Búcsúval járó imádságok és áhítatgyakorlatok

1. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik

Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik és az örök világosság fényeskedjéknekik. Nyugodjanak békében. Ámen.

Elmondásával részleges búcsút lehet nyerni, amely csak atisztítótűzben szenvedőkért ajánlható fel.

2. A mélységből kiáltok (129. zsoltár)

A mélységből kiáltok Uram, hozzád, *
Istenem, figyelj a szómra!
Fordulj felém és hallgass figyelmesen *
könyörgésem hangos szavára!

Ha a bűneinket, Uram, felrovod,*
Uram, ki az, aki előtted megállhat?
De nálad bocsánatot nyer a vétek *
ezért félve tisztelünk Téged.

Remélek az Úrban, benne remél a lelkem *
és bízom ígéretében.

Lelkem várja az Urat *
jobban, mint éji őr a hajnalt.
Bizony, jobban mint éji őr a hajnalt *
várja Izrael az Urat,
mert az Úrnál van az irgalom *
és bőséges a megváltás nála.
Választott népét Ő váltja meg *
minden bűnétől.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak *
és a Szentlélek!
Miképpen kezdetben *
most és mindörökké. Ámen.

Az a hivő, aki áhítattal elimádkozza, részleges búcsút nyerhet.

3. Az emberiség felajánlása Jézus Szentséges Szivének

Úr Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints reánk, akik oltárodelőtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid akarunk lenni.Hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, mindegyikünkfölajánlja magát szentséges Szívednek.

Sokan nem ismertek még meg, mások parancsaidat megvetették, éseltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken jóságos Jézus és öleldvalamennyit legszentebb Szívedre.

Légy Királya Urunk, nemcsak a hívőknek, akik sohasem pártoltak elTőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogymihamarabb visszatérjenek az atyai házba, és éhen-szomjan el nepusztuljanak.

Légy királya azoknak is, akiket tévedés ejtett meg, vagy szakadásválasztott el. Hívd vissza őket az igazság szolgálatára és a hitegységébe, hogy rövidesen egy akol legyen és egy pásztor. Adj Urunkegyházadnak biztos és teljes szabadságot, minden népnek békét ésrendet. Tedd, hogy az egész földkerekség egy szózattólvisszhangozzék: Köszöntsük az isteni Szívet, amely által üdvösségünktámadt: dicsértessék és áldassék mindörökké. Ámen.

Azok a hívek, akik ezt a felajánló imát áhítattal elimádkozzák,részleges búcsút nyerhetnek. Teljes búcsúban részesülhetnek, haKrisztus Király ünnepén nyilvánosan végzik.

4. Azért ezt a nagy Szentséget

Azért ezt a nagy szentséget leborulva imádjuk;
Teste s Vére a Krisztusnak mert itt vagyon, jól tudjuk.
Ha elménkkel meg nem fogjuk, hitünkkel megfoghatjuk.

Az Atyának és Fiúnak dicséret és tisztesség,
Szentlélekkel egyetemben áldás, örök dicsőség.
Háromságban egy Szent Istent áldjon minden nemzetség. Ámen.

Mennyei kenyeret adtál nekik.
Amely minden gyönyörűséggel teljes.

Könyörögjünk. Istenünk, te a csodálatos Oltáriszentségbenkínszenvedésed emlékezetét hagytad ránk, add, kérünk tested és véredszentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsétszüntelenül élvezzük! Aki élsz és uralkodol az Atyával ésSzentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. Ámen.

Az a hivő, aki áhítattal elimádkozza, részleges búcsút nyerhet.Teljes búcsú nyerhető Nagycsütörtökön és Úrnapján, ha elmondásaünnepélyesen történik.

5. Az Úrangyala

Év közben:
Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát
és ő méhébe fogadá a Szentlélektől Szent Fiát.

Üdvözlégy Mária ...

Íme az Úrnak szolgáló leánya,
legyen nekem a te igéd szerint.

Üdvözlégy Mária ...

És az Ige testté lőn és miköztünk lakozék.

Üdvözlégy Mária ...

Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja,
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk!
Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akikaz angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak,megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által aföltámadás dicsőségébe vitessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.Ámen.

Húsvéti időben:
Mennynek Királyné Asszonya, Örülj szép Szűz! Alleluja!
Mert kit méhedben hordozni méltó voltál, Alleluja!
Amint megmondotta vala, föltámadott! Alleluja!
Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, Alleluja!

Örülj és örvendezz, Szűz Mária, Alleluja!
Mert valóban föltámadott az Úr, Alleluja!

Könyörögjünk!
Istenünk, ki egyszülött Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnakföltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, kérünk, add,hogy az ő szent Anyja, Szűz Mária közbenjárására az örök életörömeit elnyerhessük. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen

Az a hivő, aki a fenti imákat a megfelelő időszakban áhítattalelimádkozza, részleges búcsút nyerhet. Dícséretes szokás az említettimák reggel, délben és este való elmondása.

6. Egyházmegyei zsinat

Egy alkalommal teljes búcsúban részesülhetnek azok a hívek, akik azegyházmegyei zsinat idején buzgó lélekkel meglátogatják azt atemplomot, amelyben a zsinatot tartják. A templomlátogatáskor egyMiatyánkot és egy Hiszekegyet is el kell imádkozni.

7. Elmélkedés

Az a hívő, aki áhítattal elmélkedik, részleges búcsúbanrészesülhet.

8. Emlékezzél meg

Emlékezzél meg, ó legkegyesebb Szűzanya, Mária, hogy sohasemlehetett hallani, hogy te valakit gyámolítás nélkül magára hagytálvolna, aki oltalmadat kérte, és pártfogásért Hozzád folyamodott.Hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, szüzek Szüze, IstennekAnyja, Mária. Hozzád fordulok és színed előtt sóhajtva állok énszegény bűnös. Ne vesd meg könyörgésemet, ó Anyja az örök Igének,hanem hallgass rám kegyelmesen és hallgas meg engem.

Részleges búcsúval jár.

9. Elsőáldozás

Azok a hívek, akik első szentáldozáshoz járulnak, és akik azelsőáldozás szentmiséjében részt vesznek, teljes búcsút nyerhetnek.

10. Újmise

Teljes búcsúban részesülhet a pap, aki első szentmiséjétünnepélyességgel végzi, és a hívek is, akik buzgó lélekkel résztvesznek rajta.

11. Engesztelő imádság Jézus Szentséges Szívéhez

Urunk Jézus! Az emberekre árasztott szeretetedet sokan hálátlanfelejtéssel, nemtörődéssel és megvetéssel viszonozzák!

Íme, mi leborulunk oltárod előtt, és különösen is nagytiszteletünkkel kívánunk kárpótlást adni az emberek bűnösközönyösségéért. Engesztelni akarunk a sértésekért, amelyekkelszeretetre legméltóbb Szívedet minden oldalról illetik.

Elsősorban a magunk számára kérjük mély fájdalommal irgalmadat, mertbizony sokszor mi is méltatlanul bántunk veled. De önként vállaltengesztelésünkkel a magunk gyalázatos vétkei mellett mások bűneiértis elégtételt óhajtunk adni, hiszen oly sokan messze tévedtek azüdvösség útjáról: nem követnek téged, a Pásztort és Vezért,megátalkodtak hitetlenségükben, lábbal tapossák keresztségifogadásukat, és lerázták törvényed édes igáját.

Amikor ezekért a siratni való bűnökért engesztelni kívánunk,különösen is szeretnénk jóvátenni az emberek szerénytelen ésszemérmetlen életét és életmódját, a romlottak tőrvetését azártatlanok lelke ellen, az ünnepnapok megszegését, a Te és szentjeidszörnyű káromlását, földi helytartód és papságod gyalázását, azOltáriszentség elhanyagolását vagy borzalmas szentségtörésseltörténő megbántását, a nemzetek nyilvános vétkeit, amelyekkel azáltalad alapított Egyház jogai és tanítása ellen szegülnek. Bárcsakjóvátehetnénk ezeket a megbántásokat!

