Fiú az Atyával 242, 262, 467, 663;
– közösség a Szentháromság 248, 253, 689, 2789;
– Szentlélek az Atyával és a Fiúval 685, 703.

egység (unio)
– keresztényeké 822;
– emberé Krisztussal és Istennel 542, 772-73, 775, 864, 950, 1391, 2014, 2074;
– hüposztatikus Krisztusban 470, 483;
– házastársi 1603, 1614, vö. matrimonium;
– lélek és testé az emberben 365, 650;
– Szűz Máriáé Krisztussal 964;
– férfi és nőé 383, 400, 1606, 1608, 1646, 2335, 2353, 2390-91.

egység (unitas)
– Egyházé 791, 813-19, 820-22, 1396, 1416;
– emberé belül 409, 2338;
– emberi nemé 360, 775, 1045;
– férj és feleségé 371-73, 1605;
– házastársaké 1641, 1643;
– Krisztusé és az Egyházé 795;
– Ó- és Újszövetségé 128-30, 140;
– Szentháromságé 254-55, 1702, 1878, 1890;
– test és léleké 362-68, 382.

egyszerűség (simplicitas)
– imádságé 2589, 2713, 2778;
– Istené 202.

együttérzés (compassio)
– Istené 270;
– Krisztusé az emberek iránt 1503, 1506, 2448, 2571, 2575, 2715;
– megbocsátó 2843.

együttműködés emberek között 378;
– laikusoké az Egyházban 906, 911;
– szülői 2206;
– és a közjó 2238;
– és a polgári hatóságok 2236.

együttműködés Isten és az ember között
– Máriáé Isten tervével 488;
– Máriáé Istennel 488, 501, 968, 2675, 2682;
– Szentlélek művével 1091, 1108;
– Isteni tervvel 306, 2062, 2738;
– Isten kegyelmével 1993;
– keresztényeké az Egyház egységéért 821;
– Krisztus művében 970, 2632;
– és a megigazulás 1993, 2001;
– és az érdem 1008, 2025.

együttműködés rosszban
– abortuszban 2272;
– ártó gyógyszerek használatában 2291;
– öngyilkosságban 2282.

éhség (fames)
– „mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma” 2828, 2830;
– csillapítása az irgalmasság cselekedete 1039, 2447;
– Isten igéjének hallgatására 2835;
– Jézus tapasztalta 544, 556;
– okozása súlyos bűn 2269;
– világban és a szolidaritás 2831;
– ~től Jézus megszabadít 549.

elégtétel (satisfactio)
– bűnbánónak kell elvégeznie 1491;
– céljai 1494;
– formái 1460;
– gyóntatónak kell kiszabnia 1460.

élet továbbadása (procreatio, transmissio vitae) 372, 2363, 2366, 2368, vö. házasság.
– akadályozása módszerei 2377;
– akadályozása módszereinek erkölcsisége 2370;
– felelősei a házastársak 2372;
– felelőssége 2368;
– házasság célja 1652;
– szabályozása 2368, 2370;
– és a szexualitás 2351-52.

élethivatás (professio)
– és a munka 2230, 2433.

életkor (aetas)
– bérmálásé 1318-19;
– értelem használatának kora a gyónásnál 1457;
– nagykorúság a hitben 307-08.

életszentség (sanctitas)
– Egyházé 670, 824-25, 867, 1986;
– eredeti és a bűn 375, 405;
– föltétele az aszkézis 2015;
– hivatásunk 2013-14, 2028;
– hívőké 2045;
– Istené 2809;
– Krisztusé 459, 564, 2030;
– lelke a szeretet 826;
– szentek közösségében 1475;
– szűzanyáé 492;
– támasza a hit 1709;
– tisztulást igényel 1030;
– útja a kereszt 2015.

elfogadás/befogadás (acceptio)
– „aki titeket befogad, engem fogad be” 858;
– evangéliumé és a keresztény beavatás 1229, 1247;
– felebaráté 2519;
– fiúságra meghívásé 2233;
– homoszexuálisoké 2358;
– Isten igéjéé 839, 1719, 2030, 2086, 2835;
– Isten irgalmáé 1847, 1991;
– Isten kegyelméé 2001;
– Isten szeretetéé 2712, 2792;
– isteni életé az ember részéről 505;
– Jézus igéjéé 528, 543, 764, 1967, 2835;
– jövevényeké 2241;
– kegyelemé 678, 682;
– kinyilatkoztatásé a hit által 35, 99;
– Máriáé 148, 502, 2617;
– megbocsátásé 1989;
– szegényeké 2449.

elhunytak (defuncti)
– búcsúk nyerése számukra 1471, 1479;
– gyászmise 1032, 1056, 1371, 1414;
– imádság értük 1032, 1056, 1371, 1414;
– közösség velük 958;
– testének tisztelete 2300.

elítélés (damnatio)
– abortuszé 2322;
– ártatlané 2476;
– bűné 1034, 1458;
– embereké és az áteredő bűn 402;
– és az utolsó ítélet 1039;
– hatalommal ellenkezőké 1899;
– házasságtörésé 2380;
– oka 1037;
– politeizmusé 2112;
– szakadásoké a Egyházban 817;
– vallástalanságé az első parancsolatban 2118;
– ~t „enni és inni önmagának” 1385.

ellenség (inimicus)
– ember emberé 2259;
– gyűlölete 1933;
– megbocsátás feléje 1825, 1933, 1968, 2262, 2303, 2647, 2844;
– szeretete 1825, 1933, 1968, 2262, 2303, 2647, 2844.

elmélkedés (meditatio)
– alkalmas ideje 2186;
– céljai 2723;
– fő imádság-fajta 2699;
– gyümölcsei 2706, 2708;
– jelentése 2705;
– módszerei 2707;
– és a hívő megértés növekedése 94-95.

elnyomás (oppressio) 1739, 2243, 2448.

élő Isten (Deus vivens) 205, 2112, 2575.

előképek (praefiguratio/nes)
– Eucharisztiáé 1335;
– keresztségé 1217-22;
– ószövetségiek 1223;
– papságé 1544.

első parancsolat (praeceptum primum) 2084-2141;

élvezet (fruitio)
– földi javaké 1716, 1740;
– rendetlen 2351-53;
– szentháromságos életé 1721-22.

ember (homo)
– bukása után Isten nem hagyta magára 410;
– csak Istenben lehet boldog 1057;
– férfi és nő 369, 371-72, 383, 400, 1605-06;
– földi Paradicsomban 374-79;
– gazdasági élet célja 2459;
– gazdasági élet központja 2459;
– gazdasági élet szerzője 2459;
– mint erkölcsi alany 1749;
– misztériuma az isteni Ige misztériumában 359;
– társadalmi élet célja 2459;
– társadalmi élet központja 2459;
– társadalmi élet szerzője 2459;
– Teremtőtől függ 396;
– új 1473, 2475;
– végső célja 260, 356, 1024;
– és a bűn 1849.

ember cselekedetei Isten iránt (actiones hominum erga Deum)
– beszélhet Hozzá 39-43, 48;
– engedelmeskedik Neki 143-44, 154, 2242, 2256;
– gyermekként ragaszkodik Hozzá 2609;
– hisz Benne 150-51, 199, 222-27, 1266, 1842;
– hisz Neki 227;
– keresi Őt 28, 1281, 1501, 2566;
– kiengesztelődik Vele 980, 1445, 1462, 1468, 1484, 1493, 1496;
– közösségre lép Vele 197, 367, 518, 613, 737, 1071, 1472, 1540, 2565;
– látja Őt 163, 1716, 1722, 2518-19, 1531, 1547-50, 2557;
– megtér Hozzá 1428, 1431-32;
– összhangban van akaratával 348, 847, 1026, 2103, 2233, 2822-27;
– részesedik Atyaságában 2367, 2398;
– részesedik életében 1988, 1997;
– szemléli Őt 97, 1028;
– szereti Őt mindenekfölött 2055, 2083;
– szolgál Neki 1273, 2424;
– szolgálatára szenteli magát 931, 934-44, 1579.

ember és a teremtés (homo in creatione)
– ember felelős a világért 373;
– ember jelentősége a teremtésben 343, 355;
– eredeti harmóniája 374-79, 384;
– Isten mindent az emberért teremtett 358;
– kölcsönös függés Isten szándéka 340;
– teremtés törvényeit tiszteletben kell tartani 346;
– teremtmények tiszteletet követelnek 339.

ember fő kérdései (quaestiones)
– válasza 68, 282, 1676.

ember hivatása (homo et vocatio)
– meghatározása 1260;
– házasságra 1603;
– Isten új népébe 804, 831;
– Istenhez 1878;
– Krisztussal való egységre 521, 542;
– örök életre 1998;
– országba 543;
– Szentlélekben való életre 1699;
– szeretetre 1604.

ember istenképisége (ad imaginem Dei)
– ember erre lett teremtve 225, 356-61, 1702, 2713;
– helyreállítása 705, 2809.
– megváltás előtt és után 1701.

ember Isten-ellenes cselekedetei (actiones negativae hominum erga Ddeum)
– elszakad Tőle 1033, 1035, 1057, 1263, 1607;
– kísérti Őt 2139;
– nem engedelmeskedik Neki 397;
– sérti Őt 398, 1440, 1487, 1850, 1871, 2277, 2281, 2314, 2324, 2464;
– vét Ellene 397.

ember Isten-keresése (homo Deum quaerens)
– állandósága 2566, 2826;
– emberi sajátság 285;
– kinyilatkoztatásban 35, 50, 52;
– mint értelmi tevékenység 36, 50;
– puszta értelem nehézségei 37;
– sokfélesége a történelemben 28, 31, 34, 285;
– útjai 31, 34.

ember joga (iura hominis)
– becsülethez 2479, 2507;
– iskolaválasztáshoz 2229;
– lelkiismerete szerinti cselekvéshez 1782;
– vallásszabadsághoz 2106.

ember mint teremtmény (creatura)
– értelemmel és akarattal teremtetett 311, 396;
– értelemmel teremtetett 1704;
– férfinak és nőnek teremtetett 1605, 2203, 2331, 2334;
– Isten szeretetből teremtette 1, 315, 1604;
– jónak teremtetett 374;
– teremtésének célja 358;
– testből és lélekből áll 327, 355, 362-65, 383.

ember sajátságai (peculiaria hominis eiusque modi agendi)
– boldogságra vágyik 1718;
– hallhatatlan lelke van 1703;
– hallja lelkiismerete szavát 1706, 1713;
– harcol a rosszal 409;
– igényli az Isteni segítséget 1949, 2090;
– igényli az Isteni üdvösséget 1949, 2090;
– jóra késztetés 1706-07;
– keresi a jót 1704;
– szabadsággal rendelkezik 1705, 1730;
– természetből megismerheti Istent 32, 46;
– természete igényli az erényeket 1803-04;
– természete igényli az igazságot 2467;
– természete szerint társas lény 1879-80;
– természete szerint vallásos lény 28, 44-45;
– tökéletességei 370.

ember szava (verbum hominis)
– és az eskü 2151;
– igazsága 2500.

ember szíve (cor hominis)
– alakulása az imádság hatására 2739;
– alakulása és Isten akarata 2611;
– alázata és következményei 544, 570;
– alázatos virrasztása 2729-33, 2849;
– hajlandósága 401, 582;
– hitre nyitott 89;
– igazság helye 2563, 2710;
– Isten akarata szerint irányítja 269;
– Isten ismeri 473, 1586;
– Isten közvetlenül érinti és mozgatja 1742, 2002, 2070, 2072;
– jelentése 368, 2563, 2710;
– keménysége és következményei 643, 1610, 1614, 1859, 2840;
– sajátosságai 1432, 1697, 1725, 1809, 1818, 2551;
– szegénysége és a bemenetel Isten országába 2544-47;
– Szentlélek benne lakik 683, 689, 742, 782, 1082, 1296, 1303, 2671;
– Szentlélek megújítja 715;
– Szentlélek segíti 2712, 2767;
– szereti Istent 201-02, 1809, 2055, 2083;
– szövetség helye 2563, 2710;
– találkozás helye 2563, 2710;
– tisztaságának föltételei és következményei 298, 1720, 1728, 1990, 2517-19, 2530-33, 2621;
– ~nek békét hoz a lelkiismeret formálása 1784, 2302;
– és a bűn 1850, 1853, 1855, 1873, 1963, 2336, 2528;
– és a szenvedélyek 1764;
– és a természetes törvény 1955-56, 1958, 2070;
– és az evangéliumi törvény 1776, 1965, 1968, 1984;
– és az imádság 2562, 2588, 2655, 2700, 2710, 2721, 2800;
– és Isten szeretete 733, 2658.

emberek (homines)
– egyenlőségének alapja 1934-35, 1945;
– egymás közti kapcsolatai 361, 1947-48;
– igazságtalan megkülönböztetése 1938;
– különböznek képességeik szerint 1936-37.

emberi akarat (voluntas hominis)
– és a bűn 1853;
– és a cselekedetek erkölcsisége 1755;
– és a szenvedélyek 1767-68;
– szabad 1734, 1809.

emberi bölcsesség (sapientia hominis)
– Isten ajándéka 283, 1303, 1831;
– Isten hatalmának kiáradása 2500;
– részesedés Isten bölcsességében 1954.

emberi cselekedet (actio)
– meghatározása 236, 307, 1146, 1148, 1724, 1806, 2306, 2668, 2670;
– érdeme 2006, 2008;
– erkölcsi értelmét a szövetségből meríti 2061;
– erkölcsileg jó 1755, 1760;
– erkölcsileg rendetlen 1761;
– erkölcsisége 1709, 1749-56, 1757-61, 1805, 1813, 1853, 1954, 2085, 2157;
– körülményei és következményei 1754;
– szabadsága 1731, 1744, 1745, 1782, 2008, 2106;
– szándéka 1752-53, 1756;
– tárgya 1751;
– és a házassági beleegyezés 1625 -32;
– és a hit 154, 155, 180.

emberi élet (vita)
– célja 1, 68;
– eredeténél Isten szava és lehelete 703;
– fejedelme Jézus 635;
– földi Paradicsomban 376;
– harc a rossz ellen 409, 1707;
– megváltoztatása megtéréssel 1431;
– odaadni a barátokért 609;
– s a betegség és fájdalom 1500;
– szent jellege 2258, 2319;
– szolgálata a családban és a házasságban 1653;
– tiszteletben tartása 2559-83;
– tiszteletben tartása és a béke 2304;
– tiszteletben tartása és a halálbüntetés 2266-67;
– tiszteletben tartása és jogos védelme 2263-67, 2321;
– tisztelete a fogantatástól kezdve 2270-75, 2322;
– ura egyedül Isten 2258;
– vége a halál 1013;
– hez való jog 2264, 2273;
– és az emberi test méltósága 364;
– és halál 1007, 1012;
– és halál hátárán Krisztus 625;
– és Krisztus 994.

emberi élet továbbadása (transmissio vitae)
– a házastársi szeretet célja 2363, 2366;
– Isten az ura 372;
– közreműködés a teremtés művében 372, 2367, 2398;
– szabályozása 2368, 2370.

emberi életet fenyegető veszedelmek (insidiae vitae humanae)
– abortusz, 2271, 2322;
– csecsemőgyilkosság 2271;
– embrionális állapotban beavatkozások 2275;
– eutanázia 2276-79;
– öngyilkosság 2280-83;
– szándékos emberölés 2268-69.

emberi természet (natura humana)
– a tekintély alapja 1898;
– bűnre hajlása és a bűn 404-05, 407, 419, 978, 1250, 1426, 1707;
– és a házasság hivatása 1603;
– és a természettörvény 1955-56;
– halandó volta 1008;
– jellemzői 365;
– követelményei 1879, 1891;
– Krisztusé 461; 467-68, 470, 473, 503, 612;
– rendeltetése 412;
– sebei 1849;
– ~ből fakadó jogok és kötelességek 2104, 2106, 2273, 2467;
– ~nek megfelelő társulások 1882, 1934.

ember erkölcsi élete (vita moralis)
– meghatározása 2047;
– akadályai 1740;
– az Egyház gyarapodásának föltétele 2045-46;
– az evangélium hirdetésének első feltétele 2044;
– az örök életben teljesedik be 1715;
– és a lelki Istentisztelet 2047;
– és a személy méltósága 1706;
– és a szenvedélyek 1767-70;
– és a természetes erköcsi törvény 1955;
– és az egyházi Tanítóhivatal 2032 -40, 2049-51;
– forrása a hit 2087;
– lelki szabadságot ad 1828;
– támaszai az erények és a Szentlélek ajándékai 1804, 1808, 1830.

emberi embrió (embryon humanus)
– beavatkozások 2275;
– védelme 2270-71, 2273-74, 2323, 2377-78.

emberi erények (virtutes humanae)
– meghatározása 1804, 1834;
– a kegyelem hatása alatt 1810-11;
– erkölcsiek 1266, 1804, 1839;
– sarkalatosak 1805.

emberi gyöngeség (infirmitas)
– a fölszentelt szolgákban 1550;
– és a kereszténybeavatás szentségei 978, 1264, 1426;
– és a szentek közbejárása 956, 1053;
– és a Szentlélek segítsége 741, 2630;
– és az isteni erő 268, 1508;
– és Jézus 517, 540, 1505, 2602.

emberi haladás (provecitio humana) 1929.

emberi közösség (communitas)
– hivatása 1877;
– kormányzása 1884, 1898, 1901, 1919, 2213;
– és a gazdasági élet 2411, 2426, 2428;
– és közjó 1910-11, 1922.

emberi méltóság (dignitas humana)
– alapföltétele a szabadság gyakorlásának joga 1738;
– alapja az Istennel való közösség 27, 357, 1700;
– bűn megsebezte 1487;
– egyenlő a férfiban és a nőben 2393;
– együttműködni Istennel 306-08;
– emberi jogok alapja 1930;
– erkölcsi életben mutatkozik meg 1706;
– föltételezi a szabad és tudatos cselekvést 2339.

emberi nem (genus humanum)
– boldogságvágya 1718;
– egysége 360, 775-76, 1045;
– eredete és célja 297, 842;
– és az Isteni gondviselés 55-56, 353;
– hivatása 1877;
– Istenkeresése 28;
– ~et Isten üdvözíteni akarja 56;
– ~nek szólnak a teremtés javai 2402.

emberi sajátságok (indoles hominis) 1264, 1810.

emberi személy méltósága (dignitas humanae personae)
– alapja és jelei 27, 356-57, 1700, 1706, 1730, 1956, 2524;
– meggyalázása 1487, 2261, 2275, 2295, 2297, 2324, 2353-55, 2377, 2414, 2418, 2424, 2436;
– tisztelete és védelme 1929, 2158, 2235, 2238, 2267, 2279, 2284-2301, 2304, 2402, 2407, 2479, 2494, 2521, 2526;
– és a munkanélküliség 2436;
– és az állatkínzás 2418.

emberiség (genus humanum)
– egysége 360;
– egysége és üdvösség az Egyházban 776, 845;
– eredete és célja 842;
– jövője 1917;
– és Ádám bűnének következményei 400, 402-06;
– és Isten népe 782.

emberölés (homicidium)
– égbekiáltó bűn 1867;
– eredete 2517;
– halálos bűn 1447;
– megbocsátása 1447;
– nem szándékos 2263, 2269;
– súlyossága és kárhoztatása 1756, 2261, 2258, 2268;
– szándékos 2269;
– szándékos eutanázia 2324.
– és a gyűlölet 1033;
– és a jogos önvédelem 2263-65.

emlékezet (memoria)
– és a Szentlélek 1099.

emlékeztető (memoriale)
– Eucharisztia 611, 1167, 1330, 1358, 1362-72, 1382;
– Jézus alapítása 610, 1323, 1337;
– liturgia 1099.

ének (canticum)
– angyaloké Krisztus születésekor 333;
– Isten szolgájáé 713;
– és szent zene 1156-58, 1162, 1191.

engedékenység (permissivus animus morum) 2526.

engedelmesség (oboedientia)
– és a bűn 1850, 1862, 2515;
– és a szabadság 1733;
– evangéliumi tanácsa 915, 2053;
– hité 143, 144-149, 1831, 2087, 2098, 2135, 2340, 2716, 2825;
– kötelessége, 1900;
– Krisztusé 411, 475, 532, 539, 612, 615, 908, 1009;
– lelkiismereté 1790;
– megkeresztelteké 1269;
– mint gyermeki tisztelet 2216-17, 2251;
– papoké 1567;
– Szűzanyáé 148, 494, 511;
– törvények iránt 2240.

engedetlenség (recusatio oboedientiae)
– Ádámét Krisztus helyrehozta 411, 532, 614-15;
– erkölcsi értékelése 1733, 1862, 2515;
– Isten ellen a bűn 397, 1850, 1871;
– következményei 399, 400-02, 1733, 2515;
– polgári hatóságokkal szemben 2256, 2242, 2313.

epifánia (epiphania)
– meghatározása 528, 1171.

épség (integritas)
– személyé 2273-75, 2295, 2297-98, 2338-45, 2356, 2389.

érdem (meritum)
– meghatározása 2006;
– emberé részesedés Krisztuséban 2008-09;
– emberé semmi Isten előtt 2007;
– és a kegyelem 1708, 2008-09, 2011, 2025-27;
– forrása Krisztus 1476, 2011;
– szenteké 956, 1476.

eredeti bűn következményei (consequentiae ex peccato originali)
– a világ a gonosz hatalma alá került 409;
– az emberi történelemben 402-06, 1250, 1607, 1609, 1707, 2259, 2515;
– az eredeti szentség kegyelmének elvesztése 399;
– áteredő bűn 402-03;
– a bűn eláradása a világban 401;
– elveszített istenhasonlóság 705;
– eredeti közösség elveszítése 1607;
– gyengeség 208, 396, 1500, 2448;
– halál 1008;
– kárhozat 395;
– megsebzett emberi természet 405;
– nehézségek Isten megismerésében 37;
– rossz betörése 401;
– rosszra hajlás 1714;
– szétdúlt harmónia 400;
– teremtés szétdúlt harmóniája 400;
– test és lélek harca 2516;
– tévedésre hajlás 1714;
– visszaélés a szabadsággal 396-401.

erény (virtus)
– igazságé 2468-69;
– szolidaritásé 1942, 1948;
– tisztaságé 2337, 2341, 2345, 2347, 2349.

erények (virtutes)
– meghatározása 1803-04, 1833;
– által tevékeny a Szentlélek 798;
– eredete és formája a szeretet 25, 2346;
– és a nevelés 1784, 2223;
– gyakorlásának akadályai 1863, 2284;
– katekézise 1697;
– keresztségi ajándékok 1266;
– mint a Szentlélek ajándéka 1831;
– természetfölötti 1810-11.

eretnekség (haeresis)
– meghatározása 2089;
– eredete 817;
– ~ek kezdetben 465.

erkölcsi javak (bona moralia)
– jövendő életé 662, 2549;
– kölcsönös cseréje 1475-76, 1697;
– közössége 947, 949-53, 955;
– és az imádság 2010, 2559, 2590, 2736, 2830.

erkölcsi norma (norma moralis)
– eredete, 1950, 1955, 1959;
– foglalata a hegyi beszéd 1966;
– Istentől ered 396;
– mindig érvényes 1789, 1958;
– ~hoz igazodni kell 1794.

erkölcsi szabály (regula moralis)
– aranyszabály 1789, 1970, 2510;
– erkölcsi törvény 1951;
– forrása a Szentírás 75, 141;
– maga Krisztus 2074;
– természettörvény 1957, 1959.

erkölcsi törvény (lex moralis)
– ellenes szokások 2291, 2295-97, 2357, 2409, 2455;
– érvénye háború idején, 2312;
– jelentése 1950;
– megszegése a bűn 1849, 1855, 1859;
– nem tudása 1860;
– teljessége és egysége Krisztusban 1953;
– tiszteletben tartása 2222;
– és a bűn 2269, 2271, 2282;
– és a poligámia 2387;
– és a szabadság 1740, 2526.

erkölcsi választások (electiones)
– ember szabad rá 311, 1470;
– Jézus igényli 546;
– lelkiismeret szerint 1777, 1786-89, 1799;
– tárgya és a moralitás 1755;
– és a boldogságok 1723;
– és a kárhozat 1033.

erő (vis)
– emberi 60, 405, 661, 822, 2090, 2520;
– gondviselésé 302;
– imádságé 2610;
– Isten ajándéka 1432, 2584, 2848;
– Isten Igéjéé 124, 131, 2057;
– katonai 2309;
– Krisztus ajándéka 1504, 1566, 1615, 1642;
– Szentléleké 735, 1107, 1285, 1520, 1550, 1624, 1704, 2472;
– szentségek hozzák 1116, 1496, 1521, 1588.

erőszak (violentia)
– a bűn következménye 1869, 2534;
– egyik formája a hazugság 2486;
– és az emberi élet tisztelete 2260, 2297;
– Krisztus szenvedéstörténetében 1851;
– súlyossága 1858;
– ~ot kiváltó érdekek 2316;
– ~ról való lemondás 2306.

értékek (valores)
– átadásának helye a család 2207;
– emberiek és keresztény házasság 1632, 1643, 2363;
– erkölcsiek s a tudomány és a technika 2293;
– hierarchiája és a gazdasági tevékenység 2425;
– hierarchiája és a társadalom 1886, 1895, 2236;
– hierarchiája és a társadalom intézményei 2244;
– ~től elfordulás és a botrány 2286.

értelem (intellectus, intelligentia, ratio)
– emberi és a hit 50, 156-59, 274, 1706;
– Isten ajándéka 283;
– Isten képmásává teszi az embert 1730;
– lelki értelemben 1095, 1101;
– megnyilvánulásai 2501;
– Szentlélek ajándéka 1303, 1831;
– ellenes a bűn 1872;
– és a hit 89, 143, 154, 156-59, 299;
– és a lelkiismeret 1778, 1783, 1796, 1798;
– és a pozitiv törvény 1902, 1976;
– és a szenvedélyek 1767;
– és a természetes erkölcsi törvény 1954;
– és a természettörvény 1955;
– és az emberi erények 1804;
– és az erények 1804, 1806, 2341;
– és Isten megismerése 35-39, 47, 237, 286;

értelmezés (interpretatio)
– felebarát tetteié, gondolataié, szándékaié 2478;
– hitletéteményé 84-95;
– igazságé 1788, 2422;
– Isten Igéjéé 85, 109, 111, 116, 119, 572, 601, 2055, 2336;
– jövendőé 2116;
– kinyilatkoztatásé 82;
– Szentírásé 109-19;
– törvényé 581-82, 2173.

érzék (sensus)
– erkölcsi 1954;
– hité 91-93, 785, 889;
– jó, népé 1676;
– szenté 2144;
– vallási 1676;
– és a belső imádság 2702.

eskü (iusiurandum)
– „egyáltalán ne esküdjetek” 2153;
– Egyház hagyományában 2154;
– hamis 2150-51;
– megtagadása 2155.

esküszegés (periurium)
– meghatározása 2152;
– következményei 2476;
– súlyossága 1756, 2153, 2163.

Eucharisztia
– alapítása 1341-44;
– áldozat 1362-72;
– Atya dicsőítése 1358-61;
– az Egyház életének forrása és csúcsa 1324;
– célja 610, 1341;
– eljövendő Ország jelenléte 1405, 2861;
– emlékezet 1357, 1362;
– hálaadás 1359;
– hálaadás az Atyának 1358-61;
– imádása 1178, 1183, 1418, 2691;
– jelenlét 1373-75;
– keresztény beavatás szentsége 1212, 1533;
– keresztény élet forrása és csúcsa 1324-27;
– közösség az Úr testében és vérében 1097, 1382;
– közösség szentsége 1382, 1395;
– Krisztus áldozatának emlékezete 611, 1337, 1357-58, 1362-72, 1382;
– Krisztus jelenléte 1357-58;
– Krisztus tevékenységének misztériuma 2718;
– Krisztus valóságos jelenléte 1374;
– legszentebb szentség 1169, 1211;
– megváltás szentsége 1846;
– mennyei kenyér 1331, 1355, 1419, 2837;
– szeretet forrása 864, 1395;
– Új Szövetség emlékezete 1621.

Eucharisztia elnevezései (appellationes Eucharistiae)
– dicséret áldozata 2643;
– Eucharisztia, 1328;
– eucharisztikus összejövetel 1329;
– isteni liturgia 1330;
– kenyértörés 1329;
– kommúnió, 1331;
– legszentebb Szentség 1169, 1211;
– mindennapi Kenyér 2837;
– szent áldozat 1330;
– szent liturgia 1330;
– szentmise 1332;
– szentmiseáldozat 1330;
– Úr szenvedésének és feltámadásának emlékezete 1330;
– Úrvacsora 1329.

Eucharisztia hatásai (effectus eucharistiae)
– erősíti a keresztény életet 1392, 1397, 1644;
– kötelez a szegényekkel szemben 1397;
– közli a Szentháromság közösségének misztériumát 950, 2845;
– közösséggé teszik a hívőket 805, 1396, 2637;
– Krisztus által átformálja az embert 1074;
– lelki táplálék 1212, 1275, 1436, 2837;
– megtérés és bűnbánat forrása 1436;
– megtisztít és távol tart a bűntől 1393-95, 1436, 1846;
– növeli a keresztségi kegyelmet 1392;
– örök élet záloga 1000, 1326, 1402-05, 1419;
– összeköt a mennyei liturgiával 1370;
– összeköt Krisztussal 790, 1003, 1391;
– összeköti a keresztényeket 1398;
– részesít Krisztus áldozatában 1322.

