A rózsafüzér-ájtatosságA rózsafüzér közösségben valóimádkozásának többféle változata lehetséges. Megfelelőnek látszik, haegy előimádkozó vezeti az imádságot, a hívek pedig folytatják az általaelkezdett imát.
A négy rózsafüzért akövetkezőképpen imádkozhatjuk: hétfőn és szombaton az örvendetesrózsafüzért, csütörtökön a világosság titkait, kedden és pénteken afájdalmasat és szerdán, valamint vasárnap a dicsőségeset. Ettől azonbanel is lehet térni.
A liturgikus ruházat a reverendafölé vett karing vagy alba, fehér színű stóla és palást legyen.
1. A rózsafüzér-ájtatosság hagyományos módon

A rózsafüzért keresztvetésselkezdjük, majd elmondjuk az Apostoli hitvallást. Az első szemekreelmondjuk a bevezető imákat: Mi Atyánk…, három Üdvözlégy Mária amegfelelő titkokkal és Dicsőség. Ezt követően kezdjük az első tizedet aMiatyánkkal és a tíz Üdvözléggyel. A tizedek végén a Dicsőségetimádkozzuk. Sok helyen szokásban van, hogy elimádkozzák a következőimádságot:

Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnakirgalmadra.


Az örvendetes olvasó

A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki hitünket növelje,
2. aki reményünket erősítse,
3. aki szeretetünket tökéletesítse,

A tizedekre:
1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál,
2. akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál,
3. akit te, Szent Szűz a világra szültél,
4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál,
5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál,

A világosság olvasója

A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki megtisztítson minket,
2. aki lelkünk békéjét megőrizze,
3. aki a szentségekben megerősítsen,

A tizedekre:
1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett,
2. aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét,
3. aki meghirdette Isten országát,
4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét,
5. aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát,

A fájdalmas olvasó

A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki értelmünket megvilágosítsa,
2. aki emlékezetünket megerősítse,
3. aki akaratunkat tökéletesítse,

A tizedekre:
1. aki érettünk vérrel verítékezett,
2. akit érettünk megostoroztak,
3. akit érettünk tövissel koronáztak,
4. aki érettünk a keresztet hordozta,
5. akit érettünk keresztre feszítettek,

A dicsőséges olvasó

A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki gondolatainkat irányítsa,
2. aki szavainkat vezérelje,
3. aki cselekedeteinket kormányozza,

A tizedekre:
1. aki a halálból feltámadt,
2. aki a mennybe felment,
3. aki nekünk a Szentlelket elküldte;,
4. aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett,
5. aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott,


Valamennyi rózsafüzért követőenelimádkozhatjuk a loretói litániát vagy pedig az alábbi könyörgést:

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülött Fiad életével, halálávalés feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát: add meg,kérünk, hogy e titkokról a Boldogságos Szűz Mária szentolvasójánakelmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, éselnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.A rózsafüzér imádkozása közben azegyes titkok között az elmélkedést elősegítendő rövid szentírásiszakaszokat vagy elmélkedéseket olvashatunk, esetleg énekelhetünk, hogyminél inkább megértsük és átéljük annak a titoknak értelmét, melyről azimádságban elmélkedünk. Ezeket a szakaszokat felolvashatjuk mindentitok imádkozása előtt.


2. Rózsafüzér szentírási idézetekkel

A rövid szentírási szakaszokat azegyes tizedek előtt olvassuk fel.


Az örvendetes olvasó
 
I. Akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál
Ének: Sz.V.U 165/ÉE 266: Mária kishajlékában

Lk 1,26-38
A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevűvárosába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnekvolt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá ésmegszólította: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr!Áldottabb vagy minden asszonynál.” E szavak hallatára Mária zavarbajött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal eztmondta neki: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeketfogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és aMagasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának,Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nemlesz vége.” Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan válik ez valóra,amikor férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: „ASzentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezérta születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni. Íme, rokonod,Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, nohameddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen.” Mária ígyválaszolt: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igédszerint.” Erre az angyal eltávozott.


II. Akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál
Ének: Sz.V.U. 185: Mária, SzűzanyaNázáretből indul útnak

Lk 1,39-45
Mária még ezekben a napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett, Júdavárosába. Zakariás házába tért be és üdvözölte Erzsébetet. AmikorErzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében agyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. Nagy szóvalfelkiáltott: „Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhedgyümölcse! Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám? Lásd, mihelytmeghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben agyermek. Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondottneki!”


III. Akit Te, Szent Szűz a világra szültél
Ének: Sz.V.U. 34: Szülte a Szűzszent Fiát

Lk 2,1-7
Azokban a napokban történt, hogy Augusztusz császár rendeletet adottki, hogy az egész földkerekséget írják össze. Ez az első összeírásQuirinius, Szíria helytartója alatt volt. Mindenki elment a magavárosába, hogy összeírják. József is fölment Galilea Názáret nevűvárosából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából ésnemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt,aki áldott állapotban volt. Ott-tartózkodásuk alatt elérkezett a szülésideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolbafektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson.


IV. Akit Te. Szent Szűz a templomban bemutattálÉnek: Sz.V.U. 164/ÉE 674: Ó, Sion, templomod

Lk 2,22-24
Amikor elteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai,felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úrtörvényében elő volt írva: az anyaméhet megnyitó minden elsőszülött fiúaz Úr szentjének hívatik, s az áldozatot is be akarták mutatni, ahogyaz Úr törvénye előírta: egy pár gerlicét vagy két galambfiókát.


V. Akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.
Ének: Sz:V.U. 194: Ó, Mária szentSzíve

Lk 2,41-50
Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére.Amikor tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint.Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonbanJeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei tudták volna. Abban a hitben,hogy az úti társaságban van, mentek egy napig, és keresték a rokonok ésismerősök között. Amikor nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe,hogy keressék. Három nap múlva akadtak rá a templomban, ott ült atanítók közt, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mindcsodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor meglátták, csodálkoztak.Anyja így szólt hozzá: „Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, atyádés én szomorúan kerestünk.” Ezt felelte: „De miért kerestetek? Nemtudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?” Ám ők nem értettékmeg ezeket a hozzájuk intézett szavakat.A világosság olvasója

I. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett
Ének: Sz.V.U. 45/ÉE 61: János álla part felett

Jn 1,29-34
Amikor keresztelő János látta, hogy Jézus feléje tart, így szólt:„Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűneit. Róla mondtam: Anyomomba lép valaki, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Énsem ismertem, de azért jöttem vízzel keresztelni, hogy megismertessemIzraellel.” Ezután János tanúsította: „Láttam a Lelket, amint galambalakjában leszállt rá a mennyből, s rajta is maradt. Magam semismertem, de aki vízzel keresztelni küldött, azt mondta: Akire látod,hogy leszáll a Lélek s rajta is marad, az majd Szentlélekkel fogkeresztelni. Láttam és tanúskodom róla, hogy ő az Isten Fia.”


II. Aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét
Ének: Sz.V.U. 42,3: Kánaimenyegzőn a Szűz Anya szól

Jn 2,1-11
Harmadnap menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyjais ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt.Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs több boruk.”Jézus azt felelte: „Mit akarsz tőlem, asszony? Még nem jött el az énórám.” Erre anyja szólt a szolgáknak: „Tegyetek meg mindent, amit csakmond!” Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára,mindegyik két-három mérős. Jézus szólt nekik: „Töltsétek meg a korsókatvízzel!” Meg is töltötték azokat színültig. Ekkor azt mondta nekik:„Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak.” Odavitték.Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való- a szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták -, hívatta anásznagy a vőlegényt, s szemére vetette: „Először mindenki a jó bortadja, s csak amikor már megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te megmostanáig tartogattad a jó bort.” Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit agalileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittekbenne.


III. Aki meghirdette Isten országát
Ének: Sz.V.U. 152/ÉE 189: Ó, Jézusemlékezni rád

Mt 4,23-25
Jézus bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdetteországa evangéliumát, s gyógyított minden betegséget és fogyatékosságota nép közt. Híre elterjedt egész Szíriában. Elvittek hozzá mindenszenvedőt, olyanokat, akiket különféle betegségek és bajok gyötörtek,ördögtől megszállottakat, holdkórosokat, bénákat, és meggyógyítottaőket. Csapatostul kísérték, Galileából, Dekapoliszból, Jeruzsálemből,Júdeából és a Jordánon túlról.


IV. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét
Ének: Sz.V.U. 150/ÉE 200: Uram,Jézus! Légy velünk

Mt 17,1-9
Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s fölmentkülön velük egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük, arca ragyogott,mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény.S íme, megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter erreígy szólt Jézushoz: „Uram, jó itt nekünk! Ha akarod, csinálok ide háromsátrat: egyet neked, egyet Mózesnek, egyet pedig Illésnek.” Amígbeszélt, hirtelen fényes felhő borult rájuk, s a felhőből szózathallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őthallgassátok!” Ennek hallatára a tanítványok arcra borultak, s igenmegrémültek. Jézus odalépett hozzájuk és megérintette őket: „Keljetekfel, ne féljetek!” Amikor tekintetüket fölemelték, nem láttak senkit,csak egyedül Jézust. A hegyről lefelé jövet Jézus rájuk parancsolt: „Neszóljatok a látomásról senkinek, amíg az Emberfia föl nem támad ahalálból


V. Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát
Ének: Sz.V.U. 130: Szerelmes, édesJézusom

Lk 22,14-23
Amint elérkezett az óra, asztalhoz telepedett a tizenkét apostollalegyütt. Így szólt hozzájuk: „Vágyva vágytam rá, hogy ezt a húsvétivacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, többé nemeszem ezt, míg be nem teljesedik az Isten országában.” Aztán fogta akelyhet, hálát adott és így szólt: „Vegyétek, osszátok el magatokközött. Mondom nektek: nem iszom a szőlő terméséből addig, amíg el nemjön az Isten országa.” Most a kenyeret vette kezébe, hálát adott,megtörte és odanyújtotta nekik ezekkel a szavakkal: „Ez az én testem,amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.” Ugyanígy avacsora végén fogta a kelyhet is, és azt mondta: „Ez a kehely az újszövetség az én véremben, amelyet értetek kiontanak. De nézzétek, azáruló keze is rajta az asztalon. Az Emberfia ugyan elmegy, de jaj annakaz embernek, aki elárulja.” Erre kérdezgetni kezdték egymást, ki azközülük, aki ilyet tesz.A fájdalmas olvasó

I. Aki érettünk vérrel verítékezett
Ének: Sz.V.U. 66,1-2: Bűnös lélek,sirasd, kérlek

Lk 22,39-46
Ezután Jézus kiment, és szokása szerint elindult az Olajfák-hegyére. Atanítványok is elkísérték. Amikor odaért, kérte őket: „Imádkozzatok,nehogy kísértésbe essetek!” Aztán odébbment, úgy egy kőhajításnyira, éstérdre borulva imádkozott: „Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely!De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied!” Megjelent neki azégből egy angyal, és megerősítette. Halálfélelem kerítette hatalmába,és még buzgóbban imádkozott. Verejtéke mint megannyi vércsepp hullott aföldre. Aztán abbahagyta az imát, és visszament a tanítványokhoz. Azokközben elaludtak bánatukban. Rájuk szólt: „Miért alusztok? Keljetek felés imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek!”


II. Akit érettünk megostoroztak
Ének: Sz.V.U. 74/ÉE 85: Ó, Jézus,Jézus

Jn 19,1-5
Pilátus előhozatta Jézust és megostoroztatta. A katonák töviskoszorútfontak, a fejére tették, és bíborszínű köntöst adtak rá. Aztán eléjárultak, és így gúnyolták: „Üdvözlégy, zsidók királya!” Majd arculütötték. Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk: „Nézzétek, elétekvezetem. Értsétek meg: nem találom semmiben sem bűnösnek.” Jézustöviskoronával, bíborpalástban jött ki. Pilátus rámutatott: „Íme, azember!” 


III. Akit érettünk tövissel koronáztak
Ének: Sz.V.U. 61/ÉE 86: A fényesIsten-arcot

Mt 27,27-31
A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, s odagyűjtöttékköré az egész helyőrséget. Megfosztották ruhájától, bíborszínű köntöstadtak rá. Tövisből koszorút fontak, fejére tették, jobb kezébe pedignádszálat adtak. Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták:„Üdvözlégy, zsidók királya!” Közben leköpdösték, fogták a nádat sverték a fejét. Miután így csúfot űztek belőle, levették róla apalástot, s ráadták saját ruháját. Aztán elvezették, hogy keresztrefeszítsék.


IV. Aki érettünk a keresztet hordozta
Ének: Sz.V.U. 63/ÉE 91: Akeresztfához megyek

Lk 23,26-31
Ahogy Jézust elvezették, megállítottak egy cirenei embert, Simont, akiéppen a mezőről tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigyeJézus után. Nagy tömeg követte, asszonyok is, akik jajgattak és sírtakmiatta. Jézus hozzájuk fordult: „Jeruzsálem leányai - mondta nekik -,ne engem sirassatok. Inkább magatokat és gyermekeiteket sirassátok,mert jönnek majd napok, amikor azt fogják mondani: Boldogok a meddők,akik nem szültek, nem szoptattak. Akkor majd unszolni kezdik ahegyeket: Omoljatok ránk! És a dombokat: Takarjatok el! Mert ha azöldellő fával így tesznek, mi lesz a sorsa a kiszáradt fának?”


