A templom pusztulása

Tanítás a végidőről: 13,1-37

1Amikor a templomból kiment, az egyik tanítványa ezt mondta neki: »Mester! Nézd, milyen kövek, és micsoda épületek!«

Tanítás a végidőről: 13,1-37

2Jézus azt felelte neki: »Látod-e mindezeket a hatalmas építményeket? Nem marad itt kő kövön, amelyet le ne rombolnának.«

A csapások kezdete

3Ezután az Olajfák hegyén leült a templommal szemben. Péter és Jakab, János és András külön megkérdezték tőle:

4»Mondd el nekünk, mikor történnek ezek, és mi lesz a jele annak, amikor mindez teljesedni készül?«

5Jézus így válaszolt nekik: »Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen titeket.

6Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, hogy én vagyok, és sokakat félrevezetnek.

7Amikor pedig harcokról és háborús hírekről hallotok, ne rémüljetek meg. Ennek be kell következni, de ez még nem a vég.(Dán 2,28)

8Mert nemzet nemzet ellen támad és ország ország ellen; itt is, ott is földrengések lesznek és éhínség. Ez a gyötrelmek kezdete.

9Ti azonban vigyázzatok magatokra. Átadnak majd benneteket a törvényszékeknek, megvernek a zsinagógákban, helytartók és királyok elé állítanak benneteket énérettem, hogy tanúságot tegyetek előttük.

10Előbb azonban minden nemzet számára hirdetni kell az evangéliumot.

11Amikor bíróság elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit beszéljetek. Mondjátok azt, ami abban az órában megadatik nektek. Hiszen nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek.

12Akkor halálra adja majd a testvér a testvérét, az apa a fiát; a gyermekek szüleik ellen támadnak, és halálra juttatják őket.

13Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de aki kitart mindvégig, az üdvözül.

A szenvedések tetőfoka

14Amikor látjátok, hogy a pusztító gyalázatott áll, ahol nem kellene – aki olvassa, értse meg –, akkor azok, akik Júdeában vannak, fussanak a hegyekbe!(Dán 9,27)

15Aki pedig a tetőn van, ne szálljon le, és ne menjen be, hogy elvigyen valamit a házából,

16aki pedig a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elvigye a köntösét!

17Jaj a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban!

18Imádkozzatok azért, hogy mindez ne télen történjék!

19Mert olyan szorongattatás napjai lesznek ezek, amilyen még nem volt mostanáig a világ kezdetétől, amit Isten teremtett, és nem is lesz többé.(Dán 12,1; Jo 2,2)

20És ha az Úr nem rövidítené meg azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért, akiket kiválasztott, megrövidíti azokat a napokat.

21Akkor, ha valaki azt mondja nektek: ‘Íme, itt a Krisztus, íme, amott’, ne higgyétek.

22Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék.

23Ti tehát vigyázzatok; íme, mindent előre megmondtam nektek.

Az Emberfia eljövetele

24Azokban a napokban, a szorongattatás után a nap elsötétedik, a hold nem sugározza fényét,

25a csillagok lehullanak az égről, és az erők, amelyek az egekben vannak, megrendülnek.
(Iz 13,10)

26Akkor meglátják majd az Emberfiát, amint eljön a felhőkben, nagy hatalommal és dicsőséggel.(Dán 7,13)

27Elküldi angyalait, és egybegyűjti választottait az ég négy tája felől, a föld végétől az ég határáig.
(Zak 2,10)

A végidőre vonatkozó intelmek

28Vegyetek példát a fügefáról: amikor már zsenge az ága és a levelei kihajtottak, tudjátok, hogy közel van a nyár.

29Így ti is, amikor azt látjátok, hogy mindezek megtörténnek, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtóban.

30Bizony, mondom nektek: nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindezek meg nem történnek.

31Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.

32Azt a napot és az órát azonban senki sem ismeri, sem az angyalok az égben, sem a Fiú, csak az Atya.

33Vigyázzatok tehát, legyetek éberek, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő!

34Mint az ember, aki idegenbe készült: mikor elhagyta házát, hatalmat adott szolgáinak, mindenkinek a maga dolgában, az ajtónállónak pedig megparancsolta, hogy ébren legyen.

35Legyetek tehát éberek; nem tudjátok ugyanis, mikor jön el a ház ura, este-e vagy éjfélkor, kakasszókor vagy reggel;

36hogy amikor váratlanul eljön, alva ne találjon benneteket.

37S amit nektek mondok, azt mindenkinek mondom: Legyetek éberek!«