Hogy Téged bűneinkért engeszteljünk, felajánljuk azt az áldozatot,amelyet a kereszten Atyádnak bemutattál, és oltárainkon naponkéntmegújítasz. Hozzá csatoljuk a Szűzanya, a szentek és a jámbor hívekengesztelését. Szívből ígérjük, hogy amennyire tőlünk telik,kegyelmed segítségével erős hittel, tiszta erkölcsökkel, azevangéliumi törvények, főképp a szeretet parancsának tökéletesmegtartásával teszünk majd eleget a magunk és mások bűneiért, ésnagy szereteted iránt tanúsított közömbösségünkért. Amennyire csaktudjuk, megakadályozzuk majd az ellened irányuló megbántásokat is,és arra törekszünk, hogy minél több embert megnyerjünk követésednek.

A Boldogságos Szűz közbenjárására fogadd, kérünk legkegyesebb Jézus,készséges engesztelésünket. Segíts meg bennünket, hogy hivatásunkbanés szolgálatodban a végső állhatatosság kegyelmétől támogatvahalálunkig hűségesek maradjunk, és mindnyájan eljussunk abba ahazába, ahol az Atyával és Szentlélekkel együtt élsz és uralkodolmindörökké. Ámen.

Az a hivő, aki áhítattal elimádkozza, részleges búcsúbanrészesülhet. De teljes búcsút nyerhet, ha az engesztelő imaelmondása ünnepélyesen történik Jézus Szíve ünnepén.

12. Haldokláskor

Ha a haldokló hívőnél nincsen pap, aki kiszolgáltassa neki aszentségeket és megadja a pápai áldást, amivel teljes búcsúnyerhető, az Egyház a halál órájára teljes búcsút engedélyez azilyen hivőnek, ha megfelelő lelkiállapotban van, és ha életébenszokásszerűen végzett valamilyen imádságot.

Ez ebben az esetben pótolja a teljes búcsúhoz előírt háromfeltételt.

Dicséretes dolog ilyen alkalommal feszület vagy kereszt használatais.

Ez a teljes búcsú akkor is elnyerhető, ha valaki azon a naponegyszer már részesült teljes búcsúban.

13. Halottak napi búcsú

Teljes búcsút nyerhet a tisztítótűzben szenvedőkért az a hivő,aki halottak napján valamely templomot vagy nyilvános kápolnátbuzgón meglátogat. Aki törvényesen használ félig nyilvános kápolnát,azt is felkeresheti. A templomlátogatás alkalmával egy Miatyánkot ésHiszekegyet is el kell mondani a Szentatya szándékára. A búcsúelnyerhető az említett napon, vagy az Ordinárius engedélyével azelőző vagy a következő vasárnapon, vagy Mindenszentek ünnepén.

14. Halotti zsolozsma

Részleges búcsúban részesülhetnek azok a hívek, akik a halottizsolozsma Laudesét vagy Vesperását buzgó lélekkel elimádkozzák.

15. Havi lelkigyakorlatos nap

Részleges búcsúban részesülhet az a hivő, aki a havi lelkinapon részt vesz.

16. Hálát adunk neked

Hálát adunk neked, mindenható Isten, minden jótéteményedért.Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

Részleges búcsúval jár.

17. Hit, remény, szeretet és a tökéletes bánat

Istnem, hiszek Tebenned, mert örökké igazmondó vagy.
Istenem, remélek Tebenned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy.
Istenem mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó ésszeretetreméltó vagy.

Istenem, szeretlek téged, és ezért teljes szívemből bánom, hogybűneimmel megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogyezentúl a jóra törekszem, és a bűnt kerülöm.

Mindegyik imádság részleges búcsúval jár egyéb jóváhagyottformulával is.

18. Hitvallás

Az Apostoli hitvallás.

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egy Fiában, a mi Urunkban;
ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét a bűnök bocsánatát;
a test föltámadását és az örök életet. Ámen.

A nicea konstantinápolyi hitvallás

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannakTeremtőjében.
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában,
aki az Atyától született az idő kezdete előtt.
Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentől.
Született, de nem teremtmény,
az Atyával egylényegű, és minden általa lett.
Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből.
Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától,
és emberré lett.
Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették,
kínhalált szenvedett és eltemették.
Harmadnapra föltámadott az Írások szerint,
fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,
de újra eljön dicsődségben, ítélni élőket és holtakat
és országának nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,
aki az Atyától és Fiútól származik,
akit éppúgy imádunk és dicsőítünk
mint az Atyát és a Fiút,
Ő szólt a próféták szavával.
Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban,
vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára.
Várom a holtak feltámadását
és az eljövendő örök életet. Ámen.

Részleges búcsúban részesülhetnek azok a hívők, akik valamelyikhitvallást áhitattal elimádkozzák.

19. Hódolat a szent Kereszt előtt

Teljes búcsút nyerhetnek azok a hívek, akik nagypénteken résztvesznek a szent Kereszt imádásában és azt az ünnepélyes liturgikusszertartás közben megcsókolják.

20. Hozzád menekülünk

Hozzád menekülünk szorongatásainkban Szent József, és bizalommalkérjük oltalmadat. Arra a szeretetre, amely Isten szeplőtelen SzűzAnyjához fűzött, és arra az atyai érzületre, amellyel a gyermekJézust gondoztad, könyörögve kérünk: tekints le kegyesen azörökségre, amelyet Jézus Krisztus saját vérén szerzett, és istápoljbennünket erőddel és segítségeddel szükségeinkben.

Oltalmazd Jézus Krisztus választott nemzedékét, a Szent Családleggondosabb őrzője! Tartsd távol tőlünk, legszeretőbb atya, atévelygés és romlottság mételyét védelmezz az égből, legerősebbtámaszunk a harcban, amelyet a sötétség hatalma ellen harcolunk, ésamiként kiragadtad egykor a kisded Jézust a legnagyobbéletveszélyből, úgy védjed meg most is Isten szent Egyházát azellenséges cselvetésektől és minden bajtól. Végy állandóanpártfogásodba mindannyiunkat, hogy példád és gyámolításod általtámogatva szentül élhessünk, jámbor véget érhessünk, és a mennybenörök boldogságot nyerhessünk.Ámen.

Részleges búcsúval jár.

21. Imádkozzunk a pápáért

Imádkozzunk N. pápánkért! Tartsa meg és éltesse őt az Úr, tegyeboldoggá itt a földön, és ne adja őt ellenségei kezére!

Részleges búcsúval jár.

22. Íme, jóságos, Jézusom

Íme, jóságos Jézusom, térdre borulok szent színed előtt, éslelkem egész buzgóságával kérlek és könyörgöm Hozzád; öntsd szivembea hit, a remény és a szeretet élő érzelmeit, bűneim fölötti igazbánatot és azok jóvátételéért elszánt erős akaratot. Megilletődésselés szívbéli fájdalommal veszem fontolóra öt szent sebedet éselmélkedem fölöttük, szemen előtt tartva, amit Dávid prófétamegmondott rólad, jóságos Jézusom: "Átlyuggatták kezemet és lábamat,és megszámlálták minden csontomat".

A hivő, aki ezen imádságot feszület előtt buzgó lélekkelelimádkozza, teljes búcsút nyerhet nagyböjt bármely péntekjén. Az évtöbbi napján részleges búcsú nyerhető.

24. Itt vagyunk, Szentlélek Úristen

Itt vagyunk, Szentlélek Úristen, jelen vagyunk mi bűnösök, akika te nevedben rendkívüli alkalommal jöttünk össze.

