Jézus feltámadása.

1Amikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja, és Szalome illatszereket vásároltak, s elmentek, hogy bebalzsamozzák.

2A hét első napján kora reggel, napkeltekor kimentek a sírhoz.

3Egymás közt így beszélgettek: „Ki fogja elhengeríteni a követ a sír bejárata elől?”

4De amikor odanéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, jóllehet igen nagy volt.

5Amint bementek a sírba, jobbról egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak, amint ott ült. Megrémültek.

6De az megszólította őket: „Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt! Nézzétek, itt a hely ahová tették!

7De siessetek, mondjátok meg tanítványainak és Péternek: Előttetek megy Galileába, ott majd látjátok, amint mondta nektek.”

8Erre kijöttek a sírból és elfutottak, mert félelem és szorongás vett rajtuk erőt. Félelmükben senkinek sem szóltak semmiről.

Jézus megjelenései.

9Miután a hét első napjának reggelén feltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből a hét ördögöt kiűzte.

10Ez elment és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak.

11Amikor meghallották, hogy él, és hogy (Mária Magdolna) látta, nem hitték el.

12Ezután idegen alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek.

13Visszatérve ezek közölték a hírt a többiekkel is, de nekik sem hittek.

14Végül a tizenegynek jelent meg, amikor egyszer asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik feltámadása után látták.

Az apostolok küldetése.

15Aztán így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.

16Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.

17Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek,

18kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak.”

A mennybemenetel.

19Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján,

20ők meg elmentek, s mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta.