1Azokban a napokban ismét igen nagy volt a sokaság, és nem volt mit enniük. Magához szólítva tanítványait ezt mondta nekik:

2Szánakozom a sokaságon, mert már három napja vannak velem, és nincs mit enniük.

3Ha pedig étlen engedem őket haza, kidőlnek az úton, mert némelyikük messziről jött.

4Tanítványai így feleltek:
– Miből tudná valaki jóllakatni őket kenyérrel itt a pusztában?

5Megkérdezte tőlük:
– Hány kenyeretek van?
– Hét – válaszolták.

6Megparancsolta a tömegnek, hogy telepedjék a földre. Azután vette a hét kenyeret, hálát adott, megtörte, és tanítványainak adta, hogy osszák szét.
Ők pedig kiosztották a sokaságnak.

7Volt néhány kis haluk is, és miután áldást mondott, szólt, hogy ezeket is osszák szét.

8Ettek, jóllaktak, és hét kosár maradékot szedtek össze,

9pedig mintegy négyezren voltak. Ezek után elbocsátotta őket.

10Azonnal bárkába szállt a tanítványaival együtt, és elment Dalmanuta vidékére.

11Odajöttek hozzá a farizeusok, és vitatkozni kezdtek vele. Mennyei jelet követeltek tőle, hogy próbára tegyék.

12Jézus lelke mélyéből felsóhajtva így szól:
– Miért kíván jelet ez a nemzedék? Bizony, mondom nektek, nem adatik jel ennek a nemzedéknek.

13Ezzel otthagyta őket, és ismét bárkába szállva átment a túlsó partra.

14De elfelejtettek kenyeret vinni, és mindössze egy kenyér volt velük a bárkában.

15Jézus figyelmeztette őket, és így szólt:
– Vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok kovászától és Heródes kovászától!

16Erre tanakodni kezdtek egymás közt, mert nem volt kenyerük.

17Amikor észrevette, így szólt hozzájuk:
– Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Hát még mindig nem veszitek észre, és nem értitek? Még mindig olyan keményszívűek vagytok?

18Van szemetek, és nem láttok, fületek is van, és nem hallotok? Nem emlékeztek?

19Amikor az öt kenyeret megtörtem az ötezernek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal?
– Tizenkettőt – felelik.

20És amikor a hét kenyeret törtem meg a négyezernek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal?
– Hetet.

21Erre így szólt hozzájuk:
– Még mindig nem értitek?

22Betszaidába érkeztek. Egy vakot vittek hozzá, és kérték, hogy érintse meg.

23Kézen fogva kivezette a vakot a faluból, azután a szemére köpve rátette a kezét, és megkérdezte:
– Látsz valamit?

24Az felnézett, és így szólt:
– Úgy látom az embereket, amint járkálnak, mintha fák lennének.

25Aztán ismét rátette a kezét a szemére, és már jól látott. Meggyógyult, és tisztán látott mindent.

26Ekkor hazaküldte, és ezt mondta:
– Be se menj a faluba!

27Jézus tanítványaival együtt Caesarea Philippi falvaiba indult. Útközben megkérdezte tanítványaitól:
– Kinek mondanak engem az emberek?

28Így feleltek:
– Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások egynek a próféták közül.

29Tovább kérdezte őket:
– Hát ti kinek mondotok engem? Péter így válaszolt neki:
– Te vagy a Messiás!

30Ekkor rájuk parancsolt, hogy senkinek se beszéljenek róla.

31És tanítani kezdte őket, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie, és hogy a vének, a főpapok és az írástudók el kell hogy vessék és meg kell hogy öljék; de harmadnapon fel kell támadnia.

32Minderről nyíltan beszélt.
Péter ekkor félrevonta, és ellenkezni kezdett vele.

33Ő azonban megfordult, s látva tanítványait ráparancsolt Péterre:
– El innét, sátán, mert nem úgy gondolkodol, mint Isten, hanem ahogy az emberek!

34Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik:
– Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen!

35Mert aki meg akarja menteni életét, az elveszti, aki pedig elveszti életét értem és az evangéliumért, megmenti azt.

36Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, az élete pedig kárt vall?

37Mert mit adhat az ember cserébe az életéért?

38Mert ha valaki szégyell engem és szavaimat e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor eljön Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.