Jöjj hozzánk, légy velünk, és töltsd el szívünket. Taníts meg minketarra, hog mit tegyünk, merre menjünk; mutasd meg nekünk mit kellmegvalósítanunk, hogy segítségeddel mindenben a tetszésedrelehessünk.

Te légy határozataink egyedüli szerzője és létrehozója; Te, akinekaz Atyaistennel és a Fiúval együtt egyedül van dicsőséges neved.

Te, aki a teljes igazságot szereted, ne engedd, hogy az igazságotmeghamisítsuk. A tudatlanság ne vigyen minket tévedésbe, se ahízelgés el ne térítsen, se hivatal vagy szerep vállalása tévútra nevigyen.

Inkább kapcsolj minket magadhoz hathatós kegyelmeddel, hogy bennedegy legyünk, és semmiben se térjünk el az igazságtól. Minthogy a tenevedben jöttünk össze, így mindenben a jóságtól vezérelve kellgyakorolnunk az igazságot, hogy a mi véleményünk most se térjen elTőled semmiben, és majd egykoron a jól végzett munkáért örökjutalomban részesülhessünk. Ámen.

Ezzel az imával, amelyet közös ügyek megtárgyalása előtt szoktakelmondani, részleges búcsú nyerhető.

25. Jöjj el, Szentlélek Úristen!

Jöjj el, Szentlélek Úristen, töltsd be híveid szívét, ésszereteted tüzét gyullaszd föl bennünk!

Részleges búcsúval jár.

26. Katakomba látogatása

Azok a hívek, akik őskeresztény temetkezési helyet, úgynevezettkatakombát, meglátogatnak, részleges búcsúban részesülhetnek.

27. Kegytárgyak használata

Ha egy hivő valamely, bármely fölszentelt paptól szabályosanmegáldott kegytárgyat (keresztet, feszületet, érmét, rózsafüzértvagy skapulárét) áhítattal használ, részleges búcsút nyer.

Ha azonban egy ilyen kegytárgyat a pápa vagy egy püspök áldott meg,a hivő, aki e tárgyát áhítattal használja, Szent Péter és Szent Pálapostolok ünnepén teljes búcsút is nyerhet, csak imádkozza el aHiszekegyet valamely jóváhagyott formában.

A búcsú elnyeréséhez nem elegendő a kegytárgy egyszerű birtoklása,hanem szükséges vallásos lelkülettel történő használata is.
Búcsú csak a felsorolt ötféle kegytárggyal nyerhető.

A pap a kegytárgy megáldásához lehetőleg előírt formulát használjon.De az is elegendő, ha csak keresztet vet a tárgyra. Dicséretesdolog, ha közben mondja: "Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében". -A skapuláré nyilvános megáldásához formulát kell használni,egyébként elégséges a kereszt jelével való megáldás.

28. Keresztény tanítás

Az a hivő, aki a keresztény tanítást tanítja és az is, akitanulja, részleges búcsúban részesülhet.

29. Keresztségi ígéretek megújítása

Azok a hívek, akik a keresztségi igéreteket valamilyenhasználatos forma szerint megújítják, részleges búcsút nyerhetnek.Ha ezt húsvét vigíliájának szertartása keretében, vagy sajátkeresztségük évfordulóján teszik, teljes búcsúban részesülhetnek.

Példa a keresztségi igéreteket megújítására:

Istenem! Aki a szent keresztségben gyermekeddé fogadtál, megszentelőkegyelemmel ékesítetted föl a lelkemet, segíts, hogy egész életembenigazán és teljes szívemből ellene mondja a sátánnak és élő hittelragaszkodjam Hozzád. Most, megújítva a keresztségi igéreteimet,szent elhatározással mondom:
Ellene mondok az örödögnek, minden cselekedetének és pompájának.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és FöldnekTeremtőjében.
Hiszek Jézus Krisztusban, ő egy Fiában, a mi Urunkban, aki e világraszületett és kínhalált szenvedett.
Hiszek a Szentlélekben, egy katolikus, keresztény Anyaszentegyházat,szenteknek egyességét, bűnöknek bocsánatát, testnek föltámadását ésaz örök életet. Ámen.

30. Keresztúti ajtatosság

Azok a hívek, akik keresztúti ájtatosságot végeznek, teljesbúcsút nyerhetnek.

A keresztúti ájtatossággal fölelevenedik azoknak a fájdalmaknakemléke, amelyeket az isteni Megváltó szenvedett útközben Pilátusudvarától, ahol halálra ítélték, a Kálvária hegyéig, aholüdvösségünkért meghalt a kereszten.

A teljes búcsú elnyeréséhez szükséges feltételek:

1. A keresztúti ájtatosságot szabályosan felállított keresztútállpomásai előtt kell végezni.
2. Általános szokás szerint 14 olvasmányt szoktak felolvasni,egy-egy könyörgést csatolva hozzájuk. Az ájtatosság elvélgzéséhezazonban elegendő az Úr Jézus szenvedéséről és haláláról valóáhítatos elmélkedés, akár csak általában is. Nem kell tehát mindenállomás titkáról külön-külön elmélkedni.
3. A keresztutat járni kell, egyik állomástól a másikig. Azájtatosság közös végzésénél, ha az összes jelenlevők mozgásanehézségbe ütközik, elegendő, ha legalább az ájtatosság vezetőjejárja a keresztutat, a többiek a helyükön maradnak.
4. Az akadályozottak ugyanazt a búcsút elnyerhetik, ha az Úr Jézusszenvedéséről és haláláról leglább fél órán át olvasnak éselmélkednek.

31. Keresztvetés

Részleges búcsúban részesülhetnek azok a hívek, akik áhitattalkeresztet vetnek, miközben mondják: Az Atya, a Fiú és a Szentléleknevében. Ámen.

32. Kérünk Istenünk

Kérünk, Istenünk, cselekedeteinket sugallatoddal előzd meg éssegítségeddel kísérd, hogy minden imádságunkat és munkánkat mindigVeled kezdjük, s amit elkezdtünk, segítségeddel be is fejezzük.Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Részleges búcsúval jár.

33. Kérünk, Urunk, látogasd meg

Kérünk, Urunk, látogasd meg ezt a hajlékot, és az ellenségminden cselvetését messze űzd el tőle. Szent angyalaid lakjanakbenne, akik minket békében őrizzenek; és áldásod legyen rajtunkmindig. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Részleges búcsúval jár.

34. Kis zsolozsmák

Az Úr Jézus szenvedéséről, Jézus Szentséges Szívéről, SzűzMáriáról, a Szeplőtelen Fogantatásról és Szent Józsefről szóló kiszsolozsmák bármelyikének elimádkozásával részleges búcsútnyerhetünk.