Eucharisztia ünneplése (celebratio Eucharistica)
– Jézus parancsa 1341-44, 1356;
– kötelező volta 1384;
– részvétel benne 2042, 2181-82;
– szent helye 1180-81, 1379;
– vasárnapi 2177, 2181;
– szükséghelyzetben 2183;
– és a keresztények egysége 838, 1398-1401.

eucharisztikus áldozat (sacrificium eucharisticum)
– alapítása 1323;
– céljai 1382, 1414;
– ember részvétele benne 618, 1419;
– forrás és csúcs 2031;
– jelentősége 1113;
– kenyér és bor az Ószövetségben 1334;
– Krisztus áldozatának emlékezete 611, 1358, 1362-72;
– Krisztus jelentléte benne 1088;
– Krisztus kezében 1410;
– megjeleníti Krisztus áldozatát 1330.

eucharisztikus jelek (signa eucharistiae)
– kenyér és a bor 1333-35;
– oltár 1383.

eucharisztikus jelenlét (praesentia Christi in Eucharistia)
– elfátyolozott 1404;
– hite 1381;
– imádás illeti 1378-79;
– jelentése 1380;
– maradandó jellege 1377;
– szentségi színek alatt 1373;
– teljes Krisztus igaz, valóságos és lényegi jelenléte 1374;
– valóságos és titokzatos 1357, 1373-77;
– és a transzszubsztanciáció 1376.

eutanázia (euthanasia)
– meghatározása 2277-78;
– erkölcsileg elfogadhatatlan 2277;
– súlyosság 2324.

Éva, vö. Ádám
– engedetlensége jóvátétele 494;
– engedetlensége következményei 399, 404, 417;
– eredeti állapota 375;
– Istentől kapott ígérete 489;
– és Mária 411, 489, 726, 2618, 2853.

evangélium (evangelium)
– átadása 76-79;
– elfogadása 1229;
– előkészítője volt az ószövetségi törvény 1964;
– hirdetése 2, 75, 860, 875, 888, 1565, 2044, 2419;
– hirdetése és a diakónusok 1570;
– hirdetése és hitoktatás 6, 854;
– jelentése 125-27, 139;
– összeállítása 126;
– rövid összefoglalása a Miatyánk 2761, 2763, 2774;
– szerzői 515;
– tárgya 514;
– és az Egyház szociális tanítása 2419, 2421;
– és az ószövetségi törvény beteljesedése 1968;
– és Isten irgalmasságának kinyilatkoztatása 1846.

evangéliumi boldogságok (beatitudines)
– beteljesítik Isten ígéreteit 1725;
– „boldogok a szegények... ”, 2546 -47, 2603, 2660, 2833;
– feltárják az emberi lét célját 1719;
– jelentése és hatása 1717;
– Jézus prédikációjának központi témái 1716;
– katekézise 1697;
– késztetik a karitászt 2444;
– lelkülete 1658, 2603;
– megfelelnek az ember természetes boldogságvágyának 1718, 1725, 2548;
– megmutatják Jézus arcát 1717;
– példaképe Krisztus 459, 1697;
– ~ból fakadó tanítás 1726, 1728, 1820, 2546;
– és a Törvény 581, 1967, 1984;
– és az Istennek szentelt élet 932.

evangéliumi tanácsok (consilia evangelica)
– és a küldetés 931;
– és a parancsolatok 2053;
– és a remeték 920;
– és a szerzetesi élet 925;
– és a világi intézmények 929;
– és az apostoli élet társaságai 930;
– és az Egyház 2103;
– és az és az Istennek szentelt élet 914-16, 918, 944;
– és az új törvény 1973-74, 1986.

evangelizáció (evangelizatio)
– Egyház joga és kötelessége 848;
– eredete és céljai 850;
– gyermekeké és a szülők 2225;
– motívuma 851;
– munkatársai 927-933;
– útjai 852-56;
– vágyának forrása 429;
– és a liturgia 1072;
– és a megkereszteltek tanúságtétele 2044, 2472;
– és a missziós parancs 849;
– és a szentségek 1122;
– ban a laikusok küldetése 905.

faj (stirps)
– bálványozása 2113;
– szerint megkülönböztetés 1935.

fájdalom (dolor)
– elfogadása 1435, 1460;
– eredeti bűn következménye 1521;
– emberi tapaszatalata 164, 272, 385;
– haldoklóké 2279;
– nem volt a Paradicsomban 376;
– szívé a megtérés után 1431, 1490;
– szülésé 1607, 1609;
– és az eutanázia 2277.

farizeusok (pharisaei)
– eljárásuk 576, 579, 595, 993, 2054;
– és Krisztus 574-75, 581, 588, 596, 2285.

fegyverek (arma)
– felhalmozása 2315;
– fenyegetik a békét 2317;
– gyártása és kereskedelme 2316;
– használata különbségtétel nélkül 2314;
– használatának visszautasítása 2311;
– ~hez folyamodás 2315, 2329, 2438;
– ~hez folyamodás feltételei 2243, 2309.

felajánlás a szentmisében (offertorium)1333, 1350.

felebarát (proximus)
– elfogadása 2519;
– és a irgalmasság cselekedetei 2447;
– és az igazságosság 1807, 1836;
– ~ot mint önmagadat szemlélni 1931;
– ~tá válni 1825, 1932.

felebaráti szeretet (proximus)
– a szeretet követelménye 1789, 1822, 1844;
– ellenségé Krisztus példája szerint 1825, 2443, 2608, 2844;
– elválaszthatalan Isten szeretetétől 1033, 1878;
– elválaszthatatlan Isten szeretetétől 1878;
– főparancs 1706;
– főparancs 1844, 2055, 2196;
– hitben tévedők iránt 2104;
– megsértései 1459, 1849, 2302-03, 2409, 2477, 2485, 2539;
– normája az önszeretet 2055, 2196;
– oka 678, 2212;
– példaképe a názáreti Szentcsalád 533;
– szegényeké Krisztus példája szerint 1825, 2443, 2445;
– új parancs 459, 1337, 1823;
– és a bűnbánat 1434;
– és a parancsolatok 1962, 2052, 2067, 2401, 2464;
– és a szívbéli megbocsátás 2843;
– és a teremtés tisztelete 2415;
– és a Tízparancsolat 1822, 2055, 2067, 2069;
– és imádság a közös atyához 2793.

félelem (timor)
– a rossztól 1765;
– Isten jelenléte miatt 2144;
– mint szenvedély 1772;
– örök kárhozattól 1453.

felelősség (responsabilitas)
– apostoli és a püspökök 1594;
– bűnösöké Jézus haláláért 597-98;
– emberé a világért 373;
– erkölcsi 1735, 1737, 1745-46, 1754;
– gazdagoké 2439;
– gyermekeké a szülők iránt 2218;
– Isten népéé 783;
– szülőké az élet továbbadásáért 2368;
– szülőké gyermekért 2223, 2225;
– vállalása és a lelkiismeret 1781;
– és a bűn 1868;
– és részvétel a társadalmi életben 1913-17;
– és szabadság 1036, 1731-38.

felhő (nubes)
– jelentése Jézus színeváltozásában 555;
– jelentése Jézus utolsó megjelenésekor 659;
– ó és új szövetségben 697, 1094.

felnőttek (adulti)
– katekézise 5, 2688;
– katekumenátusa 1232, 1233;
– keresztény beavatása 1233, 1247;
– keresztsége 1247;
– és a családi élet 2214, 2218, 2230.

felnőttek formálása (efformatio)
– evangelizálóké 428;
– hitoktatási 906;
– imádságra 2686;
– katekumenoké 1248;
– lelkiismereté 1783-85;
– és tömegkommunikációs eszközök 2493.

feloldozás gyónásban (absolutio)
– általános 1483;
– bizánci formája 1481;
– haldoklóé 1020;
– hatalma 553, 976, 1441-42, 1444-45, 1461;
– közös és egyéni 1482;
– latin formája 1449, 1481.
– és a halálos bűnök 1415, 1457, 1497;
– és a kiközösítés 1463;

féltés (zelotypia)
– házasságban 1606;
– Istené 399, 584;
– mint a test cselekedete 1852.

fogadalmak (professio)
– evangéliumi tanácsokra 873, 915, 925, 944.

fogamzásgátlás (contraconceptio)
– és a házastársi szeretet 2370;
– és a születésszabályozás 2399.

fogantatás (conceptio)
– Krisztusé 466, 496, 498, 505;
– és az élet tiszteletben tartása 2270, 2273-74, 2323, 2378;
– és az élethez való jog 2322.

fogyatékosok (incapacitate laborantes)
– iránti szolidaritás 2208, 2276;
– és az eutanázia 2277.

formulák (formula/ae)
– feloldozásé 1449, 1481;
– hitvallásé 170;
– keresztény imádságoké 1096;
– Tízparancsolaté 2051 után, 2065.

Föld (terra)
– ígéreté 1222;
– megbecsülése 307, 373, 2402-03;
– teremtése 198, 290, vö. creatio;
– új 1042-50.

földi dolgok (realitates)
– út Isten megimerésére 32, 159, 1148;
– világi hívők élettere 898-99, 929, 2442;
– és a simónia 2121.

földi javak (bona terrestria)
– bősége lelki veszedelmekkel jár 2547, 2728;
– egyetemes rendeltetése és tulajdonjoga 2402-03, 2452, 2459;
– elosztása 1940, 1948, 2444, 2446, 2833;
– eltékozlása 1439;
– használata és kezelése 360, 1740, 1809, 1838, 2198, 2401, 2404-05, 2409;
– lemondás róluk 2544;
– másoké elvétele 2412;
– utáni vágy 377, 2514, 2534, 2536, 2539, 2553;
– ~hoz való bűnös ragaszkodás 1849, 1863, 2548;
– ~kal való törődés 2288, 2407-08;
– és a boldogságok 1728-29;
– és a gazdasági élet 2421, 2426;
– és a lelki javak 1942, 2027;
– és az Egyház 2420, 2444.

földi város (civitas terrestris)
– és az ateizmus 2124.

fölemelkedés (elevatio)
– kereszté 662;
– léleké Istenhez 2098, 2559.

Fölkent (unctus)
– Krisztus a Szentlélekben 438, 690.

fölszentelés (consecratio)
– Jézusé 438, 534;
– krizmáé 1297;
– laikusoké 901;
– püspöké 1556-59, 1562;
– szüzeké 923;
– és a fölkenés 1294;
– és a szentségek 1535;
– és áldás 1672;
– és az Istennek szentelt élet állapota 916, 931;
– és Krisztus papsága 1548;
– és küldetés 931-33;
– és papság 1538.

fölszentelt szolgák (ministerri)
– a Pap Krisztus képei 1142;
– az Apostolok 859;
– az imádság felelős nevelői 2686;
– ellátása 2122;
– kiválasztása 1579;
– Krisztuséi és az Egyházéi 1553;
– méltatlansága és Krisztus cselekménye 1584;
– mint Krisztus szolgái 876;
– személyes meghívása 878;
– szolgálata 1592;
– tevékenységének célja 874.

fösvénység (avaritia)
– főbűn 1866.

főtanács (synedrium) 591, 596.

Gábor angyal
– a hírhozó 148, 2676.

galamb (columba)
– jelentése 701;
– Jézus keresztségénél 535.

gazdagság (divitiae)
– rendezetlen vágya 2536;
– szeretete 2445;
– és a boldogság 1723;
– és a szív szabadsága 2544, 2556.

gazdaság (oeconomia)
– céljai 2426;
– elfogadhatatlan elméletei 2424;
– igazságtalanságai és következményei 1938, 2317, 2437;
– szükséges irányítása 2425, 2431;
– ~ban igazságosság és szolidaritás 1941, 2438, 2440, 2832;
– ~i kezdeményezés joga 2429;
– ~i tevékenység és társadalmi igazságosság 2426-36;
– és a személy tiszteletben tartása 2407;
– és az Egyház szociális tanítása 2420-21, 2423, 2458;
– és az ember 2459.

gnózis 285.

gondolatok (cogitationes)
– helyessége az igaz emberben 1807;
– másokénak értelmezése 2478;
– tisztasága 2520.

gondolkodásmód (cogitandi modus)
– evilágé 2727;
– keresztényeké 2105;
– különbsége házasságban 1634.

gondviselés (providentia)
– meghatározása 302, 321;
– Szentírásban 303;
– megvalósítja Isten tervét 302-05;
– vezérel 1040;
– re hagyatkozás 305, 322, 2215, 2547, 2830;
– és a másodlagos okok 306-08;
– és a rossz 309-14, 324, 395;
– és a teremtmények együttműködése 306-07, 323;
– és az imádság 2738.

gonosz (malignus)
– ellen védő ördögűzések 1673;
– uralma az emberben 409, 1707.

gonoszság (iniquitas)
– misztériuma 385.

gőg (superbia)
– mibenléte 1866, 2514;
– következményei 2094, 2317, 2540, 2728;
– harc ellene 1784.

gyarapodás (augmentum)
– Egyházé 7, 766, 798, 874, 910, 1134;
– egységes tudományos és technikai 2293;
– emberé 1936;
– emberiségé 1049;
– földi javaké és az Egyház 1942;
– hit megértésében 94-95;
– Isten országáé 2820, 2859;
– Isten országáé és a földi haladás 1049;
– segítségei a lelki és vallási életben 794, 798, 874, 1210, 1303, 1392, 1731, 2010, 2041, 2186, 2227, 2847.

gyermekek (filii)
– elleneni szexuális visszaélések 2389;
– első áldozása 1244;
– gyónása 1457;
– házasság és a házasélet célja 1652, 2201;
– házastársi szeretet gyümölcsei 2366;
– házastársi szeretet legnagyobb ajándékai 1664, 2373-79;
– hitbeli nevelése 5, 2688;
– hivatásának tisztelete 2232-33;
– iránti jogok és kötelessége forrása 1631;
– iránti kötelességek szülők részéről 2221-31;
– Isten Országában 559;
– java 1646, 2381;
– kötelességei 2197, 2199, 2200, 2214-20;
– nemzésének szabadsága 2211;
– nemzésének szabályozása 2368;
– örökbefogadása 2379;
– tisztaságra nevelése 2524.
– ~nek átadandó élet 372.
– és a válás 2385.

gyermekek nevelése (educatio)
– akadályai 1634;
– elhanyagolása a keresztény hitben 2125;
– hatása és gyümölcse 1839, 1917;
– joga a gyermekek részéről 1908, 1911;
– joga a gyermekek részéről a helyes szexuális neveléshez 2344;
– joga és kötelessége a szülők részéről 1653, 2221, 2223, 2372;
– keresztény hitben 1635, 1651, 1656-66, 2685;
– lelki életre 2221;
– lelkiismereté 1783-85;
– megszentelődés útja 902;
– szabadságban 2370, 2526;
– szülők szerepe 1653, 2206, 2372.
– és a házasság 1601, 1652, 2201;
– és a vallásszabadság 2211.

gyermeki bizalom (fiducia filialis)
– Jézusé 2610, 2778.
– és a Miatyánk 2777-78, 2797, 2830;
– és az imádság 2734, 2741.

gyermekké fogadás Isten részéről (adoptio)
– elhagyott gyemekeké családba 2379;
– hatásai 654, 1709, 2784;
– Isten fiává tesz 257, 1077;
– Isten tervében 1, 52, 257, 270, 2782;;
– Jézus Krisztus által 52, 257, 422, 460, 505, 654, 839, 1110, 1709, 2639, 2782, 2798, 2825;
– Krisztus társörökösévé tesz 2009;
– szabad ajándék 52, 257, 1996;
– és a szentségek 537, 1129, 1197, 1265, 1279;
– és az örök boldogság öröksége 1, 294.

gyermekkor (infantia)
– Jézusé 527-30.
– és a szülők feladatai 2228;

gyilkosság (occidere)
– abortusz 2270-75;
– eutanázia 2276-79;
– öngyilkosság 2280-83;
– szándékos emberölés 2268-69;
– tilalma a Szentírásban 2259-62.
– és a harag 2302;
– és a jogos önvéldelem 2263-67;

gyógyítás (sanatio)
– jele a szent olaj 1293;
– karizmája, 1508;
– léleké Istentől ered 739, 798, 1210, 1484, 1502;
– mint orvosi beavatkozás 2274-75, 2292;
– szentségei, vö. bűnbánat szentsége és betegek kenete.

gyónás (confessio, sacramentum reconciliationis) ld. bűnbánat szentsége

gyónási titok (secretum sacramenti reconciliationis) 1467, 2490.

gyöngédség (teneritudo)
– házatársaké 1611, 2350;
– Istené 239, 295, 2335.

gyönyörködés (delectatio/nes)
– lelki 2500;
– szexuális, féktelen 2351-56;
– szexuális, normális 2362.
– és a mértéktartás 1809;

győzelem (victoria)
– Egyházé a halál hatalmai fölött 552;
– Istené a rossz fölött a világ végén 677;
– Jézusé a sátán fölött 2853;
– Krisztusé a bűn és halál fölött 411, 420, 654, 1505.

gyűjtés (collectio) 1351.

gyűlölet (odium)
– elítélése 2262, 2302-03;
– eredete 1765, 2539;
– Jézus és Isten ellen 2094, 2148;
– rosszé és ellenségé 1933;
– sátáné 395;
– testvér ellen és a gyilkosság 1033.

háború (bellum)
– alatt is érvényesek az erkölcsi törvények 2312-13;
– elkerülésének kötelezettsége 2307-08;
– hiánya és a béke 2304;
– igazságos 2309;
– okai 2317.
– és a fegyverek 2314, 2316;
– és a fegyverkezési hajsza 2315;
– és a jogtalan paranccsal szembeni ellenállás 2313.

hagyomány (traditio)
– apostoli 75-79;
– ereje 174;
– evangéliumok keletkezésében 126;
– hité és imádságé 2651,
– hitletétemény helye 84, 97;
– része a liturgia 1124.
– és a Szentírás 80-83, 95, 97, 113, 120.

hála erénye (gratitudo)
– felebarátok iránt 1648, 1900, 2199, 2215, 2218, 2220;
– Isten iránt 1148, 1334, 1360, 1418, 2062, 2097, 2099;
– Krisztus iránt 1418.

hálaadás (gratiarum actio)
– alkalmai 644, 1453, 1742, 2638;
– ébresztője a Szentlélek 1103;
– imádságai 1352, 1359-60, 2637-38;
– Jézusé 2603-04;
– szükségessége 224, 795, 983, 1167, 1333, 2781.
– és az élet 2062;
– és az Eucharisztia 1328, 1358, 1360;

haladás (progressus)
– emberé 2461;
– gazdasági tevékenységé 2426.

halál (mors)
– átmenet 1470;
– belépés az örök életbe 1020;
– bűn következménye 1008;
– bűn következménye 400-03, 1008;
– élet vége 1007;
– elmélkedés tárgya 1687;
– emberi gyöngeség jele 2448;
– és feltámadás 992, 996;
– földi élet vége 1007;
– halálos bűnben 1033;
– hit jelével 1274;
– hitért 1258;
– Jézus Krisztusban 1005-14;
– keresztény 1010-14, 2299;
– keresztény szemlélete a liturgiában 1012;
– keresztényeké 1307, 1314, 1463, 1483, 1512;
– Krisztus átformálta 1009;
– másokét kiváltani 2261, 2269, 2277, 2296;
– mint büntetés 2267;
– örök a pokolban 1861;
– pozitív értelme 1010-14;
– részesedés az Úr halálában 1006;
– szeretet megítélésének pillanata 1022;
– új születés 1682.
– ~ra fölkészülés 1014.

halál után (post mortem)
– igazak sorsa 989, 1027-29;
– Krisztussal lenni az égben 1023 -26;
– különítélet 1021-22;
– lélek és test 1005;
– lélek sorsa 366;
– meghívás a Szentháromság életére 265;
– nincs reinkarnáció 1013;
– nincs többé bűnbánat 393;
– pokol 1033-37, vö. Infernus
– test feltámadása 990, 996-97;
– tisztítóhely 1030-32, 1472;
– utolsó ítélet 1038-41.

halálos bűn (peccatum mortale)
– meghatározása 1854;
– beszámíthatósága 1860;
– föltétele a súlyos anyag 1858;
– föltétele a szándék 1859;
– föltétele a világos tudás 1859;
– következményei 1855, 1861;
– megbocsátása 1452, 1856;
– örök büntetése 1033;
– ben a halál mozzanata 1033, 1035.
– és a tökéletes bánat 1452, 1856.

hálátlanság (ingratitudo)
– Isten iránt 2094.

haldoklók (moribundi) 2279, 2299.

halhatatlanság (immortalitas)
– léleké 366, 382;
– orvossága az Eucharisztia 1405, 2837.

hallgatás (silentium)
– imádásé 2628.

hallgatni (auscultare)
– imádkozni tanító Jézust 2598;
– Isten igéjét 709, 900, 1651, 2578, 2584, 2656, 2716, 2724, 2835.

halottégetés (crematio) 2301.

harag (ira)
– meghatározása 2302;
– Istené és az ő szeretete 208, 210;
– mint főbűn 1866.
– és a rossz 1765;
– és a szenvedélyek 1772;
– és Ábel meggyilkolása 2259.

harmadik parancsolat (praeceptum tertium) 2168-95;

harmónia (harmonia)
– családi 2219, 2251;
– ember és a teremtmények között 374, 376, 379, 400, 1676;
– emberi kapcsolatokban 1807;
– emberi vágyak és az igehirdetés között 2126;
– férj és feleség között 2333;
– jogok és kötelességek között 912;
– két szövetség között 1094;
– liturgia és népi vallásosság között 1675.
– templom berendezési tárgyai között 1158, 1162, 1181;
– teremtett dolgok között 307, 341, 2500;

hasonlóság Istennel (similitudo)
– meghatározása 225, 705, 1604, 1701-09, 2319, 2331, 2784;
– keresztség hatása 1682;
– teremtményeké 41;
– helyreállításának útjai 734, 2572.

hasonlóvá alakulás (configuratio)
– betegé Krisztushoz 1505;
– bűnbánóé Krisztushoz 1460;
– keresztényé Krisztushoz 1121;
– Krisztus húsvéti misztériumához és a keresztség 1239;
– Krisztushoz a papságban 1322, 1585;
– szent kenet fölvételekor a szenvedő Krisztushoz 1521, 1523.

hatalmak (potentiae/potestates)
– halálé fölötti győzelem 552;
– Krisztus-ellenesek 671;
– okkultak 2116-17;
– sötétségé 409, 680.

hatalom (potestas, auctoritas)
– államé 1904, 2237, 2239, 2241, 2244;
– Egyházé 85, 119, 553, 874, 895, 918, 1023, 1125, 1399, 1578, 1635, 1673, 1792, 2037, 2420;
– emberé 943, 1731, 1861, 1884, 2002;
– emberi alapja 1897-1904;
– feladatai 1917, 1923, 2235-36, 2241, 2272, 2316, 2354, 2498;
– iránti engedelmesség megtagadása 2256;
– Istené 156, 239, 668, 1295, 1381, 2086, 2777;
– Jézus Krisztusé 635, 649, 664, 668, 1441, 1503;
– korlátai 2267;
– Krisztusé 581-82, 651, 668-69, 1063, 1441, 1673, 2173;
– kulcsoké 553, 981-83;
– megnyilvánulása a törvény 1951;
– pápáé 882-83;
– püspököké 883, 888, 894, 1596, 2034, 2179;
– sötétségé 1250;
– Szentléleké 703, 798.
– szolgálata 2235;
– szükséges az emberi társdadalomnak 1897-98, 1919;
– törvényes gyakorlása 1897, 1921;
– törvénytelen polgári 2155.
– és a közjó 1903, 1906, 1909, 1928, 2239, 2266, 2406, 2429, 2498;

hatodik parancsolat (praeceptum sextum) 2331-2400;

hatóságok (auctoritas)
– polgáriak visszaélése 2155, 2242, 2298;
– jeruzsálemiek és Jézus 575, 587, 589, 591, 595-96;

hátrányos megkülönböztetés (discriminatio)
– ellenkezik Isten tervével 1935;
– homoszexuálisok ellen 2358;
– munkaalkalmaknál 2433.

haza (patria)
– földi 2199, 2239-40, 2310;
– mennyei 117, 1525, 2795.

házasélet (vita coniugalis)
– teremtő szándéka 1660;
– és a termékenység 1654, 1664;
– és Krisztus jelenléte 1642.

házasság (matrimonium)
– a bűn uralma alatt 1606-08;
– a Szentírásban 1602;
– a teremtés rendjében 1603-05;
– a törvény alatt 1609-11;
– bevégzése 1640;
– elváltaké, újabb 1650;
– hatásai 1638-42;
– hűsége 1646, 1648-49, 2364;
– Isten tervében 1601;
– Jézus prédikációjában 1612-15;
– kötelékének sajátságai 1638;
– megkötésének szabadsága 1625, 1628-29;
– mint Krisztus és az Egyház szövetségének jele 1617;
– nagysága 1603;
– semmissége 1629;
– Szent Pál prédikációjában 1616;
– tisztasága 2349;
– valláskülönbséggel kötött 1633-37;
– vegyes 1633-37;
– ~ban a szexualitás jelentése 2360 -62;
– ~ról önkéntes lemondás 1618.
– és házastársi szeretet 1643;
– és házastársi szeretet java 1643, 2333, 2363.

házasság céljai (fines matrimonii)
– együttműködés a Teremtő művével, 372;
– élet továbbadása 372, 2363;
– gyermekek nemzése 1652-53, 2366;
– gyermekek nevelése 1652-53, 2366;
– házastársak java 1660;
– mások üdvössége 1534;
– mint emberi hivatás 372, 1604-05.

házasság elleni bűnök (offensae contra matrimonii dignitatem)
– házasság előtti kapcsolatok, 2391;
– házasságtörés 2380-81;
– poligámia 1645, 2387;
– szabad párkapcsolat 2390;
– válás 2382-86;
– vérfertőzés 2388.

házasság előtti kapcsolatok (iunctiones ante matrimonium)
– és a házasság 2391

házasság fölbonthatatlansága (indissolubilitas matrimonii)
– meghatározása 1644-45.
– a házastársi szeretet követelménye 1644;
– az Ószövetségben 1610-11;
– és a házassági kötelék 1639-40;
– és a házastársi szeretet hűsége 1646-48;
– Jézus tanításában 1614-15.

házasság szentsége (matrimonium ut sacramentum)
– az Új Szövetségben 1601;
– formája 1630-31;
– hatásai 1638-40, 2365;
– kegyelme 1641-42;
– szertartása 1621-24, 1627;
– valláskülönbség esetén 1627-28;
– vegyesházasságban 1627-28.

házasság termékenysége (fecunditas)
– meghatározása 2366-72, 2373-79;
– ajándékai a gyermekek 2378;
– és együttműködés a teremtő szeretetével 2367;
– és fogamzásgátlás 2370;
– és időszakos megtartóztatás 2370;
– és örökbefogadás 2379;
– és születésszabályozás 2368;
– ~re nyitottság 1652-54.

házasság terméketlensége (sterilitas)
– elleni próbálkozások 2375-77;
– és a házasélet jelentése 1654;
– nagy fájdalma 2374.

házassági beleegyezés (consensus matrimonialis)
– a fölbonthatatlanság alapja 1601, 1627, 2367;
– jelentése 1627-28;
– lényeges elem 1626;
– természete 1627-28.

házasságtörés (adulterium)
– meghatározása 2380;
– sérti a házasság méltóságát 2380 -81;
– súlyossága 1756, 1856, 1858, 2380, 2400.
– és a vágyakozás 2336, 2528;
– és a válás 1650, 2384;
– és az emberi szív 1853, 2517;
– és Isten parancsa 2052, 2055, 2196.

házastársi hűség (fldelitas coniugalis)
– indítékai 1647-48;
– jelentése 2365;
– követelménye 1643-44, 1646, 2363;
– Szentlélek ajándéka 1624;
– tanúságtétele 1611, 2223.
– és a különélés 1649;
– és a válás 2386;
– és az ágyasság 2390.

házastársi szeretet (amor comiugalis)
– élet továbbadására és az egységre van rendelve 1652, 2363, 2366, 2369;
– felbonthatatlan és természete szerint hűséges 1646;
– házasság intézményében 1603;
– Isten szeretetének képe 1604.

hazugság (mendacium)
– meghatározása 2482;
– atyja az ördög 392, 2482;
– felismerésének módjai 1954, 2847;
– kísértőé a bűn kezdetén 215;
– rosszasága 2485;
– sérti az igazságot 2483;
– súlyossága 2484, 2486.

hegyi beszéd (sermo montanus)
– tanítása 2153, 2262, 2336, 2608, 2830.
– és a lelki élet 1454, 1724, 1966;
– és az Isteni törvény 577, 1965-66, 1968.

helyettes (vicarius)
– lelkiismeret 1778;
– pápa Krisztusé 882;
– püspök Krisztusé 894, 1560.

helyreállítás (reparatio)
– Ádám engedetlenségéé Krisztusban 411, 615;
– igazságé bűnök után 2509;
– igazságosságé 2412, 2454;
– szolgálata 2487.
– és az Eucharisztia 1414.

hermeneutika ld. Szentírás-magyarázat

hetedik parancsolat (praceptum septimum) 2401-63.

hierarchia
– Egyházé 871-76, 1569, 1571;
– hit igazságaié 90, 234;
– kéréseké az imádságban 2632;
– lelki és anyagi értékeké 1886, 1895, 2236, 2244;
– teremtményeké 342.

himnusz
– dicséreté 32, 2589.
– hagyományban 1156;
– liturgiában 1100;

hírnév (rumor) 1723.

hit aktusa (credere)
– meghatározása 26, 155, 1064;
– ajándék 153, 179, 1266;
– Egyházi cselekedet 181;
– emberi cselekedet 154-55, 166, 180;
– hivatkozásai 177;
– indítékai 156;
– Istenben következményei 222-27;
– kételyei 2088;
– szükséges az üdvösséghez 161;
– tárgya a hitvallásban 184, 190-01;
– visszautasítása 1034.

hit analógiája (analogia fidei)
mibenléte 114;
– lelki élet és a természetes élet között 1210-12;
– teremtő és teremtményei között 41, 2500.

