A Filemonnak írt levél

Címzés és üdvözlet.

1Pál, Krisztus Jézus foglya és Timóteus testvér Filemonnak, kedves munkatársunknak

2és nővérünknek, Appiának, küzdőtársunknak Archippusznak, és a házadban összejövő egész egyháznak.

3Kegyelem nektek és békesség Istentől, az Atyától és Urunktól, Jézus Krisztustól!

4Hálát adok Istenemnek mindig, amikor imádságomban megemlékezem rólad,

5mivel hallom, mekkora hittel és szeretettel vagy Krisztus Jézus és valamennyi szent iránt.

6A hitben való közösség legyen benned hatékony mindannak a jónak felismerésére, amit Krisztusért kaptatok.

7Nagy örömömre és vigasztalásomra szolgált ugyanis, testvér, a szereteted, mert a szentek szíve enyhülést talált benne.

A menekült rabszolga ügye.

8Ezért bár Jézus Krisztusban parancsot is adhatnék rá, hisz kötelességed megtenni,

9mégis a szeretetre hivatkozva inkább kéréssel fordulok hozzád, én, az öreg Pál, aki most Krisztusért fogságot szenvedek.

10Fiamért, Onezimuszért könyörgök, akinek bilincseimben adtam életet.

11Egykor haszontalan volt számodra, most pedig számodra is, számomra is hasznos.

12Úgy küldöm vissza hozzád, mint saját szívemet.

13Szerettem volna magam mellett tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem fogságomban, amelyet az evangéliumért viselek,

14beleegyezésed nélkül azonban mégsem teszem, hogy jótéteményed ne kényszerből fakadjon, hanem önként vállald.

15Hiszen talán épp azért hagyott ott egy időre, hogy egyszer s mindenkorra visszakapjad,

16de már nem mint szolgát, hanem mint többet, mint szeretett testvért, mert nekem teljesen az, de neked még inkább: test szerint is, az Úrban is.

17Ha tehát együtt érzel velem, fogadd őt úgy, mint engem.

18Ha megkárosított vagy tartozik valamivel, írd az én terhemre.

19Én, Pál saját kezűleg írom: Én térítem meg. Nem is beszélek arról, hogy te többel tartozol nekem: saját magaddal.

20Igen, testvér, szeretném, ha örömömre szolgálnál az Úrban: teljesítsd hát szívem vágyát Krisztusban.

21Engedelmességedben bízva írok neked. Tudom, hogy többet is teszel, mint amit mondok.

22Egyúttal készíts szállást is nekem. Remélem ugyanis, hogy imádságotokra ajándékul visszakaptok.

23Epafrász, fogolytársam Krisztus Jézusban,

24és munkatársaim: Márk, Arisztarchusz, Démász és Lukács köszöntenek.

25A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel! Ámen.