A szegény asszony két fillérje.

1Aztán föltekintett és figyelte, hogyan dobják a gazdagok alamizsnájukat a templom perselyébe.

2Észrevette, hogy egy szegény özvegyasszony két fillért dobott be.

3Erre megjegyezte: „Bizony mondom nektek: ez a szegény özvegy többet dobott be, mint bárki a többiek közül.

4A többiek ugyanis abból adtak alamizsnát Istennek, amiben bővelkednek, ez azonban mindent odaadott, ami szegénységéből telt: egész megélhetését.”

Jövendölés a világ végéről.

5Amikor néhányan megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, így szólt:

6„Jönnek napok, amikor mindabból, amit itt láttok, kő kövön nem marad, mit le nem rombolnának.”

7Azok megkérdezték: „Mester, mikor lesz mindez? S mi lesz a jele annak, hogy ez beteljesül?”

8Ő így válaszolt: „Vigyázzatok, hogy valaki félre ne vezessen titeket. Sokan jönnek majd az én nevemben és azt mondják: én vagyok, és: eljött az idő. Ne menjetek utánuk!

9Amikor háborúról és lázadásról hallotok, ne rémüldözzetek. Ennek előbb mind meg kell történnie, de ezzel még nem lesz itt a vég.”

10Aztán így folytatta: „Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad.

11Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek föl az égen.

12De mindezek előtt kezet emelnek rátok és üldözni fognak titeket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé is hurcolnak miattam.

13Mindez alkalom lesz arra, hogy tanúságot tegyetek.

14Véssétek szívetekbe: ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek.

15Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok nektek, amelynek egy ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani.

16Elárulnak szüleitek és testvéreitek, rokonaitok és barátaitok, sőt lesznek, akiket meg is ölnek.

17Miattam mindenki gyűlölni fog titeket.

18De egy hajszál sem vész el fejetekről.

19Állhatatossággal fogjátok megőrizni lelketeket.

Előképe: Jeruzsálem pusztulása.

20Mikor pedig azt látjátok, hogy Jeruzsálemet hadsereg veszi körül, tudjátok meg, hogy elérkezett a pusztulása.

21Akkor, aki Júdeában van, fusson a hegyekbe, aki a városban van, költözzék ki és aki vidéken van, vissza ne térjen.

22A bosszúállás napjai ezek, hogy beteljesedjék mindaz, amit az Írás mond.

23Jaj a várandós és szoptató asszonyoknak azokban a napokban! Nagy gyötrelem lesz e földön és az ítélet haragja e népen.

24Lesznek, akik kardélen hullnak el, másokat rabságba hurcolnak a pogány népek közé. Jeruzsálemet pedig a pogányok fogják tiporni, amíg be nem teljesedik az idejük.

Krisztus második eljövetele.

25Jelek lesznek a Napban, Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés a népek között a tenger zúgása és háborgása miatt.

26Az emberek megdermednek annak szorongó várásában, ami az egész világra következik.

27A világmindenséget összetartó erők megrendülnek. Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel.

28Amikor mindez beteljesül, tekintsetek föl és emeljétek föl fejeteket! Elérkezett a megváltástok.”

Hasonlat a fügefáról.

29Hasonlatot is mondott nekik: „Nézzétek a fügefát és a többi fákat.

30Amikor látjátok, hogy már kihajtanak, tudjátok, hogy közel van a nyár.

31E történtek láttára tudjátok meg, hogy közel van Isten országa.

32Bizony mondom nektek: el nem múlik ez a nemzedék, amíg mindez meg nem történik.

33Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.

Virrasszatok!

34Vigyázzatok magatokra, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegségben és az evilági gondok között, hogy ne váratlanul lepjen meg titeket az a nap.

35Mint a csapda, úgy fog lecsapni mindazokra, akik a föld színén laknak.

36Virrasszatok tehát szüntelenül és imádkozzatok; így lesztek méltók arra, hogy megmeneküljetek mindattól, ami bekövetkezik és hogy megálljatok az Emberfia előtt.”

37Napközben a templomban tanított, éjszakára azonban kiment az Olajfák hegyére és ott tartózkodott.

38Kora reggel az egész nép a templomba tódult, hogy hallgassák.