hit erénye (fides)
– analógiája 114;
– állhatatosság benne 162;
– az egy Istenben és a muzulmánok 841;
– bizonyossága 157;
– dogmái 88-90;
– egy 172-75, 866;
– elleni bűnök 2088-89;
– emberi válasz Isten ajándékára 142;
– foglalata az Eucharisztia 1327;
– hirdetése 3-10, 24, 91, 171, 425, 927, 935, 939;
– hívőké az Egyház Apostoloktól kapott hite 949;
– imádsága 2570, 2610-11, 2613, 2616;
– indítékai 156, 651;
– Istentől kapott kegyelem 153, 298, 162, 179, 2005;
– jelentése 26, 142-43, 150;
– kétsége 644, 1381, 2088-89;
– kísértése a bálványimádás 2113;
– közössége a család 2204;
– központi misztériumai 234, 647, 2558;
– különbsége házatársak között 1633-37;
– letéteménye 84-95, 173-75;
– megvallása mint feladat és kötelesség 2145, 2471-72;
– megvallási képessége 1270, 1305, 1319;
– mint emberi cselekedet 154-55;
– mint Isten ajándéka 153;
– mint Isteni erény 1813-16;
– nem ellentétes az értelemmel és a szabadsággal 154-55, 180;
– növekedése és a megértés öszefüggése 94-95, 156-59, 176;
– őre az Egyház 171, 181, 507;
– örök élet kezdete 163-65;
– próbatétele 164;
– szabadsága 160;
– személyes tett 166;
– szükségessége 161, 183, 846;
– születése 683-84, 875;
– tanítása és a Katekizmus 13-18, 23;
– tanúságtétele 1816, 2220, 2473-74;
– tanúságtevő értéke van 166;
– tárgya 150-52, 170, 178, 182, 206;
– teljes Istenhez ragaszkodás 143, 155, 176, 2609.
– természetfölötti érzéke 91-93, 889, 904;
– védelme 162, 2088;
– végső próbatétele 675;
– ~beli kitartás 162, 2088;
– ~ben nevelés 1656, 2225-26;
– ~ben nevelés és a hitoktatás 4-6;
– ~ért meghalni 1281, 2473-74.
– és a rossz 309;
– és keresztség 1236, 1253-55;
– és tudomány 159;

hit hatásai (effectus fidei)
– beépít Krisztusba 818;
– biztos tudás 274;
– bűnbánat 1492;
– Egyház egysége 818-19;
– Egyház misztériumának megközelítése, 770, 779, 812;
– erkölcsi élet forrása 2087, 2716;
– erkölcsi megkülönböztetés 2038;
– Eucharisztia misztériumának megközelítése 1381;
– halál misztériumának megközelítése1006;
– házastársak szilárd közössége 1644;
– imádság és segítség forrása 2656, 2662, 2754;
– imádság meghallgatása 548;
– Isten megismerése 2614;
– Isten népéhez tartozás 782;
– kinyilatkoztatás elfogadása 99, 158;
– Krisztus föltámadása misztériumának megközelítése, 1000;
– lelkiismeret méltósága 1692;
– ragaszkodás a mindenható Istenhez 273;
– részesít Krisztus prófétai feladatában 785;
– tiszta lelkiismeret 1794.

hit megvallása (professio fidei)
– meghatározása 14.
– egy hité az egység köteléke 815;
– első alkalommal 189, 978;
– és a keresztény beavatás 1229;

hitre nevelés segítői (adiutoria ad fidem educandam)
– Ábrahám példája 144-45;
– Egyház mint nevelő 168-69, 197, 868, 1124;
– hitterjesztés 1285;
– hitvédelem 1285;
– Isten Igéje 131, 1102, 1122, 1154;
– istenfélelem 274;
– katekumenátus 1247-48;
– keresztények tanúságtétele 2044;
– liturgia 1083, 1204, 1206;
– Mária példája 148-49;
– ősök példája 147;
– püspökök 12, 888, 2034;
– szentképek 1192;
– Szentlélek 1098, 1520;
– szentségek 1123, 1305.
– tanítóhivatal 890, 892;
– törvény 1963;

hit érettsége (maturitas christiana fidei) 1248, 1308.

hitetlenség (incredulitas)
– meghatározása 2089.
– bűne 678, 1851;

hitvallási formulák (formulae et symbolum fidei)
– történelemben 192-93;
– Apostoli 14, 184, 187-88, 194, 196-97, 2558;
– hit nyelve 170-71, 185;
– jelentése 186-88, 197;
– keresztségi 189;
– Nicea-konstantinápolyi 195;
– részei és cikkelyei 190-91.
– szerkezete 186.

hivatali titok (secreta in munere constitutorum) 2491.

hivatás, emberé (vocatio hominis)
– Ábrahámé 762;
– apostolkodásra 863;
– atyaságra 2369;
– egész emberiségé 1877;
– Egyházba 804, 831;
– férfi és nőé 373;
– fogadott Istengyermekségre 1,
– gyermekekét tiszteletben kell tartani 1656, 2226, 2232;
– házasságra 1603-04, 1607, 2331;
– Isten keresésére 30;
– Isten Országába 543;
– Isten szolgálata 2085;
– isteni boldogságra 1700, 1703, 1716-24;
– isteni életre 1878;
– Istennel való együttműködésre 307;
– Istennel való közösségre 27, 44;
– istentiszteletre és az Egyház szolgálatára 1121;
– Izraelét Jézus beteljesítette 539;
– keresztényeké az Egyházban teljesül 2030;
– közösségi jellege 1878-85;
– Krisztus nyilatkoztatta ki 1701;
– Krisztus tanítványaié 1533, 1962;
– Krisztussal való egységre 521, 542;
– Máriáé 490;
– örök életre 1998, 2820;
– papi 1553;
– papi, Isten népéé 784;
– személyes és a evangéliumi tanácsok 1974;
– Szentlélekben teljesül be 1699;
– Szentlélekben való életre 1699;
– szeretetre 1604, 2331, 2392;
– tisztaságra 2337-59;
– végső 1260;
– világi hívőké 898-900, 2442.
– és a társadalom feladata 1907, 2461;
– és társadalom segítsége 1886.

hívő engedelmesség (oboedientia fidei)
– fő erkölcsi kötelesség 2087;
– jelentése 143-44.
– és Isten igéjének hallgatása 2716;
– és Mária 144, 494.

hívők (credens/tes)
– anyja Mária 2676;
– atyja Ábrahám 145-47, 1080;
– egysége Krisztusban 790, 805, 813, 817, 947;
– feladatai 904-05;
– hitének növekedése 94, 166, 1102;
– papsága 1546;
– tanúgságtétele 2471.
– és az ateizmus 2125;
– és az Egyház 181, 752, 759, 836.

hívők példaképe (exemplar vitae pro fidelibus)
– Ábrahám, 144, 1819;
– Isten 813, 2172;
– Krisztus 459, 520, 896, 1618, 2348, 2620, 2740;
– püspökök 893;
– szentek 828;
– Szűz Mária 273, 967, 2030.

holtak föltámadása (resurrectio mortuorum)
– meghatározása 990, 997;
– alapja és érvei 993-95;
– hite 988-1013;
– hitének fontossága 991;
– időpontja 1001, 1038;
– jele a színeváltozás 556.
– két módja 999, 1000;
– kinyilatkoztatása 992;
– lélek és test sorsa 366;
– mindenkié 998;
– mint a Szentháromság műve 989;
– nehézségek vele szemben 996.
– és a halotthamvasztás 2301;
– és az Eucharisztia 1524.

homília
– igeliturgiában 1346;
– jelentősége 132, 1154;
– temetéskor 1688.

homoszexualitás 2357-59, vö. szexualitás

húsvét (pascha), vö. Krisztus húsvétja, zsidó húsvét
– elnevezései 1169.

húsvéti vigília (vigilia paschalis) 281, 1217, 1254, 2719.

hüposztaszisz (hypostasis)
– meghatározása 252.
– Krisztusé 466, 468;

hűség (fidelitas)
– Egyházé 1117, 1342;
– Isten Igéjéhez 81, 86, 2466;
– Istené 207, 212, 214, 489, 1062-63, 1334, 2577;
– Istenhez 1502, 2101, 2787;
– kifejezője az Amen 1062;
– Krisztushoz az Eucharisztia vételében 2182;
– megkeresztelteké 2044.

hűtlenség (infidelitas)
– házastársaké 2380-81;
– Istennel szemben 710, 821;
– ~től megtisztulás 64, 218.
– és a bűn 401;
– és az igazság elleni bűnök 2464;

idegen (alienigena) 2241.

identitás
– Egyházé 865;
– elfogadása 2333;
– emberé 1880;
– Jézusé 430, 440, 590;
– kulturális 2441;
– személyé 203;
– választottaké 1025.

ideológia
– ateista és totalitárius elvetése 2425.

idő (tempus)
– Egyházé 1076;
– jelen 672;
– kezdete és a termetés 338;
– liturgikus 1163-65;
– pihenésé 2184, 2186-87, 2194;
– teljessége 484;
– vége 1042;
– végső 715, 2819.
– és az emberi élet 1007;
– és Isten 205, 600;

ifjak (iuvenes)
– képzése 5, 1632, 2688, 2526, 2685;
– veszedelmei 2282, 2353, 2389.

igaz ember (iustusi)
– imádsága 2569, 2582.

igazak (iusti)
– halál utáni örök élete 769, 989, 1038;
– országa Krisztussal 1042.
– Szentírásban (Ábel, Noé, Dániel, Jób) 58;
– és Jézus 545, 588, 633;

igazság (veritas)
– meghatározása 2468, 2505;
– elfogadása a hit 150;
– elleni bűnök 2477, 2480-81, 2485, 2487, 2509;
– elleni bűnök 2464, 2475-87, 2509;
– eredeti és az életszentség 375-76, 379, 400, 404;
– hierarchiája 90, 234;
– hitének foglalata a hitvallás 188;
– Isten 144, 214, 215-17, 2465;
– keresése 1260, 1954, 1960, 2104;
– keresése 27;
– kinyilatkoztatott megértése és továbbadása 91, 94;
– kinyilatkoztatott mellőzése és elutasítása 2089;
– legfőbb a hitben Krisztus feltámadása 638;
– másokkal való kapcsolatokban 2464, 2469;
– megszabadít 1741;
– miatti üldözés, 1716;
– mint az üdvösség útja 851;
– status veritatem adulterantes denuntiandi 2499;
– sugalmazott könyvekben 107, 110, 136;
– szerint cselekedni 1697, 1754, 1778, 1787.
– szolgálója a Egyházi Tanítóhivatal 890;
– tisztelete 2488-92, 2511;
– tömegkommunikációs eszközökben 2488-92, 2497, 2499, 2510, 2512;
– végső az Új Szövetségben adatott 124;
– ~ban élni 2465-70, 2504-05;
– ~ra a Szentlélek vezet 243, 2625;
– ~ról tanúskodni 2471-73, 2506.
– és a szent művészet 2500-03;
– és az ember 2467;
– és az eskü 2151, 2164;
– és Jézus 2614;

igazságosság (iustitia)
– meghatározása 1807;
– elleni bűnök 2477, 2480-81, 2485, 2487, 2509;
– erénye 1805, 1807, 2479, 2484;
– hatásai 2304;
– Istené 271, 1040, 1861, 1953, 1987, 1991-92, 2017, 2543;
– keresése 1888, 2820;
– kötelességei 1459, 1787, 2401, 2446-47, 2487;
– követelményei 1459, 2494-95;
– nemzetek közötti 2437-42;
– osztó 2236, 2411;
– szociális 1928-42, 2425-26, 2832;
– gal ellenkező cselekmények 1916, 2297, 2325, 2356, 2413, 2476, 2485.
– és a politikai hatalom 2237;
– és a világi hívők kötelessége 909;

igazságtalanság (iniustitia)
– emberi és az isteni igazságosság, 1040;
– jóvátétele 2412;
– következményei 2317;
– okai 1869, 2534;
– szociális 1867.

Ige (Verbum)
– kezdetben volt 291;
– megtestesülésének misztériuma 423, 456-63, 479;
– testté lett: Krisztus 151, 241, 477.
– teremtés fenntartásában 320;

igeliturgia (liturgia Verbi) 1103, 1154, 1346, 1349, 2183.

ígéret (promissio)
– boldogságoké 1716-17, 1725, 1967;
– földje 1222;
– gyónásban 1451, 1490;
– házassági 1644;
– Istené Ábrahámnak 705-06;
– Istené és az imádság 2570-74, 2579;
– Istennek tett 2101-03;
– Jézusé a feltámadásról 638, 653;
– jóvátételre 1491.
– keresztségi 1185, 1254, 1298;
– Lelke 705-06;
– örök életé 2002;
– Szentléleké 715, 729, 1287;
– ünnepélyes 2147, 2150, 2152;
– ~ek és Isten hűsége 212, 215, 422, 1063;
– ~ek és Krisztus hűsége 1817;
– ~ek és teljesedésük 484, 652, 1065, 2787;
– ~ek Istené, letéteményese Izrael 60.

ikonok (icones), vö. szentképek
– haszna 2705;
– jelentése 1161;
– szemlélése 1162;
– tisztelete 1159, 1192, 2131.

imádás (adoratio)
– Istené 2096;
– megtestesült Igéé és az angyalok 333.
– vallásosság erényének fő cselekedete 2096, 2628;
– és a művészet 2502;
– és áldás 2626;

imádság (oratio)
– meghatározása 2559;
– Ábrahám imádsága 2570;
– állhatatossága 2742, 2582;
– Amen jelentése 1061-65;
– Atyához 2664, 2680, 2779-85, 2792;
– az Istennek szentelt életben 2687;
– az Úr imádsága 451;
– betegekért 1499, 1510;
– bűnök bocsánatáért 2631, 2838-41;
– Dávid imádsága 2578-80, 2594;
– Egyházé 276, 2623-25;
– életszükséglet 2744;
– elhunytakért 958, 1032;
– ellenvetések 2726-27;
– eredménytelensége 2737;
– értelmetlensége 2728;
– forrása a Szentlélek 2652;
– forrása a teremtés 2569;
– gyermeki kapcsolatban Istennel 2525, 2786-88.
– hatékony 2738-41;
– Isten Országának eljöveteléért 2816;
– Jézus meghallgatja 2616;
– Jézushoz 2616, 2664-69;
– jövendő világ szimbóluma 2717.
– keresztény életben 2564-65;
– keresztény hagyománya 2650-51;
– kísértései 2732-33, 2755;
– ma és minden nap 2659-60;
– Máriáé 2617-19, 2622;
– Máriához 971;
– Máriával 2673-79, 2682;
– Miatyánk 2761, 2765;
– mindennapi életben 2659-60;
– mindennapi kenyérért 2828-37;
– mindig lehetséges 2743;
– Mózes imádsága 2574-77, 2593;
– nehézségei 2731, 2735-37, 2754;
– ökumenizmusért 821;
– Ószövetségben 2568;
– próbatéte 2756.
– próféták imádsága 2581-84, 2595;
– ritmusa 2698.
– rossztól való megszabadulásért 2850-54;
– Szentlélek hívása 2671.
– Szentlélek közbenjár értünk 688, 741.
– Szentlélekben 2615;
– Szentlélekhez 2670-72;
– tanítómestere a Szentlélek 2670, 2672;
– zsoltárok imádsága 2585-89, 2596.
– ~ot Isten meghallgatja 1127, 2737;
– ~ra Isten hív 2567.
– és Istenkeresés 2566;
– és szórakozottság 2729.

imádkozó lélek tulajdonságai (proprietates animi orantis)
– alázatosság 2559;
– bizalom 2734;
– remény 1820;
– virrasztás 2730.

imádság formái (expressiones et formae orationis)
– áldás 2626-27;
– anamnézis 1354;
– anafora 1352;
– dicséret 2639-43, 2649;
– elmélkedés 2705-08, 2723;
– hálaadás 2637-38, 2648;
– imádás 2096-97, 2628;
– imaélet 2697-99;
– könyörgés 2629-33, 2646;
– közbenjárás 2634-36, 2647;
– Liturgia Horarum 1174-78;
– prefáció a szentmisében 1352;
– sóhajtás 2630;
– szemlélődés 2709-19, 2724.

imádság segítői (adiutoria pro oratione)
– katekézis 2688;
– keresztény család 2205, 2685;
– lelkivezetés 2690;
– megfelelő helyek 2691;
– nevelők 2252, 2686, 2688-89, 2694.
– szentek 2683-84;

imádság törvénye (lex orandi)
– a hit törvénye 1124;
– ökumenikus értelme 1126.

imádkozó csoportok (morationis coetus) 2689, 2695.

individualizmus (individualismus) 2425, 2792.

inkulturáció (inculturatio)
– és a keresztény beavatás 1232;
– és a különféle lelkiségek 2684;
– és az Egyház 854.

ínség (inopia)
– és segítségnyújtás 1351, 2218, 2315, 2833.

intézmények (institutiones)
– emberi 909, 1869, 1881-82, 1888, 1897, 1916, 2211, 2238, 2244, 2286;
– ószövetségben 576, 709;
– társadalmi 909, 1869, 1881-82, 1888, 1897, 1916, 2211, 2238, 2244, 2286.

irgalmasság erénye (misericordia)
– szeretet gyümölcse 1829;
– cselekedetei 1473, 2247.

irigység (invidia)
– főbűn 2538-40, 2553-54.

irodalmi műfajok (genera litteraria in sacra scriptura) 110.

iskola (schola)
– megválasztásának joga 2229.

Isten (Deus)
– látszólagos gyöngeségének misztériuma 272;
– képmása 370, 399, 844, 1549, 1702, 1705, 2129-32;
– lakóhelye 326;
– léte 31, 33-35, 46, 48, 286, 2127;
– nagysága 41, 223, 272, 283, 300, 306, 1147.
– és a teremtés 279, 324;
– egyedüli Teremtő 290, 317;
– élet Ura 2280, 2318;
– első ok 308;
– emberre bízta a világ kormányzását 1884;
– felülmúlja a teremtést és jelen van benne 300;
– maga a bölcsesség 239, 308, 310, 311, 759, 1951, 2086, 2500, 2828.
– maga a jóság 239, 308, 310, 311, 759, 1951, 2086, 2500, 2828.
– maga képmására teremtette az embert 355-61, 1701-09;
– megformálta az embert 362, 371, 704;
– megvalósítja a maga tervét 302-14, 320-24;
– rendezett és jó világot teremtett 299;
– semmiből teremtett 296-98;
– teremtés fenntartója 301;
– teremtés misztériumát fokozatosan nyilatkoztatja ki 287-88;
– teremtés oka, indoka és célja 293 -94, 319, 760;
– teremtett minden láthatót és láthatatlant 325, 327, 337-38.
– Teremtő megismerésének lehetősége 286;

Isten ajándékai (dona Dei)
– boldogság 1722, 1727;
– bűnbánat 1452-53;
– emberi együttműködés Isten tervével 306-07, 323, 378;
– értelem 1955;
– Föld és kincsei 2402;
– hatalom 1899, 1918;
– hit 153, 155, 162, 848, 1381;
– imádság 2559-61, 2564, 2713;
– Jézus 603, 614;
– kegyelem 1608, 1999, 2000, 2005, 2712;
– közösség 1489;
– megtérés 1432;
– nagysága 1692;
– örök élet 1016, 1722;
– összefoglalása a Hiszekegyben 14, 1692;
– papság 983;
– szabadság 1730;
– személyi méltóság 2334, 2393;
– Szentlélek 683, 733-36, 742;
– szeretet 2345;
– szeretete az ember iránt 516, 604, 776, 2658;
– testi egészség 2288;
– tisztaság 2520;
– törvény 1955;
– üdvösség 169, 620.

Isten akarata (voluntas Dei) 51, 294-95, 541, 2059;
– meghatározása 2822-27;
– fölismerése 1787;
– teljesítése 1260, 1332;
– ~val való összhang 348.

Isten bölcsessége (sapientia Dei)
– a megfeszített Krisztus 272;
– és Isten igazsága 216;
– műve az erkölcsi törvény 1950;
– teremt 295, 299;
– tükröződik a teremtményekben 339, 369.

Isten dicsősége (gloria)
– ember rászorul 705;
– kinyilatkoztatott valóság 2059.
– és a művészetek 1162, 2416, 2502;
– és a természet 1162, 2416, 2502;
– és a világ teremtése 293-94;
– és az apostolok 241;
– és az Egyház 434, 824, 1204, 2639;
– és boldog élete 257;
– és Mózes 210;

Isten Fia (Filius Dei), vö. Krisztus

Isten fiai (filii Dei)
– anyja az Egyház 808, 1186;
– életének segítői 736, 1568, 1813, 1831, 1996, 2157, 2650, 2766;
– fogadott fiak 1, 52, 270, 294, 422, 654, 1709, 2009;
– imádsága 2565, 2673, 2712, 2766;
– imádsága 2610, 2777;
– Istenre hagyatkozása 305, 2830;
– kapcsolata az Atyával 2608;
– kapcsolata és egysége egymás közt 706, 831, 845, 855, 959, 1097, 1108;
– méltósága 2736;
– otthona az Egyház 808, 1186;
– szentségekben születnek újjá 1213, 1243, 1250, 1692;
– ~ben jelen van a Szentlélek 742, 2639.
– és a szentségek 1153;
– és Isten művei 104, 239, 305;

Isten keresése (indagatio Dei), 28, 30, 285, 843, 1501, 2566.

Isten látása (visio Dei)
– meghatározása 1028, 1045;
– a teljes boldogság 2548;
– a tisztaszívűek jutalma 2519;
– erre kapunk meghívást 1720;
– és a megholtak 1032;
– végleges elvesztése a kárhozat 633.

Isten mindenhatósága (Deus omnipotens)
– Atyai 268-78;
– egyetemes 269;
– és Isten gyöngeségének misztériuma 272-74;
– igazságos 271;
– ismeretének jelentősége 274, 278;
– megnyilvánulásai 277, 312, 315;
– művei 311, 997, 1004;
– sajátosságai 268.

Isten művei (opera Dei)
– meghatározása 214, 295, 339, 1328;
– utak Isten megismerésére 32, 176, 236, 286.

Isten népe (populus Dei)
– az Egyház 781-86;
– az Ó és Új szövetségben 840;
– egyetemessége 831, 885;
– hite 93, 99;
– hozzá tartozók 836, 871;
– izrael 762;
– királyi nép 786;
– népek kulturális különbségei 814;
– összegyűjtése 761-62, 776, 865;
– papi nép 784;
– prófétai nép 785;
– sajátosságai 782;
– szolgálata 874;
– zsidók és nemkeresztények 839.

Isten neve (nomen Dei)
– Adonáj 209;
– Jahve 206, 210-11, 213-14, 231, 446;
– kinyilatkoztatása 203-04, 207;
– Küriosz, 206, 210-11, 213-14, 231, 446;
– szenteltessék meg 2807-15, 2858;
– szentsége 2142-49;
– tisztelete 2150-55, 2162-63.

Isten nevei és tulajdonságai (appellationes et attributa Dei)
– Atya 233, 238-40, 2779-85, 2794-96, 2802
– Egy Isten 200-202, 212, 222-228, 254, 258, 2110-2128;
– Élő 205, 2112, 2575;
– Élők Istene 993;
– Igaz 62, 215, 271, 2577;
– Igazság 214-217;
– Imádság forrása 2639;
– Irgalmas 210-11;
– Jóság 339, 385, 2052;
– Kimondhatatlan Misztérium 230;
– Minden jó és szeretet Forrása 1723, 1955, 2465;
– Mindenható, vö. Isten mindenhatósága
– Szent 208, 1352;
– Szeretet 214, 218-221, 257, 342;
– Tiszta Szellem 370.

Isten országa (regnum Dei)
– Miatyánkban 2816-21, 2859;
– Szentlélek műve 709;
– bejelentése 1503, 2612;
– beteljesedése 677, 1042, 1060;
– eljövetele és a keresztények élete 2046;
– eljövetelének jelei 560;
– előíze a színeváltozás 554;
– épülése 395;
– feltételei 526, 543-44, 556, 577, 1215, 1427, 1470, 1716, 2544, 2556, 2826;
– fogadása 764;
– győzelme 680;
– hirdetése 543-46, 768;
– jelei 547-50, 670, 1505;
– kedvéért vállalt szüzesség 1579, 1599, 1618-19;
– keresése 305, 1942, 2632;
– kizárás belőle 1852, 1861, 2450;
– kulcsai 551-53;
– még nem kész 671;
– meghívottai 526, 543-44, 2603;
– örökkévaló 664;
– reménye 1817;
– terjedésének útjai 853, 863.
– és a család 2232-33;
– és a fejlődés 2820;
– és a nyolc boldogság 1716, 1726, 2546;
– és az Egyház 567, 669, 763-64, 768;
– és az imádság 2632, 2646, 2660;
– és a törvény 1963;

Isten országának eljövetele (adventus)
– az Országé 560, 570, 1720, 2632, 2660, 2817, 2857;
– és a Sátán országának romlása 550;
– jelei 542, 1505;

Isten szeretete (caritas Dei)
– alkotta és tartja fenn a világot 421;
– első ajándék 733;
– első megnyilvánulása a teremtés 315;
– ember részesedik a Szentháromság szeretetében 850;
– féltékenyen szereti az embert 2737;
– férfi és a nő Isten szeretetének képmásául teremtetett 2331;
– imádság forrása 2658;
– Izrael iránt 219-20;
– mindent az ember üdvösségére rendel 313;
– nem hagyja el teremtményeit 2577;
– rendeli a teremtményeket végső célra 321.
– Szentlélek gyümölcse 736, 1832, 2658;
– teremtés oka 27, 293, 295;
– új élet forrása 735;

Isten szolgája (servus Christus)
– Krisztus 539, 615, 786;
– küldetése 440, 601.

Isten terve (consilium Dei)
– alapja a teremtés 280, 315;
– célja 257, 294, 772;
– emberi elutasítása 1739;
– hírnökei az angyalok 331;
– Jézus ragaszkodása hozzá 566, 606-07;
– kinyilatkoztatása és meghirdetése 50-64, 474, 1066, 1079;
– megértése 158, 426;
– mindenkit magában foglal 841-42;
– szerinti gazdasági élet 2426;
– szíve és középpontja Krisztus 112;
– teljesedése és hatása 332, 571, 670, 686, 1043, 1138, 2683;
– végrehajtásának vágya 2823, 2860, 2825;
– ~ben a család 2201-06;
– ~ben a házasság 1602-20, 1665;
– ~ben az Egyház 7, 751-80, 851;
– ~ben Jézus halála 599-605, 624;
– ~ben Mária szűzi anyasága 502-07, 723, 2617;
– ~ben személyek különbsége 1937, 1946;
– ~t a gondviselés valósítja meg 302 -14;
– ~vel ellenkező cselekedetek és tények 1665, 1935, 2387;
– ~vel emberek közreműködése 2062, 2611, 2738.
– és a Sátán 2851, 2864;
– és az ember 716, 2745;

Isten tevékenysége az emberek iránt (actiones Dei erga homines)
– adja a megigazulást 1994, 2020;
– ajándékozza a szentlelket 741, 1993;
– ajánlja az apostolkodást a laikusoknak 900;
– belénk önti az Isteni erényeket 1812-13, 1840;
– beoltja a boldogság utáni vágyat az emberi szívbe 1718, 1721, 1725, 1818;
– bevégzi a megkezdett dolgokat 2001;
– egyesíti magával az embert 950, 1027, 1033, 2305;
– elküldi Jézust 422, 457-58;
– irgalmat gyakorol 1422, 1846, 1870;
– jóra indítja az ember akaratát 27, 51-52, 152-154, 162, 179, 1724, 1742, 1811-1813, 1817, 1821, 1830-31, 1848, 1949, 1989, 1994, 1999, 2001-02, 2008, 2021-22;
– kegyelmet ad 1996, 2008, 2021, 2023-24;
– kinyilatkoztatja a Tízparancsolatot 2058-59;
– létrehozza az Eucharisztiát 1325;
– megáld minden élőlényt 1080-81;
– megalkotja népét 781;
– megbocsátja a bűnüket 208, 1440-42;
– meghív a kiengesztelődésre 1442;
– meghív a szeretetre 1604, 2331;
– meghív az életszentségre 2012-14;
– meghív az igazságra 160, 410;
– meghív az imádságra 2567, 2591;
– meghív az örök életre 1011, 1998;
– meghív az Országba 1726;
– ránk bízza az élet szolgálatát 2271;
– szól az emberhez 715, 1777, 1795, 2700;
– szövetséget köt Izraellel 2060;
– utódot ígér Ábrahámnak 706;
– üdvözíti az embert 15, 74, 169, 430-31, 1949;
– vezérel az erkölcsi törvénnyel 708, 1776, 195051, 1961, 1975, 1981, 2063.

Isten tisztelete (adoratio, oratio et cultus Dei)
– áldozatok bemutatása 2099;
– család mint az istentisztelet elsődleges közössége 2207;
– dicséret alkalmai 1164, 1167, 1174, 2502, 2513;
– dicsérő imák 2589, 2639, 2649;
– dicsőítés 824;
– dicsőítés módjai 1123, 1162, 1670-71, 1678, 1698, 2062, 2641;
– eltévelyedés Isten tiszteletétől 2138;
– Eucharisztia mint hálaadás és istendicséret 1359-61, 1408;
– hálaadás alkalmai 1164, 1167, 1174, 2502, 2513;
– imádás alkalmai 1164, 1167, 1174, 2502, 2513;
– imádás jelentése 2097, 2628;
– imádás parancsa 2083-94, 2095-2109, 2133-36;
– imádásra irányul a teremtés 347;
– imádkozni Istenhez 2664, 2800;
– imádság a liturgiában 1110;
– sajátos helye a tabernákulum 1183, 2691;
– sajátos helye a templom 1183, 2691;
– szolgálat parancsa 2083-94, 2095-2109, 2133-36;
– szombat 2168-2173, 2189;
– vasárnap 2174-88, 2190-95.

Isten transzcendenciája (transcendentia Dei) 42, 212, 239, 300, 1028.

istendicséret (laudes)
– meghatározása 1138, 2171, 2513.
– a teremtés szépsége 32;
– és a mulandó dolgok 898, 1670;
– és a zsoltárok 2585, 2589;
– és áldások 1081, 1671;
– és az Eucharisztia 1358-61;
– és az imádság 2098, 2639-43;
– és az Istennek szentelt élet 920, 2687;
– jelentése 2639.

istenfélelem (timor)
– a szülők tiszteletének alapja 2217;
– az utolsó ítélet miatt 1041;
– mint a Szentlélek ajándéka 1303, 1831.

isteni élet (vita divina)
– keresztségben kapjuk 168, 628, 683;
– Szentlélek eljövetelével vált lehetővé 735;
– szentségekben adatik 694, 1131;
– teremtés célja 760;
– forrása a keresztség 1254, 1279;
– forrása a liturgia 1071-72;
– Isten ajándékozni akarja 52, 541;
– Istenből ered 505;
– katekézise 1697;
– Krisztus érdemelte ki számunkra 1708;
– Krisztus föltámadásában nyílt meg 654;
– részesedés Isten életében 375, 1997.
– és a bűn 1420;

isteni erények (virtutes theologales)
– meghatározása 1812-13, 1840-41;
– hit 153, 1814-16, 1842;
– remény 1817-21, 1843, 2090;
– szeretet 1822-29, 1844.

isteni pedagógia (paedagogia divina) 53, 708, 1950, 1964.

isteni személyek (personae divinae)
– Atya 198;
– Atya kinyilatkoztatása 238, 240.
– egylényegűsége 242, 253;
– egysége 202, 253;
– egysége 255, 689;
– Fiú 466, 468, 470, 473, 477, 481, 483, 626;
– Fiú kinyilatkoztatása 240, 242;
– kapcsolatai 255;
– különbözősége 254, 267.
– meghatározása a Szentháromságban 252;
– megkülönböztetése 254, 266, 689;
– Szentlélek 245, 684-86, 731;
– Szentlélek kinyilatkoztatása 243 -48;
– tevékenysége 258, 267.

isteni természet (natura divina)
– a három személyben 245;
– egy 200, 202, 252, 253, 650;
– ember részesévé válhat 460, 1212, 1265, 1692, 1721, 1812, 1988, 1996;
– Jézusban 449, 465, 503.

istenjelenés (theophania) 707.

Istennek szentelt élet (vita consecrata)
– meghatározása 916;
– apostoli élet társasaságai 930;
– elismerése az Egyház részéről 915;
– formái 917-19;
– Istennek szentelt szüzek és özvegyek 922-24, 1537, 1672;
– jelentése az Egyházban 932;
– remeték 920-21;
– szerzetesi élet 925-27;
– világi intézmények 928-29.
– és a misszió 931-33;
– és az evangéliumi tanácsok fogadalma 914-16, 944;

istenség (divinitas)
– eredete és forrása az Atya 245;
– hamis 1723, 2112;
– Jézusé 209, 455, 464-69, 484, 515, 653, 663, 1374, 1413;
– Szentháromságé 253-54, 266;
– Szentléleké 245, 684.
– és az ember réeszesedése 460;

istenszeretet, Isten iránti szeretet (amor Dei)
– a cölibátus 1599;
– a főparancs 2055, 2063, 2083, 2093;
– a hit 278, 1064, 2087, 2614;
– a liturgia 1083;
– a parancsok megtartása 1824;
– az Országért imádkozni 2633, 2738;
– és az imádság 2615, 2658, 2709, 2712, 2742, 2792.

Istent látni (videre Deum)
– akarja az emberi szív 1722, 2519, 2531, 2548-50, 2557.

Izrael (Israel)
– a választott nép 60, 762, 781, 1539;
– az Egyház előképe, 759-62, 1093;
– az idősebb testvérek népe 63;
– és a húsvét 1363;
– és a szombat megtartása 348, 2170-71;
– és a szövetség 1611-12;
– és a törvény 708-10, 1965;
– és a törvény megtartása 578-79;
– és az Egyház 839;
– és az engesztelés szertartása 433;
– és az Istenhit 212, 587-591, 594;
– és Isten kinyilatkoztatása 201, 228, 287-88, 2085;
– és Isten nevének kinyilatkoztatása 203-04, 209, 214;
– és Isten szeretete 218-19;
– és Jézus születésének hírüladása 437, 522, 719;
– imádsága 2591-97;
– Isten fia 238, 441;
– Isten népe 62-64, 762;
– kollektíven nem felelős Jézus halálért 597-99;
– liturgiája és a keresztény liturgia 1096;
– papi nép 63;
– reménye 64, 436, 453;
– reménye és várakozása 529, 673-74;
– történetében a bűn 401.

ítélet (iudicium)
– Egyházé 119, 553, 2032, 2246, 2420, 2423;
– elővételezése a gyónásban 1470;
– hamis 1790-94, 2409, 2477;
– Krisztusé 679;
– kritikus határai 1861, 2497;
– külön 1021-22;
– lelkiismereté 1777-82, 1783, 1786-87, 1806, 1848, 2039;
– napja 681;
– utolsó 677-78, 1023, 1038-41;
– vakmerő 2477-78.

Jahve (yhwh)
– és Jézus neve 211, 446-447, 2666;
– Isten kinyilatkoztatott neve 210 -13, 446.

jámborság (pietas)
– a Szűzanya iránt 971;
– gyermeki 2215;
– nép és a katekézis 1674, 2688;
– Szentlélek ajándéka 1303, 1831.

jegyesek (nupturientes)
– felkészülése a házasságra 1632;
– tisztasága és hűsége 2350.

jel (signum)
– Egyház 775;
– galamb 701;
– kereszt 2157;
– kézrátétel 699, 1507;
– megkenés 695, 1293-94;
– vér 2260;
– víz 694.

jelek (signa)
– a lelki valóságokra irányulnak 1146-48;
– ellentmondáséi 575;
– ének és zene a liturgiában 1157 -58;
– időké 1788;
– kenyér és bor 1333-36, 1412;
– Krisztuséi 1151;
– liturgiában 1149, 1161, 1189;
– ószövetségé 1150;
– szentségekben 1667-68.

Jézus
– és a zsidók 581;
– és Izrael 539, 574-94;
– és Izrael Törvénye 527, 531, 578;
– Izrael Messiása 438, 528, 535;
– részvétele Izrael kultuszában 527, 531, 578.

Jézus halála (mors Iesu)
– elfogadott 609, 612;
– felelősei 597;
– jelentése 571, 599, 601, 605, 613-14, 624;
– következményei 1019;
– sajátságai 627.

jézus imádkozni tanít (Iesus orare docens)
– az Atya akaratának teljesítéséért kell imádkozni 2611;
– gyermeki bizalommal kell imádkozni 2610;
– hittel és bizalommal kell imádkozni 2609-10;
– imádságával 2607;
– Jézus nevében kérve kell imádkozni 2614;
– példájával 520, 2601;
– szívbéli megtéréssel kell imádkozni 2608;
– virrasztva kell imádkozni 2612.

Jézus imádsága (oratio Iesu)
– az atyához 2599;
– és a szűzanya 2599;
– Jézus életében 2598-2606, 2620;
– Jézus órájában 2746-51, 2758;
– ban a Szentlélek tevékenysége 2600.

Jézus megalázkodása (humiliatio Iesu) 272, 472, 520, 537, 2748.

Jézus órája (hora Iesu) 729-30, 1165, 2719, 2746.

Jézus szíve (cor Iesu)
– megtestült Igéé 478, 766, 1419, 1439;
– és a Szentírás 112, 2599, 2603;
– imádása 2669;
– mindenkit szeret 478.

Jézus tanítása (doctrina Iesu)
– mint az Atya tanítása 427.

(bonum)
– bűn és a szenvedélyek 398, 1707, 1855, 1863, 1865, 2094;
– élet és egészség Istentől kapott jó 2288;
– ember a jó megtételére hivatott 307, 409, 1706, 1713, 2002, 2541;
– ember vergődése a jó és rossz között 1707;
– erény és a jó 1266, 1803-04, 1806-10, 1833, 1835, 1837;
– fizikai rossz 310;
– gyermekek a család java 1652, 2217;
– győzelme a rossz fölött 681;
– házasság és házastársak java 1601, 1660, 2201, 2203, 2363;
– Isten a rosszat jóra tudja fordítani 311-12, 324, 412;
– Isten az örök és legfőbb jó 356, 2052;
– Isten minden jó forrása és szerzője 14, 1723, 2052;
– Istennek szentelt élet és az Egyház java 917, 931, 945;
– jelentése és célja 1906, 1912, 1925;
– jó cél nem igazolja a rossz eszközöket 1756, 1761, 1789;
– keresni a bűnbánó javát 1460;
– keresni a jót 1811, 1828, 2727, 2857;
– közjó követeli a megtérést 1886;
– Krisztus az ember java 457, 519;
– laikusok és a Egyház java 907;
– minden teremtmény az emberi nem javára van rendelve 353;
– püspökök és minden Egyház java 886;
– szentek közösségének java 947;
– Szentlélek és az ember java 291, 798-99;
– szentségek az Egyház javára szolgálnak 1116, 1129, 1499, 1522, 1532;
– szülők tekintélye és a gyermekek java 2234, 2248;
– tökéletesség a jó keresésében és megtételében 1711, 1775, 2500;
– tudomány, technika és személy java 2294;
– vasárnap és a jócselekedetek 2186.
– és a szenvedélyek 1751, 1768, 1770-71, 1773, 1775;
– és az Egyházi szolgálatok 874, 937, 1539;
– és az erkölcsi lelkiismeret 1776 -77, 1780-81, 1783, 1791, 1798;
– és az erkölcsi törvény 33, 1713, 1954-55;
– és rossz objektív ismérve 2244;
– és rossz tudásának fája 396;

jó hír (evangelium)
– apostoloké 638, 977, 1427, 2443;
– egy az egész világnak 174;
– Egyházé 2126;
– elsődleges helye a család 1666;
– hatásai 2527;
– Krisztusé 422, 632, 634, 714, 763, 852, 2763.
– a szentképeken 1160;
– terjedése 900, 2044.
– és a húsvéti misztérium 571;
– és a katekézis 6;
– és a megtérés 1427, 1989;
– és a Miatyánk 2763;

jóakarat (voluntas bona)
– emberé állatok iránt 2416;
– isteni 214;
– mint a Szentlélek ajándéka 736, 1832.
– és az emberi közösségek 2213, 2540, 2554;
– és Isten terve 50-51, 257, 315, 2807, 2823;
– és szeretet 1829;

jog (ius)
– a fegyvergyártás és kereskedelem szabályozásához 2316;
– a fogadalomhoz 2240;
– a föld javainak használatához 360;
– a gazdasági kezdeményezésre 2429;
– a gyógyításról lemondásra 2278;
– a szociális igazságossághoz 1943;
– a törvényes védelemhez 1909, 2265-66, 2308, 2310, 2321;
– az élethez 2264, 2270, 2273, 2322;
– az igazság megismeréséhez és feltárásához 2488-89, 2494, 2508, 2512;
– az isteni törvények megismeréséhez 2037;
– becsülethez 2479;
– ellátáshoz, Egyház szolgáié 2122;
– evangelizáláshoz 848, 900;
– gyermekek iskolájának megválasztáshoz 2229;
– gyermekek neveléséhez 2221;
– gyermekeké 2378;
– hivatás és életállapot megválasztásához 2230;
– jogállam 1904, 2273;
– kivándorláshoz 2241;
– magántulajdonhoz 2211, 2401, 2403, 2406, 2452;
– megkeresztelteké 1269;
– szabad és lelkiismeret szerinti cselekvéshez 1782, 1907;
– szabadsághoz 1738, 1747;
– tiltakozásé hatóságokkal szemben 2238;
– vallásszabadsághoz 2104-09;
– védelme és gazdasági élet 2430-31.

jogok (iura)
– elismerése 2270, 2273;
– embereké 1935, 1944-45;
– és a polgári válás 2383;
– megsértése miatti ellenállás 2243;
– nemzetekét sértő cselekmények 2313, 2328;
– politikaiak 2237;
– személyesek és a közhatalom 1907, 2254, 2273;
– tiszteletben tartása 1807, 1882, 1889, 2237, 2306, 2407;
– tiszteletben tartása a tömegtájékoztatásban 2492, 2494, 2498.

jóság (bonitas)
– emberi cselekedeteké 1754-55, 1760;
– házasságé 1613;
– Krisztusé és a szombat törvénye 2173;
– Szentlélek ajándéka 736, 1832;
– Szentlélek gyümölcse 1695;
– teremtésé 299, 302, 339, 353, 1333, 1359.
– és a szabadság 1721;

jóslás (divinatio)
– Istennel ellenkező cselekedet 2115-17, 2138.

jótanács (consilium)
– a Szentlélek ajándéka 1303, 1831.

józanság (sobrietas) 1809, 2730.

József, Szent
– és az angyali üzenet 497, 1846;
– feladata és hivatása 437;
– Jézus nevelőatyja 532;
– jó halál patrónusa 1014;
– ünnepe 2177.

jövendő (futurum)
– emberiségé 1917;
– ismerete 2115.

kábítószerek (pharmaca nociva)
– előállítása, kereskedelme és használata súlyos bűn 2291;
– és a családok védelme 2211.

kapcsolatok Isten és a ember között (relationes inter Deum et hominem)
– ember elvetheti Istent 29, 398, 1739;
– ember engdelmessége Isten iránt 143, 154, 341, 2712;
– hit az egész ember Istenhez ragaszkodása 176;
– hit az ember szabad válasza 160, 307;
– hitvallásban az első hely Istent illeti 199;
– Jézus az egyetlen közvetítő 2634;
– közösség Istennel a Egyházban 773.
– különbség mérhetetlen Isten és a ember között 2007;
– és az imádság 2564;

kapitalizmus, vö. Egyház szociális tanítása, igazságosság
– ~ról Egyház ítélete 2425.

karizma (charisma) vö. Szentlélek
– fölszentelt személyeké 924, 1175;
– igazságé és a hit érlelődése 94;
– jelentése és célja 798, 800, 2003;
– közössége 951;
– laikusoké 910;
– megkülönböztetése 801;
– tévedhetetlenségé 890, 2035.
– és a Szentlélek 688, 798, 800, 809, 1508, 2003, 2024, 2684.

káromkodás (blasphemia)
– jelentése 2148, 2162;
– súlyossága 1031, 1756, 1856;
– vád Jézus ellen 574.
– és az eskü 2149.

katekéta (catecheta)
– imádság mestere 2663;
– neki szól a katekizmus 12;
– tulajdonságai 428.

katekézis (catechesis), vö. keresztény tanítás
– apostolok erkölcsi tanításáé 1971;
– élő középpontja Krisztus 426-27, 1697-98, 2145;
– természete és célja 4-7, 426, 983, 1095, 2688.
– és a hitvallás 188;
– és a keresztség beavatás 1233, 1248;
– és a liturgia 1074-75, 1095, 1135;
– és a népi vallásosság1674;
– és a parancsolatok 2065;
– és a Szentírás 132;
– és a teremtés 282;
– és az Egyházi tanítóhivatal 2033, 2049;
– és az imádság 2688, 2695;

katekumenátus
– felnőtteké 1247;
– formái 1230-33;
– jelentése és célja 1248.

katekumen
– és a hitvallás 168, 256, 1253;
– és a szeretet 1248-49.

katekumenok
– oktatása 281;
– olaja 1294;
– üdvössége 1259, 1281.
– és a miatyánk 2769;
– és az Egyház 1249, 1537;

katolicitás catholocotas)
– Egyház és liturgia, hagyományok 1200-03, 1208;
– és a keresztények megoszlása 855;
– és a részEgyházak 832-36;
– és az evangélium 849;
– püspök és keresztények 1292.

Katolikus Egyház katekizmusa (Catechismus Catholicae Ecclesiae)
– alkalmazása a különböző kultúrákhoz 24;
– célja 11;
– egész hit szerves előadása 18;
– fő forrásai 11;
– kiknek szól? 12;
– lelkipásztori elve 25;
– segédeszközei 10;
– szerkezete 13-17.

kegyelem (gratia)
– meghatározása 1996-2000, 2003, 2005, 2017;
– aktuális 2000, 2024;
– állapota 1310, 1319, 1415, 1861;
– állapotbeli 2004;
– elutasítása 412, 679, 1861;
– eredeti 375-76, 399;
– felkészülés a fogadására 1446, 1848; 2001, 2022;
– forrása Krisztus halála 1407;
– habituális, 2000;
– keresztségé 1262-74, 1308;
– különleges 1527, 2014;
– megszentelő 824, 1266, 1999, 2000, 2023-24;
– mint Isten ajándéka 35, 54, 1999, 2008;
– mint Krisztus ajándéka 388, 957;
– papságé 1585-89;
– szentségi házasságé 1615, 1641-42;
– törvénye az új törvény 1972;
– végső állhatatosságé 2016;
– ben meghalni 1023, 1030;
– mel teljes: Mária 411, 490-91, 493, 722;
– nélküliség 412, 679, 1861.
– és érdem 1708, 2008-09, 2011, 2025-27;
– és erény 1810-11, 2825;
– és imádság 2713, 2725;
– és karizmák 799, 951, 2003, 2024;
– és szabadság 1742, 2022;

kegyelem hatásai (effectus gratiae)
– bűnök bocsánata 277, 1263, 1708, 1987, 1989, 2023;
– Egyház épülése 798;
– egység Krisztussal 737;
– életszentség 824, 2023;
– erény érdeme 1266;
– erkölcsileg jó élet 409, 1889, 2082, 2541;
– fogadott fiúság 654, 1212, 2009;
– hit 153-55, 158, 424, 684, 1098, 1102;
– igazság megismerése 1960;
– isteni erények 1266;
– megigazulás 1987, 1989, 1992, 2018-20;
– megtérés 1432, 1989;
– örök élet 265, 836, 1697;
– szent élet 409, 1889, 2082, 2541;
– Szentlélek ajándékai 1266;
– tisztaság 2345;
– töredelem 1453;
– új méltóság 1701;
– üdvösség 265, 836, 1697.

kehely (calix)
– amit az Atya Jézusnak adott 607;
– nyújtásának vallási jelentése 1148;
– új szövetségé és a Eucharisztia 612, 1334-35, 1339, 1365, 1396, 1412.

kenet (unctio)
– Szentlélek hatása az emberben 91, 698, 786, 2769.

kenyér (panis)
– áldozás csak a kenyér színe alatt 1390;
– átváltozása Krisztus testévé 1106, 1353, 1375-76;
– életé 103, 1338, 1405, 2835;
– élő, Jézus 1406;
– jele az eucharisztiában 1333-36;
– kovásztalan 1334;
– megtörése 1329, 1377;
– mindennapi 1334, 2828-37, 2861;
– szaporítása 1335, 2828-37.

kenyértörés (fractio panis)
– Eucharisztia neve 1329;
– kitartás benne 84, 949, 1342, 2624.
– és Krisztus épsége 1377;

képzelet (imaginatio)
– ébresztése 2708;
– megfegyelmezése 2520.

kereskedelem (commercium)
– és a csalások 2269, 2409;
– fegyvereké 2316.

kereszt (crux)
– alapítja Isten országát 550;
– Isten Országa terjedésének útja 853;
– sajátot fölvenni és hordozni 1435, 1460, 1615, 1642, 2029, 2427;
– Új Szövetség oltára 1182;
– út az életszentséghez 2015;
– út Krisztus követésére 555, 1816.
– és Krisztus királysága 440;

keresztáldozat (sacrificium crucis)
– aktualizálása az Eucharisztia 1323, 1364-66, 1382;
– elfogadása Jézus részéről 561;
– hatásai 617, 813, 1505, 1741, 1992, 2305.
– szolidaritás és szeretet példája 1939;

keresztelés (baptismus)
– az apostolok küldetése 1223, 1276.

keresztény ember (christianus)
– hivatását az Egyházban teljesíti 2030;
– meghatározása 1289;
– neve a keresztségben 2165;
– tápláléka 1392;
– új élete és a keresztség 537, 1010, 1229, 1241, 1266, 1272, 1997.
– és a bérmálás jele 1304, 1309, 1317;
– és a halál 1011, 1020, 1314, 1681-82;
– és a kereszt jele 2157;
– és az imádság 2707, 2743;

keresztény élet (vita christiana)
– alapja és táplálói a szentségek 1210, 1212-13;
– elengedhetetlen eleme az imádság 2745, 2764, vö. oratio;
– első iskolája a család 1657;
– és a népi vallásosság 1679;
– és a tökéletesség útja 2015;
– formálója a katekumenátus 1248;
– forrása és csúcsa az Eucharisztia 1324, 1391-92;
– közösség az isteni Személyekkel 259;
– központi misztériuma a Szentháromság 234;
– parancsolatai a hegyi beszédben 1966;
– részesedés Krisztus halálában és föltámadásában 1002;
– támaszai az angyalok 336;
– táplálója és szabálya a Szentírás 141.

keresztény humanizmus (humanismus christianus) 1676.

keresztény tanítás (doctrina christiana)
– céljai 25, 78, 98;
– igazságai a vértanúságban 2473;
– laikusok szerepe 899;
– oktatása 5, 11, 427, 2179;
– összefoglalásai 9-10;
– rövid formulái 186.
– és a hegyi beszéd 2764;
– és a szent énekek 1158;
– és az evangéliumok 127;

kereszténység (christianismus) 108.

keresztség (baptismus)
– alanya 1246-47;
– csecsemőké 403, 1231, 1233, 1250-52, 1282, 1290;
– elnevezései 1214-16;
– előképei 117, 527, 1094, 1217-22;
– felnőtteké 1247-49;
– forrása Krisztus szenvedése és keresztje 1225;
– ígéretei 1185, 1254, 2101, 2340;
– jelentése 628, 950, 1213-14, 1220, 1227-28, 1234-45, 1262, 1617;
– Jézusé 535-37, 556, 565, 608, 701, 1223-25, 1286;
– kegyelme 1262-66, 1308;
– Keresztelő Jánosé 523, 720;
– ketekumenoké 281;
– mint a hit szentsége 1236, 1253;
– nélkül meghalt csecsemők 1261, 1283;
– nélkül meghalt katekumenok üdvössége 1259, 1281;
– szükségessége 846, 1257-61, 1277;
– vágya 1258-60, 1280;
– vérkeresztség 1258;
– ben gyökerező keresztény élete 1266.
– és a hit 172, 1226, 1236, 1253-55;
– és a hitvallás 14, 167, 189, 1064;
– és a keresztények egysége 855, 1271;
– és a Szentlélek 691, 694, 698, 701, 798, 1274, 2017, 2670;
– és az Egyház 846, 866, 1226-28, 1267;
– és az Istennek szenteltség 916, 931, 945;
– és keresztnév 2156, 2165;
– és Krisztus kegyelme 1255, 1262-74, 1279, 1997, 1999;
– és Krisztus szenvedése 565, 1225;
– és megtérés 1427-29;
– és tisztaság 2345, 2348, 2355;

keresztség és a többi szentség 1113, 1210, 1535;
– és a betegek kenete 1523;
– és a bűnbánat szentsége 980, 1425, 1446-47, 2042;
– és a keresztény beavatás 1212, 1229-33, 1275, 1285, 1306, 1318, 1321, 1525, 1533;
– és az Eucharisztia 1244, 1392, 1396;
– és bérmálás 1288-91, 1298, 1304-06, 1312-13.

keresztség hatásai (effectus baptismi)
– apostolkodás feladata 871, 900, 1268;
– beépít az Egyházba, Isten népébe 782, 784, 804, 846, 950, 1185, 1277;
– bűnbocsánat 403, 405, 628, 977-80, 981, 985, 1213, 1216, 1262-66, 1279, 1434, 1694, 2520;
– egyesülés Krisztussal 790, 1002, 1010, 1227;
– eltörölhetetlen lelki karakter 1272-74, 1280;
– hit és egy új élet ajándékát adja 168, 1236, 1253-55;
– Isten Igéjének elevenítő hatása 1228;
– jogok és kötelességek 1269-70;
– közösség az Egyházzal 838, 846, 1267-70, 1273, 1277, 1279;
– Krisztus tagjaivá tesz 537, 818, 871, 950, 985, 1003, 1267-70, 1279, 1694, 2565, 2782, 2791, 2798;
– megigazulás 1987, 1992, 2020, 2813;
– megszentelés 2813;
– részesít a Szentháromság életében 265;
– szent papsággá szentel 119, 1141, 1305, 1546, 1591;
– teológiai erények és a Szentlélek ajándékai 1266;
– új teremtménnyé tesz 168, 507, 683, 1010, 1227, 1262, 1265-66, 1277, 1279.
– és az üdvösség 1023, 2068.

keresztség kiszolgáltatása és szertartása (celebratio et ritus)
– exorcizmus 1673;
– keresztszülők 1255, 1311;
– keresztvíz és szimbolikája 694, 1214, 1217;
– kiszolgáltatói 1256, 1284;
– laikusok mint keresztelők 903;
– megkenések kereszteléskor 1294;
– miatyánk átadása 2769;
– szertartása 1185, 1278, 1229-45, 2769.

keresztvetés (signum crucis)
– jelentése 1235.
– nap kezdetén és hálaadás 2157, 2166;
– és a szentelmények 1668, 1671;

kételkedés (dubium)
– hitben 2088;
– Isten szeretetében 2119;
– legyőzése okossággal 1806;
– tanítványoké Jézus feltámadásáról 644.

kétségbeesés (desperatio)
– következményei 2091;
– okai 844, 1501.

kézrátétel (impositio manuum)
– a bérmálásban 1288;
– az Egyház rend szentségében 1538, 1556, 1558, 1573;
– jelentése 699;
– Jézus gyógyításaiban 699, 1504;
– mint a szövetség jele 1150.

kiengesztelés (expiatio)
– bűnöké Izraelben 433, 578;
– Jézus áldozata 457, 604, 615-16, 1476, 1992;
– mint elfogadott büntetés hatása 2266.

kiközösítés (excommunicatio)
– a szentségek vételét akadályozó büntetés 1463.

kilencedik parancsolat (praeceptum nonum) 2514-33;

kínzás (cruciatus) 2297-98.

kinyilatkoztatás (revelatio)
– a kicsinyeknek szól 544;
– a sugalmazás gyümölcse 105;
– a Szentírásban és hagyományban 80 -83, 124, 129;
– befogadásának képessége 35, 36;
– emberi megértése 157-58;
– emberi nyelven 101;
– fokozatosság 53, 69;
– hatása a társadalmi életre 2419;
– hit és erkölcs kérdéseit megvilágítja 38;
– Isten megismerésének legjobb útja 50;
– külső érvek mellette 156;
– lezárult 66-67;
– magán formája 67;
– oka és céljai 52, 68;
– szükségessége 74, 1960;
– válasza a hit 142-43, 150, 176, 1814.

kinyilatkoztatás Istené (revelatio Dei) 51-67;
– a Tízparancsolatban 2059, 2070-71;
– Atyáé 151, 238-42, 2779;
– Isten fiáé 152, 438, 647-48, 651;
– Isten nevéé 203-14, 2143;
– Izraelnek 2085;
– Krisztus élete 516;
– mindenható Istené 272;
– mint egy Istené 201-02;
– Szentháromságé 237, 732;
– Szentléleké 243-48, 687-88;
– teljessége Krisztus élete 561.

kinyilatkoztatás az üdvtörténetben (revelatio in historia salutis)
– a bűnbeesés után 55;
– a kezdetkor 54, 70;
– Ábrahámnak 59;
– Izraelnek 60-64, 72;
– Jézus Krisztusban 65-67, 73;
– Noénak 56-58, 71;
– ősszüleinknek 54, 70.

kinyilatkoztatás tárgya (argumenta revelationis)
– bűn valósága 386-90;
– ember Istenképisége 1701, 2419;
– holtak föltámadása 992;
– Isten irgalmassága 1846;
– Jézus Krisztus 124;
– Mária szüzessége 502;
– teremtés 287, 337;
– Tízparancsolat 2060, 2071;
– üdvösség terve 50-51;
– új ég és új föld 1048.

kinyilatkoztatás továbbadása (transmissio revelationis)
– a püspökök által 77;
– az apostolok és az evangélium által 75-76;
– az Egyház által 78-79, 82;
– Szentírás és Szenthagyomány 81-82.

kísértés (tentatio)
– a Miatyánkban 2846-49, 2863;
– bálványimádásé 2113;
– elleni imádság 2612;
– elleni támaszok 1808, 2157, 2340;
– imádságban 2732-33, 2753, 2755;
– Istennel szemben 2119;
– Jézusé 538-40, 566.

kisgyermekek (infantes)
– befogadása családba 2379;
– életkora bérmáláshoz 1307;
– életkora elsőáldozáshoz 1244;
– és a prostitúció 2355;
– és Jézus 699, 1244, 1261;
– joga az élethez 2322, vö. abortus
– lelkiismeretének nevelése 1784;
– ~ké válni 526, 2517, 2785, 2837.

kiválasztás (electio)
– és a keresztség kegyelme 1308;
– Izraelé 60, 762.

kivonulás (exodus)
– emlékezet és a liturgia 1093, 1363;
– maradandó jelentése 130.
– és a kenyér 1334;
– és a Tízparancsolat 2057;

kizárás (exclusio)
– az Istennel való közösségből 1445;
– Isten országából a bűn hatása 1861;
– Isten szeretete nem ismeri 605.
– pokol állapota 1033;

klerikusok (clerici)
– fölszentelt szolgák 934, 1174.

kommunikáció (comminicatio)
– katolikus Egyház és a keleti Egyházak között 1399;
– és az emberi békéje 2304;
– és az igazság 1886, 2488-89, 2495, 2512.

kommunikációs eszközök (media communicationis socialis) 906, 2492-96

konszekráció (consecratio)
– és a kánon 1352.

kovásztalan kenyér (azymi) 1334, 1339.

könyörgő ima (supplicatio)
– formái 2588, 2629;
– meghallgatása 2614.

körmenet (processio)
– mint népi ájtatosság 1674;
– szentséges 1378.

körülmetélés (circumcisio)
– és a Ószövetség 1150;
– Jézusé 527.

