Societas Missionis Socialis, egyházmegyei jogú női szerzetesrend

A közösség hitvallása

A közösség hivatása: szociális-karitatív-apostoli. 

Bemutatkozás

Az első magyar női szerzetes kongregáció. Farkas Edith alapította 1908-ban. Az alapításban fő támogatója Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök volt.

A rend mindenkori célkitűzése: szociális és karitatív munkák krisztusi szellemben való hirdetése és megvalósítása, az egyház és haza szolgála a kor kívánalmainak megfelelően. 

Munkaprogramja: 
1. Szociális természetű (családvédelem, szegénygondozás, idősek ellátása). 
2. Ifjúság- és gyermekvédelem (nevelés, oktatás). 
3. Liturgikus apostolkodás (egyházközségi munka, hitoktatás). 
4. Katolikus nőmozgalom (kültagság szervezése, működtetése). 

Célkitűzései megvalósításához széles eszköztára volt: lelkigyakorlatokat szervezett, szociális és vezetőképző tanfolyamokat tartott, sajtója, könyvkiadása volt. Szociális intézményeket: missziósházakat, iskolákat, napköziotthonokat, népkonyhákat működtetett. Országos szervezőmunkát végzett a katolikus nők között, akiket asszonyszövetségekbe, ifjúságcsoportokba, kistestvér-mozgalomba tömörített. A szervezőmunka célja a keresztény közszellem erősítése a női társadalomban rejlő értékes vallásosság alapján. Cselekvési területük a segélyezés, népkonyha működtetése, kórház-, fogház-, menhely-, gyármisszió.

A szétszóratásig a fővárosban fogházmisszió, patronázsmunka, gyermekotthon, átmeneti leányotthon, szociális iskola, kollégium, és egy Missziósház volt, ahol missziósbolt, varroda, kötöde, szövöde működött. Csobánkán hadiárva-ház, Balatonbogláron, Békéscsabán, Tiszaszalkán, Clevelandban Missziósház működött. Szikszón leányiskola, Csobánkán gazdasági nőiskola, Sas-váron ifjúsági nyaraltatás, Győrben, Kalocsán, Pápán, Nyitrán, Pécsett nővédő egyesület működött. 

1950-ben a társulatnak 200 nővére és számos külső munkatársa volt. Jelenleg 29 nővérük van. 

Ma öt intézményben végeznek karitatív- és oktatási munkát a nővérek és külső munkatársak. Budapesten az I. kerület Krisztina krt. 61/A sz. alatt van a Társulat Központja, és itt működteti a Farkas Edith Szeretetotthont idős tagjai és világiak részére. A XII. kerület Tusnádi u. 18. sz. alatti Názáret Otthon a Társulat és a környékbeli lakók egyik hitéleti központja. Szikszón a Betánia óvoda és a Betánia Szeretetotthon működik. Keszthelyen van a Farkas Edith Gazdasszony-képző és Szociális Gondozó és Ápoló Szakiskola. Ingatlanjaik egy részének használatba adásával gyü-mölcsözőnek induló kapcsolat kezdődött a Szociális Missziótársulat és a Zsámbéki Apor Vilmos Tanítóképző Főiskola között. Ennek eredményeképpen a Krisztina krt. 59. szám alatti épületrész-ben a Főiskola a szociálpedagógia és hittanári szakot helyezett el. Csobánkán Európai Cserkész-park létrehozásában kíván a Társulat partnere lenni a cserkészeknek, a főépületben idősek ottho-nának létrehozását tervezik. A Szociális Missziótársulat saját szerzetesi közösségében Szent Benedek szellemiségét követő szabályzata alapján imádkozik és dolgozik. Vezérgondolatát ma is meg tudja élni: „Amit egynek tesztek a legkisebbek közül, nekem teszitek.”  

Egyházjogi státusza: egyházmegyei jogú női szerzetes intézmény. 
A közösség jogi személy.  

A közösség magyar központja:  

Általános főnöknő: Simon Anna Gabriella SM 
Cím: 1013 Budapest, Bp. I. Krisztina krt. 61/A. 
Tel.: (1)487-7450 
E-mail:  
Honlap: szocmissz.hu