Címzés és apostoli üdvözlet.

1Júdás, Jézus Krisztus szolgája és Jakab testvére, Istenben, az Atyában szeretett és a Jézus Krisztusban megőrzött meghívottaknak.

2Bőségesen részesüljetek irgalomban, békében és szeretetben.

Bevezetés.

3Szeretteim! Mivel őszinte törekvésem, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, szükségesnek tartom, hogy ebben az írásban kérjelek titeket: harcoljatok a hitért, melyet a szentek egyszer s mindenkorra megkaptak.

4Alattomban ugyanis befurakodtak közénk bizonyos emberek, akik ellen már régen meg van írva az ítélet: istentelenek, akik Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják és az egyedül uralkodót, Urunkat, Jézus Krisztust tagadják.

Óvás a hamis tanítástól.

5Figyelmeztetni akarlak titeket arra, bár mindezt jól tudjátok, hogy az Úr kiszabadította ugyan a népet Egyiptom földjéről, később azonban azokat, akik nem hittek, elpusztította.

6Az angyalokat is, akik nem őrizték meg méltóságukat, hanem elhagyták lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincsekben sötétségben tartja.

7Szodoma és Gomorra, meg a szomszédos városok, amelyek paráználkodtak és természetellenes kívánságokat követtek, az örök tűz büntetésével szintén intő példaként állnak előttünk.

8Ugyanígy ezek az álmodozók is megfertőzik a testet, megvetik a felsőbbséget és káromolják a méltóságot.

9Ezzel szemben még Mihály főangyal sem mert káromló ítéletet kimondani, amikor az ördöggel Mózes teste miatt vitatkozott és viaskodott, hanem azt mondta: „Büntessen téged az Úr!”

10Ezek viszont gyalázzák mindazt, amit nem értenek, amit pedig, mint az oktalan állatok, ösztönösen tudnak, az romlásukat okozza.

11Jaj nekik! Káin útján járnak, Bálám tévedése, a nyereség után törik magukat, és mint Korach a lázadásban, elvesznek.

12Szégyenfoltok ők, akik szeretetlakomáikon nem szégyellnek veletek enni és csak hizlalják magukat; széltől ide-oda kergetett esőtlen felhők; késő őszi, terméketlen, kétszer kiveszett, gyökerestől kitépett fák;

13saját gyalázatukat tajtékzó, vad tengeri hullámok; bolygó csillagok, akikre a sötét alvilág vár mindörökre.

Jövendölés a hamis tanítókról.

14Ezekről jövendölt Hénok, Ádám után a hetedik, amikor így szólt: „Látjátok, jön az Úr tízezernyi szentjével,

15hogy ítéletet tartson mindenki fölött, és hogy megbüntesse az istentelenek minden gonoszságban véghezvitt cselekedetét és minden durva szót, amit az istentelen bűnösök ellene szóltak.”

16Ezek panaszkodó elégedetlenkedők, akik szenvedélyeiknek élnek, szájuk nagyzolóan beszél és haszonlesésből hízelegnek az embereknek.

Intelmek a híveknek.

17Ti azonban, szeretteim, gondoljatok a tanításra, melyet Urunk Jézus Krisztus apostolai hirdettek.

18Megmondták nektek: az utolsó időben gúnyolódók jönnek, akik istentelen szenvedélyeiknek élnek.

19Ezek azok, akik szakadást okoznak: érzékies emberek, akikben nincs Lélek.

20Ti azonban, szeretteim, épüljetek szent hitetek
alapjára. Imádkozzatok a Szentlélekben.

21Tartsatok ki Isten szeretetében és várjátok Urunk Jézus Krisztus örök életet adó irgalmasságát.

22Utasítsátok rendre a kétkedőket.

23Másokat mentsetek meg és ragadjátok ki őket a tűzből. A többieken pedig könyörüljetek szent félelemmel, de utáljátok még a testük által megfertőzött ruhát is.

Befejezés.

24Neki azonban, akinek hatalma van, hogy titeket megőrizzen a bűntől és (Urunk Jézus Krisztus eljövetelekor) szeplőtelenül és örvendezéssel dicsőséges színe elé állítson:

25neki, egyedül üdvözítő Istenünknek, Urunk Jézus Krisztus által, legyen tisztelet és dicsőség, uralkodás és hatalom minden idő előtt, most és mindörökké. Amen.