2. JÚDA

Izrael fiai.

1Izraelnek ezek a fiai: Ruben, Simeon, Lévi, Júda, Isszachár, Zebulun,

2Dán, József, Benjamin, Naftali, Gád és Áser.

Júda utódai.

3Júda fiai: Er, Onan és Sela, ez a három a kánaáni Bat-Suától született. Er, az elsőszülött nem volt kedves az Úr szemében, ezért meghalt.

4A menye, Támár szülte neki Perect és Szerachot. Júdának összesen öt fia volt.

5Perec fiai: Hecron és Hamul.

6Szerach fiai: Zimri, Etán, Hemmán, Kalkol és Darda; összesen öt.

7Karmi fiai: Achán, aki bajba hozta Izraelt, mivel átok alá vetett dolgot tulajdonított el.

8Etán fia: Azarja.

Dávid ősei.

9Hecron fiai, akik tőle születtek: Jerachmeel, Rám és Kelubáj.

10Rámtól származott Aminadab, Aminadabtól származott Nachson, Júda fiainak a feje.

11Nachsontól származott Szalma, Szalmától származott Boász,

12Boásztól származott Obed, Obedtől származott Izáj;

13Izájtól származtak: az elsőszülött Eliáb volt, a második Abinadab, a harmadik Sima,

14a negyedik Netáneel, az ötödik Raddaj,

15a hatodik Ocem, a hetedik Dávid.

16Nővéreik: Ceruja és Abigail. Ceruja fiai: Abisáj, Joáb és Azael, hárman.

17Abigail Amazát szülte. Amaza apja az izmaelita Jeter volt.

Kaleb.

18Kálebtől, Hecron fiától származott Azuba, Isa és Jeriot. A fiaik: Jeser, Sobab és Ardon.

19Amikor Azuba meghalt, Káleb feleségül vette Efratát, s az Hurt szülte neki.

20Hur fia Uri volt, Uri fia Becaleel.

21Ezután Hecron egybekelt Machirnak, Gileád apjának a leányával. Hatvanéves volt, amikor feleségül vette. Az Szegubot szülte neki.

22Szegub Jairt nemzette, akinek huszonhárom városa volt Gileád földjén.

23Azután megszerezte Gesurt és Aramot, Jair sátorfalvait, Kenatot és leányvárosait, összesen hatvan települést. Mindezek Machirnak, Gileád apjának fiaié voltak.

24Hecron halála után Kaleb bement Efratához, apjának, Hecronnak a feleségéhez. Ez Aschurt, Tekoa apját szülte neki.

Jerachmeel.

25Jerachmeelnek, Hecron elsőszülöttének fiai: Rám, az elsőszülött, továbbá Buna, Oren, Ocem, Achija.

26Jerachmeelnek volt még egy Atara nevű felesége is. Ő volt Onam anyja.

27Rámnak, Jerachmeel elsőszülöttének a fiai: Maac, Jamin és Eker.

28Onam fiai Sammáj és Jada voltak, Sammáj fiai pedig Nadab és Abisur.

29Abisur feleségének a neve Abichail volt. Ő szülte neki Achbánt és Molidot.

30Nadab fiai: Szeled és Arpajim. Szeled utód nélkül halt meg.

31Arpajim fia: Jisi. Jisi fia: Sesán. Sesán fia: Achláj.

32Jedánnak, Sammáj testvérének a fiai: Jeter és Jonatán. Jeter utód nélkül halt meg.

33Jonatán fiai: Pelet és Zaza. Ezek voltak Jerachmeel fiai.

34Sesánnak nem voltak fiai, csak lányai. Sesánnak volt egy Jarcha nevű egyiptomi rabszolgája.

35Sesán a lányát Jarchához, a rabszolgájához adta feleségül, s az Attájt szülte neki.

36Attáj fia volt Nátán, Nátán fia Zabad,

37Zabad fia Eflál, Eflál fia Obed,

38Obed fia Jehu, Jehu fia Azarja,

39Azarja fia Helec, Helec fia Eleáza,

40Eleáza fia Sziszmáj, Sziszmáj fia Sallum,

41Sallum fia Jekamja, Jekamja fia Elisáma.

Kaleb.

42Kalebnek, Jerachmeel testvérének fiai: Mesa, az elsőszülött. Ő volt Zif apja. Fia Maresa volt, Hebron apja.

43Hebron fiai: Korach, Tapuach, Rekem és Sema.

44Sema nemzette Rachámot, Jorkeám apját. Rekem nemzette Sammájt.

45Sammáj fia Maon volt, Maon pedig Betcur apja volt.

46Efa, Káleb mellékfelesége szülte Háránt, Mocát és Gázeszt. Hárán Gázeszt nemzette.

47Jachdaj fiai: Regem, Jotám, Gesám, Pelet, Efa és Saaf.

48Káleb mellékfelesége, Maacha szülte Sebert és Tirchánát.

49Ő szülte Saafot, Madmanna apját, Sevát, Machbena apját és Gibea apját. Káleb leánya Achsa volt.

Hur.

50Ezek Káleb fiai.

51Hurnak, Efrata elsőszülöttének fiai: Sobál, Kirjat-Jearim apja;

52Szalma, Betlehem apja és Háref, Bet-Gáder apja.

53Sobálnak, Kirjat-Jearim apjának ezek voltak a fiai: Haroe és Haci, a manacatiták fele

54és a Kirjat-Jearim-beliek, a jitriták, a putiták, a sumatiták és a misraititák nemzetsége. Tőlük származnak a coreatiták és az estaoliták.

55Szalma fiai: Betlehem, a netopatiták, Atrot, Bet-Joáb, a manachatiták fele, a coreatiták.

56A szofriták nemzetsége, akik Jábecben laknak, a tireatiták, a simeatiták és a szuchatiták. Ezek a keniták, akik Hamatból jöttek, tőlük származik Recháb házanépe.