1995

február 6.Bratinka József, Magyarország új szentszéki nagykövete átnyújtja megbízólevelét II. János Pál pápának.
február 9.Göncz Árpádot magánkihallgatáson fogadja II. János Pál pápa. A találkozón megerősítik a Szentatya meghívását Magyarországra 1996-ra. A látogatás tervezett időpontja 1996. június.
március 10.Győrben rendezvénysorozattal emlékeznek meg Apor Vilmos halálának 50. évfordulójáról.
március 13-15.A Piarista Rend magyar rendtartománya Kállay Emilt választja tartományfőnökké.
A kormány meghívására Budapestre látogat Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, Reizer Pál szatmárnémeti, Tempfli József nagyváradi és Sebastian Kräuter temesvári püspök.
március 16-19.Az Európai Katolikus Információs Központ (OCIPE) Magyar Szervezete konferenciát rendez Marginalizálódás, integráció és dezintegráció címmel.
március 17.Az MKPK nyilatkozatot tesz közzé, amelyben bírálja a kormány legújabb gazdasági intézkedéseit azok antiszociális hatásai miatt.
március 21.A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és az MKPK közös teológiai bizottságot hoz létre, amely a magyarországi egyházakat és a magyar társadalmat egyaránt érintő, égető kérdésekkel foglalkozik.
április 1.Konferenciát tartanak Dobogókőn az állam és az egyház kapcsolatáról.
április 11.Várszegi Asztrik főapát Moszkvába utazik, hogy egyeztesse a pátriárka és a pápa 1996-ra, Pannonhalmára tervezett látogatását.
május 2.Seregély István egri érsek fölszenteli az Országos Lelkipásztori Intézet újonnan beépített tetőterét, az Apor Vilmos Otthont.
május 7.Nagyváradon megkezdődik a Varadinum '95 elnevezésű ünnepségsorozat Szent László tiszteletére.
május 8.Az MKPK nyilatkozatot ad ki a II. világháború befejezésének 50. évfordulójára.
május 22.Fodor Gábor kultuszminiszter meghívására hazánkba érkezik Pio Laghi bíboros, a Nevelési Kongregáció prefektusa.
május 28.Hodászon Giovanni Cheli érsek, a Migránsok Pápai Tanácsának elnöke és Keresztes Szilárd megyéspüspök fölszentelik a görög katolikus cigány egyházközség új templomát.
május 29.Lágymányoson Paskai László bíboros elhelyezi a Magyar Szentek templomának alapkövét.
május 31.Horn Gyula miniszterelnök fogadja a történelmi egyházak vezetőit.
június 12.Az MKPK körlevelet ad ki Szent László király halálának 900. évfordulójára.
Paskai László bíboros megáldja a káposztásmegyeri lakótelepen épült új templomot
június 18.A szegedi dómban megkezdődik a Szeged-Csanádi Egyházmegye egy héten áttartó zsinata.
június 27.Kalocsán megnyitják az 1993 karácsonyán meghirdetett egyházmegyei zsinatot, amely 2000-ig évente négy-négy témát dolgoz fel.
Kaposváron Seregély István érsek, az MKPK elnöke megáldja a püspökség újonnan elkészült székházát.
június 30.II. János Pál pápa megkezdi szlovákiai látogatását, amelynek legjelentősebb eseménye három vértanú pap, a horvát Körösi Márk, az erdélyi magyar Pongrácz István és a lengyel Grodecz Menyhért szenttéavatása.
július 1.Platthy Ivánt, a Közoktatási és Művelődési Minisztérium főosztályvezetőjét címzetes államtitkárrá nevezik ki. Feladata az egyházakkal kapcsolatos ügyekintézése.
július 9-13.A Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács konferenciát szervez Budapesten. Témája: Hogyan beszéljünk ma Istenről?
július 11.A volt Jugoszlávia vallási vezetői találkoznak Pécsett, hogy a megbékélés jegyében közös felhívást intézzenek a világhoz.
szeptember 4.Szegeden a Keresztény-Zsidó Társaság lelkész-konferenciája „Egymásról a hitoktatásban és a szószéken” címmel.
szeptember 12.Skóciai Szent Margit tiszteletére ünnepségsorozatot rendeznek Mecseknádasdon. Szentmise keretében felszentelik a szent tiszteletére emelt kápolnát, és elhelyezik az őt ábrázoló faszobrot.
