XIII. század

1204-1205

Imre király (1196-1204) halálát követően III. Ince pápa, azon az alapon, hogy Magyarország pápai hűbér, mivel Szent István a pápától kapta koronáját, megerősíti András herceg III. László feletti gyámságát, majd trónra lépését.

1211

II. András király (1205-1235) határvédelmi céllal letelepíti a Barcaságban a német lovagrendet. 1225-ben, mivel a lovagok az általuk ellenőrzött területet pápai hűbérként önállósítani akarják, a király kiűzi őket az országból.

1217-1218

II. András keresztes hadjárata, amely jelentősebb hadiesemények nélkül folyik le.

1221

A domonkosok megtelepednek Székesfehérváron.

1222

II. András megerősíti az egyházi rendhez tartozók kiváltságait (adómentesség, privilegium fori), majd az Aranybullában az egyházat kedvezőtlenül érintő rendelkezéseket hoz (a tized csak természetben szedhető be, a sókereskedelem királyi monopóliuma).

1226-1227

A domonkosok kunországi (Havasalföld) missziója nyomán a magyar egyházszervezethez kapcsolva felállítják a kunok milkói püspökségét (ténylegesen a tatárjárásig áll fenn).

1229

A boszniai bogumil eretnekek és az ortodox szlávok közötti térítés céljából megalapítják a szerémi püspökséget.

1229

A ferencesek megtelepednek Esztergomban.

1231

Meghal Árpád-házi (Türingiai) Erzsébet, II. András lánya, akit IX. Gergely pápa 1235-ben avat szentté.

1231

Az Aranybulla megújítása eltörli az egyházra nézve sérelmes cikkelyeket, és további privilégiumokat tartalmaz.

1232

A zsidók és muzulmánok (izmaeliták) hivatalviselése miatt Róbert esztergomi érsek egyházi tilalom (interdictum) alá helyezi az országot. A büntetés visszavonása után, ősszel a helyzet kivizsgálására Magyarországra érkezik Pecorari Jakab bíboros-legátus.

1233

II. András a pápai legátussal kötött beregi egyezményben vállalja a máshitűek kizárását a közhivatalokból, megerősíti a klerikusok kiváltságait, és jelentős bevételi forrásokat enged át az egyháznak (sókereskedelem).

1234

A beregi egyezmény megszegése miatt János boszniai püspök ismét egyházi tilalom alá helyezi az országot. A büntetést rövidesen visszavonják.

1235-1239

IV. Béla király (1235-1270) birtokvisszavételei egyházi érdekeket is sértenek.

1235-1237

A domonkos Julianus barát és társainak két útja a keleti magyarok és Magna Hungaria felkutatására.

1239

Az esztergomi érsek prímási címének első okleveles említése.

1241-1242

A tatárjárás súlyos károkat okoz az egyházi intézményhálózatban is.

1247

A johannita lovagok határvédelmi feladatok vállalása mellett hűbérül kapják a szörényi bánságot és Kunországot.

1247

A boszniai püspökséget a bogumilok közötti térítés erősítése céljából a kalocsai érsekség alá rendelik (későbbi székhelye Diakovár/Ðakovo).

1250 előtt

Megszűnnek az ország belsejében a görög szertartású kolostorok.

1250 körül

Özséb esztergomi kanonok a Pilisben megalapítja a keresztúri remeték közösségét, amelyből a következő évtizedekben létrejön a pálos rend.

1252

Báncsa István esztergomi érsek személyében kinevezést nyer az első magyar bíboros.

1260 körül

Az ágostonos remeték megtelepednek Esztergomban.

1270

Meghal Árpád-házi Margit, IV. Béla leánya. Röviddel később elkészül első legendája, 1276-ban pedig tanúkihallgatások folynak szentté avatása érdekében, amire végül csak 1943-ban kerül sor.

1276

A IV. (Kun) László (1272-1290) uralma alatti zavaros viszonyokat kihasználva Csák Péter nádor kifosztja a veszprémi székesegyházat és a káptalani iskolát.

1279-1281

A belpolitikai zavarok rendezése végett a pápa legátusként Magyarországon tartózkodik Fülöp fermói püspök. 1279 nyarán ráveszi IV. Lászlót a kun törvény kibocsátásra, majd kihirdeti az általa összehívott budai zsinat határozatait, októberben a kun törvény felrúgása miatt kiközösíti a királyt, és egyházi tilalom alá helyezi az országot. Erre a kunok fogságba vetik a legátust, akivel azonban IV. László később kibékül.

1287-1290

Az egyre zavarosabb belpolitikai helyzetben Lodomér esztergomi érsek kétszer is kiközösíti Kun Lászlót, sőt a pápától keresztes hadjárat meghirdetését kéri a „pogánnyá lett” uralkodó ellen. A király ugyan mindkétszer ígéretet tesz uralkodói esküjének megtartására, azonban nem változtat magatartásán. Ezért az érsek is azok között van, akik behívják az országba III. Andrást (1290-1301).

1290

A nándorfehérvári missziós püspökség alapítása.

1292

Lengyelországban meghal Árpád-házi Kinga, IV. Béla leánya, akinek Krakkóban rövidesen kibontakozik tisztelete. Szentté avatására 1999-ben kerül sor.

1299

Az első karthauzi kolostor alapítása a szepességi Menedékszirten.