1Júdás, Jézus Krisztus szolgája, Jakab testvére, a meghívottaknak, akiket az Atyaisten szeret, és Jézus Krisztus számára megőriz:

2irgalom, béke és szeretet adassék nektek bőségesen!

3Szeretteim, miközben minden igyekezettel azon voltam, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, szükségesnek láttam, hogy írásban buzdítsalak titeket: harcoljatok a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre lett bízva.

4Belopóztak ugyanis közétek bizonyos emberek, akikről régóta meg van írva az ítélet: istentelenek, akik Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és egyedüli uralkodónkat és Urunkat, Jézus Krisztust megtagadják.

5Emlékeztetni akarlak titeket arra, jóllehet minderről tudtok, hogy Jézus, miután népét egyszer s mindenkorra kiszabadította Egyiptom földjéről, azokat, akik nem hittek, később elpusztította.

6Azokat az angyalokat pedig, akik nem tartották tiszteletben uralmuk határát, hanem elhagyták kijelölt helyüket, örökké való bilincsekben és sötétségben tartja fogva a nagy nap ítéletére.

7Hasonlóképpen Szodoma és Gomorra, meg a körülöttük levő városok, amelyek ezekhez hasonló módon paráználkodtak, és természetellenes vágy hajtotta őket, például szolgálnak, amikor az örök tűz büntetését szenvedik.

8Mindezek ellenére ezek az álmodozók is ugyanúgy beszennyezik a testüket, megvetik a Fenséget és káromolják a mennyei hatalmasságokat.

9Pedig még Mihály főangyal sem mert káromló ítéletet kimondani, amikor az ördöggel vitatkozva küzdött Mózes testéért, hanem azt mondta: Fenyítsen meg téged az Úr!

10Ezek viszont káromolják mindazt, amit nem ismernek; amit pedig oktalan állatok módjára ösztönösen ismernek, abba belepusztulnak.

11Jaj nekik, mert Káin útján indultak el, pénzért Bálaám tévelygésére adták a fejüket, és Kóré lázadásában pusztultak el.

12Ezek szennyfoltok szeretetvendégségeiteken. Szemérmetlenül veletek lakmároznak és hizlalják magukat. Szél sodorta, eső nélküli fellegek; ősz végi, gyümölcstelen, kétszer halott, gyökerestül kiszakított fák;

13a tenger megvadult, saját szégyenüket tajtékzó hullámai; bolygócsillagok, akikre az örök sötétség homálya vár.

14Ezekről is prófétált Énok, aki Ádámtól számítva a hetedik volt: „Íme, eljött az Úr szent seregeivel,

15hogy ítéletet tartson mindenek fölött, és rábizonyítsa mindenkire minden bűnös tettét, amit istentelenül elkövetett, és minden sértő szót, amit a bűnösök istentelenül ellene szóltak.”

16Ezek a zúgolódók, az elégedetlenek, akik szenvedélyeik útján járnak, fölényesen jár a szájuk, és haszonlesésből embereknek hízelegnek.

17Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a szavakról, amelyeket Urunk, Jézus Krisztus apostolai egykor mondtak.

18Ezt mondták nektek:
„Az utolsó időben gúnyolódók jönnek, akik istentelen dolgokra irányuló szenvedélyeik szerint élnek.”

19Ezek azok, akik szakadásokat támasztanak, akiket szenvedélyeik irányítanak, akikben nincs jelen a Lélek.

20Ti azonban, szeretteim, épüljetek legszentebb hitetekre, imádkozzatok a Szentlélekben,

21maradjatok meg Isten szeretetében, és várjátok Urunk, Jézus Krisztus irgalmát az örök életre!

22Legyetek irgalmasok azokhoz, akik kételkednek!

23Mentsétek meg, ragadjátok ki őket a tűzből! Ami a többieket illeti, legyetek hozzájuk irgalmasok, de félelemmel s utálattal tekintsétek még a ruhát is, amit testük bemocskolt!

24Annak pedig, akinek hatalma van arra, hogy megőrizzen benneteket a botlástól, és dicsősége elé állítson feddhetetlenül, ujjongó örömben,

25az egyedül üdvözítő Istennek a mi Urunk, Jézus Krisztus által dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Ámen.