szeptember 15.A Magyar Katolikus Püspöki Kar rendes nyári ülésén felmenti beosztásából Vanyó László pápai prelátust, a központi szeminárium rektorát és Csordás Eörs vicerektort. A papnevelő intézet új rektorává Bíró László kalocsa-kecskeméti segédpüspököt, vicerektorrá Bundics Antalt nevezik ki.
szeptember 17.Paskai László bíboros vezetésével nemzeti zarándoklatot tartanak Mariazellbe.
szeptember 19.A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az öt évre szóló megbízatások lejártával megválasztja vezető tisztségviselőit. A testület elnöke Seregély István egri érsek, helyettese Gyulay Endre szeged-csanádi megyéspüspök lett. A püspöki konferencia állandó tanácsának tagjai az elnök és helyettese mellett: Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek és Ternyák Csaba, a konferencia titkára.
szeptember 22.II. János Pál pápa Kada Lajos tibicai c. érseket Spanyolország apostoli nunciusává nevezi ki.
szeptember 27.Az Új Ember katolikus hetilap 50 éves jubileuma alkalmából hálaadó szentmisét mond Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek.
szeptember 28.Magyarország benyújtja az UNESCO párizsi központjába a Pannonhalmi Főapátság és közvetlen környezetének felvételi kérelmét a világörökség listájára.
szeptember 30.II. János Pál pápa Lukács László piarista szerzetest, a Magyar Püspöki Kar Tömegkommunikációs Irodájának igazgatóját, a Vigilia főszerkesztőjét kinevezi a Tömegtájékoztatási Eszközök Pápai Tanácsának konzultorai közé.
október 10.Székesfehérvárott Prohászka ébresztése címmel rendez konferenciát az Ottokár Püspök Alapítvány és a Faludi Ferenc Akadémia.
október 11.A párizsi Katolikus Egyetem Filozófiai és Egyházjogi Kara fennállásának 100. évfordulója alkalmából díszdoktorrá avatja Erdő Péter protonotáriust, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzorát.
október 12.A romániai magyar keresztény egyházak elöljáróinak állandó értekezlete Budapesten tartja rendkívüli tanácskozását. Ebből az alkalomból állásfoglalást tesz közzé a romániai felekezeti és anyanyelvű oktatással, valamint a jogtalanul elkobzott egyházi javakkal kapcsolatban.
október 13.92 éves korában elhunyt Mons. Varga Béla, az FKgP alapító tagja, a Nemzetgyűlés egykori elnöke.
november 11.II. János Pál pápa Márfi Gyula szombathelyi püspöki irodaigazgatót amanzai c. püspökké és az Egri Főegyházmegye segédpüspökévé nevezi ki.
november 19.A Szent István-bazilika felszentelésének 90. évfordulóján szentmisét celebrál Paskai László bíboros, prímás esztergom-budapesti érsek.
november 20.A Katolikus Karizmatikus Megújulás IV. országos találkozóját tartja a Budapest Sportcsarnokban.
Seregély István érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke levelet intéz Rudolf Balázs püspökhöz a szlovák nyelvtörvénnyel kapcsolatban.
november
21-22.
A Váci Egyházmegye Máriabesnyőn tartja egyházmegyei zsinatát.
november 23.Zakar Polikárp nyugalmazott ciszterci generális apátot a Magyar Köztársaság Középkeresztje kitüntetésben részesíti Göncz Árpád köztársasági elnök.
A Katolikus Püspöki Kongregáció prefektusa, Bernardin Gantin bíboros áldja meg Ladocsi Gáspár dandártábornok, tábori püspök jelenlétében a Katolikus Tábori Püspökségszékházát Budapesten.
A Simor János érsek által alapított esztergomi Keresztény Múzeum 120 éves jubileumát ünnepli.
november 29.A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevelet bocsát ki „A jubileumi 2000. évre való felkészülésről”.
december 2.Az egri székesegyházban püspökké szentelik Márfi Gyulát.
december 4.A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának közgyűlésén nyilatkozatot fogadnak el a szlovákiai nyelvtörvénnyel és a jugoszláviai-boszniai béke-megállapodással kapcsolatban. A közgyűlés hároméves időszakra újraválasztja elnökét Dr. Harmati Béla evangélikus püspök személyében.
december 8.II. János Pál pápa Majnek Jenő Antal ferencest, nagyszöllősi házfőnököt, a kárpátaljai magyar nyelvű hívek gondozásával megbízott püspöki helynököt febianai címzetes püspökké és a Kárpátaljai Apostoli Adminisztratúra segédpüspökévé nevezi ki.
december 23.A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevelet ad ki a Honfoglalás 1100. évfordulójára.