35. Könyörülj rajtam, Isten (50. zoltár)

Könyörülj rajtam, Istenem *
szerető jóságod szerint,
és minthogy mérhetetlen a te irgalmad *
gonoszságomat töröld le rólam.
Mosd le bűnömet teljesen *
és vétkemtől tisztíts meg engem!
Gonoszságomat belátom *
bűnöm előttem lebeg szűntelen.
Egyedül csak ellened vétkeztem *
ami színed előtt gonosz, olyat tettem.
Te feddhetetlen vagy döntéseidbven *
és igazságos, amikor ítélsz.
Íme, én bűnben születtem *
anyám már vétekben fogant engem.
Te pedig a szívben élő hűséget kedveled *
és kinyilatkoztattad nekem bölcsességed titkait.
Hints meg izsóppal és tiszta leszek *
moss meg, és fehérebb leszek mint a hó!
Add, hogy vidámságot és örömet halljak *
hadd örvendezzenek megtört csontjaim.
Fordítsd el bűneimtől arcodat *
és töröld el minden vétkem.
Tiszta szívet teremts bennem, Istenem *
új és erős lelket önts belém.
Ne taszíts el színed elől *
és szent lelkedet ne vond meg tőlem.
Add meg újra az üdvösség örömét *
a készséges lelkületet erősíts bennem.
A vétekesnek megmutatom utadat *
és a bűnösök Hozzád térnek.
Ments meg a vérontástól, Isten, szabadító Istenem *
igazságosságodat ujjongva hirdeti nyelvem.
Nyisd meg, Uram, ajkamat, *
hogy dícséretedet hirdesse szavam.
Hiszen te a véres áldozatot nem kedveled *
s ha égőáldozatot hoznék, nem vennéd szívesen.
Isten előtt kedves áldozat a megtört lélek *
te nem veted meg a türdetelmes és alázatos szívet.
Jóságodban, Uram, tégy jót Sionnal, *
építsd föl újra Jeruzsálem falait.
Akkor majd neked tetsző áldozatot hoznak eléd, *
és oltárodon fiatal tulkokat áldoznak.

A hívő, aki bűnbánó lélekkel elimádkozza, részleges búcsút nyerhet.

36. Krisztus lelke

Krisztus lelke, szentelj meg engem.
Krisztus teste, üdvözíts engem.
Krisztus vére, ihless meg engem.
Krisztus oldalából folyó víz, tisztíts meg engem.
Krisztus szenvedése, erősíts engem.
Édes Jézus, hallgass meg engem.
Szent sebeidbe rejts el engem.
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled.
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem.
Halálom óráján hívj el engem
És juttass el magadhoz engem,
Hogy szentjeiddel dícsérjelek téged,
Mindörökkön-örökké. Árnen.

Részleges búcsúval jár.

37. Lelki áldozás

A lelki áldozásnak bármely formájával részleges búcsú nyerhető.

Példa a lelki áldozásra:

Jézusom, Istenem, hiszem, hogy irántam való szeretetből szenvedtélés meghaltál a keresztfán. Hiszem, hogy az Oltáriszentségben jelenvagy, mert te mondtad, aki örökké igazmondó vagy.

Jézusom, Istenem, mindennél jobban szeretlek. Teljes szívemből ésminden erőmből szeretlek, mert végtelenül jó és szeretetreméltóvagy. Irántad való szeretetből szánom és bánom, hogyrnegbántottalak. De többé nem vétkezem, inkább meg akarok halni,mint vétkezni. Utánad vágyódik a lelkem.

Jöjj, Jézusom, jöjj szívembe, és maradj velem. Átkarollak, minthavalóban bennem volnál. Örök hála jóságodért. Amen.

38. Lelkigyakorlat

Teljes búcsúban részesülhetnek azok a hívek, akik részt veszneklegalább teljes háromnapos lelkigyakorlaton.

39. Litániák

Az alábbi hat litánia bármelyikének elimádkozásával részlegesbúcsú nyerhető

Jézus Szent Nevének litániája

Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten! Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!

Jézus, az élő Isten Fia,
Jézus, az Atyának fényessége,
Jézus, az örök világosság fényessége,
Jézus, a dicsőség királya,
Jézus, az igazságosság napja,
Jézus, a Boldogságos Szűz Máriának Fia,
Szeretetre méltó,Jézus,
Csodálatos Jézus,
Jézus, erős Isten,
Jézus, a jövő élet Atyja,
Jézus, a nagy tanács Angyala,
Leghatalmasabb Jézus,
Legtürelmesebb Jézus,
Legengedelmesebb Jézus,
Szelíd és alázatosszivű, Jézus
Jézus, a szüzesség kedvelője
Jézus, szerető barátunk
Jézus, a béke Istene,
Jézus, az élet szerzője,
Jézus, az erények példaképe,
Jézus, a lelkek buzgó keresője,
Jézus, a mi Istenünk,
Jézus, a mi menedékünk,
Jézus, a szegények atyja,
Jézus, a hívek kincse,
Jézus, jó pásztor,
Jézus, igaz világosság,
Jézus, örök bölcsesség,
Jézus, végtelen jóság,
Jézus, utunk és életünk,
Jézus, az angyalok öröme,
Jézus, a pátriárkák királya
Jézus, az apostolok mestere,
Jézus, az evangélisták tanítója,
Jézus, a vértanúk erőssége,
Jézus, a hitvallók világossága,
Jézus, a szüzek tisztasága,
Jézus, minden szentek koronája,

Légy irgalmas, Kegyelmezz nekünk, Jézus!
Légy irgalmas, Hallgass meg minket Jézus!
Mmden gonoaztól, Ments meg minket Jézus!
Minden bűntől,
A te haragodtól,
Az ördög cselvetéseitől,
A tissztátalan lélektől,
Az örök haláltól,
Sugallataid elhanyagolásától,
Megtestesülésed titka által,
Születésed által,
Gyermekséged által,
Isteni életed által,
Fáradalmaid által,
Haláltusád és szenvedésed által,
Kereszted és elhagyatottságod által,
Ellankadásod által,
Halálod és temetésed által,
Föltámadásod által,
Mennybemeneteled által,
A legméltóságosabb Oltáriszentség szerzése által,
Örömeid által,
Dicsőséged által, Ments meg minket Jézus!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Kegyelrnezz nekünk, Jézus!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Hallgass meg minket, Jézus!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk, Jézus!
Jézus, hallgass minket,
Jézus, hallgass minket!
Jézus, hallgass meg minket!
Jézus, hallgass meg minket!

Könyörögjünk! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad: "Kérjetek éskaptok, keressetek és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnaknektek". Add nekünk isteni szcreteted érzelmét, hogy téged teljesszívvel, szóval és tettel szeressünk és dicséreteddel soha föl nehagyjunk.

Adj nekünk, Urunk, szent Neved iránt félelmet és örök szeretetet;mert gondviselésedtől soha nem fosztod meg azokat, akiket szeretetedáilhatatosságára tanítasz.

Úr Isten, aki szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak dicsőséges szentNevét híveid előtt kedvessé és kellemessé, a gonosz lelkek előttpedig félelmessé és rettegetté tetted, kérünk, add kegyelmedet, hogymindnyájan, akik szent Nevedet ezen a földön ájtatosan tiszteljük, aföldi életben érezzük szent vigasztalásod édességét, a iövendőéletben pedig nyerjünk örökké tartó örömet és boldogságot. Ugyanazona mi Urunk, Jézus Krisztus által Amen.

Litánia Jézus Szentséges Szivéről

Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten! Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!

Jézus Szíve, az örök Atya Fiának Szíve, Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, a Szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott Szív, JézusSzíve, az Isten Igéjével lényegileg egyesített Szív,
Jézus Szíve, végtelen fölségű Szív,
Jézus Szíve, Isten szent temploma,
Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye,
Jézus Szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,
Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye,
Jézus Szíve, az igazságosság és szeretet tárháza,
Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív,
Jézus Szíve, minden erény mélysége,
Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív,
Jézus Szíve, minden szív királya és központja,
Jézus Szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincseimegvannak,
Jézus Szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
Jézus Szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt,
Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
Jézus Szíve, az örök halmok kívánsága,
Jézus Szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú Szív,
Jézus Szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
Jézus Szíve, az élet és szentség forrása,
Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,
Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív,
Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív,
Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív,
Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív,
Jézus Szíve, minden vigasztalás kútfeje,
Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk,
Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk,
Jézus Szíve, bűnösök áldozatja.
Jézus Szíve, benned reménylők üdvössége,
Jézus Szíve, benned kimúlók reménysége,
Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsége. Irgalmazz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Kegyelmezz nekünk!
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, Hallgass meg minket!
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, Irgalmazz nekünk!

