Az angyal híradása az üres sírnál

1A szombat befejeztével, abban az órában, amely a hét első napjára virrad, Mária Magdolna és a másik Mária elment megnézni a sírt.

2És íme, nagy földrengés támadt: az Úr angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült.

3Olyan volt a megjelenése, mint a villám, és a ruhája fehér volt, mint a hó.

4Az őrök megrettentek tőle való félelmükben, és mint a holtak, olyanok lettek.

5Az angyal megszólalt és azt mondta az asszonyoknak: »Ti ne féljetek! Hiszen tudom, hogy Jézust, a megfeszítettet keresitek.

6Nincs itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt.

7Menjetek gyorsan, mondjátok meg tanítványainak: ‘Föltámadt a halálból, és előttetek megy Galileába. Ott majd meglátjátok őt! Íme, megmondtam nektek!’«

8Rögtön el is mentek a sírtól. Nagy félelemmel és örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak.

Jézus megjelenik az asszonyoknak

9Ekkor íme, Jézus jött velük szemben és így szólt: »Üdv nektek!« Ők pedigodamentek hozzá, átkarolták a lábát és leborultak előtte.

10Akkor Jézus azt mondta nekik: »Ne féljetek! Menjetek, vigyétek hírül a testvéreimnek, hogy menjenek el Galileába. Ott majd meglátnak engem.«

A főpapok csalása

11Amikor elmentek, az őrségből néhányan a városba mentek és hírül vittek a főpapoknak mindent, ami történt.

12Erre azok összegyűltek a vénekkel, tanácsot tartottak, majd sok pénzt adtak a katonáknak,

13és azt mondták nekik: »Mondjátok azt: ‘A tanítványai éjjel eljöttek és ellopták őt, amíg mi aludtunk.’

14Ha a helytartó meghallja ezt, mi majd meggyőzzük őt, és kimentünk titeket.«

15Azok átvették a pénzt és úgy tettek, ahogy kioktatták őket. Ez a szóbeszéd el van terjedve a zsidóknál mind a mai napig.

A tanítványok küldetése

16A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket.

17Amikor meglátták őt, leborultak, bár egyesek még kételkedtek.

18Jézus odament és azt mondta nekik: »Nekem adatott minden hatalom a mennyben és a földön.

19Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyáminden népet. Kereszteljétek megőket az Atya és a Fiú és aSzentlélek nevében,

20és tanítsátokmeg őket arra, hogy megtartsákmindazt, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig!«