Címzés és apostoli üdvözlet.

1Simon Péter, Jézus Kriszus szolgája és apostola azoknak, akik Istenünk és Megváltónk, Jézus Krisztus üdvözítő szándékából ugyanannak a drága hitnek lettek részesei, mint mi.

2Kegyelemmel és békességgel töltsön el titeket Istennek és Urunknak, (Krisztus) Jézusnak ismerete.

Krisztus üdvösségre vezető ismerete.

3Az istenfélő életre szolgáló összes javakat isteni hatalma az ő megismerése által juttatta nekünk, aki dicsőségével és erejével meghívott minket.

4Így váltotta be nekünk legszebb és legnagyobb ígéreteit, hogy ezek révén az isteni természet részeseivé legyetek és elmeneküljetek a romlottság elől, mely a bűnös kívánság által uralkodik a világon.

5Éppen ezért legyetek igen buzgók és mutassátok meg sorjában hitetek által az erényt,

6az erény által a tudást, a tudás által az önuralmat, az önuralom által az állhatatosságot, az állhatatosság által az istenfélelmet,

7az istenfélelem által a testvéri jóindulatot, a testvéri jóindulat által a felebaráti szeretetet.

8Ha ezek megvannak bennetek és gyarapodnak is, nem lesztek restek és gyümölcstelenek Urunk Jézus Krisztus teljes megismerésében.

9Akiben ezek hiányoznak, azt vakság veri, mert elfelejtette régi bűneitől való megtisztulását.

10Ezért annál inkább iparkodjatok, testvéreim, hogy hivatástokat és kiválasztástokat (jó cselekedetekkel) biztosítsátok, mert ha ezt teszitek, sohasem fogtok többé elbotlani.

11Így ugyanis széles út nyílik előttetek Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus országba.

12Ezért mindenkor azon leszek, hogy emlékeztessetek erre titeket, bár ismeritek a jelenvaló igazságot és szilárdan álltok mellette.

13Helyesnek tartom ugyanis, hogy amíg ebben a sátorban időzöm, figyelmeztesselek és serkentselek titeket, mert biztos vagyok abban,

14hogy sátram lebontása hamarosan bekövetkezik, amint Urunk Jézus Krisztus is értésemre adta ezt.

15Gondom lesz rá azonban, hogy ezekről holtom után is bármikor meg tudjatok emlékezni.

16Nem ravaszul kieszelt mesék nyomán adtuk nektek hírül Urunk Jézus Krisztus csodálatos erejét, hanem mint megdicsőülésének szemtanúi.

17Amikor Isten, az Atya megtisztelte és megdicsőítette, ez a szózat hangzott le hozzá a magasztos dicsőségből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, (őt hallgassátok)!”

18Mi hallottuk ezt az égből jövő szózatot, amikor vele voltunk a szent hegyen.

19Ezenkívül birtokában vagyunk a megbízható prófétai jövendöléseknek is. Jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világító mécsre, amíg föl nem virrad a nappal és a hajnalcsillag föl nem kél szívetekben.

20Mindenekelőtt azt értsétek meg, hogy az Írásnak egyetlen jövendölése sem származik egyéni értelmezésből.

21Emberi elhatározásból ugyanis sohasem született jövendölés, hanem a Szentlélektől sugallva Isten megbízásából beszéltek a szent férfiak.