KEK 005-006

A SZENTÍRÁS KÖNYVEINEK RÖVIDÍTÉSEI

ÓSZÖVETSÉG

Ter Teremtés könyve
Kiv Kivonulás könyve
Lev Leviták könyve
Szám Számok könyve
MTörv Második Törvénykönyv
Józs Józsue könyve
Bír Bírák könyve
Rut Rut könyve
1Sám Sámuel I. könyve
2Sám Sámuel II. könyve
1Kir Királyok I. könyve
2Kir Királyok II. könyve
1Krón Krónikák I. könyve
2Krón Krónikák II. könyve
Ezd Ezdrás könyve
Neh Nehemiás könyve
Tób Tóbiás könyve
Jud Judit könyve
Esz Eszter könyve
1Mak Makkabeusok I. könyve
2Mak Makkabeusok II. könyve
Jób Jób könyve
Zsolt Zsoltárok könyve
Péld Példabeszédek könyve
Préd Prédikátor könyve
Én Énekek éneke
Bölcs Bölcsesség könyve
Sir Sirák fia könyve
Iz Izajás könyve
Jer Jeremiás könyve
Siral Siralmak könyve
Bár Báruk könyve
Ez Ezekiel könyve
Dán Dániel könyve
Oz Ozeás könyve
Jo Joel könyve
Am Ámosz könyve
Abd Abdiás könyve
Jón Jónás könyve
Mik Mikeás könyve
Náh Náhum könyve
Hab Habakuk könyve
Szof Szofoniás könyve
Ag Aggeus könyve
Zak Zakariás könyve
Mal Malakiás könyve


ÚJSZÖVETSÉG

Mt Máté evangéliuma
Mk Márk evangéliuma
Lk Lukács evangéliuma
Jn János evangéliuma
ApCsel Apostolok Cselekedetei
Róm Rómaiaknak írt levél
1Kor Korintusiaknak írt I. levél
2Kor Korintusiaknak írt II. levél
Gal Galatáknak írt levél
Ef Efezusiaknak írt levél
Fil Filippieknek írt levél
Kol Kolosszeieknek írt levél
1Tesz Tesszalonikainknak írt I. levél
2Tesz Tesszalonikaiaknak írt II. levél
1Tim Timóteusnak írt I. levél
2Tim Timóteusnak írt II. levél
Tit Titusznak írt levél
Filem Filemonnak írt levél
Zsid Zsidóknak írt levél
Jak Szent Jakab levele
1Pét Szent Péter I. levele
2Pét Szent Péter II. levele
1Jn Szent János I. levele
2Jn Szent János II. levele
3Jn Szent János III. levele
Júd Szent Júdás levele
Jel Jelenések könyve


Vissza a főoldalra