Kapucinus Rend, Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum, pápai jogú férfi szerzetesrend

A közösség hitvallása

A közösség hivatása: plébániai pasztoráció, szegénygondozás, hitéleti tevékenység, missziók tartása. 

Bemutatkozás

A Kisebb Testvérek Rendjét Assisi Szent Ferenc alapította. A Rend 1210-ben szóban, majd 1223-ben írásban nyert pápai megerősítést. A Kapucinus Rend az obszerváns ferences és a minorita renddel együtt Assisi Szent Ferenc első rendjét alkotja.

A Kapucinus Rend egy a ferences rendből kiindult XVI. századi reform eredményeként szüle-tett meg, miután Matteo da Bascio ferences szerzetes sok későbbi hozzá csatlakozóval 1529-ben elindította a reform ág kialakulását, mely 1619-ben nyerte el végleges önállóságát, amikor is hivatalosan szerzetesrenddé nyilvánították. E reform ág szakállt és csuklyát (caputium-ot - innen a kapucinus elnevezés) viselő tagjai kezdettől fogva Assisi Szent Ferenc gyermekeinek tekintették magukat. A Szent Rendalapító Atya Regulájának és Végrendeletének szellemében igyekezték élni az evangéliumi életet tulajdon nélküli szegénységben, tisztaságban és engedelmességben. Nagyobb hangsúlyt kapott életükben a csöndes, imádságos visszavonultság, de ugyanakkor ott voltak a járványos betegek ápolásánál; a csatatereken mint tábori lelkészek; és főleg az egyszerű szegény nép körében mint népszónokok és hittérítők. A Jezsuiták után a kapucinusoknak volt a legtöbb vértanúja az ellenreformáció alatt.

A Rend jelenleg 11 700 tagot számlál, és míg a nyugat-európai és észak-amerikai kolostorok hivatások hiányában sajnos kiürülőben vannak, addig Kelet-Európában, Dél-Amerikában, Afrikában, Indiában, Indonéziában a Rend látványos virágzásnak indult és növekszik. Magyarországon a Rend 1674-ben kezdte meg letelepedését a Bazini kolostor (ma Szlovákia) alapításával. Az 1950-es feloszlatáskor a magyar közösség 100-110 tagot számlált. Jelenleg Magyarországon 4 ősi rendház ad otthont kapucinus testvéreknek: a Móri, a Tatai, a Budai és a Máriabesnyői Rendház. A Rend magyarországi profilja jelenleg a lelkipásztorkodás, népmissziók tartása. Célkitűzése az egyszerűbb és szegényebb néprétegek megnyerése az Evangéliumnak.

Egyházjogi státusza: pápai jogú férfi szerzetes intézmény (papi). A közösség jogi személy.

A közösség nemzetközi központja:

Curia Generale Dei Frati Minori Cappuccini
Fr. Roberto Genuin OFM Cap. Ministro Generale
Cím: Via Piemonte, 70; I-00187 Roma; Olaszország
Tel.: 0039+(6)474-0643; Fax: 0039+(6)482-8267

Rendtartományi delegátus:
fr. Faccioli Marco OFM Cap.
Cím: 1011 Budapest, Fő u. 32.

Alsóvizivárosi Plébánia és Kapucinus Rendház
Fr. Andrea Marchioro OFM Cap. házfőnök
Fr. Marco Faccioli plébános
Cím: 1011 Budapest, Fő u. 32.
Tel.: +36 (1) 201-4725

Móri kapucinus Rendház
Fr. Szpisják Péter Pál OFM Cap. házfőnök
Cím: 8060 Mór, Kapucinus tér 1.
Tel.: +36 (22) 407-446

Nemzetközi weboldaluk:
http://www.ofmcap.org