Premontrei Nővérek, Communitas Sororum Praemonstratensiorum in Hungaria, egyházmegyei jogú női szerzetesrend

A közösség hitvallása

A közösség hivatása: kontemplatív és apostoli. 

Bemutatkozás

A Premontrei Női Kanonkrend rendalapítója Szent Norbert (a rendtörténeti rész részletesebben a Csornai Premontrei Prépostság intézményénél megtalálható, 370. old.)

A Rend Szent Ágoston reguláját követi. A Rendnek célkitűzése: Eucharistia, Ecclesia, Immaculata, Poenitentia, azaz az Oltáriszentség és a Szűzanya különleges tisztelete, az Egyház szolgálata Szent Norbert szigorú önmegtagadásos szellemében.

Már a XII. században megjelent a Premontrei Női Kanonokrend Magyarországon. Szegeden, Somlóvásárhelyen és Brassóban éltek Premontrei Nővérek. A törökök elől Bécsbe menekültek, ezzel kihalt a Rend női ága. 300 évvel később, 1927-ben Ráday Sebestyén, jászói Premontrei kanonok (a Rend magisztere) Külsővaton újjáalapította a nővérek közösségét. Az első elöljáró Anzelma Wisnicka, a lengyel Imbramovice monostorának egykori apátnője lett. A közösség 6 nővérrel indult, majd 1950-re 70 lett a nővérek száma. 1950-ig a külsővati anyaházban, Nagylengyelben (1933), Somlóvásárhelyen (1939), Kenyeriben (1935), Mindszenten (1940), Jászón (1940) és Bakonygyepesen (1949) végezték a nővérek apostoli, liturgikus és engesztelő szolgálatukat. A feloszlatás után a nővérek nagy része továbbra is az Egyház kötelékében maradt, kántorként, hitoktatóként önállóan vagy 2-3 fős csoportokban plébániákon, illetve a családjuknál meghúzódva. Ezt az időszakot 35-en élték túl.  1989-ben megkezdődött a Rend újjászerveződése Ullmann Péter Ágoston OPraem magiszter segítségével.

1989-ben a Budapesten élő nővérek csoportja Zsámbékon telepedett le, ez lett a Rend anyaháza, itt van a noviciátus is. Jelenleg 8 szerzetesnő él a katolikus templom mögötti épületben. Feladatuk a liturgikus és a gyakorlati templomi szolgálat mellett a hitoktatás és 3 szociális indíttatású intézményük fenntartása. E három intézményük: a Szent Norbert Karitatív Alapítvány, a Premontrei Napköziotthon és a Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola. Az első kettőt 1993-ban alapították, hogy a faluban élő szegény családok mindennapos gondjait enyhítsék. Az Alapítvány a szociális gondoskodás anyagi feltételeinek megteremtését szolgálja, munkanélkülieket átképez ill. foglalkoztat. A Premontrei Napköziotthon Zsámbék 6-16 éves tanulóinak (felekezeti hovatartozás nélkül) ingyenes napközbeni ellátását végzi 1993 óta, ma már 75 tanuló részére biztosít napi háromszori ingyenes étkezést. 

1996-ban megalapították a Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskolát (kezdetben 27, ma 208 tanulóval). Azok számára született az iskola, akiknek családja nehéz anyagi helyzet-ben van, s ezért nem tudják gyermeküket pesti vagy más távoli középiskolába járatni.

Fenti tevékenységeikhez az Egyházközségtől kapták meg a kárpótlásként visszakapott egykori katolikus leányiskolát. Külsővaton négy nővér él egy az Egyházközség tulajdonában levő házban. Hitoktatóként, kántorként és sekrestyésként állnak az Egyház szolgálatában. Bakonygyepesen 3 nővér él egy rendi házban. E három nővérnek sikerült a feloszlatás ideje alatt is együtt maradni. Kántori, hitoktatói és sekrestyési feladatokat látnak el, valamint lelkipásztori kisegítő munkát is végeznek, segítik az ifjúsági csoportok vezetését. A még szétszóratásban élő nővérek – akik képesek rá, – szintén egyházi szolgálatokat látnak el. Munkájukhoz erőt az ünnepélyesen végzett zsolozsmán és szentmisén merítenek. A Premontrei Női Kanonokrend a szolidaritás szellemében az esélyegyenlőség megteremtésére törekszik, mindvégig szem előtt tartva Rendjük jelmondatát: „Minden jóra készen”, s a Szentírás szavait: „amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, azt nekem tettétek.” (Mt 25,40-49).

Egyházjogi státusza: egyházmegyei jogú női szerzetes intézmény.
A közösség jogi személy.    

A közösség magyar központja:

Dr. Juhász Katalin Ágnes általános elöljáró
Cím: 2072 Zsámbék, Petőfi S. u. 13.
Tel.: (23)342-331; Fax: (23)342-316
E-mail:
Honlap: www.premontreinoverek.hu