Szelid és alázatos szivű Jézus!
Alakítsd szivünket a te szent Szived szerint!

Könyörögjünk! Mindenható örök Isten! Tekints szeretett Fiad Szívéreés arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevébenirántad lerótt. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akikirgalmasságodért esdekelnek. Szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, akiveled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkönörökké. Amen.

Krisztus Vérének litániája

Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten! Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!

Krisztus Vére, az örök Atya egyszülött Fiának Vére,Üdvözits minket!
Krisztus Vére, az Isten megtestesült Igéjének Vére,
Krisztus Vére, az új és örök Szövetség Vére,
Krisztus Vére, a haláltusában földre hullott Vér,
Krisztus Vére, a megostorozáskor kiserkent Vér,
Krisztus Vére, a töviskoronától kicsordult Vér,
Krisztus Vére, a keresztfán kiontott Vér,
Krisztus Vére, üdvösségünk váltságdíja,
Krisztus Vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
Krisztus Vére, az Oltáriszentségben a lelkek itala és megtisztulása,Krisztus Vére, az irgalmasság folyama,
Krisztus Vére, a gonosz lelkek legyőzője
Krisztus Vére, a vértanúk erőssége,
Krisztus Vére, a hitvallók szilárdsága,
Krisztus Vére, szüzeket termő Vér
Krisztus Vére, a veszélyben forgók támasza,
Krisztus Vére, a szenvedők enyhülése,
Krisztus Vére, a sírásban vigasztalásunk,
Krisztus Vére, a bűnbánók reménysége,
Krisztus Vére, a haldoklók megnyugvása,
Krisztus Vére, a szívek békéje és gyönyörűsége,
Krisztus Vére, az örök élet záloga,
Krisztus Vére, a tisztítóhelyen szenvedő lelkek szabadítója,
Krisztus Vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb Vér,

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz nekünk, Uram!
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Hallgass meg minket, Uram!
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk!

Megváltottál minket, Urunk, szentséges Véreddel!
És Istenünk országává tettél bennünket!

Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, ki egyszülött Fiadat a világMegváltójává rendelted, és Vére által megengesztelődni akartál.Engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével azélet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartógyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus, a mi Urunk által.Amen.

Loretói litánia

Uram, irgalmazz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk!

Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!
Krisztus hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten! Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!

Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk!
Istennek szent anyja,
Szüzeknek szent Szüze,
Krisztusnak szent anyja,
Egyházunknak Anyja,
Isteni kegyelem anyja,
Tisztaságos anya,
Szeplőtelen Szűzanya,
Sérelem nélkül való anya,
Szűz virág szent anya,
Szeretetreméltó anya,
Csodálatos anya,
Jótanácsnak anyja,
Teremtőnkek anyja,
Üdvözítőnkek anyja,
Nagyokosságú Szűz,
Tisztelendő Szűz,
Dicsérendő Szűz.
Nagyhatalmú Szűz,
Irgalmas Szűz,
Hűséges Szűz,
Örömünknek oka,
Lelki tiszta edény,
Tiszteletes edény,
Ájtatosságnak jeles edénye,
Titkos értelmű rózsa,
Dávid királynak tornya,
Elefántcsont torony,
Mária aranyház,
Frigynek szent szekrénye,
Mennyországnak ajtaja,
Hajnali szép csillag,
Betegek gyógyítója,
Bűnösök menedéke
Szomorúak vigasztalója,
Keresztények segítsége,
Magyarország oltalmazója,
Angyalok királynéja,
Pátriárkák királynéja,
Próféták királynéja,
Apostolok királynéja,
Vértanúk királynéja,
Hitvallók királynéja,
Szüzek királynéja,
Minden szentek királynéja,
Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné,
Mennybe fölvett királyné,
Szentolvasó királynéja,
Béke királynéja,
Magyarok Nagyasszonya! Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Kegyelmezz minekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Hallgass meg minket.
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Irgalmazz minekünk!

Imádkozzál érettűnk, Istennek szent Anyja!
Hogy méltók lehessünk Krisztus igéreteire!

Könyörögjünk! Add Uram, hogy mi, a te szolgáid, folytonos lelki éstesti jólétnek örvendhessünk, és a Boldogságos mindenkor szeplőtelenSzűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtólmegszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk, a mi Urunk, JézusKrisztus által. Amen.

Szent József litániája

Uram, irgalmazz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk!

Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!
Krisztus hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten! Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!

Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk!
Szent József,
Dávid nemes sarja,
Pátriárkák fénye,
Isten Anyjánakjegyese,
A Szent Szűz tisztaságos őre,
Isten F1ának nevelő atyja,
Krisztus gondviselő oltalmazója,
A szent család feje,
Igazságos József,
Tisztaságos József,
Nagyokosságú József,
Erőslelkű József,
Engedelmes József,
Hűséges József,
Béketűrés példaképe,
Szegénység kedvelője,
Iparosok példaképe,
A házasélet dísze,
Szüzek őre,
Családok támasza
Ínségesek vigasztalója,
Betegek reménye,
Haldoklók pártfogója,
Gonosz szellemek réme,
Az Anyaszentegyház védőszentje,

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Hallgass meg minket.
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Irgalmazz nekünk!

Háza urául rendelte Őt!
És egész országának vezérévé!

Könyörögjünk! Úristen, Te Szent Józsefet mérhetetlengondviseléseddel szent Anyád jegyesének választottad. Add, hogyközbenjárónk legyen a mennyben, akit e földön pártfogónkultisztelünk. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

Mindenszentek litániája

Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!

Mennybéli Atyaisten, Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Uristen!
Szentháromság egy Isten!

Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk!
Istennek szent Anyja, Könyörögj érettünk!
Szüzek szent Szüze, Könyörögj érettünk!
Szent Mihály,Gábor és Ráfael, Könyöröjetek érettünk
Mindnyájan szent angyalok Könyöröjetek érettünk

Szent Ábrahám, Könyörögj érettünk!
Szent Mózes, Könyörögj érettünk!
Szent Illés, Könyörögj érettünk!
Szent József, Könyörögj érettünk!
Keresztelő Szent János, Könyörögj érettünk!
Mindnyájan szent pátriákák és próféták! Könyörögjetek érettünk!

Szent Péter és Pál, Könyörögjetek érettünk
Szent András Könyörögj érettünk!
Szent János és Jakab, Könyörögjetek érettünk
Szent Tamás Könyörögj érettünk!
Szent Máté, Könyörögj érettünk
Mindnyájan szent apostolok, Könyörögjetek érettünk
Szent Lukács Könyörögj érettünk!
Szent Márk, Könyörögj érettünk
Szent Barnabás Könyörögj érettünk!
Szent Mária Magdolna, Könyöröj érettünk
Mindnyájan az Úr tanítványai, Könyörögjetek érettünk

Szent István vértanú Könyörögj érettünk!
Antióchiai Szent Ignác, Könyörögj érettünk
Szent Polikárp Könyörögj érettünk!
Szent Jusztinusz, Könyörögj érettünk
Szent Lőrinc Könyörögj érettünk!
Szent Ciprián, Könyörögj érettünk
Szent Bonifác Könyörögj érettünk!
Szent Adalbert, Könyörögj érettünk
Szent Gellért, Könyörögj érettünk
Boldog Apor Vilmos, Könyörögj érettünk
Becket Szent Tamás, Könyörögj érettünk!
Szent Szaniszló Könyörögj érettünk!
Fischer Szent János,
és Mórus Szent Tamás, Könyörögjetek érettünk!
Miki Szent Pál, Könyörögj érettünk!
Chanel Szent Péter, Könyörögj érettünk
Lwanga Szent Károly, Könyörögj érettünk!
Szent Márk, István
és Menyhért kassai vértanúk, Könyörögjetek érettünk!
Szent Perpétua és Felicitász, Könyörögjetek érettünk!
Szent Ágnes, Könyörögj érettünk!
Goretti Szent Mária, Könyörögj érettünk!
Mindnyájan szent vértanuk, Könyörögjetek érettünk!

