Jövendölés a világ végéről.

1Amikor kilépett a templomból, egyik tanítványa megjegyezte: „Mester, nézd csak, mekkora kövek és micsoda épület!”

2Jézus így válaszolt: „Látod ezeket a hatalmas épületeket? Nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának.”

3Mikor az Olajfák hegyén, a templommal szemben leült, Péter, Jakab, János és András külön is megkérdezte: „Mondd csak, mikor lesz mindez?

4S mi lesz a jele annak, hogy mindez beteljesül?”

5Jézus így válaszolt: „Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen titeket.

6Sokan jönnek majd az én nevemben és azt mondják: én vagyok. És sok embert megtévesztenek.

7Amikor pedig háborúról és háborús hírekről hallotok, ne rémüldözzetek. Ennek meg kell történnie, de ez még nem a vég.

8Akkor nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Földrengés lesz itt is, ott is, meg éhínség, de ez csak a gyötrelmek kezdete.

9Vigyázzatok magatokra! Bíróság elé fognak állítani és a zsinagógákban megostoroznak titeket. Miattam helytartók és királyok elé is hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük.

10Előbb azonban minden népnek hirdetni kell az evangéliumot.

11Amikor tehát odavezetnek és kiszolgáltatnak nekik, ne töprengjetek előre azon, hogy mit mondjatok, hanem azt mondjátok, amit Isten sugall nektek abban az órában. Hiszen nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem a Szentlélek.

12Akkor halálra adja majd testvér a testvérét és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak és megölik őket.

13Miattam mindenki gyűlölni fog titeket. De aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül.

Előképe: Jeruzsálem pusztulása.

14Amikor majd látjátok, hogy a gyalázatos pusztulás ott dúl, ahol nem volna szabad – aki olvassa, értse meg! –, akkor aki Júdeában van, fusson a hegyekbe.

15Aki a háztetőn van, le ne jöjjön a házba és be ne menjen, hogy elvigyen valamit hazulról,

16és aki a mezőn van, vissza ne térjen, hogy elvigye köpenyét.

17Jaj a várandós és szoptató asszonyoknak azokban a napokban!

18Imádkozzatok, hogy ez ne télen történjék.

19Olyan keserves idők jönnek, amilyenek még nem voltak ezen az Isten teremtette világon mindmáig és nem is lesznek.

20Ha az Úr meg nem rövidítené azokat a napokat, egyetlen ember sem menekülne meg. De a választottak kedvéért, akiket ő választott ki, megrövidülnek azok a napok.

21Akkor, ha valaki azt mondja: nézd, itt a Krisztus, vagy amott! – ne higgyétek.

22Föllépnek ugyanis hamis krisztusok és hamis próféták, jeleket és csodákat művelnek, hogy még a választottakat is tévedésbe ejtsék, ha lehetséges volna.

23Vigyázzatok, előre megmondtam mindent.

Krisztus második eljövetele.

24A gyötrelem után következő időkben a Nap elhomályosul és a Hold sem áraszt világosságot,

25a csillagok lehullanak az égről és a világmindenséget összetartó erők megrendülnek.

26Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkön nagy hatalommal és dicsőséggel.

27Szétküldi angyalait és összegyűjti választottait a szélrózsa minden irányából a föld szélétől az ég határáig.

Hasonlat a fügefáról.

28Vegyetek példát a fügefáról: amikor ága már gyönge és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár.

29A történtek láttára tudjátok meg ti is, közel van már, az ajtóban.

30Bizony mondom nektek: el nem múlik ez a nemzedék, amíg mindez meg nem történik.

31Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.

32Ámde azt a napot és azt az órát senki sem ismeri, a mennybéli angyalok sem, sőt még a Fiú sem, csak az Atya.

Virrasszatok.

33Vigyázzatok, virrasszatok (és imádkozzatok), mert nem tudjátok, mikor jön el ez az idő.

34Éppen úgy, mint amikor az idegenbe készülő ember elhagyja házát és vezetését szolgáira bízza, mindegyikre a maga dolgát, a kapusnak pedig meghagyja, hogy virrasszon.

35Virrasszatok tehát, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura, este-e vagy éjfélkor, kakasszóra-e vagy reggel.

36Ha váratlanul érkeznék, alva ne találjon titeket.

37Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: virrasszatok!”