Societas Mariae Virginis, egyházmegyei jogú női szerzetesrend

A közösség hitvallása

A közösség hivatása: az apostolkodásban a papság segítségére lenni.

Bemutatkozás

A Társaság alapítója Ván Zsuzsanna Mária mélyen hívó, elkötelezett református családból származott; hosszas vívódás után katolizált, Prohászka Ottokár püspök úr készítette fel és bérmálta meg. 1925-26-ban alakult a Társaság, az első tagok az Egyetemi Hallgatónők Mária Kongregációjából kerültek ki. Céljuk, hogy elvegyülve az emberek között a papság segítségére legyenek. A szemlélődő és az apostoli életet összekapcsolva, egyedül Isten nagyobb dicsőségét és a lelkek üdvösségét szem előtt tartva tagjai nem válogatnak a munkában, nem zárkóznak el a világtól, mind életmódban, mind ruházatban egyszerű, feltűnés nélküli, áldozatos életet akarnak élni.  Megalakították a Collegium Josephinumot, ahol szegénysorsú, tehetséges fiúkat neveltek és tanítottak a testvérek. Áldásos munkájuk nyomán az évek során összesen 32 papot szenteltek a fiúk közül. A háborúig az ország területén 13 helyen működtek a testvérek: hitoktatással foglalkoztak, egyesületeket, lelkigyakorlatos házakat vezettek, a pécsi egyházmegye területén kis falvakban missziót tartottak, voltak testvérek Kolozsvárott és Dunaszerdahelyen is. 1944-45-ben az üldözöttek megmentésében a testvérek is részt vettek: az Andrássy út 60. tőszomszédságában lévő anyaházban – Vörösmarty út 34/a. – életük állandó kockáztatása és nagy áldozatok árán sikerült összesen 50 gyerek és 20 felnőtt életét a háború befejezéséig megmenteniük. Istennek legyen érte hála. A túlélők egyikének szorgalmazására Ván Zsuzsanna Mária 1991-ben átvehette a Yad Vasen kitüntetést, 1995-ben a Bátorság érdemjelet adományozták neki.  A Szűz Mária Társasága szabályzata Szent Ignác szellemében készült. Egyházmegyei jogú szerzetesintézményként a Társaságot Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek hagyta jóvá a Szerzetesek Római Szent Congregátiója 1948. január 7-i 3126/44 számú engedélye alapján. 1950-ben a Szűz Mária Társasága 50 tagot számlált, csak Magyarország területén működött. A testvérek a szétszóratás éveiben is élték hivatásukat: elvegyülve az emberek között különféle gyárakban dolgoztak, plébániákon helyezkedtek el, áldozatban, szemlélődő imában és apostoli szolgálatban töltötték életüket.  1990-ben építkezni kezdtek a Jablonka úton. 1994. december 8-án – mely a Szűz Mária Társasága főünnepe – megkezdték a megújult közös életet. 1995-ben újraindították a Collegium Josephinumot egyetemista és főiskolás lányok részére. Elkészült egy 50 fő befogadására alkalmas zarándokház, ahová elsősorban fiatalok csoportjait hívják.  Egyházjogi státusza: egyházmegyei jogú női szerzetes intézmény. A közösség jogi személy.  A közösség magyar központja: Szűz Mária Társasága Anyaháza Feldhoffer Magdolna általános főnöknő Cím: 1037 Budapest, Jablonka u. 65-67. Tel.: (1)388-4201 E-mail:   Collegium Josephinum (egyetemista lányok kollégiuma) Feldhoffer Magdolna kollégium vezetője Cím: 1037 Budapest, Jablonka u. 63. Tel.: (1)250-2615