Isten tízparancsolata

A Sínai-hegyen Istentől adott parancsok a valláserkölcsi élet örökérvényű alaptörvényei (Kiv 20). Az embernek Isten és embertársai irántikötelességeit összegzi. érvényessége minden időben megmarad, mivelJézus azt mondta: "Nem megszüntetni jöttem a Törvényt, hanembeteljesíteni" (Mt 5,17).

I. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!

Istent felismerve első kötelességünk a benne való hit, a neki kijáróimádás; hódolat és dicsőítés, uralma kizárólagosságának elismerése.

II. Isten nevét hiába ne vedd!

Minthogy az ember gondolkodása és kimondott szava között szoroskapcsolat van, e hódolathoz hozzá tartozik Isten nevének (és általábanaz isteni dolgoknak) tisztelete.

III. Az Úr napját szenteld meg!

Istentől való függőségünket fejezzük ki azzal, hogy megtartjuk az Úrnapját, ezt az időt (egész életünkkel együtt) Neki szenteljük,ugyanakkor a földi munkálkodás múlandóságát jelezve és a végsőnyugalmat előlegezve munkaszünetet tartunk!

Az első három parancs Isten uralmának elismeréséhez vezetett minket.Csak ez biztosítja az ember tökéletes szabadságát. A Tízparancsolatmásodik része (táblája) az embertársak iránti kötelességekettartalmazza, összhangban a természeti törvényekkel:

IV. Atyádat és anyádat tiszteld!

Kapcsolataink közül első az, mely szüleinkhez fűz, hiszen életünket ésfelnövekedésünket nekik köszönhetjük. A szülői felelősség és a gyermekitisztelet egymástól elválaszthatatlan.

V. Ne ölj!

Minden ember élete szent. Az egészség is Isten ajándéka. így kellőriznünk magunk és mások életét.

VI. Ne paráználkodj!

Az új élet nemzése éppúgy tiszteletet és védelmet kíván, mint az emberteste, s a szerelemben a másik felé megnyíló legbensőbb rejtettvalósága.

VII. Ne lopj!

Az embernek a munkával szerzett tulajdonhoz, az életét biztosító anyagijavakhoz való jogát szavatolja ez a parancs.

VIlI. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!

Az emberek közti kapcsolatok legfőbb munkálója az emberi beszéd. E nagyadománnyal nem élhetünk vissza, nem használhatjuk mások kárára. Aparancs a nyelvvel elkövethető legnagyobb bűnt is jelzi, sáltalánosságban is elénk állítja az igaz beszédet, mint Istentőlszabott kötelességet.

IX. Felebarátod házastársát ne kívánd!

X. Mások tulajdonát ne kívánd!

Az igaz cselekedetek mellett az igaz érzések, gondolatok, vágyak is azisteni akarat teljesítéséhez tartoznak.