1De a hét első napján kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket.

2A követ a sírbolt elől elhengerítve találták.

3Amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét.

4Amikor emiatt tanácstalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában.

5Amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk: „Miért keresitek az élőt a holtak között?

6Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt:

7»Az Emberfiának bűnösök kezére kell kerülnie és meg kell hogy feszítsék, és a harmadik napon fel kell támadnia.«”

8Ekkor visszaemlékeztek szavaira.

9Visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a tizenegynek és a többieknek.

10Ezek az asszonyok – a magdalai Mária, Johanna, valamint Jakab anyja, Mária és a többiek – elmondták az apostoloknak, hogy mi történt,

11de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik.

12Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Ekkor hazament, és magában csodálkozott a történteken.

13Íme, tanítványai közül ketten még aznap egy Emmausz nevű faluba igyekeztek, amely Jeruzsálemtől mintegy kétórányi járásra feküdt.

14A történtekről beszélgettek.

15Aztán miközben így beszélgettek és vitatkoztak, maga Jézus szegődött oda hozzájuk, és velük együtt ment.

16Látásukat azonban valami akadályozta. Nem ismerték fel.

17Ő pedig így szólt hozzájuk:
– Miről beszélgettek egymással útközben?
Erre szomorúan megálltak.

18Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleofás, és ezt mondta neki:
– Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban.

19Mi? – kérdezte tőlük. Azok így válaszoltak neki:
– Az, ami a Názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt.

20Hogyan adták át főpapjaink és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették keresztre.

21Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek.

22Ezenfelül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik hajnalban a sírnál jártak,

23és nem találták ott a testét. Visszatérve azt beszélték, hogy angyalok megjelenését is látták, akik azt hirdették, hogy él.

24El is mentek néhányan a mieink közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták.

25Akkor így szólt hozzájuk:
– Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták!

26Hát nem ezt kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?

27És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami valamennyi Írásban róla szólt.

28Így értek el ahhoz a faluhoz, ahová igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni.

29De azok erősködtek, és kérték:
– Maradj velünk, mert esteledik, sőt a nap is lehanyatlott már!
Betért hát, hogy velük maradjon.

30Amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta.

31Erre megnyílt a szemük, és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük.

32Ekkor így szóltak egymáshoz:
– Ugye hevült a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az Írásokat?

33Még abban az órában útra keltek hát, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és övéiket.

34Azok ezt mondták:
– Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak.

35Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel, amikor megtörte a kenyeret.

36Még beszéltek, amikor maga Jézus állt meg közöttük, és így szólt hozzájuk:
– Békesség nektek!

37Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak.

38Ezt mondta nekik:
– Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben?

39Nézzétek meg kezemet és lábamat: én vagyok! Tapintsatok meg, és értsétek meg! A szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van.

40Ezeket mondva megmutatta nekik a kezét és a lábát.

41Amikor pedig még mindig nem mertek hinni örömükben, és csak csodálkoztak, így szólt hozzájuk:
– Van itt valami ennivalótok?

42Erre adtak neki egy darab sült halat.

43Elvette, és a szemük láttára megette.

44Ezután így szólt hozzájuk:
– Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam: be kell teljesednie mindannak, ami meg van írva rólam Mózes Törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban.

45Akkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat,

46és így szólt hozzájuk:
– Így van megírva: Krisztusnak szenvednie kell, de harmadnapon fel kell támadnia a halálból,

47és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között Jeruzsálemtől kezdve.

48Ezeknek ti tanúi vagytok.

49Én pedig elküldöm nektek, akit Atyám ígért. Maradjatok a városban, amíg a tiétek nem lesz a mennyei erő!

50Ezután kivitte őket Betániáig. Felemelte a kezét, és megáldotta őket.

51Miközben az áldást adta, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe.

52Ekkor leborulva imádták, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe.

53Mindig a Templomban voltak, és áldották Istent.