Jézus Názáretben.

1Innen eltávozva saját városába ment. Tanítványai elkísérték.

2A következő szombaton tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és csodálkozva mondogatták: „Honnét vette ezt? Hol tett szert erre a bölcsességre? És a csodák, amiket kezével végbevisz!

3Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére? S ugye, nővérei is itt élnek közöttünk?” És megbotránkoztak rajta.

4Jézus erre megjegyezte: „A prófétának csak hazájában, rokonai körében, a saját házában nincs becsülete.”

5S nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel.

6Maga is csodálkozott hitetlenségükön.

Az apostolok első küldetése.

7Végigjárta a falvakat és tanított. Magához hívta a tizenkettőt, és kettesével szétküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkeken.

8Meghagyta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot; sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben.

9Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra.

10Azután folytatta: „Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytathatjátok.

11Ha valamely helységben nem fogadnak be, és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük.”

12Azok elmentek, s hirdették a bűnbánatot,

13sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak.

Keresztelő János halála.

14Heródes király is hallott róla, hiszen messze elterjedt nevének a híre. Azt gondolta, Keresztelő János támadt fel a halálból, azért van benne csodatevő erő.

15Voltak, akik azt állították, hogy Illés. Ismét mások azt mondták, hogy próféta, olyan, mint egy a próféták közül.

16Heródes ezek hallatára megállapította magában: „János támadt fel, akit lefejeztettem.”

17Mert Heródes volt az, aki embereivel elfogatta Jánost, és megkötözve börtönbe vetette testvérének, Fülöpnek a felesége, Heródiás miatt, akit feleségül vett.

18János tudniillik figyelmeztette Heródest: „Nem szabad testvéred feleségével élned.”

19Emiatt Heródiás megharagudott rá, el szerette volna tétetni láb alól, de nem tudta.

20Heródes ugyanis félt Jánostól. Tudta, hogy igaz és szent ember, ezért védelmezte. Ha beszélgetett vele, nagyon zavarba jött, de azért szívesen hallgatta.

21Végül mégis eljött a kedvező alkalom. Születése napján Heródes lakomát rendezett főembereinek, tisztjeinek és Galilea előkelőinek.

22Közben Heródiásnak a leánya bement és táncolt nekik, s Heródes és vendégei előtt nagy tetszést aratott. A király így szólt a leányhoz: „Kérj tőlem, amit akarsz, és megadom neked.”

23Meg is esküdött neki: „Bármit kérsz, megadom, akár országom felét is.”

24Az kiment és megkérdezte anyját: „Mit kérjek?” „Keresztelő János fejét” – válaszolta.

25Visszasietett a királyhoz és előadta kérését: „Azt akarom, hogy most mindjárt add nekem egy tálon Keresztelő János fejét!”

26A király igen szomorú lett, de az esküre és a vendégekre való tekintettel nem akarta elutasítani.

27Azon nyomban küldte a hóhért, azzal a paranccsal, hogy hozza el János fejét. Az ment, és lefejezte a börtönben,

28és tálcára téve elhozta a fejét, odaadta a leánynak, a leány pedig átnyújtotta anyjának.

29Amikor tanítványai meghallották, eljöttek, a holttestet elvitték, és eltemették egy sírboltba.

Az első kenyérszaporítás.

30Az apostolok visszatértek Jézushoz, és beszámoltak róla, mi mindent tettek és tanítottak.

31Ő pedig így szólt hozzájuk: „Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit!” Mert annyian felkeresték őket, hogy még evésre sem maradt idejük.

32Bárkába szálltak tehát, és elvonultak egy elhagyatott helyre, hogy magukban legyenek.

33De sokan látták, amikor elindultak, és kitalálták szándékukat. Erre a városokból mindenünnen gyalog odasiettek, és megelőzték őket.

34Amikor kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Sok mindenre kezdte őket tanítani.

35Már későre járt az idő, tanítványai azért odamentek és szóltak neki: „A vidék elhagyatott, s már késő van.

36Bocsásd el őket, hogy elmehessenek a környék tanyáira és falvaiba ennivalót venni.”

37Ő azonban így válaszolt: „Ti adjatok nekik enni!” Azok ezt felelték: „Talán elmenjünk és vegyünk kétszáz dénárért kenyeret, hogy enni adjunk nekik?”

38Erre megkérdezte: „Hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg!” Megtudták és jelentették: „Öt, és két halunk.”

39Erre meghagyta nekik, hogy csoportokban telepítsenek le mindenkit a zöld gyepre.

40Le is telepedtek, százas és ötvenes csoportokban.

41Akkor fogta az öt kenyeret és a két halat, föltekintett az égre, és hálát adott. Megtörte a kenyeret, s odaadta a tanítványoknak, hogy osszák szét. A két halat is szétosztotta.

42Mindenki evett és jól is lakott.

43A maradék kenyérből és halból tizenkét kosarat szedtek tele.

44A kenyérből csak férfiak ötezren ettek.

Jézus a vízen jár.

45Ezután mindjárt sürgette a tanítványokat, hogy szálljanak bárkába s keljenek át a túlsó partra, Betszaidával szembe, addig ő elbocsátja a tömeget.

46Aztán elküldte őket, és fölment a hegyre imádkozni.

47Közben besötétedett. A bárka mélyen bent járt a tavon. Ő ott maradt egyedül a parton.

48Amikor látta, mennyire küszködnek az evezéssel – mert ellenszelük volt –, a negyedik éjszakai őrváltás órájában elindult feléjük a vízen járva. El akarta őket kerülni.

49Amikor látták, hogy a vízen jár, azt vélték, hogy kísértet, és elkezdtek kiabálni,

50mert mindnyájan látták és megrémültek. Ő azonban rögtön szólt hozzájuk: „Bátorság! Én vagyok. Ne féljetek!”

51Aztán beszállt ő is a bárkába, és a szél elállt. Az ámulattól nem tudtak hová lenni,

52mert még a kenyerek csodáját sem fogták fel, a szívük még érzéketlen volt.

Betegek gyógyítása.

53Átkelve a tavon Genezáret földjére érkeztek s kikötöttek.

54Amikor kiszálltak a bárkából, az emberek rögtön felismerték.

55Bejárták az egész környéket, s ágyastul odahordták a betegeket, ahol hallomásuk szerint tartózkodott.

56Amerre csak járt, a falvakon, városokon és tanyákon, kitették a betegeket a terekre, és kérték, hogy legalább ruhája szegélyét érinthessék. Aki csak megérintette, meggyógyult.