3. DÁVID HÁZA

Dávid fiai.

1Dávid fiai, akik Hebronban születtek: Amnon, az elsőszülött, aki a jiszreeli Achinoamtól született. A második Dániel, a kármeli Abigailtól,

2a harmadik Absalom, Maachának, Talmai gesuri király leányának a fia, a negyedik Adonija, Haggit fia,

3az ötödik az Abitaltól született Sefatja, a hatodik az Egla nevű feleségétől származó Jitream.

4Hebronban hatan születtek. Ott hét évig és hat hónapig uralkodott királyként. Harminchárom évig uralkodott – mint király – Jeruzsálemben.

5Jeruzsálemben ezek születtek: Simea, Sobáb, Nátán és Salamon, ez a négy Bat-Suától, Amiel leányától.

6Azonkívül Jibdár, Elisama, Elifelet,

7Nogach, Nefeg, Jafia,

8Elisama, Eljada és Elifelet, kilencen.

9Ezek Dávid fiai, a mellékfeleségek fiain kívül, a nővérük Támár.

Júda királyai.

10Salamon fia Rechabeám, ennek fia Abija, ennek fia Aza, ennek fia Jehosafát,

11ennek fia Jorám, ennek fia Achaszja, ennek fia Joás,

12ennek fia Amacja, ennek fia Azarja, ennek fia Jotam,

13ennek fia Acház, ennek fia Hiszkija, ennek fia Manassze,

14ennek fia Amon, ennek fia Jozija.

15Jozija fiai: az elsőszülött Jochanan, a második Jojakim, a harmadik Cidkija, a negyedik Sallum.

16Jojakim fiai: a fia Jechonja és ennek a fia Cidkija.

A királyi család a fogság után.

17A fogoly Jechonja fia: Sealtiel. Az ő fiai:

18Malkiram, Pedaja, Seneacár, Jekámja, Hosama és Nedabja.

19Pedaja fiai: Zerubbábel és Simi. Zerubbábel fiai: Mesullam és Hananja, továbbá nővérük, Selomit.

20Messullam fiai: Hasuba, Ohel, Berechja, Haszadja, Jusab-Hezed, öten.

21Hananja fiai: Pelatja és Jesaja, ennek a fia Rafeja, ennek a fia Arnan, ennek a fia Obadja, ennek a fia Sekanja.

22Sekanja fiai: Semaja, Hattus, Jigeál, Bariach, Nearja és Safat, hatan.

23Nearja fiai: Eljoenáj, Hiszkija és Aszrikám, hárman.

24Eljoenáj fiai: Hodajvahu, Eljasib, Pelaja, Akkub, Jochanan, Delaja, Anani, heten.