Szűz Mária, Isten anyja

január 1.

Karácsony nyolcada, Jézus névadása. Mária, Jézus édesanyja, az Isten Fiát szülte, ezért Isten anyja. Őt köszöntjük ezen a napon, és Kérjük, segítsen az egész év során, hogy Fiával járhassuk utunkat.

Szűz Mária Isten anyja, Béke királynője (fotó: Stella Katolikus Egyházi Üdülő kápolna ablak)Szűz Mária Isten anyja, Béke királynője (fotó: Stella Katolikus Egyházi Üdülő kápolna ablak)

A keresztény ókorban a gondviselő Isten megengedte, hogy az eretnekségek támadásai csiszolják a kinyilatkoztatásból megismert igazságokat. Az efezusi zsinaton az Atyák megfogalmazták és hittételként kihirdették: mivel a Boldogságos Szűz Mária Jézus Édesanyja, Krisztus Istensége miatt a Boldogságos Szüzet megilleti az Istenanya cím. Urunk, Jézus Krisztus a Boldogságos Szüzet édesanyánkul adta. Méltó, hogy az egész esztendőt az ő anyai gondoskodásába ajánljuk.

Istenünk, ki a boldogságos Szűz Mária szűz anyasága által adtad az örök üdvösséget az emberi nemnek, kérünk, engedd, hogy érezhessük annak közbenjárását, aki által eljött hozzánk az élet Szerzője, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
Története: ősi idők óta tisztelik a Boldogságos szűzanyát az "Istenszülő" címmel (Lumen Gentium 66.).

II. János Pál pápa írja: "Máriát maga az Isten vezette be a Megváltás misztériumába. Ebben áll az istenanyaság kegyelmének egyedülálló volta. Nem csak az emberi történelemben egyedülálló és megismételhetetlen ennek az anyaságnak a méltósága, hanem abban is egyedülálló, - és ez a megváltás mélységéhez és magasságához tartozik - hogy soha nem tapasztalt módon válik részesévé Mária, anyasága révén, annak az üdvözítő tervnek, amely a Megváltás misztériumában vált valóra.

Régen ezen a napon Szűz Mária születését ünnepelték, a 8. századi római Breviárium szerint. Mária, Isten Anyja ünnepét a keleti szertartású keresztények közül a bizánciak, a keleti és nyugat-szír keresztények december 26-án, a koptok január 16-án ünneplik.

Bővebben

Gyermeki lélekkel köszöntjük a szentmise Kezdőénekében:
Üdvözlégy, Isten Anyja!
Tőled született a Király!
Aki uralkodik égen és földön mindörökké.

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! A tisztaszívűek Isten áldásában részesülnek. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy elnyerhessük egész életünkre az áldást.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki áldássá lettél minden ember számára:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki testvérünk akartál lenni, hogy mi Isten gyermekei legyünk:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Akinek nevében üdvösséget talál minden ember:
Uram, irgalmazz!

DICSŐSÉG

OLVASMÁNY Szám 6, 22-27
Az áldás mindig az életet gyarapítja, ezért az áldás Istentől származik, Isten gondviselő jóságának megnyilatkozása. Áldani csak az tud, aki Istentől megkapta hozzá a hatalmat: hogy közvetítse Isten szerető jóságát.

SZENTLECKE Gal 4, 4-7
Jézus Krisztus egy akart lenni közülünk, hogy a Törvény alattvalóit a Törvény szolgaságából kimentse. Ezért lett ő a Törvény alattvalója, és így tett bennünket Isten gyermekeivé, hogy bátran szólíthassuk Istent Atyánknak.

EVANGÉLIUM Lk 2, 16-21
Amikor Isten ad nevet, a névadással kijelöli a hivatást, a megnevezett belső lényegét. Az angyali közvetítéssel a világra születő Egyszülött Fiának a Jézus nevet adta a mennyei Atya, mert küldetése az volt, hogy a világ Üdvözítője, Szabadítója legyen.

HITVALLÁS

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Testvéreim! Az új esztendő első napján kérjük gondviselõ mennyei Atyánkat, hogy az Istenanya közbenjárására szent áldása kísérjen bennünket az egész esztendõben.

  1. Add, Urunk, hogy Szûzanyánk közbenjárására eredményes legyen Szentséges Atyánknak, fõpásztorainknak és papjainknak apostoli munkája.
  2. Add, Urunk, hogy az emberiség felismerje a Boldogságos Szûz istenanyai méltóságát, és gyermeki bizalommal forduljon Hozzá.
  3. Add, hogy akik az Isten Anyja által megkaptuk Krisztust, erõs hittel és áldozatos szeretettel tanúsítsuk, hogy gyermekei vagyunk.
  4. Add, hogy egyházközségünk minden tagja egész évben érezhesse a Szent Szûz anyai pártfogását.
  5. Add, Urunk, hogy lelki válságban küzdõ híveid a Szûzanya közbenjárására megtalálják a Hozzád vezetõ utat.
Gondviselõ Atyánk! A Boldogságos Istenanya személyében hatalmas pártfogót adtál gyermekeidnek. Add, kérünk, hogy akik Fiadnak hűséges hívei akarunk maradni, mindhalálig élvezzük Szűz Anyjának hathatós segítségét. Krisztus, a mi Urunk által.