kőtáblák (tabulae decem praeceptorum) 2058, 2067.

kötelességek (officium)
– alapja a természettörvény 1956, 1978;
– alapvetőek és a Tízparancsolat 2070, 2072;
– család iránt 2211;
– fegyvergyártás és fegyverkekeskedelem ellenőrzéséé 2316;
– gyermekeké 2214-20;
– jobb életkörülmények teremtéséé 1926;
– jogos önvédelemé 2265-66, 2321;
– közéletben való részvételé 1913, 1916;
– mások szabadságának megőrzéséé 1738;
– munkáé 2427;
– népek jogainak megvédéséé 2310;
– népek szolidaritásáé 2439;
– polgári hatóságoké 2235-37, 2498;
– polgáriak és keresztények 912;
– polgáriak összefoglalása 1908;
– polgároké 2238-43;
– személy tiszteletben tartásáé 1907, 2432;
– személyes hivatás tiszteletben tartásáé 1907;
– szülőké 2221-31;
– tájékoztatás igazságáé 2497;
– tekintély iránt 1900;
– tiltakozásé 2238;
– tulajdonjog felügyeletéé 2406.

kötelezettség (obligatio)
– alóli fölmentés klérusé 1583;
– bűnök megvallásáé 1457;
– Egyház szükségeleteinek enyhítéséé 2043;
– evangéliumi tanácsok megtartásáé 915;
– fölszentelt személyeké 931;
– gyógyításé 1888;
– házasság egységének megőrzéséé 2364;
– hívő engedelmességé 2086-87;
– igazság kereséséé 2467, 2497;
– igazságosságé 2412, 2439, 2446;
– isteni szeretetre adandó válaszé 2093;
– nemzet megvédéséé 2310;
– parancsolatokból következők 2072;
– szentmisén való részévelé 1389, 2180-83;
– teremtett világ megőrzéséé 2456;
– ünnepek megszenteléséé 2187;
– világiak apostolkodásáé 900.

közbenjárás (suffragium, intercessio) 958, 1032, 1055, 1684-90;
– a Boldogságos Szűz Máriáé 969, 1434, 2156, 2683;
– angyaloké 336;
– az Ószövetségben 210, 2574, 2577-78, 2584;
– Egyházé 1678;
– elhunytaké 958;
– imádsággal 1096, 1354, 1509, 2634-36, 2734, 2770;
– Krisztusé 739, 1341, 1361, 1368, 1370, 2606;
– szenteké 956, 1434, 2156, 2683;
– szerzeteseké 2687.

közhatalom (auctoritates) 1897-1904, 1918-23;
– kormányzati formák 1884, 1901;
– kötelessége a tömegkommunikációs eszközök szabadságának védelme 2498;
– szükségessége 1897-98;
– tisztelete és engedelmesség iránta 1899, 2234;
– törvényes gyakorlása 1921.

közjó (bonum commune)
– előmozdításának kötelezettsége 1913-14, 1916, 1926;
– föltételei 1907-09, 1924-25;
– igényei szerint biztosított politikai jogok 2237;
– törvényes védelme 2238, 2242, 2265-67, 2310, 2321.
– és a bevándorlás 2241;
– és a munkaszünet 2435;
– és a nemzetközi közösség 1911, 1927;
– és a polgári közösség 1910, 1927, 2239;
– és a társadalmi igazságosság 1807, 1928, 2239, 2442;
– és a törvény 1951, 1976;
– és a törvényes polgári hatalom 1888, 1897-98, 1901-03, 1921-22, 2238, 2309, 2406, 2498;
– és a világ tisztelete 2415;
– és az állam 1910, 1927, 2239;
– és az egyéni jó 801, 951, 1905, 2039;
– és az Egyház 2246, 2420, 2458;
– és az ember kötelességei 1880, 2237-41, 2288;
– és gazdaság 2425, 2429, 2432;
– és kommunikáció, információ 2489, 2492, 2494, 2498;
– és magántulajdon 2401, 2403;
– és vallásszabadság 2109.

közlés (communicatio)
– Isten jóságáé 294, 947;
– lelki javaké 955;
– szentségi Krisztus misztériumáé 947, 1076, 1092;
– üdvösségé 1088.

közös felelősség (responsabilitas communis)
– és a közjó 2240.

közösség (communio)
– a hitben 154, 185, 188, 949, 1102, 1209;
– az isteni Személyek között 267, 738, 1693;
– Egyházi és a bűn 1440, 1446, 1448, 1455;
– Egyházi és a család 2204-05;
– Egyházi és a szakadások 2089;
– emberé az isteni személyekkel 259, 732, 737, 850, 1107;
– emberé Jézus misztériumával 519-21;
– emberé Krisztussal 533, 725, 787, 790, 1331;
– emberek között 357, 775, 1445, 1702, 2419;
– emberi 1880;
– emberi Istennel 27, 45, 54, 154, 613, 780, 1489, 1804;
– eucharisztikus 1329, 1348, 1383, 1566, 2777;
– eucharisztikus, vö. Eucharisztia
– férj és feleség között 371-72, 383, 2331-32;
– fölkészítése a liturgiára 1098, 1112, 1154, 1236, 1688;
– karizmákban 951;
– Krisztussal és a hitoktatás 426;
– lelki 2347;
– lelki javakban 949, 952;
– liturgikus 752, 1097, 1102, 1144, 1167, 1193, 2760;
– megholtakkal 958, 1684, 1689, 1690;
– megőrzése és a szentségek 790, 1126, 1533-35;
– mennyei és a földi Egyház között 954-59, 962.
– mennyei és földi Egyházé 954-59;
– pápáé a püspökökkel 85, 100, 816, 892, 895;
– plébániai 2179, 2226;
– püspöké a Krisztus-hívőkkel 84, 1301;
– szenteké 946, 1372, 2006;
– Szentléleké 734, 1108-09, 1097;
– szentségekben 950;
– szeretetben 953.
– tagjai 1141, 1372, 2178;
– vasárnapi 1167, 1174, 2188;
– vezetése 1184, 1348.
– és az Egyház, vö. Egyház
– és a liturgia 1071, 1136;
– és a Szentlélek működése 1092, 1112;
– és az imádság 2565, 2655, 2682, 2689, 2713, 2799, 2801;
– és hitvallás 167;
– és imádság 2585-86, 2589.

közvélemény (opinio publica) 2286, 2493, 2498, 2499.

Krisztus 436-40, 453;
– egyszülött fiú 441-45, 454;
– Isten látható képmása 241, 477, 1559;
– Jézus 430-35, 452.
– megtestesült Ige 456, 461-63;
– mennyből alászállása 440, 1001;
– menyasszonya az Egyház 757, 772-73, 796, 808, 823, 867, 926, 1617;
– Szentháromság személye 249, 258-59;
– Szentlélektől fogantatott 437, 484-86, 490-93, 496, 498-99, 502, 504-05;
– tesben megjelent Ige 51, 423, 461, 476-77.
– teste az Egyház 787-96, 805;
– tevékenységének szentsége az Egyház 1118.
– Úr 446-51, 455;

Krisztus áldozata (sacrificia christi)
– a bűnbocsánat forrása 1851;
– a kereszten 616-17;
– beteljesítette az ószövetségi áldozatokat 1330;
– egyetlen és tökéletes áldozat 2100;
– egyetlen és végső 613-14, 1545;
– és a Szűzanya 964;
– és az Eucharisztia 1367;
– jelentése 545, 606;
– minden papi szolgálat forrása 1566.

Krisztus dicsőséges eljövetele (adventus gloriosus Christi)
– előíze a színeváltozás 556;
– felkészülés rá 522-24;
– időpontjának bizonytalansága 673 -74, 1040, 2772;
– „Jöjj el, Uram Jézus!” 2853;
– várása 840.

Krisztus életének misztériumai (mysteria vitae Christi) 512-18.

Krisztus eljövetele (adventus Christi)
– első 122,
– második 2612;
– másodi k és az utolsó ítélet 1040;

Krisztus engedelmessége (oboedientia Christi)
– a törvény iránt 527;
– az Atya iránt 1009, 1019;
– hatásai 517;
– szülei iránt 532, 564.

Krisztus és az Egyház (Chritus et Ecclesia)
– az egyetlen ajtó 754;
– az Egyház alapja 2, 424, 551-53, 771, 778, 807, 864, 874;
– az Egyház Feje 2, 424, 551-53, 771, 778, 807, 864, 874;
– az Egyház kezdete 2, 424, 551-53, 771, 778, 807, 864, 874;
– az Egyház kiindulópontja 424, 763-67;
– az Egyház oszlopa 820, 822-24, 830, 837, 869, 1076, 1547;
– az Egyház tanítóhivatalának kiindulópontja 88;
– Egyház és keresztség 1261;
– Egyház és közösség 787-89;
– eljövetele az Egyház beteljesedése 769;
– határozza meg az Egyház tulajdonságait 811, 889-90;
– vezeti az Egyházat 551, 852, 1547.

Krisztus föltámadása (resurrectio christi)
– a Szentháromság műve 648;
– egyedülálló volta 646;
– emlékezete 1163, 1166-67, 1337;
– jelentése 272, 638, 651-55;
– jövedölései 652;
– Krisztus megjelenései 641-44, 645;
– napja 1166-67, 2191;
– napja mint új teremtés 2174;
– testi valósága 645-46;
– történeti esemény 639, 643-45, 656;
– transzcendens esemény 645-48, 656;
– üdvtörténeti jelentősége 654-55, 658;
– üres sír 640;
– végső igazság 638, 651, 653, 991.
– és a megigazulás 519;
– és az emberek feltámadása 992-1004;

Krisztus gyermekkora (infantia Christi)
– bemutatás a Templomban 529;
– Epifánia 528;
– körülmetélés (circumcisio) 527;
– menekülés Egyiptomba 530;
– názáreti élet 531-534.
– pásztorok 437;
– születés 525-26.

Krisztus halála (mors Christi)
– hatása 634, 636-37;
– jelentése 634, 636-37;
– Krisztus pokolraszállása 631-37.
– mint áldozat 606-18;
– mint megváltás 573, 599-605, 619;
– temetése 624-30;
– és a keresztség 628, 790, 1214;
– és az üdvösség terve 571-72;

Krisztus húsvétja (Pascha Christi)
– beteljesedés 731;
– beteljesedése Isten Országában 1403;
– és a keresztények 793;
– és az Eucharisztia 1340, 1362-66;
– eseménye 640;
– következményei 1225, 1449;
– napja 1170;
– ünneplése a keresztényeknél 1096;
– végső, Egyházé, 677;
– végső, keresztény 1680-83.

Krisztus imádsága (oratio Christi)
– imádkozó Jézus 2599-2606, 2701, 2741;
– Jézus az imádság tökéletes példája 2620;
– Jézus főpapi imája 2604;
– Jézus órájának imádsága 2746-51, 2758;
– Krisztus meghallgatja az imádságot 2616;
– Krisztus tanít imádkozni 2607-15, 2621;
– Miatyánk 2759-2865.

Krisztus istenemberi természetének misztériuma (mysterium personae Christi)
– az emberi természet fölvétele 461-63, 485, 488, 497;
– az élő Isten Fia 153;
– emberi megismerése 472;
– engedelmes az Atya iránt 536, 539, 606, 2600, 2824
– feltámadás istenségének bizonysága 653;
– igaz Isten és igaz ember 464-69, 480-82;
– emberi akarata 475;
– emberi természete 470-78, 481–82;
– értelme 482
– isteni természete 211, 447;
– szíve 478;
– teste 476–77.

Krisztus jelenléte (praesentia Christi)
– Eucharisztiában 1374, 1378-79, 2691;
– Eucharisztiát ünneplő közösségben 1348;
– földi liturgiában 1088, 1349;
– a papban 1348.

Krisztus követése (sequela Christi) 520, 618;
– a keresztények elsődleges hivatása 2232, 2253;
– és az Istennek szentelt élet 916, 918, 923, 932, 1618;
– hatásai 1694;
– igazságban 2466;
– mint bűnbánati forma 1435.

Krisztus Lelke (Spiritus Christi)
– és az apostolok 1120;
– és az Ország 2832;
– szerint cselekedni 2752;
– tevékenysége 2832.

Krisztus második eljövetele (adventus secundus Christi)
– célja 217, 457-58, 460, 678-79, 681-82;
– jelentősége 673;
– vágya és reménye 671, 673.
– és a rekapituláció 1042-43, 2818;
– és a végítélet 1038-40;
– és az Egyház 769;
– és az Egyház végső megpróbáltatása 675-77;

Krisztus megszólításai (appellationes Christi)
– Amen 1065;
– angyalok világának feje 331, 333, 351;
– Atya akaratának teljesedése 2824;
– Atya kinyilatkoztatása73, 221, 238-42, 2798;
– Békességünk 2305;
– Bíró 1051, 1059;
– Dávid fia 439, 559;
– Élet 2697;
– Élet kenyere 1338, 1406, 2837;
– Élő 625-26, 640, 662;
– Emberek megszentelése 2813;
– Emberek pásztora 160, 754;
– Emberek világossága 280, 748, 1243;
– Emberfia 440, 460;
– Emberiség elsőszülötte 381, 2790;
– Embert bűntől szabadító 360, 420-21, 549, 976, 981-82, 987, 2637;
– evangelizáció és prédikáció forrása 49; 74-76;
– Fölkent 453;
– Föltámadás és élet 994;
– Igaz és egyetlen Közvetítő 65-67, 480, 667, 771, 846;
– Igazság 2466;
– Ige 241, 456-60;
– Imádság tanítómestere 2601, 2607-15, 2621, 2674, 2707, 2722, 2759, 2765-66, 2773, 2775;
– Írások beteljesedése 2763;
– Isten Báránya 608;
– Isten Fia 423-24, 441-45, 454, 1286, 2783;
– Isten kinyilatkoztatása 50, 53, 151, 240, 272, 385, 2583, 2812;
– Isten népének feje 747, 753, 782, 792-95, 807, 947, 1698;
– Isten temploma 1197;
– Istentől küldött 422, 437;
– Jézus 430-35, 452, 2666;
– katekézis szíve 426-29;
– kegyelem forrása 1642;
– keresztény élet középpontja 1618;
– Kiengesztelésünk 433, 620, 1449, 2795, 2839;
– Király 783, 786, 908, 2105;
– Közbenjáró 51, 65-67, 257, 294, 2574, 2634;
– Közvetítő 51, 65-67, 257, 294, 2574, 2634;
– Krisztus 436-40, 453, 486, 629, 690, 695, 727, 745, 783, 1289;
– Lélek és test orvosa 1421, 1458, 1484, 1503-05, 1509;
– Megváltó 401, 616, 622, 679, 1026, 1069, 1235, 1476, 1992;
– Messiás, 440, 453, 547;
– Mester 108, 561;
– mintakép 564, 896, 1477, 2740, 2825, 2862;
– Nemzetek világossága 280, 748, 1243;
– Ország Hírnöke 567, 865;
– Pap 783, 1141;
– Próféta 783, 904;
– remény forrása 1820;
– Szentírás egyetlen igéje 101-04;
– Szentírás középpontja 112, 117, 122, 124, 126, 129, 133-34, 139, 158;
– Szeretet mintaképe 782, 1616, 1825;
– Szolga 565, 623, 608;
– Szószóló 519;
– Szőlőtő 755, 2074;
– Tanító 108, 561;
– Test feje 747, 753, 782, 792-95, 807, 947, 1698;
– Tisztaság mintaképe, 2345, 2348, 2394;
– Törvény célja 1953, 1965, 1977;
– Új Ádám 359, 411, 504;
– Úr 202, 209, 446-51, 455, 668-69;
– Út az Istenhez 51, 65-67, 257, 294, 2574, 2634;
– Üdvösség misztériuma 774;
– Üdvözítő 389, 846, 1019, 1359, 1507, 1584, 1741, 1846.

Krisztus mennybemenetele (ascensio Christi)
– jelentése 662, 664-65, 668;
– következményei 661, 663, 666-67;
– Krisztus megdicsőülése 312;
– utolsó megjelenés 659.
– ünnepe 2177.

Krisztus misztériuma (mysterium Christi)
– kapcsolata a Szentlélekkel 667, 730-31, 739, 747, 797, 1108, 1099, 1104-07, 1287;
– Elsőszülött a sok testvér között 2790;
– Isten Fia 441-45;
– Isten tervének beteljesedése 128;
– Közvetítő 291-92;
– az Atya kinyilatkoztatása 73, 221, 238-42, 2798;
– eljövetelének céljai 217, 456-60;
– fiúi imádsága 2605;
– megtestesülése 479, 485, 488, 497, 723;
– út a Atyához 2609;
– Anyja Istenanya 508-09.

Krisztus misztériumának megjelenítése (mysterium Christi actuale redditum)
– élni Krisztusban 2038;
– feltámadni Krisztussal 1002-04;
– hinni Krisztusban 161, 1709, 1715, 2074;
– hitoktatás 90, 1075;
– követni Krisztust 1694;
– közösség Krisztussal 519, 521, 562, 957, 977, 985, 989, 1025, 1196, 1303, 1309, 1331, 1361, 1382, 1391, 1395-96, 2014, 2182
– Krisztus követése 916, 918, 923, 932, 1435, 1697, 2053, 2232-33, 2253, 2466, 2708;
– Krisztus misztériuma a liturgiában 1174;
– Krisztus misztériuma az imádságban 2708;
– Krisztus szeretete 478, 609;
– Krisztus szerint élni 2046;
– Krisztus tagjának lenni 1213, 1241, 1265, 1271-72, 1279;
– Krisztus tanúi 942, 995, 1816;
– Krisztus új szövetsége 762, 781;
– Krisztus-misztérium közös vonásai 516-18;
– meghalni Krisztusban 1005-14, 1681;
– megtérés Krisztushoz 1426-28, 1470;
– szeretni Krisztust 166.

Krisztus nyilvános élete (vita publica Christi)
– apostolok küldése 553, 858-862, 873, 877, 935, 981, 1122, 1536, 1575;
– bevonulás jeruzsálembe 559-60, 570;
– fölmenetel jeruzsálembe 557-58, 569;
– gyógyítások 517, 582, 695, 1151, 1505, 2616;
– Jézus testvérei 500;
– keresztség 535-37, 1223-25;
– kísértések 538-40, 566;
– Krisztus és a törvény beteljesítése 577-82, 592;
– nyilvános élet kezdete 535;
– Ország hirdetése 543-46;
– ördögűzések 550, 1673;
– színeváltozás 554-56, 568;
– utolsó vacsora 610-11, 1339-40;
– vádak Jézus ellen 574-76;

Krisztus prédikációjának fő témái (argumenta praedicationis Christi)
– a Szentlélek nyilatkoztatja ki őt 728;
– bálványimádás 2113;
– boldogságok 1716-17, 1820;
– botrány 2285;
– bűn 1858;
– bűnbánat és kiengesztelődés 1441, 1443;
– eskü 2153-54;
– felebarát szeretete 1970,2196;
– feltámadás 993;
– Gehenna 1034;
– házasság 1614-15, 2382;
– házastársi hűség 2380;
– Isten országa 541-46, 2826;
– Isten szeretete 2055, 2083, 2093, 2133-34;
– kötelességek a család iránt 2218;
– mások javának tisztelete 2412;
– megbocsátás 1933, 2262, 2842;
– meghívás a megtérésre 1427, 1430, 1439, 1989, 2608;
– örök élet 2052;
– parancsolatok 2054, 2076, 2083;
– szegények szeretete 2443, 2449, 2463;
– szegénység 2544, 2546;
– szeretet 1823, 2055;
– tisztaság 2336;
– utolsó napok 678;
– virrasztás 2730.

Krisztus sírja (sepulcrum)
– mint jel 640, 657;
– szimbóluma az oltár 1182.

Krisztus szenvedése (passio Christi)
– agónia a Getszemáni kertben 612.
– felajánlása 621;
– hatásai 1708, 1992, 2020;
– jelentése 713;
– kapcsolat vele 1521-22, 1532;
– megfeszítés és áldozat 616-17;
– órája 730;
– szükségessége 607;
– története 595-98;

Krisztus szeretete (amor Christi)
– Jézus szíve: irántunk való szeretetének szimbóluma 478, 2669;
– új parancsa 1823.
– jele a sznevedése értünk 605, 616, 1825.

Krisztus teste (corpus Christi)
– az élet eledele 728, 787, 1384, 1391, 1406, 1524;
– feláldozása 606, 610, 621;
– feltámadása 640, 645-46, 648, 657;
– igaz embersége 476
– megdicsőülése 659;
– nem látott romlást 627;
– tisztelete 103, 141.
– és a kenyér átváltozása 1106, 1333, 1353, 1376, 1411, 1413;
– és a közösség 1385;
– és a mindennapi kenyér 2835, 2837, 2861;
– és a Szentlélek 797-98, 1084, 1108;
– és az Eucharisztia 1323, 1331, 1339, 1374-75, 1382, 1391, 1393, 1416;
– és Krisztus halála 627, 630;
– és Krisztus-hívők közössége 948, 960;
– és Mária 466, 488, 973;

Krisztus testének tagjai (membra corporis Christi)
– a keresztények 521, 738-39, 793, 795-96, 1988;
– egysége és közössége 790-91, 797, 947, 953, 1368, 1396, 1469;
– életelvük a Szentlélek 798;
– különbözősége 791, 873;
– megoszlásai 821;
– születésük 1213, 1267.

krizma (crisma), vö. bérmálás
– és a bérmálás 1289, 1297, 1300, 1312, 1320;
– konszekrálása 1297;
– őrzése 1183;
– ~val megkenés 1241, 1289, 1291, 1294, 1312, 1574.

kultúra (cultura/ae)
– fejlődése és Isten országa növekedése 2820;
– különbözősége és a hitoktatás 24, 854;
– különbözősége és az Egyház egysége 814;
– természetes törvény 1957;
– tiszteletben tartása 2441.
– és a házasság 1606;
– és a kommunikáció 2493;
– és a közjó 1908;
– és a liturgikus szertartások 1145, 1149, 1204, 1207, 1668, 1686;
– és a munka 2184;
– és a pihenés 2184;
– és a részvétel a közéletben 1915, 1917;
– és a szabadság 1740;
– és a szocializáció 1882;
– és a szolidaritás 361;
– és az erkölcsi élet 909, 2524;
– és az evangélium 2527;

küldetés (missio/nes)
– apostoloké 2, 551, 85860, 1122, 1223;
– diakónusoké 1570;
– Egyházé 6, 730, 738, 768, 782, 811, 831, 849-56, 873;
– fölszentelt szolgáké 931-33;
– házastársaké 2367;
– Krisztusé 430, 436, 438, 440, 534, 536, 606, 608;
– minden néphez 1122, 1533, 1565, 2044, 2419;
– összekapcsolt, fiúé és Szentléleké 689-90, 702, 727, 737, 743, 2655;
– Péteré 552;
– püspököké 2068;
– Szentléleké 244, 485, 716, 1108;
– szülőké 2226;
– szűz máriáé 489, 969;
– tanítóhivatalé 890;
– világi híveké 897-913.

Küriosz 209, 446.

Kyrie eleison 2613.

lakoma (convivium)
– Bárányé, mennyegzős 546, 1244, 1335;
– eucharisztikus 1390, 1391, 1397, 1408, 1617;
– húsvéti 1323 1340, 1382-1401;
– Istennel 1027;
– mennyei 1036, 1344;
– mennyországi 1642, 1682, 2618, 2770, 2837, 2861;
– messiási és a bűnösök 589;
– ünnepi és a megtérés 1439;
– ~ra szóló meghívás és vasárnap 1166.

lehelet (flatus)
– mint a Szentlélek képe 691, vö. Szentlélek

lekcionárium 1154.

lélek (anima)
– eledele Isten igéje 127, 131;
– emberé 1934;
– Eucharisztia kegyelemmel tölti el 1323, 1402;
– gyógyítói a szentségek és a bűnbocsánat 978, 981, 1520;
– jelentése 363;
– keresztség és bérmálás karaktere a lélekben 1280, 1304, 1317;
– Krisztusé 466, 467, 470-72, 624-26, 630, 632, 637, 650;
– orvosa Krisztus 658, 1421, 1509;
– szellemi természetének jegyei 33;
– teremtése 33, 366, 382;
– test és Szentlélek 367;
– üdvössége 95, 1023, 1053, 2032, 2264, 2280, 2420, 2458;
– végső sorsa 1021, 1051;
– ~be írt természettörvény 37, 1954;
– ~be öntött isteni erények 1813.
– és a bűn 400, 403, 1035, 1456, 1863;
– és imádság 2559, 2562, 2590, 2700, 2703, 2709;
– és test 362-64;
– és test egysége az emberben 327, 362, 364-65, 382, 992, 1004, 1060, 1503, 2332;
– és test megdicsőülése 1042, 1052;
– és test új találkozása a feltámadás 990, 997, 1005, 1016.

lélekhívás (epiclesis)
– meghatározása 1105, 1109, 1353.
– betegek kenete kiszolgáltatásakor 1519;
– hatása 1238, 1297;
– házasságkötéskor 1624;
– jelei 699;
– szentmisében 1106;
– és a Miatyánk 2770.

lelki dolgok (realitates spirituales)
– és felfogásuk 1146.

lelki élet (vita spiritualis)
– meghatározása 1699
– egyesülés Krisztussal 2014;
– és a dogmák 89;
– és az Eucharisztia 1374, 1392;
– és vallászszbadság 2188;
– forrása Isten igéje és az imádság 131, 2687, 2697;
– lélek szerinti élet 1533, 2848;
– új élet a lélekben 1698, 1708, 1715.

lelki erősség (fortitudo)
– lélek ajándéka 712, 1303, 1831;
– kérése 2846;
– sarkalatos erénye 1805, 1808.

lelki javak (bona spiritualia)
– meghatározása 293, 1050, 1948, 2121, 2548.
– jövendő életé 662, 2549;
– kölcsönös cseréje 1475-76, 1697;
– közössége 947, 949-53, 955;
– és a gyónás 1468-69.
– és az imádság 2010, 2559, 2590, 2736, 2830;
– és az Istennek szentelt élet 933.

lelki küzdelem (dimicatio)
– eredeti bűn következménye 405, 407-09;
– rossz ellen 409-10, 978-79, 1264;
– testé és léleké 2516, 2819, 2846.
– tisztaságért 2520-27;
– és a hit 162, 2573;
– és a keresztény életszentség 2015;
– és a megtérés 1426;
– és az emberi élet 409, 1707;
– és az emberi természet 2516;
– és az imádság 2612, 2725-51, 2846, 2849.

lelki restség (acedia) 1866, 2733, 2755, vö. lustaság

lelki termékenység (fecunditas)
– Krisztusból fakad 755, 864, 2074.

lelki vakság (caecitas spiritualis)
– Heródesé, Pilátusé és az üdvösség terve 600.
– és a hitbeli kételkedés kétség 2088.

lelkigyarkolatok (exercitia spiritualia) 1438.

lelkiismeret (conscientia) 1776-1802;
– meghatározása 1776, 1778, 1795;
– formálása 1783-85, 1798, 1802;
– formálása és a tömegkommunikációs eszközök 2496;
– ítélete 1777, 1800;
– jogai és kötelességei 912;
– szava 33, 46, 1706, 1776, 1779, 1795, 2071;
– szavát hallgatni 1779, 1800;
– szerinti cselekevés joga 1782, 1786-89, 1799, 1907, 2106, 2242, 2256.
– és a bűn 1849, 1860, 1865;
– és a bűnbocsánat 1454, 1468, 1493, 1496;
– és a cselekvésmód megválasztása 1786-89, 1799;
– és a fegyveres szolgálat megtagadása 2311;
– és a felelősség 1781;
– és a jóvátétel 2487;
– és a személy méltósága 1780, 1794
– és a téves ítélet 1790-94, 1801;
– és az emberi cselekedetek moralitása 1749, 1751, 1796,
– és az emberi méltóság 1700, 1780, 2524;
– és az isteni törvény 1706, 1776, 1778, 1786-87;
– és az okosság 1806;
– és az üdvösség 847;
– és hit 160, 162, 1802;
– és megtérés 1435, 1453, 1797, 1848;
– és tekintély 1903.

lelkiismeretvizsgálat (examen conscientiae)
– gyónás előtt 1454, 1456;
– szentségek vétele előtt 1385, 1454, 1456, 1482, 1779;
– út a megtéréshez 1427-29, 1435.

lelkiolvasmány (lectio divina)
– és a liturgia 1177;
– és az elmélkedés 2708.

lelkipásztorkodás (pastoralis)
– és a népi vallásosság 1676;
– és a püspökök 886, 896, 927, 1560;
– és az igehirdetés 132;
– missziós céljai 857;
– plébániai 2179;
– vegyes házasság esetén 1636.

lelkipásztorok (pastores ecclesiae)
– feladatai 801, 857, 1551, 1632, 2033, 2038, 2663;
– kiválasztása és küldetése 816, 1575;
– Péter és az apostolok 881;
– plébános 2179;
– püspökök 862, 939, 1558;
– segítői a világi hívők 900-01.

lelkiség (spiritualitas)
– keresztény fajtái 2693;
– különböző fajtái 2684.

lemondás gazdagságról (renuntiatio divitiis) 2544, 2556.

limbus 1261.

litániák 1154, 1177.

liturgia
– céljai 1068;
– Egyházéban részvétel 1273, 1389;
– és a népi vallásosság 1674-75;
– és az angyalok 335;
– és Mária 721;
– földi 1088-89;
– húsvéti 1217;
– jelentése 1069-70;
– keleti 948, 1182, 1240, 1623;
– mennyei 1090, 1137-39, 1326;
– zsidó és keresztény 1096.

liturgia elemei (elementa celebrationis liturgicae)
– ének és zene 1156-58;
– jelek és szimbólumok 1145-52;
– szavak és cselekmények 1153-55;
– szentképek 1159-62.

liturgia értelmezése (interpretatio liturgiae)
– a hagyomány része 1124;
– a hit válasza 1083;
– a katekézis kiváltságos helye 1074;
– az Egyház cselekménye 1071-72;
– és a különböző kultúrák 1204-06;
– forrás és csúcs 1074;
– jelenvalóvá teszi az üdvtörténet eseményeit 1104.

liturgia és Krisztus misztériumai 1164–65, 1201, 1204;
– Krisztus áldozata 1341, 1358, 1362–72, 1409, vö. Sacrificium
– Krisztus jelenléte az Egyházban 775, 779, 1119;
– Krisztus papsága 941, 1544-45.

liturgia helyei (loca ad cultum celebrandum) 1179-86, 1198-99.

