II. János Pál pápa beszéde Betlehemben, az autonóm palesztin területekre való megérkezésekor

Kedves Arafat Elnök Úr,
Excellenciás Uraim,
Kedves Palesztin Barátaim!

1. „Itt született Szűz Máriától Jézus Krisztus”: e szavak –  melyek megmutatják a helyet, ahol a hagyomány szerint Jézus született –  indokolják a 2000. év Nagy Jubileumát. Mai, betlehemi látogatásomnak is magyarázatát adják. E szavakból fakadt az az öröm, remény és jóakarat, melyek kétezer éve megszámlálhatatlan emberszívet töltöttek el, ha csak meghallották Betlehem nevét. Emberek mindenünnen minden konfliktust és nehézséget legyőző reménnyel fordulnak e hely felé. Betlehem – ahol az angyalok serege ezt énekelte: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség az embereknek...” (Lk 2,14) – mindig és mindenütt az Istentől ajándékozott béke ígéretét jelenti. Betlehem üzenete az emberek közti kiengesztelődés, az egyének és nemzetek egymásközti békéjének Örömhíre. Betlehem egyetemes útkereszteződés, ahol az összes népek találkozhatnak annak érdekében, hogy közösen építsenek egy olyan világot, amely megfelel emberi méltóságunk és rendeltetésünk magasztos voltának. A Születés Múzeuma, melyet nemrég nyitottak meg, bemutatja, mennyire részévé vált a világ minden népe kultúrájának Krisztus születése.

2. Arafat Úr, miközben megköszönöm a szívélyes fogadtatást, melyben a palesztin Nép és Hatóságok nevében részesített, kifejezem örömömet amiatt, hogy ma itt lehetek. Megtehetném-e, hogy ne imádkozzam azért, hogy a béke isteni ajándéka egyre valóságosabb legyen mindazok számára, akik azon a földön élnek, melyet Isten beavatkozásai páratlan módon megjelöltek? Béke a palesztin népnek! Béke e régió minden népének! Senki nem veheti tudatlanba, hogy a palesztin népnek mennyit kellett szenvednie az utóbbi évtizedekben. Gyötrelmetek a világ szeme előtt áll. Túlságosan is sokáig tart. A Szentszék mindig elismerte, hogy a palesztin népnek természetjoga, hogy hazája legyen, és joga van ahhoz, hogy békében és nyugalomban éljen e régió más népeivel (Redemptoris anno apostoli levél, 1984. ápr. 20.) Nemzetközi szinten Elődeim és magam is ismételten kinyilvánítottuk, hogy nem lehet véget vetni a Szentföldön a szomorú konfliktusoknak az összes érintett nép jogainak szilárd biztosítása nélkül a nemzetközi jog és az ENSZ fontos nyilatkozatai és javaslatai alapján. Valamennyiünknek folytatnunk kell a tevékenységet és az imádságot minden hiteles erőfeszítés sikeréért, melyek békét akarnak hozni e földre. A palesztinok törvényes törekvései csak a tartós és igazságos – nem rákényszerített, hanem tárgyalásokkal biztosított – béke által vihetnek célba. A Szentföld csak ezáltal láthat lehetőséget a fényesebb jövőre, mely többé nem vész el összecsapásokban és versengésekben, hanem szilárdan meg lesz alapozva a kölcsönös megértésben és a mindenki közjaváért való együttműködésben. A siker nagyrészt attól függ, hogy a világ e részének felelős vezetőiben meglesz-e a bátorság elsajátítani azt az új magatartásformát, melyben jelen van a megegyezési készség és az igazságosság követelményeinek elfogadása.

3. Kedves Barátaim, teljesen tudatában vagyok azoknak a nagy kihívásoknak, melyekkel a palesztin Hatóságoknak és Népnek szembe kell néznie a gazdasági és kulturális fejlődés minden területén. Különösen is imáimba foglalom azokat a – muszlim és keresztény – palesztinokat, akik még mindig hontalanok, munkanélküliek és nem tudják elfoglalni az őket megillető helyet a társadalomban. Kívánom, hogy mai látogatásom a Dheisheh-menekülttáborban emlékeztesse a nemzetközi közösséget a határozott cselekvésre a palesztin nép helyzetének javítása érdekében. Különösen tetszett nekem, hogy az ENSZ részéről egyhangúlag elfogadták a Betlehem 2000 Határozatot, mely kötelezi a nemzetközi közösséget, járuljon hozzá e térség fejlődéséhez és a béke és a kiengesztelődés föltételeinek javításához a Földnek egyik leginkább szeretett és legjelentősebb helyén. A béke Betlehemnek adott ígérete csak akkor válik valóra a világban, ha elismerik és tiszteletben tartják minden Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember (vö. Ter 1,26) méltóságát és jogait.

A palesztin népért most és mindig imádkozom Ahhoz, akinek kezében van a világ sorsa. A Magasságbeli világosítsa meg, támogassa és vezérelje az egész Palesztin Népet a béke útján!

2000. március 22.