II. János Pál pápa búcsúbeszéde a Ferihegyi repülőtéren

1. Elnök Úr, Eminenciás és Excellenciás Urak, Kedves Testvérek!
Magyarországi lelkipásztori látogatásom ideje alatt a Jézus Krisztustól kapott küldetésemnek akartam eleget tenni: a magyar egyházat és az egész magyar népet akartam megerősíteni abban a törekvésben, hogy keresse az életet, és egyre gazdagabban és bőségesebben meg is találja azt. (Vö. Jn 10,10)
Magyarországi látogatásom alatt módomban állt megcsodálni hazátokban az emberi és a keresztény élet néhány értékét. Megcsodálhattam történelmi hagyományaitok gazdagságát itt Európa szívében. Szerettem volna meglátogatni mindazokat a helyeket, ahol magyarok élnek országotok határain belül és kívül. Szerettem volna személyesen találkozni minden magyarral, hogy mindegyiknek elvigyem Krisztus üzenetét, aki a mi életünk, és aki azért jött, hogy életet adjon nekünk, egyre bőségesebb életet.
Minden élet szenvedésben és fájdalomban születik. Ennek ellenére minden élet Isten ajándéka. Azért jöttem Magyarországra, hogy veletek együtt hálát adjak Istennek azért a lehetőségért, melyet Ő ajándékozott nektek, hogy új életet kezdjetek, a lehetőségért, hogy igazságosságon és szabadságon alapuló új társadalmat teremthettek.

2. Két alapvető szempontot soha nem szabad elfelejtenünk, amikor a társadalom új életének megteremtésén fáradozunk.
Az első: senki sem önmaga miatt kapta az életet; az élet közös örökség és közös kötelezettség; arra vagyunk hivatva, hogy új társadalmat építsünk, új, emberséges rendet kell teremtsünk ebben az országban, Európában és a világban. Csak így örvendhetünk hitelesebb és boldogabb, emberibb és keresztényibb életnek a következő évezredben.
A másik szempont: bár életünkhöz szükségünk van anyagi javakra, az emberi boldogságot nem lehet merőben anyagi jólétre építeni. Igaz, hogy azon kell fáradoznotok, hogy legyőzzétek a súlyos gazdasági nehézségeket és szociális problémákat. Az igazságosság segíthet titeket, hogy igazságosan osszátok szét az anyagi javakat, de a boldog és igazán emberi társadalmat nem lehet megteremteni irgalom, szeretet és megbocsátás nélkül. Arra törekedtek, hogy új, demokratikus társadalmat hozzatok létre, amely jogon és igazságon alapszik. Én hozzáteszem: nem tudjátok felépíteni ezt a világot, ha nem vagytok készek arra, hogy megvalósítsátok az irgalmasság és a szeretet értékeit.

3. Ma ünnepeltük Szent Istvánt, az első magyar királyt és szentet, aki életében össze tudta kapcsolni az igazságosságot és irgalmasságot, az emberi és az isteni életet, a törvényt és a szeretetet. Követnünk kell példáját, amelyet örökségül hagyott ránk, tanúságot kell tennünk az igazságosságról és az irgalmasságról, a törvényről és a szeretetről, hogy békében és egyetértésben új Magyarországot és új Európát építsünk.

4. A legmélyebb hálával szeretnék köszönetét mondani mindazoknak, akik fogadtak engem ebben az országban. Elsősorban Önnek szeretnék köszönetét mondani, Elnök Úr, és az összes állami hatóságoknak, továbbá minden magyarnak. Magyarország mindig híres volt nagylelkű vendégszeretetéről. Az első zarándokházat éppen Szent István építtette. Én is zarándokként jöttem erre a földre, és köszönetét mondok a vendégszeretetért. Örömmel tapasztaltam, milyen jó az együttműködés az állami és az egyházi hatóságok között, amely lehetővé tette látogatásomat.
Sürgető felhívással fordulok hozzátok: az állam és az egyház egyesítse erőit a közjó szolgálatában, hogy megvédje és előmozdítsa az emberi jogokat és az alapvető értékeket, amelyek nélkül egyetlen társadalom sem élhet. Neveljetek olyan fiatalokat, akik képesek felelősen élni szabadságukkal abban a tudatban, hogy számot kell adniuk tetteikről testvéreik és Isten előtt.

5. Különlegesen is szeretnék köszönetét mondani Önnek, Bíboros Úr, az összes magyar püspöknek, a papoknak, a szerzeteseknek és a magyar egyház minden világi hívőjének. Köszönet őszinte szeretetetekért és a testvéri vendéglátásért. Magammal viszem Rómába hitetek emlékezetét, amelyet megosztottam veletek a Krisztus által nekünk ajándékozott reményben és szeretetben.
Teljes szívemből kívánom az egész magyar nemzetnek és minden magyarnak a jólétet, a békességet és az igazságosságot, és ehhez kérem Isten segítségét és áldását.