Liturgia Horarum, 1174-78;
– céljai 1174;
– eredete 1096;
– hatásai 1437;
– Isten népének imádsága 1173;
– jelentése 1174, 1178;
– résztvevői 1175;
– szerkezete 1176-77;
– végzésének helye 2691.

liturgiában az Isteni Személyek (personae divinae in liturgia)
– a Szentháromság műve 1076-1109;
– az Atya mint forrás és cél 1077-83;
– Krisztus 1084-90, 1097, 1136, 2655;
– Krisztus mint központ és Főpap 662, 1070, 1088;
– Szentlélek 688, 1091-1109.

liturgikus esztendő (annus liturgicus)
– leírása 1168-71;
– a húsvéti misztérium kifejtése 1171;
– alapja a húsvéti misztérium 1168 -69;
– magva a vasárnap 1193
– az idő liturgikus értelmezése 1095;
– megemlékezés a Boldogságos Szűz Máriáról 1172, 1370;
– megemlékezés a szentekről 1173;
– ünnepek 2177;
– ~ben bűnbánati idők 1438;
– és az imádság 2698.

liturgikus idő (tempus liturgicum) 1163-78.

liturgikus imádság (oratio liturgica)
– helye a templom 2691, 2695.

liturgikus ünneplés (celebratio liturgica)
– keresztségé 1234-45, 1278;
– bérmálásé 1297-1301, 1321;
– Eucharisztiáé, 1330, 1345-55, 1363;
– hagyományai és a katolicitás 1200-03;
– temetésé 1684-90;
– házasságé 1621-24, 1631, 1663;
– egyházi rendé 1572-74, 1597;
– bűnbánaté 1480-84;
– betegek kenetéé 1517-19, 1531;
– szolgálatai 1142-44;
– változó elemei 1125;
– ~ben a húsvéti misztérium 1067-68.

liturgikus zene (musica liturgica) 1156-58.

lopás (furtum)
– meghatározása 2408;
– gyökere 2534;
– jóvátétele 2412.

lustaság (pigritia)
– lelki restség 2094;
– mint főbűn 1866.

magántulajdon (proprietas privata)
– általános rendeltetése 2402-06, 2452;
– tisztelete 2409;
– ~hoz való jog 2211, 2401, 2403, 2406, 2411.

mágia (magia) 2115-17.

Magnificat 722, 2629.

mai nap („hodie”)
– Istené és az imádságé 1165, 2659-60, 2836.

manna 1094, 1334.

marana tha 451.

Mária, Boldogságos Szűz (Beata Virgo Maria)
– mentes az eredeti bűntől 966;
– Krisztus anyja 437, 456, 484-87, 723-26.

Mária az üdvrendben (Maria in oeconomia salutis)
– az angyali üdvözletben 484, 490;
– beleegyezése 148, 490, 494;
– eleve elrendelése 488-89, 508;
– és a Szentlélek műve 721-26;
– foganása 437, 456, 484-86, 495, 723;
– kegyelem közvetítője 969;
– látogatása Erzsébetnél 717;
– mennybevétele 966;
– mentes az eredeti bűntől 411;
– szeplőtelen fogantatása 490-93;
– szüzessége 496-98, 502-07.

Mária és az Egyház (Ecclesia et Maria)
– az Egyház előképe 967;
– az Egyház példaképe 967;
– benne az Egyház elérte tökéletességét 829;
– helye a Egyház misztériumában 773, 963-72;
– lelki anyasága 501.

Mária nevei (denominationes Mariae)
– Bölcsesség Széke 721;
– Egyház Anyja 963-70;
– Egyház eszkatológikus képe 967, 972;
– Élők Anyja 494, 511;
– Isten Anyja 466, 495, 509;
– Kegyelemmel teljes – Gratia plena 722, 2676;
– Közbenjáró – Mediatrix 969;
– Krisztus Anyja 411;
– Mennyekbe fölvett – Assumpta 966;
– Mindenkor Szűz 499-501;
– Odigitria, 'Útmutató' 2674;
– Oltalmazó – Adiutrix, 969;
– Panagia, 'Egészen Szent' 493;
– Segítő – Auxiliatrix 969;
– Szeplőtelen – Immaculata 491-92;
– Szószóló – Advocata, 969;
– Új Éva 411;
– Úr szolgálóleánya – Ancilla Domini 510.

Mária példakép (Maria ut exemplar)
– a Fiával való egységé 964;
– a hit engedelmességéé 144, 148-49, 494;
– a hité 165, 273;
– a hit tanúja 165, 273;
– a reményé 64;
– az életszentségé 2030;
– az imádságé 2617, 2619.

Mária mennybevétele (assumptio Mariae) 966.

Mária tisztelete (cultus Mariae)
– meghatározása 971;
– a liturgikus esztendőben 1172, 1370;
– imádság Máriához 2675-79;
– Mária ünnepei 2043, 2177;
– nevének tisztelete 2146.

második parancsolat (praeceptum secundum) 2142-67;

maszturbáció (masturbatio) 2352.

materializmus (materialismus) 285, 2124.

megbocsátás (venia)
– egyedül Istentől ered 1441;
– elnyerésének igaz útja 1434, 1437, 1452;
– elnyerésének útja a szentségek 987, 2839;
– eredete Isten kegyelme 2010;
– és megtérés 2608;
– hatalma 981;
– hatásai 1443, 1473;
– iskolája a család 1657, 2227;
– Isten mindenhatóságának jele 277;
– jogtalanságot elkövetővel szemben 2840, 2845;
– kérése az imádságban 1425, 2631, 2838-45;
– ki van zárva Szentlélek káromlása esetén 1864;
– minden bűnre lehetséges 982.

megbocsátás és kiengesztelődés (remissio et reconciliatio)
– alapja a bűnbocsánat 2844;
– az Egyházzal 1443-45;
– helye az Egyház 755;
– Isten ajándéka Krisztusban 433;
– keresztényeké az Egyház egységében 822;
– útjai 981, 1449, 1455.

megemlékezés (memoria)
– angyalokról 335;
– az üdvtörténet ószövetségi eseményeiről 1093, 2170.
– Isten csodatetteiről 1103;
– Jézus Krisztusról és áldozatáról 1333, 1341-44, 1394;
– Krisztus szenvedéséről és feltámadásáról 1163, 1167, 1354;
– megholtakról 958, 1032;
– szentekről 957, 1173, 1195;
– teremtésről 2169.

megfizetés, örök (retributio divina) 1021-22, 2016.

meghajlás (obsequium)
– a Tanítóhivatallal szemben 891-92.

meghívás Isten részéről (appellatio)
– életszentségre és a laikusok 941;
– Isten fiaié 2232-33;
– keresztény családi életre 2205-06;
– papságra 1578;
– tisztaságra 2349, 2359;
– titokzatos test egységébe és az Eucharisztia 1396;
– és a héber nép 839;
– és a kegyelem 2000;
– és a Tízparancsolat 1962;
– és az ember 29, 160, 545, 2461, 2566-67;
– és az Istennek szentelt szüzek és özvegyek 922.

megholtak (mortui)
– testének tisztelete 2300.

megigazulás (iustificatio)
– meghatározása 1987, 1989, 1991-92;
– alapja 402, 617, 654, 1987, 1992;
– és megbocsátás 2018;
– és megtérés 1989;
– hatásai 1266, 1990;
– Isten szeretetének legnagyobb műve 1994;
– útjai 1446, 1996, 2001.

megismerés (cognitio)
– bűné 708, 1859;
– hité 23, 186;
– igazságé 74, 94, 851, 2822;
– Istené az emberben 31-38, 40, 50, 158, 261, 286, 356, 2197, 2614;
– jó és rosszé 396, 1734;
– Krisztusé az emberben 428-29, 471-74, 1792, 2708, 2715;
– teremtésé mint Isten ajándékáé 216, 283, 287;
– teremtett és teremtetlen valóságé 2500.

megkenés (unctio)
– a bérmálásban 1242, 1289, 1291, 1295, 1300;
– a keresztségben 1241, 1291;
– az egyházi rend szentségében 1574;
– jelentése 1293-94;
– olajának szimbóluma 695.

megkívánás (cupido), vö. vágy, bűnös vágy
– mások javaié 2534, 2536;
– megfékezésének indokai 2541;
– oka 1607, 2259;
– uralom fölötte 377, 2552.

megkülönböztetés (discretio)
– emberi állapotoké 407, 1780;
– földi javaké és használatuké 1729;
– karizmáké 800;
– kísértéseké 2847;
– mint a Szentlélek ajándéka 2690;
– vallásos érzéké és a népi vallásosságé 1676.

megnyilvánulás (manifestatio)
– Isten hatalmáé 294, 707, 2519;
– Isten jóságáé 294, 707, 2519;
– Isten Országa eljöveteléé 570;
– Isten szépségéé 294, 707, 2519;
– Jézus Krisztusé 486, 528, 535, 639, 660, 1224;
– Szentléleké 697, 951.

megoszlás (divisio)
– bűne 817.

megoszlások (divisiones)
– jeruzsálemi hatóságoké Jézussal kapcsolatban 595-96;
– keresztények között és következményei 855;
– legyőzése az Egyházban 791, 866;
– oka keresztények között 821;
– tanítványoké 1336.
– és a Miatyánk 2791-92;

megszentelés (sanctificatio)
– a liturgia rendeltetése 1070;
– a Miatyánkban 2807-15, 2858;
– a Szentlélek sajátos tevékenysége 703;
– a Szentlélek teszi teljessé 2818;
– anyagi dolgoké 1670;
– az Egyház küldetése 824, 827;
– Egyház a Szentlélek küldetése 767;
– elemei az Egyházon kívül 819;
– és a szentségek 1123, 1152, 1668, 1677;
– napoké és óráké a zsolozsmában 1174;
– püspökök feladata 893;
– szülők szerepe 902;
– ünnepeké 2187.

megszentelődés (sanctificatio)
– a házasságban 1637;
– és az Istennek szentelt élet 928;
– és megigazulás 1989, 1995;
– eszköze az emberi munka is lehet 2427;
– forrása a kegyelem 1999, 2001;
– hivatása 2813;
– végső Krisztus áldozata által 1540.

megszentségtelenítés (profanatio) 2120.

megszólás (detractio)
– erkölcsileg elfogadhatatlan 2477;
– következményei 2479.

megtérés (conversio)
– föltételei 1490, 1848;
– forrásai 1436-37;
– hiányosságai és a téves ítélet 1792;
– katekumenátus megérleli 248;
– látható hatásai 1430, 1440;
– megvalósítása 1435;
– Szent Pálé 442;
– Szent Péteré 1429;
– Szentlélek ajándéka 1098, 1433;
– szívé és a hegyi beszéd 2608;
– szívé és a próféták 2581-84, 2595;
– szükséges a társadalmi változásokhoz 1886-89, 1896;
– szükségesége 821, 1430-33, 1856, 1888, 2608-09, 2708;
– útja 385, 1502;
– visszautasítása 591;
– ~re szóló meghívás 160, 545, 981, 1036, 1428.
– és a bűnbánat különböző formái 1430-32, 1434;
– és a bűnbánat szentsége 1422-23, 1439, 2042;
– és a kegyelem 1991, 2000, 2010, 2027;
– és a keresztény beavatás 1229;
– és a lelkiismeret 1797;
– és a megigazulás 1989, 1993;
– és a régi törvény 1963;
– és az emberi előítéletek 2092;
– és az emberi törékenység 1426;
– és az imádság 2708, 2731, 2754, 2784;
– és bűn és tisztulás 1472, 1486, 1856;
– és Isten országa 1470, 2612;
– és János keresztsége 720, 523, 535.

megtestesülés (incarnatio)
– az Ige megjelenése 477;
– előkészítése 522-23;
– emberi lélek fölvétele 472;
– és a fölvett emberi természet 470;
– és a hüposztatikus egység 466, 468, 483;
– és a mennybemenetel 661;
– és az emberi akarat 475;
– és Krisztus megfesthető emberi arca 476;
– hatásai 432, 521;
– hite 463, 465;
– jelentése 461, 464, 479, 483;
– megfelelőségének érvei 465-68;
– misztériuma 359 464, 499;
– történetileg nézve 423;
– ~t tagadó eretnekségek 465-68.

megtestesülés indokai (fines incarnationis)
– a bűnbocsánat 456-57;
– az ember részesedése az isteni természetben 460;
– az üdvösség 456-57;
– az új teremtés kezdete 504;
– Isten szeretetének megismerése 458;
– példaadás az életszentségre 456-57.

megújulás (renovatio)
– az idők végén 1043;
– Egyházé 670, 821, 827, 1428;
– forrásai a szentek 828;
– fürdője a keresztség 1215.

megváltás (redemptio)
– áldozata Krisztus halála 613, 616;
– az evangelizáció szíve 571, 601;
– eszköze az Egyház 776;
– ígérete és az angyali üdvözlet 55, 64, 601;
– lényege csak hittel fogható fel 573;
– mindenkinek szól 605;
– misztériuma Krisztus élete 517, 635, 1067;
– művének kiterjesztese 634;
– szolgálója Mária 494, 508.

Megváltó (redemptor), ld. Krisztus

méltóság (dignitas)
– családtagoké 2203;
– emberi testé 364, 1004;
– férfié és nőé egyenlő 369, 2334;
– házastársaké egyenlő 1645;
– házastársi szereteté 1601, 1603, 1632, 1638, 1660;
– Isten gyermekeié egyenlő 872, 1468, 1692, 1698, 1934;
– Isten népéé 782, 786;
– másoké és a botrány 2284-2301;
– papoké 1587, 1595;
– teremtmény emberé 306, 308.

menny (coelum)
– boldogsága 1729;
– dicsősége és a Egyház 769, 778, 1042, 1053;
– polgárai a keresztények 2796;
– szépsége 32.
– és a Miatyánk 2794-96, 2802;
– és föld teremtése a Hitvallásban 198, 279, 325;
– és föld teremtője Isten 212, 216, 269, 287, 290.

mennybemenetel (ascensio)
– Krisztusé 659-64, 665-67.

mennyei liturgia résztvevői (liturgiam caelestem celebrantes) 1137-39;
– Fő és a tagok 1142-43;
– közösség és csoportok 1140-41, 1144;
– szentségi liturgia résztvevői 1140-44.

mennyek országa (regnum coelorum)
– dicsősége és a remény 1821;
– jelentése 326, 1024-26, 2794-95, 2802.
– és a boldogságok 1716, 1724-25;
– és a cölibátus 1579, 1618-19;
– és a kulcsok 553;
– és a remény 1817-18;
– és a szegénység 544, 2544, 2547, 2556;
– és a szüzesség 1579, 1618-19;
– és a Törvény 577, 1964;
– és az Egyház 865;
– és Isten akarata 2826;
– és Krisztus 541, 567, 763;
– és Krisztus húsvétja 541, 567, 763;

menyegző (nuptiae)
– bárányé 1244, 1329, 1602, 1612, 1642, 2618;
– kánai 1613, 2618;
– misztikus 923;
– ~s lakoma a mennyek országában 1027, 1335.

mértékletesség (temperantia)
– meghatározása 1809;
– és a tisztaság 2341, 2517, 2521;
– és az anyagi javak 2407;
– gyümölcsei 1838, 2290;
– sarkalatos erény 1805.

messianismus
– ál-messianizmus 675;
– millenarizmus 676.

Messiás, ld. Krisztus
– első híre a bűnbeesés után 410;
– Jézus Krisztus 436-40, 528-29, 535, 540, 547;
– országának kezdete Jézus megdicsőülése 664;
– szó jelentése 436, 695;
– várása Izraelben 702, 711-16;
– viszatérése a keresztények reménye, 840;
– ~ra leszállott a Szentlélek 1286.

mesterséges megtermékenyítés (inseminatio artificialis)
– ember esetében erkölcsileg elfogadhatatlan 2376-77;
– erkölcsileg elfogadhatatlan 2377;
– heterológ változata súlyos károkat okoz 2376.

Miatyánk (Pater noster)
– a Szentírás központja 2762-64;
– „Atyánk” 2779-85, 2798;
– az Egyház imádsága 2767-72;
– az Úr imádsága 2765-66;
– „bocsásd meg a mi vétkeinket” 2838-45, 2862;
– „de szabadíts meg a gonosztól” 2850-54, 2864;
– „jöjjön el te országod” 2816-21, 2859;
– „ki vagy a mennyekben” 2794-96, 2802;
– „legyen meg a te akaratod...” 2822-27, 2860;
– „mi” Atyánk 2786-93, 2801;
– „mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma” 2828-37, 2861;
– „ne vígy minket a kísértésbe” 2846-49, 2863;
– „szenteltessék meg a te Neved” 2807-15, 2858.

mindenség (universum)
– az idők végén 1047, 1060;
– eredete és célja Isten 32, 269, 279, 317, 325;
– szépsége 341, 1147.

mise (missa), ld. Eucharisztia

misszionárius
– buzgóság forrása 828, 851;
– parancsa 849-50;
– törekvése 854.

misztérium (mysterium)
– Egyház egységéé 813-16;
– Egyházé 770-76;
– ember üdvösségéé 122;
– emberé 359;
– hité 2558;
– Istené 42, 206, 234, 1028, 2779;
– Krisztusé 280, 512-60, 639, 654, 1067;
– rossz létezéséé, 309, 385, 395;
– teremtésé 287, 295-301.

misztikus élet (vita mystica) 2014.

mitológia (mythologia/mythus) 285, 498.

moralitás
– alapelve az önszeretet 2264;
– cselekedeteké 1756, 1768;
– és a körülmények 1756;
– és a szándék 1756;
– és az Egyház 2420;
– forrásai 1750-54;
– oltalmazása 2210, 2294, 2498;
– szenvedélyeké 1762-70.

mulasztás (omissio)
– betegápolásban 2277;
– bűne 1853.

munka (labor)
– értéke 1368, 2428;
– és a gazdasági élet felelősei 2431;
– és az elbocsátás 2435;
– és Jézus 531, 533, 564;
– és jogos bére 2434;
– és pihenés 1193, 2172, 2184-88;
– jelentése 378, 901, 1609, 1914, 2427;
– lelkipásztori 893, 924;
– megfizetése és a szolidaritás 1940;
– ~hoz való jog 2211, 2433, 2436.

munkabér (salarium)
– igazságos bér 2434.

munkanélküliség (occupationis privatio)
– rossz következményei 2436;
– veszedelmei 2436.

munkások szervezetei (consociationes operariorum) 2430.

munkaszünet (cessatio ab opere) 2435.

muzulmánok (musulmani) 841.

müsztagógia (mystagogia) 1075.

nagyböjt (quadragesima) 540, 1095, 1438.

nap (dies)
– általános feltámadásé 364, 989;
– halálé 1682;
– hetedik 345, 2051, 2168-73;
– ítéleté 678, 681, 1040, 1059;
– Jézus feltámadásáé 2174;
– negyven 538, 540, 659;
– nyolcadik 349;
– teremtésé 337, 2169;
– Úré 1166-67, 2170, 2174-88;
– utolsó 841, 994, 1001, 2730;
– ünnep 1389, 2177, 2181, 2185, 2187-88.

negyedik parancsolat (praeceptum quartum) 2197-2257.

nemi erőszak (violatio) 2356.

nemzet (natio)
– békéjét fenyegető veszedelmek 2316-17;
– célja a közjó 2237, 2310;
– és az isteni terv 56-57;
– és az üdvösség 64, 543;
– kiirtása bűn 2313;
– közötti igazságosság és szolidaritás 1941, 2241, 2437-42;
– szervezete és a közjó 1911.

nemzetség (gens)
– szent 782, 1268, 2810.

népi vallásosság (religiositas popularis)
– mibenléte 1674-75;
– és a Liturgia Horarum 1178;
– és vallásosság 1676.

népszaporulat (incrementum populorum) 2315.

név (nomen)
– Istené ld. Isten
– Jézusé 432;
– keresztségben 2156-59, 2165.

Noé
– szövetség Istennel 56,58, 71.

Noé bárkája (arca Noe) 845, 1094, 1219.

(mulier)
– az Egyház képe 1368, 2853;
– és a férfi 369, 371-72, 383, 400;
– és a férfi közös hivatása 373, 1603, 2207, 2331;
– és a poligámia 2387;
– és az Istennek szentelt élet 918, 924;
– harmóniája a férfival a Paradicsomban 376, 384;
– házasságtörése 2384;
– házastársi szeretete 2337, 2353, 2360-61, 2522;
– Isten képére lett ő is teremtve 355, 369-70, 2335;
– kapcsolata a férfival 400, 1606-07;
– kiegészíti a férfit 378, 1605, 1614, 1616, 2333;
– megkívánása 2336;
– méltósága 1645, 2334, 2393;
– papságáról 1577-78;
– szerelmének követelményei 2363;
– törvénytelen kapcsolata férfival 2353, 2390-91;
– védelme 1610.

növekedés (incrementum)
– erkölcsi 1784;
– és közjó 1908.

nyáj (grex)
– mint az Egyház képe 754, 764;
– pásztorai 861, 881, 893, 1548, 1575, 1586.

nyelv (lingua)
– emberi 40-43;
– emberi és Isten Igéje 101;
– hité 170-71, 185;
– imádságé 2663;
– jeleké az emberi életben 1146;
– kétértelmű 2338, 2480;
– szimbólumoké az emberi életben 1146;
– teremtményeké 2500.

nyolc boldogság (beatitudnies octo)
– út a boldogságra 1697, 1718, 2546.

nyolcadik parancsolat (praeceptum octavum) 2464-2513.

nyugalom (requies)
– szombati 582, 2168-73, 2189;
– vasárnapi 2184-85, 2194.

odatartozás (pertinentia)
– Egyházhoz, érzéke 1309;
– Krisztushoz 1272, 1296, 2182.

okosság (prudentia)
– meghatározása 1806, 1835;
– a közjó követeleménye 1906;
– az erkölcsi ítéletben 1788;
– mint sarkalatos erény 1805-06.

oktalanul túlzott gyógymódok (saevitia therapeutica) 2278.

olaj (oleum)
– jelentése, 695, 1183, 1237, 1241, 1289, 1293-94;
– konszekrálása 1297.

oltár (altare)
– Ábrahám építette 2570;
– emberi szív 786, 2655;
– jelentései és az Eucharisztia ünneplése 1383;
– megáldása 1672;
– mennyei 1383, 1589;
– szentsége az Eucharisztia 1372.
– és a keresztáldozat 1182, 1364, 1366-68, 1939;
– és az Új Szövetség 1182;

ország kulcsai (claves regni)
– hatalma 981-83;
– és a bűnök megbocsátása 979, 981, 1444;
– és Péter 553, 567, 881, 936, 1444.

ortodox egyházak (ecclesiae orthodoxae)
– egysége a katolikus Egyházzal 836;
– és a hitvallás 247.

orvos (medicus)
– erkölcstelen beavatkozásai 2377, 2537;
– feladatai 2288-89;
– testé és léleké Jézus Krisztus 1421, 1484, 1503-1505;
– titoktartási kötelezettsége 2491.

Ószövetség (vetus testamentum, foedus vetus)
– előképei 1217, 1223, 1544;
– előkészület Krisztusra 522, 762;
– értéke 121;
– helye a szív 2563;
– ígéreteinek beteljesedése 122, 528, 652, 1067;
– jele a szombat 2171;
– jelei és szimbólumai 1145, 1150-52, 1334;
– jogrendje 2449;
– katekézise 1094;
– könyveinek kánonja 120;
– parancsolatai 2061-63;
– Sínai 62, 204, 2810.
– szimbolikus képei 2130;
– tanítása a kezdetekről 2568, 2569, 2585, 2596, 2630;
– tisztelete 61, 123, 138;
– ~ben a messiás 1286;
– ~ben a szent élet 2260;
– ~ben a Szentháromság misztériuma 237;
– ~ben a Szentháromság teremtő tevékenysége 292;
– ~ben a Szentlélek 702;
– ~ben az Atya mint az igazság forrása 684, 2465;
– ~ben az Egyház misztériuma 753;
– ~ben Istenjelenések 697.
– és a betegség 1502;
– és a liturgia 1093, 1156, 1349;
– és a papság 1539, 1542, 1544;
– és a Tízparancsolat 2057, 2077;
– és a Törvény 346, 709, 2060-63, 2070;
– és Ábrahám 72, 992, 2571;
– és az Isten fia cím 441;
– és Isten 238, 781, 1102, 1612, 2058;
– és Újszövetség viszonya 128, 129, 140.

Ószövetségi törvény (lex in vetere foedere)
– ajándék 238, 700, 2060;
– átka 580;
– az országban és a számkivetésben 709;
– céljai 62, 708;
– elfeledése 710;
– értéke 1961-64;
– és Jézus 527, 576-82, 592, 2053, 2382;
– fő parancsolatai 2055;
– Isten törvénye 2058;
– jelentése 1961-64;
– megszegése 401;
– mint igazság 2465;
– összefoglalása az aranyszabály 1970.

ökumenizmus (oecumenismus)
– alapja a keresztség 818, 1271;
– hatásai 1636;
– hibáinak következményei 855;
– hibáinak okai 817;
– módjai 816, 819-22.

öngyilkosság (suicidium)
– bűne 2280-83, 2325.

önmegtagadás (mortificatio) 2015.

önmegtartóztatás (continentia)
– hatásai 2340;
– jegyeseké 2350.
– Szentlélek gyümölcse 1832;
– és a termékenység 2370;
– és a tisztaság 2349;
– és a válás 1650;
– és az imádság 2520.

önuralom (dominium sui) 2342.

önzés (egoismus)
– legyőzése a házasságban 1609;
– nevelés ellene 1784;
– szeretet győzi le 1931;
– és a születésszabályozás 2368.

őrangyalok (angeli custodes) 336.

ördögök (daemonia)
– bukott angyalok 391, 392, 414;
– elleni harc 407, 409;
– kiűzése 517, 550, 1237, 1673;
– és a bálványimádás 2113, 2116-17;
– és Jézus 421, 447, 539, 550, 566, 635-36, 1086, 1708.

ördögűzés (exorcismus)
– meghatározása 1673;
– céljai 1673;
– Jézusé 517, 550;
– keresztségkor 1237;
– végzése 1673.

öregek (senes)
– gondozása és család 2208;
– szolgálata 2186.

örök élet (vita aeterna)
– akadálya a halálos bűn 1472;
– egyedül Isten sajátja 1336;
– hiszekegyben 1020;
– igazak jutalma 1038, 2002;
– Isten adni akarja 55;
– megváltás teljes gyümölcse 1026;
– pecsétje a keresztség 1274;
– ura Krisztus 679;
– záloga a szentségekben 1130;
– ~ben Isten lesz minden mindenben 1050, 1060;
– ~re meghívás ingyenes ajándék 1998;
– és a holtak föltámadása 989-90, 994, 997-98, 1016;
– és az erkölcsi élet 2052, 2075;
– és az Eucharisztia 1406, 1524.

örökkévalóság (aeternitas) 33, 488, 679.

örökség (hereditas)
– foglalója a Szentlélek 1107.
– teremtés az ember számára 299;
– és az örök élet 2009.

öröm (gaudium)
– akadályai 2094;
– forrásai 30, 163, 301, 1804, 1829, 2015, 2362;
– mennyországé 1029-30;
– Lélek gyümölcse 736, 1832;
– napja a vasárnap 1193;
– szegényeké 2546.

összeütközés (conflictiones)
– fegyveres 2315-16;
– fegyveres és az erkölcsi törvény 2312, 2328;
– házasságban 1606;
– Isten törvénye és a bűn törvénye között 2542;
– jó és a rossz között 285;
– társadalmi és a gazdasági tevékenység 1940, 2424, 2430.

ötödik parancsolat (praeceptum quintum) 2258-2330.

özvegyasszony (vidua) 922, 1537, 1672, 2349.

pap (presbyter)
– cölibátusa 1580;
– lehet minden megkeresztelt férfi 1577;
– mint a püspök munkatársa 1595;
– mint Krisztus képe 1142;
– mint szentségek kiszolgáltatója 1257, 1312, 1411, 1461-62, 1530, 1623;
– ördögűző hatalma 1673;
– szentelése 1562-68, 1572.

pápa (summus pontifex)
– hivatala, hatalma, tekintélye 100, 882, 892, 937, 1463, 2034;
– neve minden szentmisében 1369;
– tévedhetetlensége 891.
– és a püspöki kollégium 880-87, 895, 1559;
– és az isteni segítség 892.

papi szolgálat (ministerium sacerdotis)
– általános papság szolgálatában 1120, 1547, 1592;
– betegek kenetének kiszolgáltatása 1516, 1530;
– egész Egyház nevében történik 1552-53;
– egyetemes jellege 1565;
– Egyházat építi 1547;
– emberek és az Egyház közössége javára van 1551;
– esketés 1630;
– gyóntatás 983, 1461-67, 1495;
– keresztelés 1256;
– Krisztus személyében történik 1548;
– Krisztus szolgálatához kapcsolódik 1544-45.
– megjeleníti a püspököt 1567;
– püspök munkatársa 1562;
– szentmisében 1142, 1411;
– területi határai 877, 1564;
– zsolozsmában 1175;
– ~ban világi hívők közreműködése 900.
– és az emberi gyengeség 1550;

papság, egyházi rend fokozata (presbyteratus)
– egyházi rend fokozata 1536
– eltörölhetetlen jegye 1563;
– engedelmesség a püspök iránt 1567;
– fölszentelése 1568;
– föltételezi a keresztény beavatást 1563;
– küldetésének jelentése 1564;
– megkenés 1563;
– részesít Krisztus küldetésében 1565;
– szolgálatát a püspök adja át 1562.

papság, felszentelt papok testülete (presbyterium)
– egysége 1567-68;
– kollegiális kapcsolata a püspökkel 77;
– mint testület 877;
– püspök alá van rendelve 1562;
– és a papi engedelmesség 1567.

papság általános fogalma (sacerdotium)
– általános, megkeresztelteké 1141, 1143, 1268, 1273, 1546-47;
– Egyházé mint királyi papségé 1546;
– Egyházé mint papi népé 784, 941, 1591, 1119;
– hierarchikus, püspököké és papoké 1547;
– jelentése 1554;
– kapcsolata Krisztussal és az apostolokkal 1120;
– Krisztusé 1544-47, 1551, 1554, vö. Christus
– ószövetségi 1539-41, 1591;
– részesedés Krisztus papságában 1546;
– teljessége 1557;
– Új Szövetség igaz papjáé 1564.

