Hit Jézus Krisztusban

Hit Jézus Krisztusban

A názáreti Jézus valóságos történeti személy: Augustus császár uralkodása idején született a júdeai Betlehemben. Názáret városában nevelkedett, édesanyja Szűz Mária, nevelőapja Szent József volt. Személyére Biblián kívüli források, szerzők is utalnak: Josephus Flavius, Tacitus, Suetonius, vagy ifjabb Plinius. Élete tehát nem mese, mítosz vagy legenda.

Az igazán nagy kérdés azonban az, hogy ő-e a megígért Messiás (a Krisztus), az emberek Megváltója.

Jézus tanítványai és az apostolok fokozatosan ismerték fel, hogy Jézus az Atyaisten Fia, aki megjelent a Földön, s általa találhatja meg minden ember a boldogságot már ezen a világon, s aztán – a halál után – egy örökkévalóságon át.

Jézus keresztre feszítése és feltámadása után leszállt rájuk a megígért Szentlélek, s az ő isteni segítségével elkezdték tanúságtételüket: Jézus a Krisztus, az Isten, aki emberré lett, hogy minden embert megváltson. A négy evangelista – Máté, Márk, Lukács és János – sajátos portrét rajzolt Jézusról. Nem pusztán adatokat közölnek életéről, hanem értelmezik személyét és művét. Az Újszövetség hívő kortársak tanúságtétele, amelyet azért írtak, hogy mi is higgyünk Benne és a hit által életünk legyen.