A Krónikák első könyve

I. A DÁVIDRA IRÁNYULÓ CSALÁDFÁK

1. ÁDÁMTÓL IZRAELIG

A három főcsoport.

1Ádám, Szet, Enos,

2Kenán, Mahalaleel, Járed,

3Hénok, Metuselach, Lámech,

4Noé, Szem, Kám, Jáfet.

A jafetiták.

5Jáfet fiai: Gomer, Magóg, a médek, Javan, Tubal, Mesek és Tirasz.

6Gomer fiai: Askenáz, Rifát és Togorma.

7Javan fiai: Elisa, Tarsis, a kittimek és a dananimok.

A kamiták.

8Kám fiai: Kus, Micrajim, Put és Kánaán.

9Kus fiai: Szeba, Havila, Szabata, Ráma és Szabteka. Ráma fiai: Szeba és Dedán.

10Kus nemzette Nimródot, ő gyakorolt elsőnek hatalmat a földön.

11Micrajim leszármazottai a luditák, az anamiták, a lehabiták, a naftuchiták,

12a patraziták, a kaszlukiták és a kaftoriták, akiktől a filiszteusok eredtek.

13Kánaán nemzette Szidont, az elsőszülöttet és Hetet,

14továbbá a jebuzitát, az amoritát, a gargazitát,

15a hivvitát, az arkitát és a szinitát,

16az arvaditát, a zemaritát és a hamatitát.

A szemiták.

17Szem fiai: Elám, Asszur, Arpachsád, Lud és Arám. Arám fiai: Uc, Hul, Geter és Mesech.

18Arpachsád nemzette Selachot, Selach nemzette Ébert.

19Ébernek két fia született: az egyiknek a neve Peleg, mivel az ő idejében osztották fel a földet; a testvére neve Joktán.

20Joktán nemzette Almoládot, Selefet, Hacarmavetet és Jerachot,

21Hadorámot, Usalt és Diklát,

22Ebált, Abimaelt, Sebát,

23Ofirt, Havilát és Jobábot. Ezek mind Joktán fiai.

Szemtől Ábrahámig.

24Arpachsád, Selach,

25Éber, Peleg, Reu,

26Szerug, Nachor, Terach,

27Ábrám, vagyis Ábrahám.

28Ábrahám fiai: Izsák és Izmael.

29Nemzetségük a következő:

Az izmaeliták. Izmael elsőszülötte Nebajot, továbbá Kedár, Adbeel, Mibszám,

30Misma, Duma, Massza, Hadad, Tema,

31Jetur, Nafis és Kedma. Ezek Izmael fiai.

32Keturának, Ábrahám mellékfeleségének fiai: ő szülte Zimránt, Joksánt, Medánt, Midiánt, Isbakot és Suachot. Joksán fiai: Seba és Dedán.

33Midián fiai: Efa, Efer, Hanok, Abida és Eldaa. Ezek mind Ketura fiai.

Izsák és Ézsau.

34Ábrahám Izsákot nemzette. Izsák fiai: Ézsau és Izrael.

35Ézsau fiai: Elifáz, Reuel, Jeus, Jalam és Korach.

36Elifáz fiai: Temán, Omár, Cefo, Gatam, Kenász, Timna és Amalek.

37Reuel fiai: Nachat, Szerách, Samma és Miza.

Szeir.

38Szeir fiai: Lotán, Sobál, Cibeon, Ana, Dison, Ecer és Disán.

39Lotán fiai: Hori és Homám és Lotán nővére, Timna.

40Sobál fiai: Alján, Manachát, Ebal, Sefi és Onam. Cibeon fia: Aja és Ana.

41Ana fia: Dison. Dison fiai: Hamrán, Esbán, Jitrán és Kerán.

42Ecer fiai: Bilhán, Zaaván, Jaakán. Dison fiai: Uc és Arán.

Edom királyai.

43Ezek a királyok uralkodtak Edom földjén, mielőtt Izrael fiainak királyuk lett volna: Bela, Beor fia; városát Dinhabának hívták.

44Bela halála után Jobáb, a bocrai Szerách fia uralkodott helyette mint király.

45Amikor Jobáb meghalt, helyette a temaniták földjéről származó Husám uralkodott királyként.

46Husám halála után Adad uralkodott helyette mint király, annak a Badadnak a fia, aki a midiánitákat Moáb mezején megverte. Városát Avitnak hívták.

47Adad halála után a maszrekai Szamla uralkodott helyette királyként.

48Szamla halála után a Rechobot-han-Nacharból származó Saul uralkodott helyette mint király.

49Saul halála után Baal-Hanan, Achbor fia uralkodott helyette királyként.

50Baal-Hanan halála után Hadad uralkodott helyette mint király. Városát Painak hívták. Feleségének neve Mehetabeel, aki a Me-Szahabból való Matred lánya volt.

Edom törzsfőnökei.

51Hadad halála után törzsfőnökök léptek fel Edomban: Timna törzsfője, Alja törzsfője, Jetet törzsfője,

52Oholibáma törzsfője, Ela törzsfője, Pinon törzsfője,

53Kenász törzsfője, Temán törzsfője, Mibcár törzsfője,

54Magdiel törzsfője, Irám törzsfője. Ezek voltak Edom törzsfőnökei.