Paracletus ld. Szentlélek

Pparadicsom (paradisus)
– helyreállítása 736;
– Isten tervében 1721;
– jelentése 1027;
– ~ban az első ember 374-79, 1023.

parancs (praeceptum)
– Isten akarata számunkra 2822;
– Krisztusé és a liturgia 1341;
– szereteté és az evangéliumi törvény 1974.
– és a lelkiismeret 1777;
– és az Egyházi Tanítóhivatal 2033;

parancsolatok (praecepta)
– áthágása 577;
– célja 578;
– iránti engedetlenség 397;
– kinyilatkoztatása a tízparancsolatban 2071;
– megismeéséhez való jog 2037;
– megismerése 1778, 1960;
– megtartása 348, 1050;
– öt Egyházé 2041-43.
– és a hit 2614;
– és a Tanítóhivatal illetékesége 2036;
– és az ünnepek 2180-81, 2185;

paráznaság (fornicatio)
– meghatározása 2353;
– erkölcstelensége 1755, 1852, 2353.

pátriárkák (patriarchae)
– Egyház gyökerei 755;
– Izraelben 839;
– tisztelete az Ószövetségben 61.

pecsét (sigillum)
– bérmálási 1293, 1295-96, 1304;
– Egyházi rendé 1121, 1582;
– gyónási titoké 1467, 2490;
– keresztségi 1216, 1272-74, 2769;
– szentségi 698;
– Úré, 1274.

példa (exemplum)
– apostoloké 76;
– Jézusé 83, 520, 564, 618, 1011, 1351, 1694, 2470, 2722, 2862;
– jó, a keresztények kötelessége 2188, 2472;
– püspököké 893-94;
– rossz, híveké és következményei 29, 1792;
– szenteké 1173, 1195, 1697, 2683;
– szülőké 1632, 1656, 2223.

példabeszédek (parabola)
– alkalmatlan barát 2613;
– elveszett bárány 605;
– erőszakos özvegyasszony 2613;
– farizeus és a vámos 2613, 2839;
– igazságos bíró 1465;
– irgalmas szamaritánus 1465;
– irgalmatlan szolga 2843;
– jelentése és célja 546, 2607;
– jó pásztor 1465;
– két út 1696;
– konkoly 681, 827;
– kovász 2660, 2832;
– mag 543;
– magvető 2707;
– szegény Lázár 633, 1021, 2463, 2831;
– talentumok 1880, 1937;
– tékozló fiú 1439, 1465;
– utolsó ítélet 1038.

pénz (pecunia)
– bálványozása 2113, 2172, 2424;
– simónia 2121;
– vágya telhetetlen 2536.

Péter apostol
– apostolok feje 552, 765, 880-81;
– feladatai 552, 642, 881;
– hite Krisztusban 153, 424, 440, 442;
– Krisztus feltámadásának tanúja 641-42;
– tagadása és megtérése 1429, 1851.

plébánia (paroecia) 2179, 2226.

pogányok (pagani) 522, 528, 781.

pokol (infernus)
– fő büntetése 1035;
– Isten végleges elutasításának következménye 1034;
– meghatározása 1033-34;
– ~ról az Egyház tanítása 1036;
– és a halálos bűn 1861.

pokol kapui (inferi)
– és az Egyház 552, 834.

pokolraszállás (descensus ad inferos)
– emberé 1035;
– Krisztusé 624, 631, 632-35.

polgárok (cives)
– jóléte és a társadalom 2288;
– kötelezettségei 1915, 2238-40, 2255;
– mennyországé a keresztények 2796;
– és a háborúk 2308;
– és a hatalom 1901, 2242;
– és a haza 2199;
– és a jogok 2273;
– és a katonai szolgálat 2310;
– és a kölcsönös igazságosság 2411;
– és a közélet 1915;
– és a közjó 1910;
– és a munka 2433;
– és a társadalom 2212-13;
– és a vallásszabadság 2107;
– és az állam 2372;
– és az Egyház 2245.

politika
– Egyház ítélete róla 2246;
– és a keresztények részvétele 899, 2442.

politikai hatalom (potestas politica)
– elnyomásával szembeni ellenállás 2243;
– határai 1923;
– hatása a közvéleményre 2499;
– és a közjó 1901-04, 2237;
– és az emberi jogok 2273;
– és imádság érte 1900.

politikai közösség (communitas)
– szolgálata 2242.
– és a család 2209, 2211;
– és a polgárok jogai és kötelességei 2239, 2242;
– és az Egyház 2244-46.

pornográfia (pornographia) 2211, 2354, 2396.

predestináció (praedestinatio) 257, 600, 1007, 2012, 2782, 2823.

prédikáció (praedicatio)
– apostoli 76-77;
– hatásai 94;
– jelentősége 875, 1122;
– Jézusé 1151, 1716;
– és Isten igéje 132;
– és Krisztus feltámadása 651.

primátus (primatus)
– Istené 304;
– Krisztusé 792;
– pápáé 882;
– római egyházé 834.

próbatétel (probatio)
– Egyházé utolsó 675-77, 769;
– elviselése 901, 1508;
– hité 164, 272;
– Jézusé 538, 2119;
– vállalása 1808.
– és a kísértés különbsége 2847;
– és a remény 1820;

prófécia (prophetia)
– mint ajándék 2004;
– szenvedő Szolgáról 601;
– templom lerombolásáé 585.

próféták (prophetae)
– atyja Illés 2582;
– feladata Izraelben 64, 201, 522, 762, 1964, 2581, 2595;
– Isten igazságosságának tanúi Izraelben 2543;
– Isten szeretetének tanúi Izraelben 218;
– jövendölései a Messiásról 522, 555, 702;
– korholásai 2100, 2380;
– közt utolsó Keresztelő János 523, 719;
– prédikációi 2584;
– ban Szentlélek működése 243.

prostitúció (prostitutio) 2355.

puszta (desertum)
– belső és a remeteség 921;
– és Jézus 538-40, 566.

pünkösd (pentecoste)
– Egyház nyilvános megjelenésének napja 767, 1076.
– Szentháromság teljes kinyilatkoztatása 732;
– Szentlélek kiáradásának napja 696, 731, 1287, 2623;

püspök (episcopus)
– apostolok utóda 77, 861-62;
– Atyaisten élő képe 1549;
– munkatársai 927, 1562-68, 1570;
– széke 1184;
– szentelése 1555-61, 1572;
– és a presbitérium 1567;

püspök feladatai (munera episcopi)
– beavatás szentségeinél 1120-21;
– bérmálás kiszolgáltatója 1299, 1312-13;
– Eucharisztia ünneplésének vezetője 1142, 1561;
– felelőssége az Eucharisztiáért 1369.
– gyóntató 1462;
– konszekrálja a krizmát 1297;
– kormányzó 816, 873, 894-96;
– megszentelő 893;
– papság kiszolgáltatója 1538, 1569, 1576;
– részEgyházban 1560, 1594;
– tanácsadás 919, 1483, 1673;
– tanító 12, 85, 888, 1558, 1676, 2034, 2068.

püspöki kollégium (collegium episcoporum)
– meghatározása 857, 877, 879-87, 1577.
– kifejeződése 885;
– tévedhetetlensége 891.
– és a hatalom 883-84;
– és a püspökök 877;
– és a püspökszentelés 1559;
– és a részegyházak 886-87;
– és az Egyház 857, 869;
– és Róma püspöke 936;

püspökség (episcopatus)
– apostoli szolgálat szentsége 1536;
– apostolok küldetésének hagyománya 1556;
– egyházi rend fokozata 1536
– egyházi rend teljessége 1557;
– megszentelés, tanítás és kormányzás feladata 1558;
– pápai kinevezés 1559.
– részesedés Krisztus papságában 1554.

rágalmazás (calumnia) 2477, 2479, 2507.

ragaszkodás (adhaesio)
– hité az Egyház dogmáihoz 88;
– hité Istenhez 150, 176, 1098, 1102, 2609, 1730, 2716;
– Jézusé az Atya tervéhez 566, 2600, 2603, 2620;
– Máriáé az Atya akaratához 967.

ráhagyatkozás (relictio)
– gondviselésre 305, 322, 2115;
– Isten akaratára 2677;
– Máriáé Istenre 506;
– tanítványoké 1851.

rászorulók (egeni)
– szeretet irántuk 1586, 1932, 2449.

reflexió (reflexio), vö. elmélkedés
– imádságos 2708;
– jelentősége 1779.

reformáció (reformatio) 406, 1400.

reinkarnáció (reincarnatio) 1013.

remény (spes)
– meghatározása 1817, 2090;
– Ábrahámé 1819;
– bűnök ellene 2091-92;
– forrása az első parancsolat 2086;
– forrása az imádság 2657;
– isteni erény 1817-21;
– izraelé 64, 673-74;
– keresztény alapja 1681, 2785;
– támaszai 274, 1717, 1820, 2657;
– támogatja és segíti a hitet 162;
– tárgya az örök élet 1843;
– új égé és új földé 1042-50, 1405.
– és a boldogság utáni vágy 1818;

remete (eremita), ld. Istennek szentelt élet

rend (ordo)
– nemzetközi 1885;
– politikai 2246;
– társadalmi 1909, 1940, 2032, 2266-67, 2298, 2304, 2424;
– teremtésé 299, 341, 1608.

rendeltetés (destinatio)
– emberé 30, 311, 1008, 1031, 1036, 1703, 1995, 2371;
– emberé és az intézmények 2244, 2257;
– teremtésé 295, 302, 1046-47.

részegyház (ecclesia particularis)
– meghatározása 833;
– felelős vezetője a püspök 1369, 1560, 1594;
– felelősei és az egyetemes Egyház 1594-95;
– központja az Eucharisztia 893;
– és a hagyományok 83, 174, 192, 1202;
– és a papok felelőssége 1595;
– és a plébánia 2179, 2226;
– és az egyetemes Egyház 879, 886;
– és katolicitás 832-35;
– és papszentelések 1572.

részvétel (participatio)
– Eucharisztiában 1000, 1388, 2182;
– fölszentelt szolgáké Krisztus papságában 1554;
– Jézusé Isten hatalmában 668;
– isteni életben 375, 505, 541, 654, 759, 1212, 1726, 1997;
– Krisztus áldozatában 618, 1372;
– Krisztus halálában és föltámadásában 1002, 1006;
– Krisztus imádságában 1073;
– társadalmi életben 1882, 1897-1917;
– világi hívőké a liturgiában 1141, 1273;
– világi hívőké Krisztus királyságában 908-13;
– világi hívőké Krisztus papságábna 901-03, 1546, 1591;
– világi hívőké Krisztus prófétaságában 904-07.

Rróma püspöke (episcopus romanus), ld. pápa

rossz (malum)
– cselekedet jó cél érdekében 1789;
– cselekedet tudatlansága és beszámíthatósága 1791, 1793, 1860;
– dualizmus tanításában 285;
– egyetemessége az emberi történelemben 401;
– eláradása az ősbűn után 401, 1707;
– elkerülésének eszközei 1806, 1889, 1950, 1962, 2527;
– eredete az ősbűn 403, 407, 1607, 1707;
– eredetének kérdése 385;
– erkölcsi 311-12;
– fizikai 310;
– fölött Isten győzelme 272, 410, 677;
– ismétlése és következményei 1865;
– legnagyobb a bűn 1488;
– manicheizmus tanításában 285;
– másnak kívánt 2303, 2539;
– miatyánkban 2846, 2850-54;
– most még támadja Isten országát 671;
– utolsó ítéleten 1039;
– vallási életben 844;
– ~ra csábítás 1869, 2284;
– ~tól elfordulás 1427, 1431, 1706, 1776;
– ~tól Krisztus szabadít meg 549, 1505;
– és a feltámadás 998;
– és a gondviselés 309-14;
– és a keresztény hit 309, 385;
– és az emberi cselekedetek moralitása 1749-56;
– és Isten hatalma 312-13, 412;
– és jó közötti választás 1732-33;
– és jó megkülönböztetése 1954.

rózsafüzér (rosarium) 971, 2678, 2708.

ruha (vestis)
– halhatalanságé a keresztség 1216, 1243.
– és szégyenérzet 2522;

sarkalatos erények (virtutes cardinales)
– igazságosság 1807, 1836;
– lelki erősség 1808, 1837;
– mértékletesség 1809, 1838, 2290;
– okosság 1806, 1835.

sátán (diabolus)
– apostolok hatalma kiűzni 1506;
– ellentmondás neki a keresztségben 1237;
– kísértései Jézus ellen 538-40, 566, 2119;
– megszabadulás tőle 2850, 2853-54;
– művei 394-95, 398, 2851-52;
– nevének jelentése 2851.
– rossz forrása 397, 413, 1707, 2583, 2851;

sátán országa (regnum satanae) 550.

segítség (asszisztencia)
– angyaloké embereknek 332, 335;
– család javára 2211;
– diakónusoké 1369, 1570;
– gyógyító és szociális 2288;
– isteni a pápának és a püspököknek 892;
– liturgiában 2178, 2180;
– Szentléleké 86, 94, 688, 2182, 2422;
– Úré betegeknek 1520.

segítségül hívás (invocatio)
– Istené 431, 1105, 2154, 2807;
– Krisztusé 2665, 2667-68;
– okkult erőké 2117;
– Szentháromságé 1278;
– Szentléleké 1333.

serdülőkor (adulescentia)
– és katekézis 5, 24;
– és önuralom 2342;
– és prostitúció 2355;
– és szexuális visszaélések 2389;
– és tisztaság 2524.

simónia (simonia) 2118, 2121.

sötétség (tenebrae)
– hatalma elleni harc 409;
– és a hit 2466;
– és fény a dulista világnézetben 285.

sport (cultus corporis) 2289.

sterilizáció (sterilizatio) 2399.

stuktúrák (structurae)
– bűné 1869;
– társadalmi 408, 2286.

sugalmazás (inspiratio)
– isteni 105, 136, 2008.
– és a Szentírás 76, 81, 105-08, 135;
– és a Szentlélek 105, 107, 111;

szabadítás (liberatio)
– bűntől 1741, 1964;
– gazdasági 2124;
– Izraelé 1363, 2170;
– keresztségben 1221, 1237;
– Miatyánkban 2750, 2850-54;
– társadalmi 2124.
– és az üdvösség 1741;

szabadság (libertas)
– ajándéka 1741;
– amit Krisztus ajáéndékozott nekünk 908, 1741;
– családé 2211;
– emberé 33, 387, 1700, 1730-48;
– emberi cselekvésé 1738, 1782, 2008;
– használatának következményei 1733-34;
– házasságkötésé 1625;
– hité 154, 160, 180;
– igazsága 1741.
– Isten tiszteli 311, 1884;
– jelentése 1705;
– Jézusé az Atya iránti engedelmességben 609-10, 1009, 2749;
– jog a használatához 1738, 1907, 2254;
– kegyelem nem rombolja le 1742, 1993, 2008;
– korlátai 396, 450;
– máriáé 488, 511;
– meghatározása 1731;
– megszerzésének föltételei 2223, 2236, 2402;
– politikai 2245;
– személyes és a földi hatalom 450;
– személyes megsértése 2356, 2492;
– tájékoztatásé és hírközlésé 2304, 2498;
– vallási 1907, 2107-09, 2211;
– ot fenyegető veszedelmek 1740, 1883;
– ra nevelés 2207, 2223, 2228, 2526.
– és a bűn 387, 601, 654, 1739, 1741, 1853, 1859;
– és a jó és rossz közötti választás lehetősége 1732;
– és a lelkiismeret 1748;
– és akarat, 1734-35.
– és az eredeti bűn 397, 407, 415, 1707, 1714, 1739;
– és az erkölcsös élet 1828;
– és felelősség 1731-38;

szabály (norma)
– családi életé 2223;
– minden igazságé Isten 2151;
– új törvényé Krisztus 459;
– és az okosság 1806.

szakadás (schisma) 817-19, 2089.

szakrális művészet (artes) vö. szentképek
– meghatározása 2500, 2502-03, 2513.
– hasonlósága Isten teremtő tevékenységével 2501;

számkivetés (exilium)
– Egyház állapota 769;
– földi élet képe 1012;
– Izraelé 710, 1081, 1093, 2795.

szándék (intentio)
– meghatározása 1752;
– cél nem szentesíti az eszközt 1753, 1759, 2399;
– erkölcsi minősítés lényeges eleme 1750-51;
– rossz 2117, 2282;
– rossz hatása 1753;
– szívé és a vágyak 582, 2534;
– tisztasága 2520;
– több ugyanabban a cselekedetben 1752;
– és a hazugság 2152;
– és az erkölcs objektivitása 1756.

szegények (pauperes)
– iránti gond és szeretet 886, 1033, 1435, 1825, 1941, 2208, 2405, 2443-49;
– iránti szolidaritás 2439-40;
– lélekben 709, 716, 1716, 2544-47;
– és a fegyverkezés 2329;
– és a mennyek országa 544;
– és az Eucharisztia 1397.

szegénység (paupertas)
– evangéliumi tanács 915;
– Krisztus és az Egyház útja 544, 786, 852;
– Krisztusé 517, 525, 544, 1351, 2407;
– tudatos életforma 2544-45.

szégyenérzet (pudor)
– meghatározása 2521-22;
– mint az emberi méltóság jele 2524;
– testé 2523.
– tisztaság követelménye 2521, 2533;

szelídség (mansuetudo) 716, 736, 1716, 1832.

szellemi lélek (spiritus)
– angyalok 329;
– emberben 327, 365, 367, 2515-16, 2702, 2846;
– fölemelése Istenhez 2098;
– ördögök 395.

személy (persona)
– meghatározása 203, 362, 2158;
– épsége 2338-45;
– Isten képmása 1730;
– jogai és kötelességei 1738, 2070, 2108, 2270, 2273;
– örök boldogságra hivatott 1703;
– tisztelete 1907, 1929-33, 2212, 2292-96, 2297-98, 2407-18, 2477, 2479, 2524;
– Szentlélek temploma 364;
– transzcendens jellege 1295, 2245;
– ~ek különbsége 1946;
– és a közjó 1738, 1905, 1912-13;
– és a munka 2428;
– és a társadalom 1878-89, 1929;
– és az állam 2237;
– és szexualitás 2332, 2337;
– és tömegkommunikációs eszközök 2492, 2494.

személy méltósága (dignitas personae)
– alapja 225, 357, 1700, 1730, 1934, 2126;
– következményei 1780, 1930, 1938, 1944, 2339, 2467;
– tisztelete 1935, 2158, 2235, 2267, 2297, 2304.
– és a bűn 1487, 2261, 2320, 2353, 2414;
– és a kísérletek 2295;
– és a mesterséges megtermékenyítés 2377;
– és a pornográfia 2354-56;
– és a prostitúció 2354-56;
– és az erőszak 2354-56;
– és az eutanázia 2277, 2324;
– és genetikai beavatkozások 2275;
– és társadalmi igazságosság 1911, 1913, 1926, 1929, 1938, 2213, 2238, 2402;
– és vallásszabadság 1738, 1747, 2106;

szemlélődés (contemplatio)
– szentképeken 1162;
– találkozás Istennel 1028;
– találkozás Jézussal 2715.
– és az Egyház 771;
– és az Eucharisztia 1380;
– és az imádság 2651, 2687;

szent (sacrum)
– iránti érzék 2144.

szent háromnap (triduum paschale) 1168.

Szent Szív (sacrum Cor) 478.

szent város (civitas sancta)
– és a liturgia 1090;
– és a remény 2016;
– és az Egyház 756, 1198;
– és Isten országa 1045.

szentáldozás (communio eucharistica)
– előkészülete 1385-87;
– elsőáldozás 1244;
– feltételei 1355, 1415;
– gyakorisága 1388-89;
– két szín alatt 1390;
– kiszolgáltatója 1411;
– szentégtörő 2120;
– tilalma 1650.

szentek (sancti)
– cselekedeteinek értéke 1477;
– Egyház megújulásának forrásai 828;
– életszentség példaképei 2030;
– emlékezet 1173, 1195;
– képei 1161;
– keresztnévben 2156;
– közbenjárása 956, 2683;
– közössége 957;
– szenttévatása 828;
– tisztelete 61;
– ünnepei az egyházi évben 1172;
– ben ragyog föl az Egyház szentsége, 867.
– és az Egyház 946-59, 960-62, 1331;

szentek közössége (communio sanctorum) 946-62;
– jelentése 1331;
– nyilvánul meg a közbenjárásban 1055, 2635;
– és a különféle lelkiségek 2684.

szentelmények (sacramentalia)
– meghatározása 1667, 1677;
– formája 1671-73, 1678;
– hatása 1668, 1670;
– és a világi hívők szerepe 1669.

Szentháromság (Trinitas Sanctissima)
– dogma kihirdetéskor 251;
– egy Isten 202;
– egysége és az Egyház egysége, 813;
– Filioque 246-48, 264;
– hit központi misztériuma 232, 234, 237, 261;
– Hypostasis vagy személy 252;
– jelenléte az emberben 260;
– képe a család 2205;
– keresztségkor 233, 265.
– kinyilatkoztatása 244, 684, 732;
– liturgiában 249, 1066;
– műve a liturgia 1077-1109.
– teológia és ökonómia 236;
– és a szubsztancia fogalma 252;
– és az imádság 2655;
– és az üdvrend 257-60;

Szentírás (Sacra Scriptura)
– beteljesedése Krisztus 2763;
– Egyház életében 1311-32;
– egysége 128-30;
– emberi szerzői 106;
– igazságot tanítja 107;
– Isten igéje 104, 135;
– jelentősége a liturgiában 1096, 1100;
– kánonja 120, 138;
– keresztény élet táplálója 141;
– Krisztusra irányul 124, 127;
– olvasása 1437, 2653;
– sugalmazása és igazsága 106-07;
– szerzője Isten 105, 136;
– tanulmányozása 132-33;
– tisztelete 103.
– és a hagyomány 78, 80-83, 95, 97;
– és a Miatyánk 2763, 2774;

Szentírás értelmezése (interpretatio Sacrae Scripturae)
– meghatározása 109, 119;
– alapelve 111, 137;
– allegorikus 115-19;
– anagogikus 115-19;
– erkölcsi 115-19;
– lelki 115-19;
– módjai 112-14, 121-25;
– Szentlélek műve 109-11;
– szószerinti 115-19;
– szükségessége 131.

Szentírás olvasása (lectio Sacrae Scripturae)
– családban 2205;
– katekézisben 129;
– liturgiában 1093, 1177;
– szentségekben 1154, 1480, 1482;
– szükségessége 133, 2653;
– és Szentírás különböző értelmei 115-19.

szentírás-magyarázat (exegesis)
– egzegéták feladata 119;
– Szentírás helyes értelmezésének tudománya 116.

szentképek (imagines sanctae) 1159-62, vö. ikonok

Szentlélek (Spiritus Sanctus)
– által keltett vágyak 2541-43;
– egylényegű az Atyával és a Fiúval 685, 689;
– előkészítette a Boldogságos Szüzet 493, 721-22.
– gyümölcsei 736, 1830-32;
– hatalma a szentekben 828;
– hitvallásban 190;
– hívása 1083, 1196, 1299, 1353, 2670-72;
– jelenléte az emberben 1813;
– káromlása 1864;
– kegyelme és a megigazulás 1987-95, 2003;
– kinyilatkoztatása 243-45, 683, 686-87;
– küldetésének céljai 1108;
– megismerése 691;
– megtestesülésben 456, 484-86;
– megújító ereje 1215;
– temploma a keresztény ember 364, 782, 1197, 1265; 2519;
– titokzatos test lelke 809.
– új törvénye 782;
– világossága és ereje az emberben 1704;
– ~ben való élet kezdete 1231;
– ~től fölkent a keresztény ember 1241.
– és a Szentháromság 253-55, 263.
– és az imádság 2736, 2756;

Szentlélek ajándékai (dona Spiritus Sancti)
– bérmálásban 1289, 1303;
– betegek kenetében 1520;
– bölcsesség 2690;
– bűnbánat és megtérés 1433;
– bűnbocsátás hatalmában 976;
– egyházi rendben 1538, 1585-89;
– fölsorolása 1831, 1845;
– föltételei 1310;
– házasságban 1624;
– hit 2690;
– istenfélelem 2217;
– karizmák 799, 951, 1508;
– kegyelem 2003;
– meghatározása 1830.
– megkülönböztetés 2690;
– püspökszentlelésben 1556, 1558;
– szeretet 733, 735, 2712;
– tisztaság 2345.

Szentlélek az üdvrendben (Spiritus Sanctus in oeconomia salutis)
– ajándékoz 2003;
– bevezet a teljes igazságba 79;
– ébreszti és támogatja a hitet 94, 152, 158, 175, 683-84;
– egységre vezet 738;
– emlékeztet 1099-1107;
– értelmezi a Szentírást 109-19, 137;
– és a Fiú összekapcsolt küldetése 485, 680, 690, 727;
– imádság tanítómestere 741, 2625, 2630, 2650, 2670, 2681, 2711, 2726, 2766;
– készít elő Krisztus fogadására 1093-98, 1113;
– kinyilatkoztatja az Atyát és a Fiút 243-48, 687;
– közbenjár az emberekért 2634;
– Krisztus ajándéka 729, 1287;
– Krisztus föltámadásában 648;
– Krisztus imádságaiban 2600;
– Krisztus misztériumában 1099, 1104-07;
– Krisztus szolgálatában 535, 555;
– megbocsát 1987;
– megtérít 1989;
– megvilágosít, megerősít, megújít 1695, 1769;
– minden szentség forrása 749;
– nevel az imádságos életben 2623, 2644, 2803;
– nyilatkoztatja ki Krisztust 152, 683, 687, 689, 702, 727-30, 1092, 1112;
– őrzi és élteti a teremtést 291, 703;
– sugalmazza és továbbadja a kinyilatkoztatást 76, 81, 105;
– szentháromsági relációi 739, 747, 797, 1108.
– Szentírás szerzője 137, 304;
– tevékenykedik 685;
– vezeti a hívőket 79, 91, 737, 1697, 1742;
– visszaállítja az istenhasonlóságot 720, 734.

Szentlélek és az Egyház (Spiritus Sanctus et Ecclesia)
– liturgiában 1108-09;
– misszióban tevékenykedik 852;
– szentségekben 1116, 1127-29, 1152, 1155, 1227, 1316;
– adja a hierarchikus és karizmatikus ajándékokat 768;
– ahol az Egyház ott a lélek 797;
– ajándéka az új törvény 1965-66;
– apostolokban és utódaikban 1087;
– élet és szentség forrása 749, 767-68, 867;
– építi és megszenteli az Egyházat 747;
– kiáradása a bérmálásban 1302, 1316;
– kiáradása a keresztségben 784, 786;
– kiválasztja az alkalmas szolgákat 1142;
– konszekrál 1333;
– temploma az Egyház 797-801;
– tevékenysége az apostolok cselekedeteiben 2640;
– vezeti missziós útjain 852;
– szeretet 1824.

Szentlélek ígérete (promissio prophetica Spiritus)
– a Boldogságos Szűzben 721-26;
– a teremtésben 703-04;
– Ábrahámnak 705-06;
– az idők teljességében 717-30;
– istenjelenésekben 707-08;
– Izraelben és a számkivetésben 709 -10;
– Jézus Krisztusban 727-30;
– Keresztelő Jánosnál 717-20;
– kezdetben 702;
– Pünkösdkor 731-32;
– várása 711-16.

Szentlélek kiáradása (effusio Spiritus Sancti)
– meghatározása 686, 706, 759, 1076, 1229;
– apostolokra 1287, 1556;
– bérmálás szentségében 1299, 1302;
– Egyházi rend szentségében 1573;
– kézrátétel 699;
– Krisztus húsvétjának beteljesedése 667, 731;
– manapság 2819;
– és a liturgia 1104.

Szentlélek nevei (appellationes Spiritus Sancti)
– Elevenítő 291;
– Igazság Lelke 692, 1848, 2466;
– jóság forrása 291;
– Szent Pálnál 693;
– Szentlélek 691;
– teremtő lélek 291;
– Vigasztaló 692, 1433.

