Jézust elfogják.

Jézus szenvedése

1Miután Jézus ezeket mondta, kiment tanítványaival a Kedron patakon túlra. Volt ott egy kert.

2Bement oda tanítványaival együtt. Júdás, aki elárulta, ismerte azt a helyet, mert Jézus gyakran járt oda tanítványaival.

3Akkor Júdás kapott egy csapat katonát, a főpapoktól és a farizeusoktól pedig szolgákat. Kiment velük lámpákkal, fáklyákkal és fegyverekkel fölszerelve.

4Jézus tudta mindazt, ami rá várt, eléjük ment hát és megszólította őket: „Kit kerestek?”

5„A názáreti Jézust” – felelték. Jézus megmondta nekik: „Én vagyok.” Júdás, aki elárulta, ott állt köztük.

6Amint tehát azt mondta: én vagyok, meghátráltak és a földre estek.

7Ő újra megkérdezte: „Kit kerestek?” „A názáreti Jézust”, ismételték azok.

8„Mondtam már nektek, hogy én vagyok, felelte Jézus. Ha tehát engem kerestek, engedjétek el ezeket.”

9Így teljesedett be, amit mondott: „Senkit sem vesztettem el azok közül, akiket nekem adtál.”

10Simon Péternél azonban volt kard, kirántotta, rásújtott a főpap szolgájára és levágta annak jobb fülét. A szolgának Malkus volt a neve.

11Jézus rászólt Péterre: „Tedd hüvelyébe kardodat! Ne ürítsem ki a kelyhet, melyet az Atya adott nekem?”

Jézus Annás és Kajafás előtt.

12A tiszt csapata élén és vele a zsidó őrség elfogta Jézust és megkötözte.

13Először Annáshoz vitték, Kajafás apósához. Kajafás volt a főpap abban az évben.

14Ő adta a zsidóknak a tanácsot: „Jobb, hogy egy ember haljon meg a népért.”

15Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Mivel az a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, bejutott Jézussal a főpap udvarába.

16Péter azonban kint maradt az ajtónál. A másik tanítvány, a főpap ismerőse, kiment, szólt az ajtónállónak és bevitte Pétert.

17Az ajtónálló szolgáló közben megjegyezte: „Nem vagy te is ennek az embernek a tanítványai közül?”

18„Nem vagyok” – felelte. A szolgák és a poroszlók a parázsló tűz körül álltak és melegedtek, mert hideg volt. Péter is közéjük állt és melegedett.

19A főpap tanítványai és tanításai felől faggatta Jézust.

20Jézus így felelt: „Én nyíltan beszéltem az emberek előtt. Mindig a zsinagógákban és a templomban tanítottam, ahova minden zsidónak bejárása van. Titokban semmit sem mondtam. Mit kérdezel engem?

21Kérdezd azokat, akik hallották, mit beszéltem. Azok tudják, mit mondtam.”

22E szavakra az egyik ott álló poroszló arcul ütötte Jézust. „Így felelsz a főpapnak?” – förmedt rá.

23Jézus csak ennyit mondott: „Ha rosszul szóltam, bizonyítsd be a rosszat, de ha jól, miért ütsz engem?”

24Annás akkor megkötözve elküldte őt Kajafás főpaphoz.

25Simon Péter még mindig ott állt és melegedett. Újra megkérdezték tőle: „Nem vagy te is ennek a tanítványai közül?”

26„Nem vagyok” – tagadta. Erre a főpap egyik szolgája, rokona annak, akinek Péter levágta a fülét, megjegyezte: „Hiszen ott láttalak vele a kertben.”

27De Péter ismét tagadta. Erre nyomban megszólalt a kakas.

Jézust kiszolgáltatják Pilátusnak.

28Kajafástól a helytartóságra vezették Jézust. Kora reggel volt. Azok nem mentek be a helytartóságra, hogy tisztátalanokká ne legyenek, és így elkölthessék a húsvéti bárányt.

29Ezért Pilátus jött ki hozzájuk és megkérdezte: „Milyen vádat emeltek ez ember ellen?”

30Azok így feleltek: „Ha nem volna gonosztevő, nem szolgáltatnánk ki neked.”

31Pilátus szabadkozott: „Tartsátok meg és ítélkezzetek róla törvényeitek szerint.” A zsidók azonban nem tágítottak: „Nekünk senkit sem szabad megölnünk.”

32Így teljesedett be, amit Jézus mondott, mikor megjövendölte, milyen halállal hal meg.

Jézus első kihallgatása.

33Pilátus akkor visszament a helytartóságra, hívatta Jézust és megkérdezte tőle:

34„Te vagy a zsidók királya?” Jézus így felelt: „Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?”

35„Hát zsidó vagyok én? – tört ki Pilátus. „Saját nemzeted és a főpapok szolgáltattak ki nekem. Mit tettél?”

36Jézus így felelt: „Az én országom nem e világból való. Ha e világból volna országom, harcra kelnének szolgáim, hogy a zsidók kezére ne kerüljek. Az én országom azonban nem innen való.”

37Pilátus közbeszólt: „Tehát király vagy te?” Jézus ráhagyta: „Igen, király vagyok. Én arra születtem és azért jöttem e világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki igazságból való, hallgat szavamra.”

38Pilátus vállat vont: „Mi az igazság?” E szavak után ismét kiment a zsidókhoz és kijelentette: „Én semmi vétket sem találok benne.

39Az a szokás nálatok, hogy húsvétkor valakit szabadon bocsássak. Akarjátok-e, hogy elbocsássam a zsidók királyát?”

40De azok újra kiáltozni kezdtek: „Ne ezt, hanem Barabást!” Barabás rabló volt.