V. Akit érettünk keresztre feszítettek
Ének: Sz.V.U. 70/ÉE 84: Jézus,világ Megváltója

Lk 23-33-46
Amikor odaértek arra a helyre, amelyet Koponya-helynek hívtak, ottfölfeszítették, s a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukatbalról. Jézus pedig mondta: „Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják,mit tesznek.” Ruháján sorsot vetve megosztoztak. A nép bámészkodott, afőtanács tagjai gúnyolódtak: „Másokat megmentett - mondták -, mostmentse meg magát, ha ő a Messiás, az Isten választottja.” Gúnyt űztekbelőle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták: „Ha te vagy azsidók királya, szabadítsd meg magad!” - mondták. Feje fölé görög,latin és héber nyelvű feliratot tettek: „Ez a zsidók királya.” Az egyikfölfeszített gonosztevő káromolta: „Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsdmeg hát magad és minket is.” A másik rászólt: „Nem félsz az Istentől?Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi tetteink méltó jutalmátkapjuk. De ő nem csinált semmi rosszat." Aztán hozzá fordult: „Jézus,emlékezzél meg rólam, országodban.” Ezt válaszolta neki: „Bizony mondomneked, még ma velem leszel a mennyben.”
A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, s egészen akilencedik óráig tartott. A nap elsötétedett, a templom függönyeközépen kettéhasadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott: „Atyám, kezedbeajánlom lelkemet.” E szavakkal kilehelte lelkét. A dicsőséges olvasó

I. Aki a halálból feltámadt
Ének: Sz.V.U. 88/ÉE 107: Krisztusfeltámadott

Lk 24,1-9
A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, s magukkal vittékaz előkészített illatszereket is. Úgy találták, hogy a kő el volt asírtól hengerítve. Bementek, de az Úr Jézus testét nem találták. Mégfel sem ocsúdtak meglepetésükből, már két férfi jelent meg mellettük,ragyogó ruhában. Ijedtükben a földre szegeződött a tekintetük. De azokígy szóltak hozzájuk: „Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincsitt, feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor mégGalileában járt: Az Emberfiának - mondta - a bűnösök kezébe kellkerülnie, fölfeszítik, de harmadnap feltámad.” Erre eszükbe jutottak eszavai. A sírtól visszatérve mindent hírül adtak a tizenegynek és atöbbieknek.


II. Aki a mennybe fölment
Ének: Sz.V.U 95/ÉE 118: Krisztus amennybe fölmene

Lk 24,44-53
Jézus így szólt a tanítványokhoz: „Ezeket mondtam nektek, amikor mégveletek voltam, hogy be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózestörvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak.” Ekkor megnyitottaértelmüket, hogy megértsék az Írásokat, s így folytatta: „Meg van írva,hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia ahalálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni mindennépnek Jeruzsálemtől kezdve. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én megkiárasztom rátok Atyám ígéretét. Maradjatok a városban, míg fel nemöltitek a magasságból való erőt.”
Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét kitárva megáldottaőket. Áldás közben megvált tőlük, és fölemelkedett az égbe. Leborulvaimádták, aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mindig atemplomban voltak, és dicsőítették az Istent.


III. Aki nekünk a Szentlelket elküldte
Ének: Sz.V.U. 102/ÉE 124:Szentlélek Isten, szállj le ránk

ApCsel 2,1-4
Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együttvoltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak hevesszélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek.Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtekmindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különbözőnyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.


IV. Aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett
Ének: Sz.V.U. 167/ÉE 283:Felvitetett magas mennyországba

Lk 1,46-55
„Lelkem magasztalja az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben, mertrátekintett szolgálója alázatosságára. Íme, mostantól fogva boldognakhirdet minden nemzedék, mert nagyot tett velem a Hatalmas, és Szent aző neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre az istenfélőkkel marad. Karjabizonyságot tett hatalmáról: szétszórta a szívük szándékában agőgösöket, letaszította trónjukról a hatalmasokat, az alázatosakatpedig fölemelte. Az éhezőket javakkal töltötte el, de a gazdagokat üreskézzel küldte el. Gondjába vette szolgáját, Izraelt, megemlékezveirgalmáról, amelyet atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak örökremegígért.”


V. Aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott
Ének: Sz.V.U. 168/ÉE 284: Örülj,vígadj

Jel 12,1-6
Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a Nap, lába alatt aHold, fején tizenkét csillagból korona. Áldott állapotban volt,gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozott. Most egy másik jel tűntfel az égen: egy nagy vörös sárkány, hét feje volt és tíz szarva, smindegyik fején korona. Farkával lesöpörte az ég csillagainakegyharmadát, és a földre szórta. Ekkor a sárkány odaállt a szülőasszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje gyermekét. Fiút szült,fiúgyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza mind a nemzeteket.Gyermekét elragadták Istenhez és az ő trónjához. Az asszony a pusztábamenekült, ahol az Isten helyet készített számára, hogy ott éljenezerkétszázhatvan napig.3. Rózsafüzér énekekkel

Ha csak énekekkel imádkozzuk arózsafüzért, az egy-egy tizedre vonatkozó éneket mindig a tized előtténekeljük. Felhasználhatjuk azokat az énekeket, melyek a rózsafüzérszentírási szakaszokkal történő imádkozásakor szerepelnek, deénekelhetők más énekek is a népénektárból, amelyek megfelelnek azimádkozott tized jellegének.

II. JÁNOS PÁL PÁPA ROSARIUM VIRGINISMARIAE apostoli levele a szentrózsafüzérről