Az evangélium János szerint

Előszó.

1Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige,

2ő volt kezdetben Istennél.

3Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett.

4Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága.

5A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel.

6Föllépett egy ember, az Isten küldte, s János volt a neve.

7Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa.

8Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról.

9(Az Ige) volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít.

10A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ.

11A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be.

12Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében,

13akik nem a vérnek vagy a testnek a vágyából s nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.

14S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be.

15János tanúbizonyságot tett róla, amikor azt mondta: „Ez az, akiről hirdettem: Aki nyomomba lép, nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én.”

16Mindannyian az ő teljességéből részesültünk, kegyelmet kegyelemre halmozva.

17Mert a törvényt Mózes közvetítette, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által lett osztályrészünk.

18Istent nem látta soha senki, az Egyszülött Isten nyilatkoztatta ki, aki az Atya ölén van.

I. AZ ELSŐ HÚSVÉT

Keresztelő János első tanúságtétele.

19János így tett tanúságot: A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, s megkérdeztették: „Ki vagy?”

20Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta: „Nem én vagyok a Messiás.”

21Ezért megkérdezték tőle: „Hát akkor? Talán Illés vagy?” „Nem vagyok” – felelte. „A próféta vagy?” – Erre is nemmel válaszolt.

22Így tovább faggatták: „Akkor ki vagy? Választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról?”

23Ezt felelte: „A pusztában kiáltó szó vagyok: Egyengessétek az Úr útját”, amint Izajás próféta mondta.

24A küldöttek a farizeusoktól jöttek,

25s tovább kérdezgették: „Akkor miért keresztelsz, ha nem vagy sem a Messiás, sem Illés, sem a próféta?”

26János így válaszolt: „Én csak vízzel keresztelek. De köztetek áll az, akit nem ismertek,

27aki a nyomomba lép, s akinek még a saruszíját sem vagyok méltó megoldani.”

28Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt.

29Másnap, amikor látta, hogy Jézus feléje tart, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűneit.

30Róla mondtam: A nyomomba lép valaki, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én.

31Én sem ismertem, de azért jöttem vízzel keresztelni, hogy megismertessem Izraellel.”

32Ezután János tanúsította: „Láttam a Lelket, amint galamb alakjában leszállt rá a mennyből, s rajta is maradt.

33Magam sem ismertem, de aki vízzel keresztelni küldött, azt mondta: Akire látod, hogy leszáll a Lélek s rajta is marad, az majd Szentlélekkel fog keresztelni.

34Láttam és tanúskodom róla, hogy ő az Isten Fia.”

Az első tanítványok.

35Másnap megint ott állt János két tanítványával,

36s mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!”

37E szavak hallatára a két tanítvány Jézus nyomába szegődött.

38Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: „Mit akartok?” Így feleltek: „Rabbi – ami annyit jelent, mint Mester –, hol lakol?”

39„Gyertek, nézzétek meg!” – mondta nekik. Elmentek vele, megnézték, hol lakik, s aznap nála is maradtak. A tizedik óra körül járhatott.

40A kettő közül, aki János szavára követte, az egyik András volt, Simon Péter testvére.

41Reggel találkozott testvérével, Simonnal, s szólt neki: „Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet”, s

42elvitte Jézushoz. Jézus ráemelte tekintetét, s így szólt hozzá: „Te Simon vagy, János fia, de Kéfa, azaz Péter lesz a neved.”

43Másnap Galilea felé tartva találkozott Fülöppel. Felszólította: „Gyere és kövess!”

44Fülöp Betszaidából, András és Péter városából való volt.

45Fülöp találkozott Natánaellel és elmondta neki: „Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták írnak, a názáreti Jézust, Józsefnek a fiát.”

46„Jöhet valami jó Názáretből?” – kérdezte Natánael. „Gyere és győződjél meg róla!” – felelte Fülöp.

47Amikor Jézus meglátta Natánaelt, amint feléje tartott, ezt mondta róla: „Lám, egy igazi izraelita, akiben nincs semmi álnokság.”

48Natánael megkérdezte tőle: „Honnét ismersz?” Jézus így válaszolt: „Mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak, a fügefa alatt voltál.”

49Natánael erre felkiáltott: „Rabbi (azaz: Mester), te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael királya!”

50Jézus ezt felelte neki: „Mivel megmondtam, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel. De nagyobb dolgokat is fogsz még látni.” Majd hozzátette:

51„Bizony, bizony, mondom nektek: Látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, s az Isten angyalai föl­ s leszállnak az Emberfia fölött.”