Kalocsai Iskolanővérek , Congregatio Sororum Scholarum de Kalocsa, pápai jogú női szerzetesrend

A közösség hitvallása

A közösség hivatása: tanítás-nevelés, (hallássérült pasztoráció)

Bemutatkozás

A Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek szerzetének gyökerei a XVI-XVII. sz. fordulójáig Lotharingiába nyúlnak vissza. Ott alapított Fourier Péter (szentté avatása: 1897) és Le Clerc Alix (boldoggá avatása: 1947) egy új szerzetet, születési dátumának 1597 karácsonyát tekinthetjük. Az ágostonos lelkiségű új szerzetesközösség a szegény gyermekek ingyenes ok-tatását tűzte ki célul. Hamarosan Európaszerte virágzásnak indult a rend, eljutott Németországba, majd cseh földre is. Az 1834-ben Regensburg püspöke által jóváhagyott szerzetesi közösség - amely a Miasszonyunkról Nevezett Ágostonos Kanonisszák kongregációja szabályzatának kibővített változata alapján élt - neve: Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek volt. 1851-ben Schneider Gábor plébános kezdeményezésre Hirschauban alapítottak zárdát, amely később elszakadt a müncheni központtól. 1854-ben Horazdiowitz lett a cseh ág székhelye. Onnan 1860-ban érkeztek az első nővérek Franz Mária Terézia vezetésével Kalocsára Kunszt József kalocsai érsek meghívására. Csehországban közben megindult a német anyanyelvűek elleni mozgalom, ezért a visszatérés oda nem volt ajánlatos. Kalocsán önálló anyaház alakult. A végleges pápai megerősítés 1907. februárjában történt.
A társulat Magyarországon gyors fejlődésnek indult. A nővérek működése és valamennyi intézetük munkája a nép nevelésére irányult. A trianoni békeszerződés érzékenyen érintette a társulatot. A 30 házból 18 Bácskában, 3 pedig cseh területen helyezkedett el, ezekről le kellett mondani.
Franz M. Terézia anya utóda, Bánhalmi (Bleilőb) M. Bernárda 1911-33-ig kormányozta a Társulatot. Ezalatt 24 új zárdát létesített és megnyitotta a kaput a missziók felé. 1926-ban utaztak először a nővérek Kínába. A politikai helyzet azonban fokozatosan romlott, 1950-51-ben az ott működő tagok Ausztráliába menekültek. Magvetésük viszont nem hullott köves talajba, a kínai nővérek a nagyon nehéz helyzet ellenére ma is működnek és ígéretes fejlődésről számolnak be. Létszámuk 80-on felüli.

A következő általános elöljáró Vojnich Mária Aquina anya volt (1933-47). A háború után új általános főnököt választott a Társulat Bali M. Ildefonza anya személyében. Miután a háborús károk helyreállítása befejeződött, 1948-ban államosították a felekezeti iskolákat. Az iskolanővérek legfontosabb működési területüket vesztették el: 3 tanítónőképző, 1 óvónőképző, 3 líceum, 1 mező-gazdasági leány-középiskola, 11 polgári, 31 elemi iskola, 23 óvoda, 2 főiskolai leánykollégium, 1 iparitanuló-otthon és l árvaház ajtaja csukódott be mögöttük, kb. 12 500 tanulót vettek ki a kezükből. Új távlatot a falumisszió jelentett. 1950 júniusában percek alatt kellett távozniuk a nővéreknek otthonukból, mindenüket hátrahagyva. A feloszlatáskor kb. 1000 kalocsai iskolanővér élt hazánkban. A szétszóratás ideje alatt sorozatos kihallgatások, házkutatások, zaklatások miatt az új tagok felvétele és képzése csak a legnagyobb titokban történhetett. A társulat központja Rómába került.

1989 őszén káptalant tartottak Rómában. (Ekkor hagyták el a "Szegény" jelzőt, a szerzet neve ettől kezdve Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek lett.) A 7. általános főnöknő, Nagy-Pál Mária M. Consummata megválasztása egybeesett a magyarországi nagy politikai változásokkal, melyek lehetővé tették a szerzetesek újbóli működését. Rögtön megindult a tervezés, a nővérek idős koruk ellenére fiatalos lendülettel láttak munkához. Jelenleg kollégiumokat, óvodákat, általános iskolákat, szakközépiskolákat, gimnáziumokat, szociális otthonokat vezetnek és tartanak fenn, valamint hittant tanítanak. 1995 óta Máriai Franciska M. Romuálda az általános elöljáró. A jelenlegi létszám 121 fő, ebből 12-en léptek be az újrakezdés óta. A társulat házai Rómában, Kalocsán, Budapesten, Kiskunfélegyházán, Soltvadkerten, ill. Kínában találhatók. A kongregáció fő célkitűzése az oktatás-nevelés. A zenei és képzőművészeti nevelést mindig fontos feladatának tekintette, soraiból neves művészek kerültek ki, pl. Kákonyi Teréz M. Konstantina, Moullion M. Antónia, Szentgyörgyváry Margit M. Palládia. A tanítványok sokszor adtak elő nővérek tollából származó színdarabokat. A társulat tagjainak életelvei: Senkinek sem ártani, mindenkinek használni (Szt. Ambrus - Fourier Szent Péter)! Minden lehetséges jót gyakorolni! Hivatásunk: Buzgóság a nevelésben (Le Clerc Boldog Alix). Példaképük az angyali üdvözlet Boldogasszonya, az "Ecce Ancilla Domini". Különös pártfogójukként tisztelik Szent Józsefet is. Egységük forrása a közösségben Jézus Szentséges Szívének szeretete az Oltáriszentségben.

Egyházjogi státusza: pápai jogú női szerzetes intézmény.
A közösség jogi személy.

Néhány kép a közösség életéből:

A közösség központja:

Dávid M. Bernadette általános főnöknő
Cím: 1085 Budapest, Mária u. 20.
Tel.: (1)266-0524; Fax: (1)266-0528
Postacím: 1447 Budapest, Pf. 574.
E-mail:

Honlap:
kalocsainoverek.hu