Szentlélek szimbólumai (symbola Spiritus Sancti)
– felhő 555, 697;
– fény 697;
– galamb 535, 701;
– Isten ujja 700;
– kenet 695;
– kéz 699;
– pecsét 698, 1295-96;
– tűz 696;
– víz 694, 1137, 2652.

szentmise részei (elementa celebrationis eucharisticae)
– áldozás 1355, 1382, 1570;
– anafora 1352-54;
– felajánlás 1350;
– fő részek 1346;
– hívők összegyűlése 1348;
– igeliturgia 1349;
– kánon 1352-54;
– lélekhívás 1105, 1353;
– napi könyörgés 1351.

szentmise története (historia eucharistiae)
– alapvető struktúrája 1346;
– előképei 1094, 1335;
– kezdetei 2176;
– legrégibb emlékei 1342-43, 2178;
– századok miséje 1345.

szentségek (sacramenta), vö. egyes szentségek
– alapítója Krisztus 1114;
– alapja Krisztus életében 1115;
– analógiája az Egyház 747, 774-76, 780, 1045, 1108, 1140;
– bűnök bocsanatát hozzák 977, 987;
– célja 774, 1084, 1123, 1131, 1680;
– Egyház küldetése 738-40, 1132;
– Egyházé 1118;
– életkori analógiái 1210;
– előképei 1150;
– ex opere operato hatnak 1128;
– felvételének joga 1269;
– gyógyítanak 798, 1420-21;
– hatásai 1127;
– Isten fiaivá tesznek 1692;
– Isten fő művei az új szövetségben 1116;
– jelentése 774, 1084, 1131;
– karaktert közölnek 698, 1121;
– keresztény beavatásé 1212, 1275, 1425, 1533;
– közlik a jelzett kegyelmet 1084, 1127, 1131;
– közlik a szentlelket 739;
– Krisztus tagjaié 947;
– Krisztus testéből áradó erők 1116;
– liturgikus katekézisben 1074-75;
– mások üdvösségét is szolgálják 1534-35;
– megbocsátás jelei 2839;
– meghatározása 774, 1084, 1131;
– mint az Egyház köteléke 815;
– nem ismételhető 698;
– növelik az életszentséget 1133, 2030;
– összekötnek Krisztussal 790, 950;
– saját kegyelmet is közölnek 2003;
– száma 1113, 1117;
– Szentlélek művei 1116;
– szentsége az Eucharisztia 1211, 1324, 1374;
– szükségessége az üdvösséghez 1129;
– üdvrendje 1076;
– ~ben Krisztus jelenléte 1088, 1127, 1509.
– és az egység 1126;
– és Isten Igéje 1122, 1133;

szentségi jel (signum sacramentale)
– bérmálásé 695, 1293-1301;
– egyházi rendé 1574;
– és a szentségek 1084, 1123, 1130-31, 1152;
– keresztségé 628, 694, 1235, 1238, 1241, 1243

szentségi karakter (character scramentalis), vö. pecsét
– bérmálásé 698, 1121, 1304-05, 1317;
– keresztségé 698, 1121, 1272, 1273, 1280;
– papszentelésé 698, 1121, 1563, 1570, 1581, 1583;
– püspökszentelésé 1558.

szentségtörés (sacrilegium) 2118, 2120, 2139.

szenvedélyek (passiones)
– beteljesedésük 1769;
– bűnösséget enyhítő hatása 1860;
– cselekedetei 1763-64;
– eluralkodása 1792;
– eredete 1763-64;
– erkölcsi megítélésük 1768;
– erkölcsisége 1762-70;
– féktelensége 2536;
– fölötti uralom 908, 1804, 1809, 2339, 2341;
– között alapvető a szeretet 1765;
– meghatározása 1763-64;
– önmagukban erkölcsileg közömbösek 1767.

szenvedő lelkek (animae in purgatorio)
– és imádság 1498.

szeplőtelen fogantatás (immaculata conceptio)
– meghatározása 490-93;
– ünnepe 2177.

szépség (pulchritudo)
– mibenléte 2500;
– életszentségé 1162;
– emberi testé 2519;
– imádságé 1157, 1191;
– Istené 319, 2727, 2784;
– szerzője Isten 2129, 2500;
– teremtményeké és Isten tökéletessége 41, 341;
– világé Isten megismerésének útja 32, 33;
– és művészet 2501-03, 2513.

szerencsejátékok (fortunae ludi) 2413.

szeretet (amor)
– bocsánatos bűn megsebzi 1855, 1863, 1875;
– Egyházé a különvált testvérek iránt 818;
– Egyházé a szegények iránt 2444, 2448.
– ellentéte a közömbösség 2094;
– eltörli a bocsánatos bűnöket 1394, 1472;
– emberé a jó iránt 1765-66;
– felebarát iránt ld. felebaráti szeretet
– halálos bűn kioltja 1855-56, 1861, 1874;
– hazáé 2239.
– igazságé 2105, 2185, 2466, 2518.
– Isten iránti ld. istenszeretet
– Istené irántunk ld. Isten szeretete
– közössége 953, 1475;
– közössége a mennyország 1024;
– meghívása 1694, 2013;
– megitélés alapja 1022;
– megkülönböztető 2729, 2732.
– soha el nem múlik 25;
– székhelye a szív 1853.
– „Szeretet az Isten” 214, 221, 231, 733, 2086
– természetes közössége a család 2207;
– és a katekézis 25, 1967, 1971;
– és a megbocsátás 1478;
– és az információ 2489, 2494-95, 2497.

szeretet isteni erénye (caritas) 1813, 1822, 1826, 1841, 1844;
– apostolkodás lelke 864;
– cselekedeteink célja 1829;
– életszentség lelke 826;
– érdemek forrása 2011, 2026;
– erények formája 826, 1827, 1841, 1844;
– érlelődése és a szentségi élet 1134;
– fejlődése és a beavatási szentségek 1212;
– felebaráti szeretet 1789, 1878, 1931-32, 2447, 2462;
– forrása Krisztus kegyelme 2011;
– gyömölcse a béke 2304;
– gyümölcsei 1825, 1829.
– hazaszeretet 2239;
– helye a plébánia 2179;
– iskolája a család 1657, 1666, 2204-05;
– Isten és a felebarát iránt 1822, 1840, 1844, 2055, 2086, 2093;
– keresztény élet tökéletessége 1844, 1973;
– közössége az Egyház 771, 815, 834;
– Krisztus szeretetével szeretni 1823, 1825;
– lemondás az erőszakról 2306;
– példaképe Mária 967-68;
– példaképei a szentek 2156, 2165;
– rendje és az anyagi javak 2401, 2439, 2451, 2459, 2545;
– szentsége az Eucharisztia 1323, 1394-95, 1416.
– szociális parancs 1889.
– titokzatos test tagjai között 791;
– ~ben való állhatatosság 1824.
– és a diakónusok 1570, 1588, 1596;
– és a gyermeki szabadság 1828;
– és a házasság 1570, 1654;
– és a hit 162, 1794, 1814, 2093;
– és a karizmák 800, 2003;
– és a katekumenok 1248-49;
– és a keresztség 1269, 1273, 1997, 2156, 2165;
– és a kiengesztelődés szentsége 1434, 1466;
– és a remény 1818, 2090.
– és a szabadság 1740;
– és a szerzetesi élet 915-16, 926;
– és a szolidaritás 1939, 1942;
– és a tisztaság 2346;
– és a vallásosság erénye 2095;
– és a világi intézmények 928;
– és az apostoli társasaságok 930;
– és az imádság 2098, 2662, 2806;
– és az új törvény 1965-66, 1968, 1972-74;

szeretet parancsa (praeceptum amoris)
– meghatározása 1822, 1889.
– első parancs 575, 1337, 2055.
– felabaráti szereteté2196-2557;
– Istenszereté 2083-2195;
– Krisztus új parancsa 782, 1823, 1970, 2074;
– megtartása 1824;
– és a régi törvény 1968, 1984-85;
– és az evangéliumi tanácsok 1973 -74, 1986;

szertartás (ritus)
– különbségei az egyetemes Egyházban 1201, 1203, 1208;
– szentségeké 1131;
– változó elemei 1125.

szervátültetés (transplantatio organorum) 2296.

szerzetesek (religiosi)
– családjai 917-18, 927;
– életállapota 916, 925-27;
– tanúságtétele 933.

szerzetesi fogadalom (votum religiosum)
– meghatározása 2102;
– értéke 2103;
– fölmentés alóla 2103.

szerződés (contractus)
– gazdasági életben 2410;
– házassági, vö. házasság, házasságtörés;
– megtartása 2213;
– és jóhiszeműség 2410.

szexualitás (sexualitas)
– férfi és nő egyforma méltósága 369, 2334, 2393;
– férfinak és nőnek teremtett ember 355, 383;
– házasélet jelentősége 2335;
– jelentése a házasságban 2360-63;
– méltósága 2362;
– mindenkit érint 2332, 2362;
– rendetlen 2351-57, 2380, 2388-90.
– szeretetre irányul 2332;
– és a hatodik parancsolat 2336;
– és a nemek különbsége és komplementaritása 369-73, 1605, 2333;
– és a szégyenérzet 2522;
– és a termékenység 2370;
– és a tisztaság 2337, 2395;

szimbólumok (symbola)
– ember rászorul 1146, 1148, 1152;
– Jézus tettei 1151;
– liturgiában 1145, 1150, 1189;
– Ószövetségben 522, 697.

színeváltozás, Jézusé (transfiguratio) 554-56, 568.

szinodus (synodus) 887.

szív ld. ember szíve, Jézus Szíve

szív megkeményedése (induratio cordis) 591, 674, 1859.

szocializáció (socializatio) 1882-83.

szolga (servus)
– irgalmatlan, példázata 2843;
– Istené az Egyház szolgái 876;
– mindenkié a diakónus 1570.

szolgálat (ministerium, servitium)
– angyaloké 333;
– apostoli 553, 983, 1536;
– az Ige hirdetése és magyarázata 119;
– egyházi 874-79;
– életé a családban 1653;
– fölszentelt 1120, 1142, vö. papság;
– gyakorlása 2039;
– hazának 2239, 2310;
– hitoktatói 9, 24, 132, 903;
– igehirdetői 9, 24, 132, 903;
– Istennek a liturgia 1069-70;
– kiengesztelődésé 981, 1442, 1461-62;
– Krisztus követésének útja 852;
– nyilvános Jézusé 583;
– polgári 2311;
– polgári hatóságoknak 2242;
– részleges 1143;
– sokfélesége 873, 910.
– világi hívőké az egyházi közösségben 910.
– és a diakónusok 1569-70, 1596;
– és a teremtmények egymásrautaltsága 340;
– és hatalom 2235;

szolgaság (servitus)
– bűné 407, 421, 549, 601, 635, 1733, 1741;
– bűnéből szabadulás 2057, 2097, 2744;
– egyiptomi 62, 2061;
– tilalma 2414.

szolidaritás (solidarietas)
– meghatározása 1948;
– elleni bűnök 1849;
– emberi személy méltóságának tiszteletben tartása 2407;
– formái 1940-41;
– igaz és igazságos koommunikáció következménye 2495;
– jelentősége az Egyházban 1942;
– keresztény 1942, 2850;
– kölcsönös összefüggés 361;
– minden teremtmény között 344;
– népek közötti 2437-42;
– testvériség követelménye 1939;
– és a javak kisajátítása 2402;
– és a szentek egyessége 953;
– és az imádság 2831.

szombat (sabbatum)
– beteljesedése a vasárnap 2175-76, 2190;
– hatnapos mű vége 345;
– Jézus tanításában 582;
– megszentelése 2168-73, 2189;
– Törvény közepe 348.

szomorúság (tristitia)
– akadály a imádságban 2728;
– fő szenvedély 1772;
– irigységben 2539-40, 2553;
– üdvös a megtérésben 1431.

szorongatások (tribulationes)
– és a gyermeki bizalom 2734;
– és a remény 1820;
– és az erősség 1808;
– és Isten Országa 556;
– ~ban támasz a boldogságok 1717.

szószóló (advocatus)
– Krisztus 519;
– Szentlélek 692, 729, 1433, 1848.

szőlőtő (vitis)
– igaz, Krisztus 755, 787, 1988, 2074.

szövetség (testamentum), vö. Ószövetség, Újszövetség

szövetség szekrénye (arca foederis)
– üdvösség szimbóluma 2130;
– és a szövetség táblái 2058;
– és Isten népének imádsága 2578, 2594.

szubszidiaritás (subsidiaritas) 1883, 1885, 1894, 2209.

szubsztancia (substantia)
– Istenben 200, 202, 252, 255, 465;
– jelentése 252.

szükségesség (necessitas)
– Egyházé 846;
– hité 161;
– imádságé 2638, 2744;
– keresztségé 1256-61.

szükségletek (necessitas)
– Egyházé 2043;
– segítséget várnak 1351, 1883, 2440, 2444, 2447, 2829.

születésszabályozás (regulatio procreationis) 2368, 2370, 2372, 2399.

szülők (parentes)
– együttműködése és párbeszéde a gyermekekkel 2230;
– felelőssége a gyermekek nevelésében 1653, 2221, 2223;
– gyermekek nevelése a hitben 1656, 2206, 2222, 2225-26;
– gyermekek nevelésének helye a család 2224;
– iránt gyermekek kötelességei 2214-20;
– iskolaválasztási joga 2229;
– jogai és kötelességei 1250, 2221-31;
– kötelességei és a házasságtörés 2381;
– megszentelődése 902;
– negyedik parancsolat2196;
– számára ajándék a gyermek 2378;
– tisztelete a gyermekek hivatása iránt 2232-33.
– és a fogamzásgátlás 2376;
– és a gyermekek 1652, 2373;
– és a szeretet parancsa 2197, 2199, 2200;
– és Isten Atyasága 239, 2214;
– és Jézus engedelmessége 531, 583;

Szűz Mária ld. Mária, Boldogságos Szűz

szüzesség (virginitas)
– Boldogságos Szűz Máriáé 496-99, 502-03, 506, 510, 723;
– mennyek országáért vállalt 922, 1618-20;
– és a tisztaság 2349.

tabernákulum (tabernaculum) 1183, 1379.

tájékoztatás (informatio)
– eszközei 2493;
– szabadsága 2498;
– ~hoz való jog 2494.
– és az igazság 2497-98, 2525;
– és magánélet 2489, 2491-92;

találkozás (occursus)
– Isten és a ember között 1153, 2299, 2560, 2563, 2567, 2591, 2626, 2710;
– Jézussal 529, 995, 1021;
– Krisztus és az Egyház között a liturgiában 1097.

talentumok (talenta) 1880, 1936-37, 2429.

tanító (magister)
– hité a püspök 1558, 2050.

tanítóhivatal (magisterium)
– Egyházé 85-87, 888-92;
– kapcsolata a Szentírással és a Hagyománnyal 95;
– küldetése és feladata 890;
– lelkipásztoroké 2033;
– pásztoroké 85-87, 888-92;
– rendes és egyetemes pápáé 2034;
– tekintélye és folytonossága 77, 88;
– tévedhetetlensége 2035;
– és az erkölcsi élet 2032, 2036.

tanítványok, Jézusé (discipuli Iesu nazareni)
– meghatározása 546, 2475, 2614;
– általános meghívása 520, 1533;
– egysége 820, 2791;
– elé állított követelmények 562, 915, 1693, 1816, 1823, 1986, 2262, 2347, 2427, 2466, 2612;
– elsők 949;
– hatalma 983;
– imádsága 2612, 2621; 2701, 2722, 2759;
– Jézus nevében tett csodái 434, 1506;
– Jézust hirdetik 425;
– kapják a szentlelket 696, 730, 788, 2623;
– közösség Jézussal 787-88;
– Krisztus testvérei 654;
– Krisztustól kapott ajándékai 908;
– Krisztustól kapott segítsége 1275, 1494, 1709, 2601, 2844;
– küldetése 542;
– meghívása 618, 767;
– nevelése 1248;
– találkozásai a feltámadottal 645, 647;
– tanúságtétele a feltámadásról 656;
– tapasztalatai a feltámadottról 643-44;
– utolsó vacsorán 1339;
– viselkedése 1336.

tanúk (testes)
– meghatározása 995;
– apostolok 857;
– előttünk élt szentek 2683;
– házasságkötéskor 1631;
– házatársak Isten szeretetéé 1647 -48;
– hité 165;
– Jézus feltámadásáé 642;
– megbérmáltak Krisztusé 1285, 1303;
– világi hívők Krisztusé 904-05, 913, 942, 2242.

tanúságtétel (testimonium)
– Feltámadotté 642;
– hamis 2464, 2476;
– hatása 30;
– hité 2472;
– hitre nevelésben 2226;
– jelentősége 2044;
– keresztényeké 2506;
– kötelessége 1816, 2087, 2471;
– legnagyobb a vértanúság 2473;
– szenteké 688;
– szerzeteseké 932-33;
– világi intézményeké 929.
– és a Tízparancsolat 2058;

tapasztalat (experientia)
– ajándékoké 1788;
– emberi gyöngeségé 1550;
– gyóntatóé az életben 1466;
– keresztény életé 6, 2038;
– lelki vezetőé 2690.
– rosszé 272, 1606;

táplálék (nutrimentum)
– lelki az Eucharisztia 141, 728, 1020, 1244, 1335, 1392, 1394, 1426, 1436, 2861;
– Szentírás 104, 131-32, 141, 2861;
– testi 2288, 2417, 2447, 2805, 2830, 2861.

társadalmi élet (vita socialis)
– megszervezése 2442;
– szükségessége 1879, 1891;
– ~ben a szeretet 1889;
– ~ben részvétel 1882, 1897-1917;
– és a család 2207, 2210;
– és a gondviselés 1884;
– és a keresztény kinyilatkoztatás 2419;
– és a közjó 1906, 1911, 1924;
– és a magánélet védelme 1907.

társadalom (societas)
– meghatározása 1880;
– bűnei 1869;
– csapása a válás 2385;
– egészsége 1603, 2250;
– életében való részvétel 1882, 1893;
– elve, alanya és célja az emberi személy 1881, 1892, 1929, 2459;
– fejlődése és Isten országa 2820;
– fejlődésének föltételei 2441;
– főparancsa a szeretet 1889, 1939;
– kérdése 1896, 2438, 2459;
– kovásza az Egyház 854;
– légköre és a keresztény tisztaság 2525;
– megszervezése 2442;
– őssejtje a család 2207;
– politikai közösség és az Egyház 2244-46, 2257;
– rendje 2032;
– szégyene a hazugság 2486;
– szükségessége 1879, 1886, 1891;
– törvényes védelme 2266;
– változása és a megtérés 1888.
– és a jogállam 1904;
– és a kommunikációs eszközök 2493 -99;
– és a közjó 1905-12, 1924, 1927;
– és a negyedik parancsolat 2212;
– és a Tízparancsolat 2069;
– és az állam 1883, 1885;
– és az Egyház szociális tanítása 2419-25;
– és az ember 2244, 2257;
– és az emberi személy 2344;
– és az értékek helyes rendje 1886 -87, 1895;
– és az igaz tájékoztatáshoz való jog 2494, 2512;
– és az igazságosság 1928, 1943;

társadalom kötelességei (officia societatis)
– családok támogatása 2208-10;
– élethez való jog védelme 2273;
– hivatás tiszteletben tartása 1907;
– munkavállalás támogatása 2433;
– polgárok egészségének védelme 2288;
– vallásszabadság biztosítása 2104 -05.

társaságok (societates)
– alapításának föltételei 1943, 2211;
– joga 900;
– támogatása 1882, 1893.
– és a gazdaság 2431;

tekintély (auctoritas)
– alapja 1899, 1918, 1920, 1930;
– apostoloké 551, 873, 1444, 1575;
– Egyház szolgáié 875, 1551, 1563;
– egyházi Tanítóhivatalé 88, 2036;
– feladatai 1917, 1923, 2235-36, 2241, 2272, 2316, 2354, 2498;
– Hitvallásé tekintélye 194-95;
– igazságé 1777;
– korlátai 2267;
– nemzetközi és a háború 2308;
– pápáé 1594, 2034;
– polgári és emberi 1900, 1901, 2234;
– szolgálata 2235;
– tisztelete 1880;
– és a család 2202, 2207, 2234;
– és mások tiszteletben tartása 1902, 1930, 2199, 2254;

teljesség (plenitudo)
– időé 422, 484, 717-30, 744, 2598-2619;
– Isten országáé 1042;
– keresztény életé 5, 2013;
– Krisztus a kinyilatkoztatásé 65-67;
– Krisztus az erkölcsi törvényé 1953;
– Krisztusé 423, 515;
– szereteté az evangéliumi tanácsok 1974;
– törvényé a szeretet 2055;
– üdvösség eszközeié 824.

temetés (exsequiae, sepultura)
– kereszteletlen gyermekeké 1261;
– keresztény 1680-90;
– szertartása 1689, 2300.

templom (templum)
– Egyház képe 756;
– Isten jelenlétének jele 593;
– Jeruzsálemi 2580;
– Krisztus képe 1197;
– Szentléleké az Egyház 797-98, 809;
– Szentléleké az ember 364, 1197, 1265, 1695, 2684;
– és Jézus 576, 583-86, 593.

teológia (theologia) 94.

teremtés (creatio)
– alkotója Isten 317, 337;
– Apostoli hitvallásban 325-27;
– beteljesedése 668, 1015;
– emberenek átadott örökség 299;
– épségének tiszteletbentartása 354, 2415-18;
– hálaadás Istennek érte 1352, 1359-60;
– indítékai és céljai 293-94, 314, 319, 353, 358;
– Isten megismerésének útja 31, 32, 1147, 2500;
– Isten tartja fenn a létben 421;
– javainak egyetemes rendeltetése 299, 2402, 2452;
– jelentése 326;
– kapcsolata az emberrel 343, 355, 396, 1469;
– kapcsolata Krisztussal 792, 2105, 2637;
– megújítója a keresztség 1214, 1265-66, 1999;
– rendjében a házasság 1603-05;
– részvétel benne az emberi munka 2427, 2460;
– szépsége és jósága 299, 341, 353, 1333;
– tökéletlensége 302, 307, 310, 378;
– új Krisztusban 315, 374.
– és a hetedik nap 2169, 2190;
– és a hitoktatás 282-89;
– és a Szentháromság 258, 290-92, 316.
– és a Szentlélek 243, 291, 703;
– és az áteredő bűn 400, 1608;
– és az emberi méltóság 1700;
– és az imádság 2569, 2793;
– és az isteni gondviselés 216, 301, 314;
– és az isteni kinyilatkoztatás 287-89, 337;
– és Isten igéje 291, 320;
– és Isten terve 257, 280, 315, 759, 1066;

teremtmények (creaturae)
– egymás közti összefüggése 340, 344;
– engedelmessége Isten iránt 49; 213, 396, 2097, 2628;
– eredete Isten 293, 327;
– hirdetik Isten létét 46, 48;
– Isten jelenléte bennük 300, 308;
– istenhasonlósága 41, 2500;
– jósága 32, 339, 2500;
– korlátai 311, 385, 396, 1998;
– rendeltetése 260, 353;
– részesednek Isten jóságában 295, 319;
– szépsége 32, 339, 2500;
– szeretete és Isten szeretete 2069, 2093, 2095, 2113;
– tisztelete 1930, 2416;
– tökéletessége 32, 339, 2500.
– és a gondviselés 301, 306, 312, 321, 323, 342, 373, 1884;
– és a lélek ragaszkodása hozzájuk 1394, 1472;
– és az angyalok 350;
– és az ember kapcsolata 343;
– és Isten kapcsolata 42-43, 239, 295, 356, 441, 1703;

teremtmények különbsége (diversitas creaturarum) 339, 353, 1936-38.

teremtő (creator) ld. Isten

termékenység (fecunditas)
– házasságé 2366-72;
– házastársi kiterjesztése 2221, 2363;
– jelentése 2335, 2398;
– mint a házastársi szeretet igénye 2363;
– ~re nyitottság a házasságban 372, 1604, 1642-43, 1652-54, 1662, 1664.

terméketlenség (sterilitas) 2375, 2379.

teremtett természet (natura creata)
– eredete 338;
– Isten tervében 310;
– törvényei 341;
– ~tel harmóniában élni 1676.

természetes erkölcsi törvény (lex naturalis) 1954-60;
– meghatározása 1954-55;
– alkalmazása különböző kultúrákban 1957;
– egyetemessége 1956;
– többi törvények alapja 1959;
– változatlansága 1958;
– nyel ellenkező cselekmények 2235, 2242;
– és a kinyilatkoztatott törvény 1960;
– és a kormányformák 1901;
– és a Tízparancsolat 2070-71, 2079;
– és a válás 2384;
– és az Egyházi Tanítóhivatal 2036.

természetfölötti (supernaturalis)
– boldogság 1722, 1727;
– cél emberé 367;
– cselekedetek 1812-13, 1840-41;
– erények 153, 179;
– érzék hité 91-93;
– hivatás az örök életre 1998;
– közösség 950.

terrorizmus (terrorismus) 2297.

test, emberi (corpus humanum)
– bűnös kívánsága 2514, 2520;
– cselekedetei 1852;
– férfi és nő 372, 1605, 1616, 1627, 1642, 2364;
– föltámadása 988, 990, 996, 1017;
– gyenge 2733.
– Szentlélek temploma 364;
– feletti uralom 908;
– feltámadott természete 997, 999, 1016-17;
– megváltása 1046;
– nyugalma és a vasárnap 2185, 2193;
– orvosa Krisztus 1421, 1503, 1509;
– saját meggyalázása 2355;
– tisztelete 1004, 2301.
– és a bűn 1863, 2516;
– és a feltámadás 298, 990, 992, 997, 999, 1000, 1016-17;
– és a Gehenna 1034;
– és a halál 1011, 1016, 1681;
– és a házastársi szeretet 1643;
– és a karitász 2447;
– és a szégyenérzet 2523;
– és a szexualitás 2332, 2362, 2370;
– és az imádság 2702-03, 2722;
– és az utolsó ítélet 1059;
– és Isten Országa 1042, 1060;
– és lélek egysége 327, 360, 362-68, 382;
– és lélek gondozása 2289;
– és lélek harca 1819, 1846, 2116;

testi egészség (salus physica)
– gyógyítása az Egyház feladata 1509;
– kérése imádságban 1512;
– tiszteletben tartása 2288-91;
– védelme 2211;
– és a betegek kenete 1532;
– és az embrionális állapot 2275.

testvér (frater)
– botránkoztatása 2284;
– Krisztusé a keresztény 2233;
– ~ünk Jézus 469.

testvérek (fratres)
– az Úrban 818, 1271, 2074, 2790;
– egysége Krisztusban az Egyház 788;
– elsőszülötte Krisztus 381, 501, 2012, 2448;
– felé tanúságtétel 932;
– iránti felelősség 2831;
– Jézusé 500;
– kiengesztelődése 1424, 1469, 2608, 2840, 2843, 2845;
– szeretete 678, 952, 1033, 1397, 1932, 2447, 2449;
– tisztelete 1789, 2054, 2212, 2219, 2231, 2269, 2302;
– ~ért való imádság 2768.

testvéri feddés (correctio fraterna)
– és a megtérés 1435;
– és a testvéri szeretet 1829.

testvériség (fraternitas)
– embereké 361, 1931;
– követelmény e szolidariotás 1939;
– mint a nép vallásosság gyömölcse 1676;
– papoké 1568;
– veszedelmei 1740;
– ~re nevelés 2207.
– és az Istenek szentelt élet 925, 929.

tévedés (error)
– elkerülését segíti a kinyilatkoztatás 38;
– elkerülését segíti a törvény 1956;
– elkerülését segíti az evangélium 2527;
– ellen védeni a hit tanítását 250,
– eltorzítja az istenismeretet 286;
– ítéletben 1786, 1790-94, 1799, 1801;
– következményei 844;
– ~re való hajlandóság és ennek eredete 1707, 1714;
– ~t okozó hazugság 2483, 2485;
– ~től Jézus szabadít meg 615;
– ~től megszabadulás 856, 2825.

tévedhetetlenség (infallibilitas)
– Egyházé 889-91;
– köre 2035;
– pápáé 891;
– tanító lelkipásztoroké 2051.

tevékenység (actio)
– Egyházé 824, 828, 1442;
– evangelizációs 900, 905;
– gazdasági 2426, 2431, 2424;
– Istené 2500, 2501;
– Istentől irányított emberi 912, 1818, 2172, 2185;
– Jézusé 576, 1575, 2076;
– keresztény családé 2205;
– lelkipásztori 2352, 2423;
– liturgikus 15, 1070, 1074, 1088, 1097, 1108, 1111, 1136, 1140, 1153, 1155;
– mindennapos és a keresztet hordozó keresztény 2427;
– missziós 856;
– Szentháromságé 648;
– Szentléleké Máriában 2675, 2682;
– szociális 407, 1883, 2442;
– titokzatos testé mint apostolkodás 863.

tipológia (typologia) 128, 130.

tisztaság (castitas, puritas)
– elleni bűnök 2351-56, 2396;
– felhívás rá 2337, 2348, 2394;
– föltételei 2521, 2525, 2532-33;
– harc érte 2520-27;
– házasságra készülőké 1632, 2350;
– házastársi 2365, 2368;
– jelentése 2395;
– mint a Szentlélek ajándéka 2345;
– növekedése 2343;
– rendjei 2339, 2341, 2344, 2346, 2395.
– szándéké 2520;
– Szentlélektől ered 1832, 2345;
– szívé az istenlátás föltétele 2519, 2531;
– szívé, hité és testé összefügg 2518;
– tekinteté 2520.
– és a homoszexualitás 2357-59;
– és a keresztség 2345, 2348, 2355;
– és a mértéktartás erénye 2341;
– és a szeretet 2346;
– és a szívtisztaság 2518, 2520, 2532;
– és az életállapotok 2348-50;
– és az Istennek szentelt élet 915, 944;
– és barátság 2347;
– és Krisztus követése 2053;

tisztelet, megbecsülés (honor, observantia)
– bűnösöké 1466, 1467;
– családé 2206, 2214-17, 2219, 2228, 2251;
– egészségé 2288-91;
– egyházi elöljáróké 1269;
– emberi életé 2259-83.
– emberi szabadságé 1738, 1884;
– emberi test iránt 364, 2300;
– erkölcsi törvényé 532, 579, 1986, 2053, 2200;
– és a felebaráti szeretet 1789, 1825;
– és a politikai hatalom 1880, 1900;
– evangéliumi tanácsoké 532, 579, 1986, 2053, 2200;
– hatóságok iránt 1900;
– igazságé 2488-92;
– Isten iránt 449, 2116;
– Isten nevéé 2144, 2148, 2149;
– Istené 209, 2101, 2148;
– magántulajdoné 2403;
– más lelkéé 2284-87;
– mások javaié 2408-14;
– megholtaké 2299