Nagy Szent Leó pápa, Könyörögj érettünk!
Nagy szent Gergely pápa, Könyörögj érettünk!
Szent Ambrus püspök, Könyörögj érettünk!
Szent Jeromos hitvalló, Könyörögj érettünk!
Szent Ágoston püspök, Könyörögj érettünk!
Szent Atanáz püspök, Könyörögj érettünk!
Nagy Szent Vazul, Könyörögj érettünk!
Nazianzi Szent Gergely, Könyörögj érettünk!
Aranyszájú Szent János, Könyörögj érettünk!
Szent Márton, Könyörögj érettünk!
Szent Patrik, Könyörögj érettünk!
Szent Cirill és Metód, Könyörögjetek érettünk!
Borromeo Szent Károly, Könyörögj érettünk!
Szalézi Szent Ferenc, Könyörögj érettünk!

Remete Szent Pál, Könyörögj érettünk!
Szent Antal apát, Könyörögj érettünk!
Szent Benedek apátúr, Könyörögj érettünk!
Szent Zoerárd, András és Benedek remeték, Könyörögjetek érettünk!
Szent Bernát, Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc és Domonkos, Könyörögjetek érettünk!
Aquinoi Szent Tamás, Könyörögj érettünk!
Kapisztráni Szent János, Könyörögj érettünk!
Marchiai Szent Jakab, Könyörögj érettünk!
Loyolai Szent Ignác, Könyörögj érettünk!
Xavéri Szent Ferenc, Könyörögj érettünk!
Páli Szent Vince, Könyörögj érettünk!
Vianney Szent János, Könyörögj érettünk!
Bosco Szent János, Könyörögj érettünk!

Árpád-házi Szent Margit, Könyörögj érettünk!
Prágai Szent Ágnes, Könyörögj érettünk!
Árpádházi Boldog Kinga, Könyörögj érettünk!
Árpádházi Boldog Jolán, Könyörögj érettünk!
Sziénai Szent Katalin, Könyörögj érettünk!
Avilai Szent Teréz, Könyörögj érettünk!
Limai Szent Róza, Könyörögj érettünk!
Mindnyájan szent papok és szerzetesek, Könyörögjetek érettünk!

Szent István király, Könyörögj érettünk!
Szent Imre, Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné, Könyörögj érettünk!
Szent László király, Könyörögj érettünk!
Szent Lajos király, Könyörögj érettünk!
Szent Mónika, Könyörögj érettünk!
Árpádházi Szent Erzsébet, Könyörögj érettünk!
Szent Hedvig királyné, Könyörögj érettünk!
Istennek minden szentjei, Könyörögjetek érettünk!

Légy irgalmas! Ments meg, Uram, minket!
Minden gonosztól,
Minden bűntől,
Az ördög cselvetéseitől,
Haragtól, gyűlölségtől, és minden gonosz akarattól,
Az örök haláltól,
Megtestesülésed által,
Születésed által,
Keresztséged és szent böjtölésed által,
Kereszted és kínszenvedésed által,
Halálod és temetésed által,
Szentséges föltámadásod által,
Csodálatos mennybemeneteled által,
A Szentlélek kiáradása által,
Dicsőséges eljöveteled által,

Hogy nekünk kegyelmezz! Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy minket igaz bűnbánatra vezérelj,
Hogy minket szent szolgálatodban megőrizz és megtarts,
Hogy minden jótevőnknek örökkévaló javaidat megadd,
Hogy a földnek bő gyümölcsét megadd és megtartsd
Hogy az Anyaszentegyházat kormányozd és megerő sitsd,
Hogy a római pápát és az egész papi rendet a szent vallásbanmegtartsd, Hogy az egész kereszténységnek egységet adj,
Hogy minden embert az evangélium világosságára elvezess,

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!
Krisztus hallgass meg minket!

Könyörögjünk! Úristen, oltalmunk és erősségünk: hallgassd megEgyházad buzgó könyörgését! Te adod lelkünkbe az irántad valószeretetet: engedd, hogy amit hittel kérünk, azt valóban elnyerjük,Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

vagy:
Istenünk! Te látod, hogy gyengeségünk mennyire megbénít bennünket:Szentjeid példájával kelts bennünk új erőt szeretetednekszolgálatára. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

40. Magnificat

Magasztalja lelkem az Urat, *
és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
Tekintetre méltatta aláztos szolgálóleányát: *
Íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
Mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas, *
ő, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon *
akik istenfélők.
Csodát művelt erős karjával, *
a kevélykedőket széjjelszórta.
Hatalmasokat elűzött trónjukról *
kicsinyeket pedig felmagasztalt.
Az éhezőket minden jóval betölti *
a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
Gondjába vette gyermekét, Izraelt *
megemlékezett irgalmáról,
melyet atyáinknak hajdan megigért *
Ábrahámnak és utódainak mindörökké.

A hívő, aki buzgó lélekkel elimádkozza, részleges búcsút nyerhet.

41. Mária, kegyelem Anyja

Mária, Kegyelem Anyja,
Irgalmasság Anyja,
Az ellenségtől oltalmazz
És halálom óráján végy fel engem.

Részleges búcsúval jár.

42. Méltóztassál Uram

Méltóztassál, Uram, megadni minden jótevőnknek a te nevedért azörök életet. Amen.

Részleges búcsúval jár.

43. Mindenható és irgalmas Isten

Mindenható és irgalmas Isten, aki a különböző népeket Fiad általegy néppé akartad egyesíteni, add kegyesen, hogy azok, akikkeresztény névvel dicsekszenek, minden megosztást félretéve, egyeklegyenek igazságban és szeretetben, és minden ember az igaz hitfényétől megvilágosítva, az egy Egyházba testvéri közösségbenösszejöjjön. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Részleges búcsúval jár.

44. Mindenható Úristen

Mindenható Úristen, aki a mai nap kezdetéhez eljuttattál minket:erősíts ma bennünket, hogy ezen a napon ne vétkezzünk, hanem mindiga Te igazságod megtevésére irányuljanak szavaink, igazodjanakgondolataink és cselekedeteink. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Részleges búcsúval jár.

45. Ó alkotó Lélek

Ó alkotó Lélek, jövel
És szívünk, lelkünk töltsed el.
Te alkotád a szíveket,
Hozd nékik bő kegyelmedet.

Kit úgy hívunk: Vigasztaló,
Kit ád nékünk az Alkotó,
Te élő forrás, égi láng,
Szent kenet égből, szállj le ránk.

Te hét ajándok kútfeje,
Atyánk hatalmas jobb keze,
Az Ur erős igérete,
Sugalmas ajkak ihlete.

Gyújtsd meg szemünkben fényedet,
És szállj szivünkbe szeretet!
Ha testünk gyarló, s lankadunk,
Légy mindig éber gyámolunk.

Űzd messze tőlünk ellenünk,
Szent békességed add nekünk,
Te járj, Vezér, utunk előtt,
Veszélytől védjen szent erőd.

Add, ismerjük meg az Atyát
Teáltalad és egy Fiát,
És kettejüknek lelke, Te,
Örökre légy lelkünk hite.

Az Istent áldjuk: jó Atyát,
S ki felkelt sírból, szent Fiát,
S a Lelket, szivünk vigaszát,
Most és örök időkön át. Amen.

Az a hivő, aki ezt a himnuszt buzgó lélekkel elimádkozza, részlegesbúcsút nyerhet. Teljes búcsúban részesülhetnek az év első napján éspünkösd ünnepén azok, akik nyilvánosan imádkozzák.

