Az evangélium Márk szerint

I. ELŐKÉSZÜLET A NYILVÁNOS MŰKÖDÉSRE

Bevezetés.

1Jézus Krisztus, Isten Fia evangéliumának kezdete.

Keresztelő János prédikációja

2Amint Izajás próféta megírta: Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat.

3A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!

4Történt, hogy Keresztelő János a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára.

5Kivonult hozzá egész Júdea vidéke és Jeruzsálem minden lakója. Miközben megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban.

6János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét bőröv vette körül, és sáskával meg vadmézzel élt.

7Ezt hirdette: „Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam saruszíját.

8Én vízzel keresztellek titeket, ő majd Szentlélekkel keresztel benneteket.”

Jézus megkeresztelése.

9Azokban a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkereszteltette magát Jánossal a Jordánban.

10Amikor feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a Lélek galamb alakjában leszáll rá.

11Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.”

Jézus megkísértése.

12A Lélek nyomban arra ösztönözte, hogy menjen ki a pusztába.

13Negyven napig kinn maradt a pusztában, közben megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, de angyalok szolgáltak neki.

II. JÉZUS NYILVÁNOS MŰKÖDÉSE GALILEÁBAN

Jézus megkezdi működését.

14János elfogatása után Jézus Galileába ment, s ott hirdette az Isten evangéliumát

15és mondta: „Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.”

Az első apostolok.

16Amikor Jézus a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András – halászok lévén – épp hálót vetnek a vízbe.

17Jézus ezt mondta nekik: „Gyertek, kövessetek, és emberek halászává teszlek benneteket.”

18Rögtön otthagyták hálójukat és követték.

19Alig ment valamivel tovább, megpillantotta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hálót szedték rendbe a bárkában.

20Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust, halászlegényeivel a bárkában, és a nyomába szegődtek.

Jézus Kafarnaumban.

21Betértek Kafarnaumba. Itt szombaton mindjárt elment a zsinagógába és tanított.

22Tanításával ámulatba ejtett mindenkit, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók.

Az ördögűzés.

23A zsinagógájukban volt egy tisztátalan lélektől megszállt ember. Ez rögtön ilyeneket kiabált:

24„Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus! A vesztünkre jöttél? Tudom, ki vagy: Az Isten Szentje.”

25Jézus ráparancsolt, így szólva: „Hallgass és menj ki belőle!”

26A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta az embert, aztán nagy kiabálás közepette kiment belőle.

27Mindnyájan elcsodálkoztak. „Ki ez? – kérdezgették vitatkozva egymástól. Tanítása egészen új, s akkora a hatalma, hogy még a tisztátalan lelkeknek is tud parancsolni, s azok engedelmeskednek is neki.”

28Hamarosan elterjedt a híre Galilea egész vidékén.

Péter anyósának meggyógyítása.

29A zsinagógából Jakabbal és Jánossal együtt egyenesen Simon és András házába ment.

30Simon anyósa lázas betegen feküdt. Ezt azonnal elmondták Jézusnak.

31Odament hát hozzá, s kézen fogva fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik.

A betegek meggyógyítása.

32Napnyugta után, amikor beesteledett, odahordták hozzá a betegeket és az ördögtől megszállottakat.

33Az egész város az ajtó elé gyülekezett.

34Sok beteget meggyógyított különféle betegségekből, és sok ördögöt kiűzött, de nem engedte őket szóhoz jutni, mert tudták, hogy kicsoda.

Jézus imádkozik.

35Hajnaltájban, amikor még sötét volt, Jézus elindult, és kiment egy elhagyatott helyre imádkozni.

36Simon és társai utánamentek, hogy megkeressék.

37Amikor megtalálták, ezt mondták neki: „Mindenki téged keres.”

38De ő így válaszolt: „Menjünk máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, hiszen azért jöttem ki.”

39S bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, és ördögöket űzött ki.

A leprás.

40Egy leprás jött hozzá, térdre borult előtte, s így kérte: „Ha akarod, megtisztíthatsz.”

41Jézusnak megesett rajta a szíve, kinyújtotta kezét, és így szólt hozzá: „Akarom, tisztulj meg!”

42Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult.

43De Jézus szigorúan ráparancsolt s elküldte, ezt mondva neki:

44„Vigyázz, ne szólj róla egy szót sem senkinek, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld fel tisztulásodért a Mózes rendelte áldozatot, bizonyságul nekik.”

45Ám az, alighogy elment, mindenfelé híresztelni és terjeszteni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett nyilvánosan be a városba, inkább távolabbi, csendesebb helyeken tartózkodott. Az emberek mégis mindenünnen jöttek hozzá.