Salvator Nővérek, Sorores Divini Salvatoris, pápai jogú női szerzetesrend

A közösség hitvallása

Bemutatkozás

„Az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent,

és akit küldtél, Jézus Krisztust.“ (Jn 17,3)

Úgy szerette Isten a világot, hogy odaadta érte egyszülött Fiát, mint Üdvözítőt. Áthatva a gondolattól, hogy az emberiségnek milyen nagy szüksége van arra, hogy életet találjon, és megismerje az egyedül igaz Istent, és akit küldött, Jézus Krisztust.

 

Keresztről nevezett Johann Baptist Jordan és Therese von Wüllenweber, Apostolokról nevezett Mária 1888. december 8-án a Róma melletti Tivoliban megalapította Kongregációnkat, a Szalvátor Rend női ágát.

Jordan atya minden vágya az volt, hogy mindenki megismerje Istent, és így teljes életet élhessen. Már akkor felismerte, hogy a laikusok nélkül nem lehet az egyházat és a társadalmat megújítani. Minden embert meg akart hívni, akik szeretnének abban együtt munkálkodni, hogy az egyház megújuljon, és minden ember megismerje az Evangéliumot és Jézust, a világ Üdvözítőjét. Mindenki helyet talált Jordan atya tervében:

papok és világiak,
férfiak és nők,
családok és gyerekek,
idősek és fiatalok,
közösségek és egyes emberek.

Jordan atya már kezdettől fogva széles látókörre tanította a nővéreket, így nem ragaszkodott kizárólag egyetlen apostoli tevékenységhez sem. Egyetlen célt tűzött ki a nővérek elé: „mindenkivel megismertetni Jézus Krisztust.” Ezért gazdagok és szegények, hívők és nem hívők közé egyaránt el kell mennünk. „Vállaljanak el bármilyen feladatot” –bátorította a nővéreket- Isten dicsőségét és a lelkek üdvösségét szem előtt tartva.

"Ott, az imában lobbanjon fel a tűz benned."

"Mindent Isten nagyobb dicsőségére és a lelkek javára" (Jordan atya)

Hivatásunk, hogy:

- Istent, mint életünk értelmét egyre jobban megismerjük, és feltétel nélkül szeressük. Egyéniségünkkel, elképzeléseinkkel, képességeinkkel, létünkkel és tevékenységünkkel Isten feltétel nélküli szeretetét hirdessük az egész emberiségnek. 
- Mindig és mindenhol, minden eszközzel, amit a szeretet sugall, minden emberrel megismertessük Jézust, az Üdvözítőt. Az emberszerető Istent hirdessük, és az Ő jóságát tegyük láthatóvá.
- Rá figyelve választ találjunk korunk kihívásaira, elősegítsük az élet kibontakozását, gyógyító találkozásokban legyünk jelen embertársaink számára, és reményt vigyünk a testi-lelki szükségben szenvedőknek.
- Az imából cselekedjünk, és a cselekvést imává tegyük.
- Jézus központú apostoli életet éljünk, mely befogad és elfogad, és az apostoli ima által mindenkit felkaroljunk.
- Mindenkit meghívjunk az együttműködésre, és bizalmunkat Istenbe helyezzük.

„Egész életünk apostoli, Krisztus szeretetének kifejezése.”

Rendünk jellemző sajátossága az egyetemesség, mind az eszközöket, mind a tagokat és működési területeket tekintve.

A közösség szinte születése pillanatától nemzetközi összetételű, és kezdettől fogva missziós. Jelenleg négy kontinensen, a világ 29 országban körülbelül 1200 Szalvátor nővér él.

Magyarországra az első két Szalvátor nővér 1899-ben érkezett Rómából. Angyalföldön, a főváros legszegényebb negyedében telepedtek le, és egyszerű életet éltek a szegények között.

Házi betegápolást vállaltak, de az ország területén több kórházban és egészségházban is dolgoztak mint betegápolók.

Egyházi intézményekben és plébániákon pasztorációs tevékenységet és hittan tanítást vállaltak, majd óvodát, elemi iskolát és polgári iskolát nyitottak. A Huba utcai Szalvátor Leánynevelő Intézetben kereskedelmi szaktanfolyamot, felsőkereskedelmi iskolát, tanítónőképzőt és líceumot működtettek.

1950-ben, a szerzetesrendek feloszlatása következtében 242 Szalvátor nővérnek 21 intézményt kellett elhagynia.

2003-ban felmerült a tartomány megújításának gondolata, egy nemzetközi fiatalokból álló közösséggel való újrakezdés terve. Rendünk római elöljáróinak felkérésére három nővér érkezett Magyarországra, akiket Dr. Kiss-Rigó László, Szeged-Csanád Egyházmegye püspöke fogadott be. A nővérek 2007-ben kapcsolódtak be az újszegedi egyházközség életébe, ahol számos pasztorációs tevékenységben vesznek részt.

A közösség hivatása: tanító-nevelő, szociális-karitatív.

Egyházjogi státusza: pápai jogú női szerzetes intézmény.
A közösség jogi személy.

A közösség nemzetközi központja:

Általános főnöknő: Sr. Therezinha Joana Rasera SDS

Cím: Viale Mura Gianicolensi, 67; I-00152 Roma; Italy.
Tel.: 0039+(06)5839-2466
Honlap: www.congsds.org/
E-mail:

A közösség magyar központja:

Tartományfőnöknő: Moser Erika nővér

Cím: 1147 Budapest, Fűrész utca 30-32. fsz. 2.
Tel./Fax: 36-1-784-3371 vagy 36-21-233-3214
Honlap: www.sds-hungary.hu
E-mail:

Ha többet szeretnél megtudni közösségünkről, Jyothi nővérnél érdeklődhetsz:
6726 Szeged Bérkert u. 35
Telefon: 36-21-233-3215
E-mail:

Vagy keresd fel honlapunkat: http://www.sds-hungary.hu