Boldogságos Szűz Mária királynő

augusztus 22.

Az Egyház ma emléknapot szentel a Boldogságos Szűz Máriának mint királynőnek, akit – jelképesen szólva — Szent Fia a mennyben megkoronázott. Mint királynő anyai közbenjárásával viseli szívén Krisztus Király földi alattvalóinak üdvösségét.

Isten és az ember szeretete szorosan összefügg egymással. Máriában az Istent mindenekfölött szerető, mindenben igent mondó asszonyt ünnepeljük. Királynői méltósága számunkra öröm és megerősödés az Isten útján.

Bibliára alapozott ősi hagyomány szerint Mária Dávid király családjából származott. Az Angyali üdvözletben is véget nem érő királyi széket ígér az angyal (Lk 1,33). A Jelenések könyvének Napbaöltözött Asszonya is csillagkoronával tűnik fel (Jel 12,1). Ilyen rendíthetetlen méltósággal ünnepelte a keresztény világ ősidőktől fogva. Az efezusi zsinaton, 431-ben évszázados, mindenütt ismert gyakorlatot szentesítettek dogmával, azóta Máriát mint "Isten Anyját" ünnepeljük (Deipara, görögül: Theotokosz). Az ünnepet 1954-ben rendelte el XII. Piusz pápa, évenkénti ünneplési időpontot határozva meg Máriának erre a tulajdonságára.

Égi királynak szent Anyja,
Világosságnak ajtaja,
Kiben az élet szép napja
Magát miránk kiárasztja
(SzVU 191)

kép: Jan van Eyck: Szűz Mária, részlet a Misztikus Bárány című többtáblás oltárképről, 1432, Gent, San Bavone

Választható olvasmányok

Iz 9,1-6
Gyermek születik és Fiú adatik nékünk.

Lk 1,26-38
Isten feltárta örök tervét Mária előtt, hogy őt választotta a Megváltó anyjának.