XVI. Benedek pápa Szent Pál évét meghirdető gondolatai

1. Szent Pál apostol nem ragyogó tehetsége, vagy ügyes missziós stratégiája révén lett az evangélium egyik legnagyobb hirdetőjévé. Ő maga írja a korintusiaknak, hogy gyöngesége tudatában félve és nagyon elfogódottan ment közéjük, és igehirdetése nem a bölcsesség meggyőző szavaiból állt (1Kor 2,3-4). Ellenfelei szerint a fellépése gyatra, a beszéde pedig erőtlen volt (2Kor 10,10). Nem emberi bölcsesség és erő tette őt a népek apostolává. Ahogyan XVI. Benedek pápa gyönyörűen megfogalmazta: „Szent Pál apostoli küldetésének sikere a Krisztusnak való teljes és maradéktalan önátadásából fakadt. Nem félt kockára tenni önmagát, nem félt a nehézségektől és az üldöztetéstől. A rómaiaknak így írt: »Sem halál, sem élet, sem jelenvalók, sem eljövendők… nem szakíthatnak el Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van« (Róm 8,38-39). Mindebből egy rendkívül fontos következtetést vonhatunk le minden keresztény ember számára” – jelentette ki a Szentatya. „Az Egyház tevékenysége csak abban a mértékben lesz hatékony és hiteles, amennyiben az Egyház tagjai hajlandóak személyesen is megfizetni a Krisztushoz való hűségük árát minden helyzetben. Ahol ez a készség hiányzik, ott hiányozni fog a legfőbb érve annak az igazságnak, amelytől az Egyház függ. Ahogyan a kezdetek idején, úgy most is szüksége van az Egyháznak olyan tanúkra, akik készek önmagukat is feláldozni. Szüksége van olyan tanúkra és mártírokra, mint Szent Pál.”

Kedves Testvérek! A Szentatya szavai mindannyiunkhoz szólnak. Szent Pál apostol éve segítsen hozzá mindannyiunkat, hogy megújítsuk odaadásunkat Krisztus iránt. Segítse a házastársakat a házasság „nagy titkának” megélésében, hogy úgy tudják szeretni egymást, ahogyan Krisztus szerette Egyházát, feláldozva önmagát érte (Ef 5,25;32). Segítse a papokat és a szerzeteseket a Krisztushoz való osztatlan ragaszkodásban (1Kor 7,35), abban, hogy jókedvű adakozókként (2Kor 9,7) nap mint nap örömmel ajánlják fel életüket és munkájukat Krisztusnak és embertársaik szolgálatára. Ez az odaadás az Egyház tevékenységének forrása, aranyfedezete.

2. A Szentatya kiemelte Szent Pál életéből a görög szellem és az evangéliumi igazság összhangban, egységben való látását. „Ezáltal a görög gondolkodást átjárta, átformálta az evangélium, az evangélium pedig újabb és gazdagabb kifejezést nyert a görög nyelv és filozófia segítségével.” Az emberi tudás és az isteni kinyilatkoztatás nem mondanak ellent egymásnak, hiszen az emberi tudás is a teremtett világban a Teremtő által elrejtett törvényeket és igazságokat kutatja. Szent Pál harmóniában látta az emberi bölcsességet és a krisztusi örömhírt, ahogyan harmóniában látta a hitet, és a hitből fakadó cselekedeteket is (vö. Gal 5,6).

Szent Pál éve segítsen mindannyiunkat az igazság teljesebb és mélyebb ismeretében! A Szentatya igen gyakran hangsúlyozza, hogy Európa jelenlegi válságtüneteinek legfőbb oka az, hogy igen sok kortársunk elveszítette a kapcsolatot az objektív valósággal. Azzal a valósággal, amelyet nem társadalmi erőviszonyok vagy érdekek határoznak meg, amelyet nem lehet parlamenti szavazásokkal módosítani, amely nem pusztán szubjektív vélemény. Azzal a valósággal, amelyet nem az ember alkot, hanem amely minket alkotott. Szent Pál éve segítse a tudomány és a kultúra, a politikai és a társadalmi élet minden résztvevőjét ennek az érdekek és hasznosság felett álló Igazságnak az őszinte keresésében. A hit és a tudomány ne két egymástól mesterségesen elválasztott terület legyen, a tudomány képviselői ne próbálják száműzni azt a mélyebb tudást és bölcsességet, amelyet a kinyilatkoztatás és a hit hordoz. Az igaz, a jó, a szép és a szent az egyetlen valóságnak arcai, kifejezési módjai. Ahogyan a kereszténység első évszázadaiban a hit és a tudás harmóniája termékennyé tette az európai kontinens életét, kultúráját, úgy találjuk meg ma is ezt a harmóniát.

3. A Szentatya a jubileumi évet meghirdető szavaiban kiemelte a Szent Pál év ökumenikus jellegét. „A népek apostola rengeteget tett azért, hogy az evangélium jó hírét elvigye minden népnek, és szüntelenül fáradozott a keresztények egységéért és egyetértéséért. Ő segítsen minket Krisztus misztikus Teste teljes egységének alázatos és őszinte keresésében.” A Szentatya szavai különös súlyt kaptak azáltal, hogy I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka követei is jelen voltak a szentév meghirdetésekor.
Segítsen minket is a szent apostol példája és közbenjárása az Egyház egységének őszinte munkálásában. Ebben bátorítást és reményt jelent számunkra a protestáns testvérekkel együtt megtartott Biblia éve is.

Kedves Testvérek! Szent Pál apostol születésének 2000. évfordulóját megünnepelve mélyüljünk el Szent Pál apostol lelkületében, elmélkedjük át írásait! Ha tehetjük, zarándoklatokkal, tanulmányi napokkal, lelkigyakorlatokkal tegyük magunkévá tanítását, életének példáját. Különösképpen segítsen minket ez az év a Krisztusnak való teljes önátadásban, az igazság őszinte keresésében és az Egyház egységének alázatos építésében.