Asszonyok a sírnál.

Jézus föltámadása és mennybemenetele

1Szombat elmúltával Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja és Szalómé illatszereket vásároltak és elmentek, hogy megkenjék (Jézust).

2Kora reggel értek a sírhoz, amikor a nap éppen fölkelt. A hét első napja volt.

3Így tanakodtak egymás közt: „Ki hengeríti el nekünk a követ a sír bejáratától?”

4De amikor odanéztek, látták, hogy a követ már elhengerítették, pedig igen nagy volt.

5Erre bementek a sírboltba és észrevették, hogy ott jobb felől egy fehér ruhába öltözött ifjú ül. Nagyon megijedtek.

6De az bátorította őket: „Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek? Föltámadt, nincs itt. Nézzétek, itt a hely, ahová temették.

7Most pedig siessetek, vigyétek hírül tanítványainak és Péternek: előttetek megy Galileába. Ott majd viszontlátjátok, amint megmondta nektek.”

8Azok kijöttek a sírból és futásnak eredtek, mert nagy ijedség és rémület fogta el őket. Félelmükben senkinek sem szóltak a dologról.

Jézus megjelenik övéinek.

9Miután a hét első napjának reggelén föltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki.

10Ő menten hírül vitte azt a gyászoló és síró tanítványoknak.

11Mikor azok meghallották, hogy él, s hogy ő látta, nem hitték el neki.

12Ezután idegen alakban megjelent kettőnek közülük útközben, amikor vidékre mentek.

13Ezek visszatértek és közölték a hírt, de nekik sem hittek.

14Végül a tizenegynek jelent meg, amikor asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és szívük keménységét, mert azoknak, akik őt föltámadása után látták, nem hittek.

Az apostolok küldetése.

15Azután így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.

16Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül; aki nem hisz, elkárhozik.

17A hívőket ezek a jelek fogják kísérni: Az én nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek,

18kígyókat vesznek majd a kezükbe, és ha valami halálos mérget isznak, nem árt meg nekik, betegekre teszik kezüket és azok meggyógyulnak.

Jézus mennybemenetele.

19Az Úr Jézus, miután szavait befejezte, fölment a mennybe és az Isten jobbján foglalt helyet.

20Azok pedig szétszéledtek és mindenütt hirdették az igét. Az Úr együttműködött velük és tanításukat csodákkal kísérte és hitelesítette.