A második kenyérszaporítás.

1Abban az időben ismét nagy tömeg vette körül. Mivel nem volt mit enniük, magához hívta tanítványait és így szólt hozzájuk:

2„Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak velem és nincs mit enniük.

3Ha étlen küldöm haza őket, kidőlnek az úton, mert néhányan messziről jöttek.”

4Tanítványai erre megjegyezték: „Honnan veszünk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy mind ellássuk ezeket?”

5Ő megkérdezte tőlük: „Hány kenyeretek van?” „Hét”, felelték.

6Erre meghagyta a népnek, hogy telepedjék le a földre. Aztán fogta a hét kenyeret, hálát adott, megtörte és odaadta tanítványainak, hogy osszák szét. Szét is osztották a népnek.

7Volt néhány apróbb haluk is. Azokat is megáldotta és szétosztotta.

8Miután ettek és jóllaktak, hétkosárnyi kenyérmaradékot szedtek össze.

9Mintegy négyezren voltak (akik ettek). Azután hazaküldte őket

10és tanítványaival bárkába szállva Dalmanuta vidékére ment.

Égi jel.

11Ott farizeusok jöttek hozzá és vitatkozni kezdtek vele. Égi jelet kértek tőle, hogy próbára tegyék.

12Ő lelke mélyéből fölsóhajtva így szólt: „Minek kér jelet ez a nemzedék? Bizony mondom nektek, ez a nemzedék nem kap semmiféle jelet.”

13Ezzel otthagyta őket, ismét bárkába szállt és átkelt a túlsó partra.

A farizeusok kovásza.

14A tanítványok elfelejtettek kenyeret hozni magukkal. Csak egyetlenegy kenyér volt a bárkában.

15Jézus lelkükre kötötte: „Vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok és Heródes kovászától.”

16Azok egymás közt arról beszéltek, hogy nem hoztak magukkal kenyeret.

17Jézus észrevette és így szólt: „Mit tanakodtok, hogy nincs kenyeretek? Még mindig nem értitek és nem fogtátok föl? Még mindig érzéketlen a szívetek?

18Szemetekkel nem láttok, fületekkel nem hallotok? Nem emlékeztek arra,

19hogy mikor öt kenyeret törtem ötezer embernek hány tele kosárnyi maradékot szedtetek össze?” „Tizenkettőt”, válaszolták.

20„És amikor hét kenyeret törtem négyezer embernek, hány tele kosárnyi maradékot szedtetek össze?” „Hetet”, válaszolták.

21Erre hozzáfűzte: „Hát még mindig nem értitek?”

A betszaidai vak meggyógyítása.

22Közben Betszaidába érkeztek. Ott egy vakot vezettek hozzá és kérték, hogy érintse meg.

23Ő a vakot kézen fogva kivezette a faluból. Ott nyállal megnedvesítette a szemét, rátette a kezét és megkérdezte: „Látsz valamit?”

24Az fölnézett és így szólt: „Látom az embereket, de úgy látom, mintha fák járkálnának.”

25Erre ismét a szemére tette kezét, mire az tisztán kezdett látni és úgy meggyógyult, hogy távolról is élesen látott mindent.

26Aztán hazaküldte, de meghagyta neki: „Ne beszélj róla a faluban.”

Péter vallomása.

27Jézus elindult tanítványaival a Fülöp Cézáreája környékén fekvő falvakba. Útközben megkérdezte tanítványait: „Kinek tartanak engem az emberek?”

28Azok így válaszoltak: „Van aki keresztelő Jánosnak, van aki Illésnek, van aki valamelyik prófétának.”

29Ő tovább kérdezte: „Hát ti kinek tartotok engem?” Mire Péter így válaszolt: „Te vagy a Messiás.”

30Akkor lelkükre kötötte, hogy ezt senkinek se mondják el róla.

Jézus megjövendöli szenvedését.

31Ettől fogva arra kezdte oktatni őket, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, főpapok és írástudók elvetik és megölik, de harmadnapra föltámad.

32Egész nyíltan beszélt minderről. Péter ekkor félrehívta és szemrehányást tett neki.

33De ő hátrafordult, tanítványaira nézett és így korholta Pétert: „Takarodj előlem, sátán! Emberi módon és nem Isten tervei szerint gondolkodol.”

Jézus követése.

34Ezután magához hívta tanítványaival együtt a népet és így szólt hozzájuk: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen engem.

35Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki érettem és az evangéliumért elveszíti életét, megmenti azt.

36Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelke azonban kárt szenved?

37Mit is adhatna az ember lelkéért cserébe?

38Aki szégyell engem és az én szavaimat e hűtlen, bűnös nemzedék előtt, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd eljön Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.”