46. Oltalmad alá futunk

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője, könyörgésünket megne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket mindenveszedelemtől mindenkor, dicsőséges és áldott Szűz.

Részleges búcsúval jár.

47. Ó szent vendégség

Ó szent vendégség, melyben Krisztust vesszük, kínszenvedésénekemlékét idézzük, Isten kegyelmével eltelik a lelkünk, és megkapjukjövendő dicsőségünk zálogát.

Részleges búcsúval jár.

48. Papi és szerzetesi hivatásokért

Az a hivő, aki papi és szerzetesi hivatásokért az Egyház általerre a célra jóváhagyott bármely imát elmond, részleges búcsútnyerhet.

Néhány ima a papi hivatásokért:

a) Istenünk, te magad gondoskodol pásztorokról néped javára. Áraszdki Egyházadra az erő és a vallásos buzgóság lelkét, hogy támasszonférfiakat, akik méltók az oltár szolgálatára, kitartóak és szelídekevangéliumod hirdetésében. Amen.

b) Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába!Könyörögjünk. Úristen, te nem akarod a bűnös halálát, hanem inkább,hogy megtérjen és éljen. Adj, kérünk a boldogságos és mindenkoronSzűz Mária és minden szcnted közbenjárására Egyházadnak munkásokat,hogy mint Krisztus munkatársai a lelkek üdvének munkálására átadjákés teljesen föláldozzák magukat. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

c) Jézusunk, jó pásztor, Te azért jöttél, hogy keresd és üdvözítsdaz elveszetteket. Azért alapítottál papságot Egyházadban, hogyminden időben folytassa műved. Könyörögve kérünk: küldj rnunkásokatszőlődbe! Küldj méltó papokat Szentegyházadba! Küldj szerzeteseketés szerzetesnőket! Add, hogy mindenki kövesse hívásodat, akitöröktől fogva szolgálatodra választottál. Mária, apostolokKirálynője, könyörögj érettünk. Amen.

49. Szentelési évfordulók

Teljes búcsút nyerhet az a pap, aki pappá szentelésének 25., 50.és 60. évfordulóján Isten előtt megújítja elhatározását, hogy ahivatásával járó kötelességeket hűen fogja teljesíteni.

Ha a pap a jubileumi szentmiséjét ünnepélyességgel végzi, ajelenlevő hivők teljes búcsúban részesülhetnek.

50. Pátriarkális bazilika látogatása

Az a hivő, aki Rómában valamelyik pátriarkális bazilikátáhítattal meglátogatja, és ott egy Miatyánkot és Hiszekegyetelimádkozik, teljes búcsút nyerhet:
1. búcsújuk napján,
2. bármely parancsolt ünnepen,
3. évente egyszer a hivő által kiválasztott napon.

51. Pápai áldás

A hívek, akik a pápa Urbi et Orbi (vagyis Rómának és aföldkerekségnek) adott áldását, ha csak rádión vagy televíziónkeresztül is, áhitattal és buzgó lélekkel fogadják, teljes búcsúbanrészesülhetnek.

52. Plébániatemplom látogatása

Teljes búcsút nyerhetnek azok a hívek, akik a plébániatemplomotáhitattal meglátogatják:
1. búcsúja napján,
2. augusztus 2-án (Portiuncula búcsú napján).
Mind a két búcsú elnyerhető vagy a fent említett napokon vagy azOrdinárius által kitűzött, a híveknek jobban megfelelő napon.
Ugyanezek a búcsúk elnyerhetők a székesegyházakban is.
A templomlátogatáskor el kell mondani egy Miatyánkot és egyHiszekegyet.

53. Imádlak áhitattal

Imádlak áhitattal, Isten, Rejtelem,
aki e jelekben titkon vagy jelen,
Néked egész szivem átadja magát
mert Téged szemlélve elveszti magát.

Szem, ízlés, tapintás megcsalódhat itt,
de a hallás Rólad hittel biztosít,
hiszem, amit hinnem Isten Fia ad,
igédnél Igazság, mi van igazabb?

Isten-volta rejtve volt a keresztfán,
itt ember-arcát is rejti e talány.
De én mind a kettőt hiszem, s vallhatom,
kérve, amit kért a bűnbánó lator.

Sebeid Tamással látnom nem lehet,
mégis Istenemnek vallak Tégedet.
Hadd, hogy egyre jobban hinni tudjalak,
Tebenned reméljek, Téged vágyjalak.

Isten halálára emlékeztető
eleven kenyér és embert éltető
add, hogy éljen lelkem Belőled csupán
s jóízét Tebenned ne veszítse szám.

Kegyes pelikánom, Uram, Jézusom,
szennyes vagyok, szennyem véreddel mosom,
melyből elég volna egy szepp hullni rá,
világ minden bűnét meggyógyítaná.

Jézus, kit titokba fedve látlak itt,
mikor lesz, hogy szomjas vágyam jóllakik,
hogy majd fátyol nélkül látva arcodat
leljem szent fényedben boldogságomat?

A hivő, aki áhítattal elimádkozza, részleges búcsúban részesülhet.

54. Rózsafüzér

Teljes búcsút nyerhet a hivő, aki a rózsafüzért a templomban,nyilvános kápolnában, vagy a családban, szerzetesi közösségben,jámbor társulatban mondja el. Részleges búcsút nyerhet máskörülmények között.
A teljes búcsú elnyeréséhez szükséges :
1. Egy rózsafüzérnek (5 tized) egyfolytában való elmondása.
2. A szóbeli imát titkokról való elmélkedésnek kell kísérnie.
3. A közös imánál a titkokat is be kell mondani a bevált helyiszokás szerint. A magánimánál elég, ha a szóbeli imához titkokrólszóló elmélkedést fűznek.

55. Stációs templomok látogatása Rómában

Az a hivő, aki a Római Misekönyvben megállapított napokon rómaistációs templomot buzgó lélekkel meglátogat, részleges búcsúbanrészesülhet. Ha ezenfelül olyan szent cselekményen is részt vesz,melyet a hajnali vagy esti órákban végeznek, teljes búcsút nyerhet.

56. Szentbeszéden való részvétel

Azok a hívek, akik az Isten Igéjének hirdetésén figyelmesen ésbuzgó lélekkel részt vesznek, részleges búcsúban részesülhetnek.Teljes búcsút nyerhetnek a hívek, ha a szent misszió, triduum idejénnéhány beszédet meghallgatnak és ezenfelül a misszió ünnepélyesbefejezésén részt vesznek.

57. Szentirásolvasás

Részleges búcsút nyerhet az a hivő, aki a Szentírást Istenszavának kijáró tisztelettel és lelkiolvasmányként olvassa. Teljesbúcsúban részesülhet, ha ezt legalább fél órán át teszi.

58. Szent Isten, mindenható és örök Atyaisten

Szent Isten, mindenható és örök Atyaisten, hallgass meg minket,és küldd el szent angyalodat az égből, hogy őrizze, óvja,védelmezze, látogassa és oltalmazza e lakásnak minden lakóját.Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Részleges búcsúval jár.

59. Szent kilencedek

Az a hivő, aki buzgó lélekkel részt vesz a Karácsonyt ,Pünkösdöt vagy a Szűzanya Szeplőtelen Fogantatása ünnepét megelőzőnyilvános szent kilenceden, részleges búcsúban részesülhet.

60. Szent Péter és Szent Pál

Szent Péter és Szent Pál apostol, járjatok közben értünk. Uram,védelmezd népedet és amely Péter és Pál apostolaidnak pártfogásábanbizakodik, örök oltamaddal őrizd meg. Krisztus, a mi Urunk által.Amen.

Részleges búcsúval jár.

