Verbita Missziósrend, Societas Verbini Divini, pápai jogú férfi szerzetesrend

A közösség hitvallása

A közösség hivatása: misszió, elsősorban külföldi országokban.

Bemutatkozás

Az Isteni Ige Társaságát Arnold Janssen német pap alapította a hollandiai Steylben 1875. szeptember 8-án. A rend elsődleges célja a külföldi misszió, de mindenütt jelen van, ahol az Egyháznak szüksége van rá.

A Társaság a megtestesült Igét teszi lelkiségének központjába és általa jut el a Szentlélekben az Atyához.
A tudományok közül azokat ápolja, amelyek a missziós munkához szükségesek, vagy hasznosak: missziológiát, antropológiát, linguisztikát, szociológiát stb.

Egyetemeivel, főiskoláival, közép- és alapfokú iskoláival katolikus elitet akar nevelni, különösen segítve a szegény sorsú tanulókat, hogy a helyi Egyházat szilárd alapokra építse. A verbiták a kimondottan missziós munka mellett lelkipásztori munkát is végeznek, iskoláik révén résztvesznek az ifjúság nevelésében, sajtó- és rádióapostolságban tevékenykednek. Saját- és egyházmegyei szemináriumok vezetésével a papi és szerzetesi hivatásokat mozdítják elő. Jelen van az egyház megújulási mozgalmaiban, ahol különös súlyt fektet a biblia-apostolságra, szociális munkában, ahol határozottan fellép a szociális igazságtalanság ellen, és segíti azokat, akik zászlajukra tűzték a szociális igazságosságot, a szegények mellé állva, de ellenezve minden erőszakos megnyilvánulást. Jellege révén résztvesz a vallások közötti dialógusban is. Nagy gondot fordít arra, hogy a helyi egyház beletestesüljön az ország népébe, kultúrájába. Minden erejével előmozdítja a bennszülött papság kiképzését.

A verbiták mind az öt világrészen működnek: Európában 22, Amerikában 15, Ázsiában 10, Óceániában 4 és Afrikában 11 országban. 2000. január 1-jén a rendtagok összlétszáma: 5961 volt. A Társaságot a nemzetköziség jellemzi. Egy helyen, vagy institúcióban több nemzet fiai működ-nek együtt Krisztus országának előmozdításán.

Magyarországon először Máriakéménden vállaltak lelkipásztori munkát. Az első missziósházat Budatétényben 1924-ben nyitották. Amikor Kőszegen kedvező ajánlatot kaptak misszióház építésére, letelepedtek, és 1929-ben felszentelték az új Szent Imre Missziós Szemináriumot. A sok jelentkező miatt 1942-ben Kiskunfélegyházán új házat nyitottak a gimnazista növendékek számára.

1950 előtt a rend fő feladatának tekintette a hivatástoborzást, sajtó apostolságot (Világposta és Kishitterjesztő), de népmissziókat is tartott. A lelkigyakorlatos mozgalmat a rend hagyományához híven felkarolta és Kőszegen rendszeresen tartottak lelkigyakorlatokat papok és világi hívek szá-mára. 1950-ben a magyar rendtartománynak 32 tagja volt. Azok a magyar verbiták, akik külföldön, a misszióban dolgoznak, ahhoz a rendtartományhoz tartoznak, ahol a munkaterületük van.

Első misszionáriusait 1934-ben küldte a missziókba: két papot Kínába és egy testvért Argentinába. A szerzetesek feloszlatása előtt igyekeztek minden fiatal rendtagot külföldre küldeni, hogy ott folytathassák tanulmányaikat a Társaság főiskoláin és mint misszionáriusok működhessenek a világ különböző részein. Így esett meg, hogy a rendtagok legnagyobb része külföldi misszióban dolgozott.
A rendszerváltás előtt 23 magyar verbita működött különböző országokban, mint Argentinában, Braziliában, Paraguayban, az USA-ban és Kanadában, a Fülöp-szigeteken, Indonéziában, Új-Guineában, Japánban, Taiwanban és Zairében.

Azok, akik külföldre kényszerültek, onnan törekedtek a rendet és a magyar egyházat segíteni. Legismertebb köztük P. Őri István, akit Backes néven ismert leginkább a magyar papság.

A rendszerváltás után a rend, amint sorait rendbehozta, a hivatástoborzás mellett az új evangelizációba (cursillo, karizmatikus mozgalom, biblia apostolság) való bekapcsolódással akar a helyi egyház megújulásában feladatot vállalni.

Egyházjogi státusza: pápai jogú férfi szerzetes intézmény (papi-laikus). A közösség jogi személy.

További személyes információk a rend honlapján olvashatók