Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese

március 19.

Szent József befogadta és őrizte Szűz Máriát. Így lett ma is az Egyház oltalmazója, amelynek küldetése, hogy befogadja és őrizze a megváltás titkát. Ezt a nagyszerű ajándékot szent Józseffel együtt nem csak önmagunkba zárva őrizzük, hanem megosztjuk szűkebb és tágabb környezetünkkel.

Guido Reni: Szent József, XVII. sz.
Guido Reni: Szent József, XVII. sz.

Dávid családjából származott (Mt 1,1-17; Lk 3,23-38). Mária jegyese volt, amikor az egybekelésük előtt Mária méhében fogant a Szentlélektől. József jó ember volt, sok töprengés után az angyali jelenés nyomán mégis feleségül vette jegyesét. Az összeírás idején Betlehemben megszületett a gyermek Jézus. (Mt 1,18-24; Mt 2,1-12) A veszély elől engedelmesen Egyiptomba menekítette családját (emigrált!) majd hazatérésük után Názáretben telepedtek le. (Mt 2,13-23) Itt ács volt. Jézust 12 éves korában Jeruzsálembe vitték, de félreértés miatt nyomát vesztették, és csak harmadnap találták meg a templomban. Ezután visszatértek Názáretbe. (Lk 2,39-52) Jézus nyilvános működésének megkezdése előtt nem sokkal hunyhatott el, ám sem halála időpontját, sem sírhelyét nem ismerjük.

Példája: Te is ott állsz észrevétlenül a kialakuló Jézus mögött, segíts Józsefnek!


Bár az őskeresztények szép emléket állított Szent József tiszteletének, mégis ünnepe csak a 10. századtól kezdve szerepel a nyugati naptárakban. A 9. században született reichenaui kolostor "szentek listáján" szerepel. Március 19 megünneplése a 14. században kezdett terjedni a nyugati országok templomaiban. 1621-ben XV. Gergely pápa tette általánossá az ünneplését.

József az igaz ember. Szeretete Isten iránt és Mária iránt akkora, hogy egészen megváltoztatja életét, egészen Isten akarata szerint alakítja életét. Lemond saját elképzeléséről. Ezzel a szeretettel és bizalommal akarok én is Isten elé állni.

A szent engedelmesség, a családi gondoskodás és a szerény alázatosság példaképe. 1870-ben IX. Pius pápa az Egyház védőszentjévé tette. A Habsburg-ház Bécs 1683-as, majd Buda 1686-os felszabadítását részben Szent József közbenjárásának tulajdonítja. A munkások védőszentje, és a jegyesek pártfogója.

Bővebben

A Szentírás szavával magasztaljuk a szentmise kezdőénekében: Íme, a hűséges és okos szolga, akit az Úr házanépe fölé rendelt.

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Isten az Ő Megtestesült Szent Fiát az Igaz emberre akarta bízni, és akarja bízni most is. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy érdemesek lehessünk Urunk, Jézus Krisztus szolgálatára.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki azért jöttél, hogy Ádám családját kiszabadítsd a bűn igájából:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki az Ígéret Fia lettél, és Dávid házába, József családjába születtél:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Akiről úgy gondolták, hogy Józsefnek, az ácsnak vagy Fia:
Uram, irgalmazz!

DICSŐSÉG

OLVASMÁNY 2Sám 7, 4-5a; 12-14a; 16
Urunk, Jézus Krisztus az isteni ígéret alapján Dávid házába és az ő családjába született. Így teljesedtek az isteni ígéretek, amelyből a legutolsó a Boldogságos Szűz köszöntésekor hangzott el: Neki adja az Úristen atyjának, Dávidnak trónját.

SZENTLECKE Róm 4, 13.16-18.22
Jézus Krisztus Dávidnak Fia, Ábrahám Fia. Ábrahám az igaz ember példáját adta: hitt az Istennek feltétel nélkül. Utóda, a Szent Család őrzője, Szent József is igaz ember volt, mert egész létével hitt Istennek.

EVANGÉLIUM Mt 1, 18-21.24a
Szent Józsefről az evangélium a legnagyszerűbb elismerést mondja: Igaz ember volt. Éber figyelemmel figyelt minden mennyei indításra, és azonnal kész volt teljesíteni az Isten akaratát. Mindig mindenben úgy cselekedett, ahogy az Úr megparancsolta neki.

HITVALLÁS

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Testvéreim! Szent Józsefet rendelte a Gondviselés a Szent Család Őrzőjévé. Ünnepén az ő közbenjárását kérve terjesszük kéréseinket a Mennyei Atya elé:

 1. Szent József közbenjárására oltalmazd meg, Urunk, Egyházadat az egész világon.
 2. Az emberiség vezetői Szent József bölcsességével gondoskodjanak a népek nagy családjáról.
 3. A názáreti otthon békéje töltse el családjaink életét.
 4. Szent József hite, egyszerűsége, és a Gondviselésbe vetett bizalma legyen a családapák eszményképe.
 5. Szent József boldog halálához hasonlóan, Jézus és Mária álljon mellettünk halálunk óráján.
Gondviselő Istenünk! Te Szent Józsefet példaképül adtad nekünk a munkás élet megszentelésére. Add, hogy a mi fáradozásunk is a Te dicsőségedre, családjaink és embertársaink javára váljék. Krisztus, a mi Urunk által.
Pap: Mindenható Istenünk, ki hűséges szolgád, Szent József gondjaira bíztad a gyermek Jézust, és oltalma alá helyezted a Megváltás művét, kérünk, add meg Egyházadnak, hogy hűségesen őrizze misztériumaidat és szüntelen munkálkodjék a világ üdvösségéért!
 1. Köszönjük Neked Szent József életét! Hogy tőle minél többen hűséget, engedelmességet, beléd vetett föltétlen bizalmat tanuljunk! Hallgass meg, Urunk!
 2. Segíts, hogy példájára mi is egyszerűbbek és egyértelműbbek legyünk. Hogy szavaink és tetteink összhangban legyenek, és világos, egyértelmű beszédünk által egymást is könnyebben megértsük! Hallgass meg, Urunk!
 3. Gyógyítsd meg a családok sebeit! Add, hogy a házasság szentsége folyamatos erőforrás legyen a házastársaknak abban, hogy szentté váljanak! Hogy egymás számára a te életed közvetítői: áldás legyenek! Hallgass meg, Urunk!
 4. Áldd meg a nevelőszülőket! Áldj meg mindenkit, aki szülői szeretettel neveli mások gyermekeit! Áldd meg őket azzal, hogy nevelt gyermekeik sok sebét begyógyíthatják szeretetükkel, hallgass meg, Urunk!
 5. Hogy Szent József, Jézusunk nevelő apja az édesapák példaképe legyen ma is! Hallgass meg, Urunk!
 6. A jó halál kegyelmét Szent József közbenjárására add meg mindnyájunknak! Hallgass meg, Urunk!
Pap: Istenünk! Te Szent Józsefet példaképül adtad nekünk a családi élet megszentelésére. Add, hogy a mi fáradozásunk is a te dicsőségedre, családunk és embertársaink javára váljék! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.