61. Szentségi áldás szertartása

Az a hivő, aki összejövetelek végén szokásos ünnepélyesszentségi áldás szertartásán áhitattal részt vesz, teljes búcsúbanrészesülhet.

62. Szentségimádás

Azok a hívek, akik felkeresik az Oltáriszentséget, ésszentségimádást végeznek, részleges búcsút nyerhetnek. Ha aszentségimádás legalább fél óráig tart, teljes búcsúbanrészesülhetnek.

63. Szentek tisztelete

Azok a hívek, akik egy Szent ünnepén a tiszteletére akár amisekönyvből vett könyörgését, akár egy róla szóló, törvényesenjóváhagyott más imát elmondanak, részleges búcsút nyerhetnek.

64. Szerzetesi templomok látogatása

Teljes búcsúban részesülhetnek azok a hívek, akik a szerzetesektemplomát vagy kápolnáját szent alapítójuk ünnepén áhítattalmeglátogatják, és ott egy Miatyánkot és egy Hiszekegyetelimádkoznak.

65. Szűz Mária, siess segítségére

Szűz Mária, siess segítségére a szerencsétleneknek, segítsd akicsinyeket, könyörögj a papságért, járj közben a buzgó nőkért:mindnyájan érezzék segítségedet, akik ünneplik a te szentemlékezetedet.

Részleges búcsúval jár.

66. Temető látogatása

Az a hivő, aki a temetőt buzgó lélekkel meglátogatja, éslegalább gondolatban a halottakért imádkozik, búcsút nyerhetkizárólag a tisztítótűzben szenvedőkért, mégpedig november elsejéndéltől november nyolcadikán estig minden nap teljes búcsút, az évtöbbi napján részleges búcsút.

67. Templomlátogatás lelkipásztori vizitáció idején

Azok a hívek, akik egy templomot, nyilvános vagy félig nyilvánoskápolnát abban az időben látogatnak meg, amikor ott lelkipásztorivizitáció folyik, részleges búcsúban részesülhetnek. Teljes búcsútnyerhetnek akkor, ha olyan szertartáson vesznek részt, amit avizitátor vezet.

68. Templomszentelés és oltárszentelés

Teljes búcsúban részesülhetnek azok a hívek, akik templomot vagyoltárt szentelésük napján áhítattal meglátogatnak, és ott elmondanakegy Miatyánkot és egy Hiszekegyet.

69. Téged Isten dicsérünk

Téged Isten dicsérünk, Téged Úrnak ismerünk.
Téged, örök Atyaisten, mind egész Föld áld és tisztel.
Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok.
Egek és minden hatalmak, szüntelenül magasztalnak.
Szent vagy, szent vagy, erősséges szent Isten vagy.

Nagyságoddal telve Ég, Föld, dicsőséged mindent bétölt.
Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara.
Dicséretes nagy próféták súlyos ajka hirdet és áld.
Jeles mártírseregek magasztalnak tégedet.
Vall tégedet világszerte Szentegyházad ezerszerte.

Ó, Atyánk téged, s mérhetetlen nagy Fölséged,
S azt, aki hozzánk tőled jött le, Atya igaz Egyszülöttje,
És áldjuk veled vigasztaló Szentlelkedet.

Krisztus, Isten Egyszülöttje, király vagy te mindörökre.
Mentésünkre körénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál.
Halál mérgét megtiportad, mennyországod megnyitottad.
Isten jobbján ülsz most széket, Atyádéval egy fölséged.
Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő.

(a következő versek alatt térdelünk)
Téged azért, Uram, kérünk, mi Megváltónk maradj vélünk.
Szentjeidhez végy fel égbe, az örökös dicsőségbe.
Szabadítsd meg Uram néped, áldd meg a te örökséged,
Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald!
(felállunk)

Minden nap dicsérünk Téged, szent nevedet áldja néped.
Bűntől e nap őrizz minket, és bocsásd meg vétkeinket.
Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas.
Kegyes szemed legyen rajtunk, tebenned van bizodalmunk.

Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem.

Az a hivő, aki hálaadásként elimádkozza, részleges búcsút nyerhet.Teljes búcsúban pedig akkor részesülhet, ha elmondása nyilvánosantörténik az év utolsó napján.

70. Üdvözlégy, Királynő!

Üdvözlégy, Királynő, irgalmasság Anyja,
életünk, édességünk és reményünk, üdvözlégy!
Hozzád kiáltunk Évának számkivetett fiai.
Sírva és zokogva hozzád sóhajtunk e siralom völgyében.
Azért Szószólónk, fordulj felénk irgalmasan,
és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust,
méhednek áldott gyümölcsét: ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária!

Részleges búcsúval jár.

RÖPIMÁK

Az összes röpimákkal kapcsolatban tudnunk kell a következőket:

1. A búcsúk szempontjából a röpimákat nem önálló cselekménynektekintjük, hanem egyes tettek kiegészítőjének, amellyel a hívőkötelességeinek teljesítése, vagy terheinek viselése közben lelkétIstenhez emeli. Így tehát a röpima teljessé teszi a lélek Istenhezemelkedését; mind a lélek fölemelkedése, mind a röpima olyan, mint adrágagyöngy, amely ékesíti, vagy olyan, mint a só, amely ízesíti azegyéb cselekedeteket.

2. Ha választani kell, azt a röpimát kell előnyben részesíteni,amely jobban megfelel a lélek helyzetének és állapotának: spontánfakad fel a lélekből, vagy a hagyomány kincséből választják.

3. A röpima lehet nagyon rövid, egy-két szó is, sőt még kimondanisem kell. elég, ha elsóhajtják.

P1. Istenem! Atyám! Jézusom! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hiszekbenned, Uram! Imádlak téged! Remélek benned! Szeretlek! Mindentérted! Hála Istennek! Áldott legyen az Úr! Jöjjön el a te országod!Legyen meg a te akaratod! Legyen, amint az Úr akarja! Istenem,segíts meg! Uram, adj erőt! Hallgass meg engem! Ments meg engem!Könyörülj rajtam! Kegyelmezz Uram! Ne engedd hogy elszakadjak tőled!Uram, ne hagyj el! Dicsőség a magasságban Istennek! Nagy vagy, Uram!Üdvözlégy, Mária!

A gyakoribb röpimák:

Áldott legyen a Szentháromság!
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek!
Istenem és mindenem!
Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek!
Taníts meg rá, hogy akaratod megtegyem, mert Istenem vagy te!
Uram, növeld a hitünket!
Uram, ments meg minket, mert elveszünk!
Én Uram, én Istenem!
Atyám, a kezedbe ajánlom lelkemet!

Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted általmegváltottad a világot!
Dicsértessék és áldassék a legméltóságosabb Oltáriszentség!
Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!
Jézus Szíve, bízom benned!
Jézus Szentséges Szíve, irgalmazz nekünk!
Szelíd és alázatos szívű Jézus! Alakítsd szívünket a te szivedszerint!
Maradj velünk, Uram!
Uram, küldj munkásokat aratásodba!
Üdvözlégy szent Kereszt, egyetlen reménység!
Kegyes Jézus, kérünk Téged, add meg nekünk békességed!

Tégy méltóvá engem a te dicséretedre, szentséges Szűz; adj erőtellenségeid ellen!
Eredeti bűn nélkül fogantatott Királyné, könyörögj értünk!
Szentséges Szűz Mária! Könyörögj érettünk!
Mária édes Szíve, légy az én menedékem!
Anyám, bízom benned!
Szent áldását adja ránk, kisded Jézus, Szűzanyánk!
Imádkozzál érettünk Istennek szent Szülője, hogy
méltók lehessünk Krisztus igéreteire!
Jézus! Mária! József!
Istennek minden szentjei, esedezzetek értünk!