Imádság a békéért a quneitrai görög-ortodox romtemplomban

”Boldogok a békességszerzők, mert Isten fiainak hívják majd őket” (Mt 5,9). Erről a háborútól annyira eltorzított helyről[1] szeretném fölemelni a szívemet és a hangomat a Szent Föld és a világ békéjéért szóló imádsággal. Az igazi béke Isten ajándéka. Ahhoz, hogy fogadni tudjuk, a szív megtérésére és az Ő törvénye iránt engedelmes lelkiismeretre van szükségünk.

Végtelen irgalmú és jóságos Isten,
hálás szívvel fordulunk hozzád az imádságban
ezen a földön, melyen egykor Szent Pál járt.
A nemzeteknek Ő hirdette meg az igazságot:
Isten Krisztusban megbékéltette magával a világot (vö. 2Kor 5,19).

Bárcsak a Te hangod visszahangoznék
minden férfi és nő szívében,
amikor hívod őket,
hogy a megbékélés és a béke útját járják,
és irgalmas szívűek legyenek,
miként Te irgalmas vagy.

Urunk, Te a béke szavait hirdeted a te népednek,
és azoknak, akik teljes szívből megtérnek hozzád (vö. Zsolt 85,9).
Közép-Kelet minden népéért könyörgünk hozzád,
segítsd őket lebontani az ellenségeskedés és a megoszlás falait,
és együtt építeni egy igazságos és szolidáris világot.

Urunk, Te új eget és új földet teremtesz (vö. Iz 65,17).
Rád bízzuk e területek fiataljait.
A szívükben él a jobb jövő utáni vágy;
erősítsd bennük az elhatározást, hogy békés férfiak és nők legyenek,
és új reményt hirdessenek népeiknek.

Atyánk, te fölfakasztod az igazságosságot a földből (vö. 45,8).
E régió polgári hatóságaiért könyörgünk,
hogy népük jogos követelményeinek akarjanak eleget tenni,
s az ifjúságot igazságosságra és békére neveljék.
Indítsd őket arra, hogy nagylelkűen munkálkodjanak a közjóért,
tartsák tiszteletben minden személy
elidegeníthetetlen méltóságát, és alapvető jogait,
melyek abból fakadnak, hogy a Teremtő képmása és
hasonlatossága minden ember.

Különösen könyörgünk Szíria nemes földjének vezetőiért.
Adj nekik bölcsességet, türelmet és állhatatosságot,
hogy soha ne veszítsék kedvüket súlyos feladatuk végzése,
a minden nép által vágyott maradandó béke építése közben.

Mennyei Atyánk,
ezen a helyen, amely látta Pál apostol megtérését,
könyörgünk mindazokért, akik hisznek Jézus Krisztus evangéliumában.
Vezéreld lépteiket az igazságban és a szeretetben,
hogy egyek lehessenek, miként Te egy vagy a Fiúval és a Szentlélekkel,
hogy tanúságot tehessenek a minden értelmet felülmúló békéről (vö. Fil 4,7),
és a világosságról, mely legyőzi az ellenségeskedés, a bűn és a halál sötétségét.

Mennynek és földnek Ura,
az egyetlen emberi család Teremtője,
könyörgünk az összes vallások követőiért,
hogy az imádságban és a szív tisztaságában keresni
tudják a te akaratodat;
hogy imádni tudjanak Téged és dicsőítsék a te szent nevedet!
Segítsd őket, hogy megtalálják Benned az erőt a
félelem és bizalmatlanság legyőzésére,
hogy növekedjenek a barátságban, és békében tudjanak együtt élni.

Irgalmasság Atyja,
add, hogy összes híveid találják meg a bátorságot megbocsátani egymásnak,
hogy gyógyítsák a múlt minden sebét,
s ne legyenek okai további szenvedéseknek ma!
Hogy mindez elsősorban a Szent Földön valósuljon meg, azon a földön, melyet a te Gondviselésed
annyi jótéteménnyel áldott meg, s ahol Te mint a szeretet Istene mutatkoztál meg.

Jézus Anyjára, a Boldogságos, mindenkor Szűz
Máriára bízzuk mindazokat a férfiakat és nőket,
akik azon a földön élnek, ahol Jézus élt.
Az ő példáját követve hallják meg Isten szavát,
tanúsítsanak tiszteletet és együttérzést a többiek iránt,
főként azok iránt, akik különböznek tőlük.
Add, hogy egy szív és egy lélek legyenek,
s azért tevékenykedjenek, hogy a világ az összes
népek számára igazi otthon legyen!
Salam! Salam! Salam!
Ámen.

Végezetül az elismerés szavával szeretnék fordulni az itt állomásozó Nemzetközi Erőkhöz. Jelenlétetek a nemzetközi közösség elszántságának jele, mellyel segítséget akar nyújtani annak a napnak az eljöveteléhez, melyen e régiónak népei, kultúrái és vallásai között béke lesz. Oltalmazzon benneteket a mindenható Isten, és segítse erőfeszítéseiteket.

II. János Pál pápa

Jegyzetek:
[1] Quneitra a Golán fennsík egykor legnagyobb városa 37.000 lakossal. Izrael az 1973-as háborúban elfoglalta és lerombolta, majd az 1970-es évek végén a csapatszétválasztási tárgyalások eredményeként visszakerült Szíriához, közvetlenül a tűzszüneti vonalon fekszik. Szíria a háború emlékműveként meghagyta romos állapotban.